Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πρότυπα- Πειραματικα: Κανονισμός λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας

Δημοσίευση: 09/09/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κανονισμό  λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, εξέδωσε η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Ειδικότερα, ο κανονισμός προβλέπει τα εξής:

Α. ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, τόσο των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.) όσο και άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά.

Α1.Δημιουργία και λειτουργία των ομίλων

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αποφασίζει για τη δημιουργία και την λειτουργία των ομίλων μετά από πρόταση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων.

Ειδικότερα προς το τέλος του διδακτικού έτους και εντός του μηνός Ιουνίου, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν όμιλο, υποβάλλουν την πρότασή τους στο Σύλλογο Διδασκόντων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων εισηγείται για τις προτάσεις των ομίλων των εκπαιδευτικών στο ΕΠ.Ε.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει για τη δημιουργία των ομίλων με βάση την εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και αναρτά τον πίνακα με τους εν λόγω ομίλους στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι δηλώσεις/αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών στους ομίλους υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου από τους ασκούντες την γονική μέριμνα με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.

Η επιλογή των μαθητών ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους και ταυτόχρονα γίνεται η έναρξη της λειτουργίας του κάθε ομίλου η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους.

Στην πρόταση του εκπαιδευτικού για την δημιουργία ομίλου αναφέρεται με σαφήνεια (περιλαμβάνεται υπόδειγμα υποβολής πρότασης δημιουργίας ομίλου, ως Παράρτημα 1):

 • ο τίτλος του ομίλου
 • οι θεματικές του ομίλου
 • οι διδακτικές ώρες του ομίλου ανά εβδομάδα και το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης)
 • τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις)
 • η διδακτική μεθοδολογία
 • το αναλυτικό πρόγραμμα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση (Οκτώβριος – Μάιος ή Ιούνιος)
 • το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)
 • ο χώρος λειτουργίας του ομίλου
 • ο τρόπος επιλογής μαθητών
 • ο αριθμός, οι εκπαιδευτικοί ανά κλάδο και ειδικότητα
 • η τάξη ή οι τάξεις των μαθητών
 • οι συνεργασίες με εκπαιδευτικά/μορφωτικά ιδρύματα, οργανισμούς, σχολεία, φορείς ή πρόσωπα (π.χ. ειδικούς επιστήμονες,
 • καλλιτέχνες)
 • οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • ο τρόπος αξιολόγησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • τα παραδοτέα που θα υποβληθούν με την ολοκλήρωση του ομίλου
 • ο τρόπος αξιολόγησης του ομίλου.

Α2. Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

Για τις εγγραφές των μαθητών στους ομίλους, τις συνθήκες παρακολούθησης των ομίλων και το ωράριο λειτουργίας τους ισχύουν τα εξής:
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους δέκα (10) και ο μέγιστος στους είκοσι (20). Η τυχόν υπέρβαση του ή μείωση του αριθμού των μαθητών, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, είναι δυνατόν να απευθύνονται σε μαθητές μίας ή περισσοτέρων τάξεων.

Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο (2) ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.

Στους ομίλους μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τους μαθητές των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και μαθητές από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η επιλογή των μαθητών είναι δυνατόν να γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου και των άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης εκτός και εάν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του ομίλου προτείνουν αιτιολογημένα άλλες διαδικασίες επιλογής.

Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι τέσσερις (4) ώρες.

Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει κάθε σχολείο. Η έναρξη της
λειτουργία τους είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί έως στις 14.30.

Η λειτουργία των ομίλων θεωρείται επαρκής αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο σαράντα (40) ώρες ετησίως για τη δίωρη εβδομαδιαία διδασκαλία, και ογδόντα (80) ώρες για την τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται: (α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει περισσότερες από 8 ή 16 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η χρονική διάρκεια του ομίλου είναι 40 ή 80 ώρες αντίστοιχα) και (β) η εκπόνηση εργασιών ή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου το οποίο τους ανατίθεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ομίλου. Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις δεν δικαιούνται την περαιτέρω παρακολούθηση του ομίλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου, στους συμμετέχοντες μαθητές χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

Α3. Αρμοδιότητες του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και καθήκοντα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στους ομίλους - Παραδοτέα

Σχετικά με τον αριθμό, το ωράριο και τα καθήκοντα των υπευθύνων εκπαιδευτικών στους ομίλους και του ΕΠ.Ε.Σ. ισχύουν τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την δημιουργία ομίλου υποβάλλουν στο Σύλλογο Διδασκόντων σχετική πρόταση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (βλέπε ενότητα Α1), σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή, προκειμένου ο Σύλλογος Διδασκόντων να εισηγηθεί τη λειτουργία των ομίλων στο εν λόγω Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και να αποφασίσει στη συνέχεια το ΕΠ.Ε.Σ..

Το ΕΠ.Ε.Σ. σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/τρια του Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ. και τους εκπαιδευτικούς που είναι συντονιστές μαθημάτων, έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, την εύρυθμη λειτουργία και την εποπτεία των ομίλων.

Κάθε εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας μπορεί να συμμετέχει σε έναν (1) μόνον όμιλο.

Σε κάθε όμιλο έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν έως δύο (2) εκπαιδευτικοί.

Οι ώρες διδασκαλίας στους ομίλους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών ενώ στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι του ομίλου είναι δύο (2), προσμετράται το ήμισυ των ωρών λειτουργίας του ομίλου στο διδακτικό ωράριο κάθε εκπαιδευτικού. Είναι δυνατόν να προσμετρώνται στο ωράριο του εκπαιδευτικού τέσσερις ώρες για την λειτουργία του ομίλου στην περίπτωση εργαστηριακού ομίλου, όπως για παράδειγμα σε όμιλο ρομποτικής με έγκριση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. ή Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Σε κάθε περίπτωση το διδακτικό ωράριο του εκπαιδευτικού που διατίθεται για την λειτουργία ομίλου, τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, άλλης δράσης κλπ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις διδακτικές ώρες.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των ομίλων έχουν την ευθύνη της υλοποίησης του ομίλου, σύμφωνα με την απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τηρούν α) «Βιβλίο Ύλης» όπου καταγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο των συναντήσεων του
ομίλου και των δραστηριοτήτων του καθώς και β) «Βιβλίο Παρουσιών» των μαθητών.

Οι υπεύθυνοι του ομίλου οφείλουν να καταθέτουν έκθεση ενημέρωσης στο ΕΠ.Ε.Σ. για την αποτίμηση του ομίλου η οποία θα υποβληθεί στα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου του σχολικού έτους υλοποίησής του.

Οι δράσεις, τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις των ομίλων δημοσιοποιούνται συστηματικά στο δικτυακό τόπο της σχολικής μονάδας ή με άλλο πρόσφορο τρόπο με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους και την ενημέρωση της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας.

Οι υπεύθυνοι του ομίλου εκδίδουν «πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής» για κάθε μαθητή που συμμετείχε στον όμιλο και ολοκλήρωσε τη φοίτησή του επιτυχώς. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του σχολείου, το σχολικό έτος, το όνομα του μαθητή και την τάξη του, τη θεματική ενότητα, την Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. που συστάθηκε ο όμιλος αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, τη συνολική του διάρκεια του σε ώρες (π.χ. 40 ώρες), τη διάρκεια του σε μήνες (πχ. από Οκτώβριο 2020 μέχρι Μάιο 2021), τον διοργανωτή φορέα (δηλ. το σχολείο) και τυχόν συνδιοργανωτές και τον τόπο υλοποίησης. Η βεβαίωση συνυπογράφεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ομίλου, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. με τη σφραγίδα του σχολείου στην υπογραφή του Διευθυντή.

Οι υπεύθυνοι του ομίλου, στο τέλος του διδακτικού έτους και κατά τη συνεδρίαση της αποτίμησης/αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα αποτελέσματα λειτουργίας του ομίλου. Στο σχετικό Πρακτικό αναφέρονται οι όμιλοι που υλοποιήθηκαν.

Οι υπεύθυνοι του ομίλου, με την ολοκλήρωσή του, οφείλουν να καταθέσουν «φάκελο παραδοτέων» στο ΕΠ.Ε.Σ. που περιέχει: (α) έκθεση πεπραγμένων – αυτοαξιολόγησης στην οποία σχολιάζουν και αποτιμούν όλα τα στοιχεία της πρότασης που έγινε αποδεκτή με Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. (β) το «Βιβλίο Ύλης» του ομίλου, (γ) το «Βιβλίο παρουσιών» του ομίλου, (δ) κατάσταση των μαθητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους στον όμιλο και κατάσταση των μαθητών που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους, (ε) μια πλήρη σειρά από φωτοαντίγραφα των «πιστοποιητικών επιτυχούς συμμετοχής» που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες μαθητές.

Ανάλογη βεβαίωση με εκείνη των μαθητών χορηγείται από το ΕΠ.Ε.Σ. στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ομίλου, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ.

Με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας αρχειοθετούνται στο αρχείο του σχολείου όλοι οι όμιλοι, με αναφορά στην Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. που συστάθηκε ο όμιλος. Για κάθε όμιλο αρχειοθετείται ο «φάκελος παραδοτέων», στον οποίο προστίθεται τα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων που χορήγησε το ΕΠ.Ε.Σ. στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας αφορούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εξετάζονται γραπτώς ενδοσχολικά και σε μαθήματα ή τομείς που εξετάζονται πανελλαδικά για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.

Στα τμήματα αυτά αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο και τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών που συμμετέχουν. Η παραγωγή και η χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των τμημάτων. Η διδασκαλία στα εν λόγω τμήματα ακολουθεί την διδακτέα ύλη των αντίστοιχων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Η λειτουργία τους και τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους (διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση) για παιδαγωγικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Β1.Δημιουργία και λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ αποφασίζει τη δημιουργία και την λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μετά από πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Με την έναρξη του σχολικού έτους και εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τμήματα ενισχυτικής Διδασκαλίας, υποβάλλουν την πρότασή τους στο Σύλλογο Διδασκόντων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων εισηγείται για τις προτάσεις στο ΕΠ.Ε.Σ. το οποίο αποφασίζει για την υλοποίησή τους.

Η Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για την λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και η επιλογή των μαθητών ολοκληρώνεται έως το τέλος Οκτωβρίου και αρχίζει ταυτόχρονα και η λειτουργία τους η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους. Οι δηλώσεις/αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών σε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας υποβάλλονται από τους ασκούντες την γονική μέριμνα στη διεύθυνση του σχολείου στα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Στην πρόταση των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται με σαφήνεια:

 • το μάθημα
 • η τάξη
 • τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • η διδακτική μεθοδολογία
 • οι ημέρες, οι ώρες και ο χώρος λειτουργίας του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας
 • το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) και τα διδακτικά μέσα
 • ο τρόπος αξιολόγησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • τα παραδοτέα

Β2. Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

Για τις εγγραφές των μαθητών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τις συνθήκες παρακολούθησης και το ωράριο λειτουργίας τους ισχύουν τα εξής:

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για την λειτουργία του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος στους δεκαπέντε (15). Η τυχόν υπέρβαση ή μείωση του αριθμού των δεκαπέντε ή των έξι μαθητών αντίστοιχα, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ.. Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει έως σε τρία (3) τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας κατ’ ανώτατο όριο.

Η επιλογή των μαθητών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται μετά από πρόταση του διδάσκοντα και σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.

Το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται έως δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ώρες που ορίζει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Η έναρξη της λειτουργία τους είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί έως στις 14.30

Η λειτουργία ενός τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας θεωρείται επαρκής αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) ώρες ετησίως, για τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας με μονόωρη εβδομαδιαία λειτουργία και σαράντα (40)ώρες για τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας με δίωρη εβδομαδιαία λειτουργία.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στο τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας απαιτείται: (α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει παραπάνω από 4 ή 8 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του προγράμματος είναι 20 ή 40 ώρες αντίστοιχα) και (β) η εκπόνηση εργασιών και ό,τι άλλο του ανατεθεί από τον διδάσκοντα. Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω υποχρεώσεις δεν δύνανται να παρακολουθήσουν περαιτέρω το πρόγραμμα.

Η επιλογή των μαθητών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ολοκληρώνεται έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Η λειτουργία τους αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους.

Β3. Αρμοδιότητες του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και καθήκοντα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας - Παραδοτέα

Σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΕΠ.Ε.Σ, τα καθήκοντα των υπευθύνων εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ισχύουν τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας υποβάλλουν σχετική πρόταση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (βλέπε ενότητα Β1), σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή, στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος εισηγείται σχετικά για να αποφασίσει το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Το ΕΠ.Ε.Σ. σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/τρια του Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ. και τους εκπαιδευτικούς που είναι συντονιστές μαθημάτων, έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος, την εύρυθμη λειτουργία και την εποπτεία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Κάθε εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας μπορεί να διδάξει το πολύ σε δύο (2) τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας με την προϋπόθεση το διδακτικό ωράριο που διατίθεται για ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργία ομίλου, άλλες δράσεις κλπ να μην υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες.

Σε κάθε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας έχει δικαίωμα να διδάξει ένας (1) μόνον εκπαιδευτικός.

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας έχουν την ευθύνη της υλοποίησης του τμήματος ενισχυτικής
διδασκαλίας, σύμφωνα με την Απόφαση έγκρισης της πρότασής τους από το ΕΠ.Ε.Σ..

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τηρούν «Βιβλίο Ύλης» όπου καταγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο των συναντήσεων και των δραστηριοτήτων της ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και το «Βιβλίο Παρουσιών» των μαθητών.

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας οφείλουν να καταθέσουν Έκθεση για την αποτίμηση του προγράμματος του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία θα υποβληθεί στα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου του σχολικού έτους υλοποίησής του.

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, στο τέλος του διδακτικού έτους και κατά τη συνεδρίαση της αποτίμησης/αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα αποτελέσματα από τη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων. Στο σχετικό Πρακτικό αναφέρονται τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας που υλοποιήθηκαν.

Ο υπεύθυνος του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, με την ολοκλήρωσή του, οφείλει να καταθέσει «φάκελο παραδοτέων» στο ΕΠ.Ε.Σ. που περιέχει: (α) έκθεση πεπραγμένων – αυτοαξιολόγησης στην οποία να σχολιάζει και να αποτιμά όλα τα στοιχεία της πρότασης που είχε καταθέσει, στη μορφή που είχε εγκριθεί από το ΕΠ.Ε.Σ. κατά την έναρξη του σχολικού έτους (ενότητα Β1), (β) το «Βιβλίο Ύλης», (γ) το «Βιβλίο παρουσιών», (δ) κατάσταση των μαθητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους στο τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας και κατάσταση των μαθητών που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους.

Το ΕΠ.Ε.Σ. χορηγεί βεβαίωση στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ.. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του σχολείου, το σχολικό έτος, το όνομα του εκπαιδευτικού, το μάθημα, την τάξη, την Απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ για την σύστασή του τμήματος της ενισχυτικής διδασκαλίας, τη συνολική διάρκεια του προγράμματος σε ώρες (π.χ. 20 ώρες), τη διάρκεια του σε μήνες (πχ. από Οκτώβριο 2020 μέχρι Μάιο 2021), τον διοργανωτή φορέα (δηλ. το σχολείο) και τυχόν συνδιοργανωτές και τον τόπο υλοποίησης.

Με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας αρχειοθετούνται στο αρχείο του σχολείου ο «φάκελος παραδοτέων για κάθε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των φωτοαντιγράφων των βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. στους εκπαιδευτικούς.

Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ομίλων και των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021

Για το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, είναι δυνατή η υλοποίηση ομίλου ή τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας (μέρους ή όλου) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο όμιλος υλοποιείται δια ζώσης τηρούνται όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που έχει ανακοινώσει το Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν στον όμιλο ή το τμήμα της ενισχυτικής διδασκαλίας και αφορούν μαθητές για περισσότερα από ένα τμήμα τηρούνται απαραίτητα όλα τα επιπλέον μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που έχει ανακοινώσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ειδικότερα για τη δημιουργία και την λειτουργία των ομίλων το τρέχον σχολικό έτος, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν όμιλο, υποβάλλουν την πρότασή τους στο Σύλλογο Διδασκόντων. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων εισηγείται για τις προτάσεις των ομίλων των εκπαιδευτικών στο ΕΠ.Ε.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει για τη δημιουργία των
ομίλων με βάση την εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και αναρτά τον πίνακα με τους εν λόγω ομίλους στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι δηλώσεις/αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών στους ομίλους υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου από τους ασκούντες την γονική μέριμνα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.

Η επιλογή των μαθητών ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και ταυτόχρονα γίνεται η έναρξη της λειτουργίας του κάθε ομίλου η οποία θα ολοκληρωθεί με το πέρας του διδακτικού έτους.

Σχόλια (4)

 
eTwinner
11 Σεπ 2020 15:20

Αντίθετα, με τα προγράμματα δεν υπάρχει καμία διάθεση υποστήριξης τους από το υπουργείο. Όσοι εκπαιδευτικοι εξακολουθούν να τα λειτουργούν δεν έχουν καμμια απαλλαγή ωραρίου κι ας δουλεύουν εξοντωτικα, στη τάξη τους αλλά και εκτός ωραρίου, με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και επανειλημμένα διεθνή βραβεία. Αναφέρομαι στα προγράμματα eTwinning.

 
Γεωγραφική κατανομή Πειραματικών Σχολείων
11 Σεπ 2020 12:42

Η κατανομή των πειραματικών σχολείων δε συμβαδίζει με τις πληθυσμιακές ανάγκες, στη Θεσσαλία, Θράκη, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά δεν υπάρχουν επαρκείς μονάδες Γυμνασίου και Λυκείου.

 
Μαρία
10 Σεπ 2020 23:11

Οι πάλαι ποτέ όμιλοι ενδιαφέροντος μετονομάστηκαν όμιλοι αριστείας.
Χωρίς κίνητρα, έρευνα πρωτοτυπία, δεν θα γίνει τπτ

 
anti-DEPPS
10 Σεπ 2020 11:15

Εκεί που όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ είναι για επιμερισμό τμημάτων όχι μόνο αυτό δεν γίνεται μιας και στους ομίλους θα "ανακατευτεί" μαθητικό δυναμικό από πολλές τάξεις και σχολεία αλλά και αύξησε τον αριθμό της ελάχιστης συμμετοχής από 8 σε 10....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ