Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος: Αποκλειστικά δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις των Πανεπιστημίων

Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες των καθηγητών
Δημοσίευση: 28/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το διδακτικό έργο που αφορά σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις των προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Α.Ε.Ι. διεξάγεται αποκλειστικά δια ζώσης με τη συμμετοχή κατ’ ανώτατο όριο έως τριάντα (30) εγγεγραμμένων φοιτητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα τέταρτο και πέμπτο της ως άνω απόφασης.

Αυτό ξεκαθαρίζει ερμηνευτική εγκύκλιος την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης και αναμένεται  να αποσταλεί στα ΑΕΙ της χώρας.

Παράλληλα ο υφυπουργός Παιδείας με την εγκύκλιο εφιστά την προσοχή στα  συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. πως δύνανται να λάβουν αποφάσεις για την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β ́3707), σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που αντίκεινται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́3707), το περιεχόμενο της οποίας είναι εφαρμοστέο και δεσμευτικό για όλα τα Α.Ε.Ι..

Για την οργάνωση θεωρητικών μαθημάτων προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Α.Ε.Ι., η εγκύκλιος ορίζει:

Το διδακτικό έργο που αφορά σε θεωρητικά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Α.Ε.Ι. διεξάγεται ως ακολούθως:

α) αποκλειστικά δια ζώσης για τμήματα στα οποία συμμετέχουν έως πενήντα (50) εγγεγραμμένοι φοιτητές. Ο περιορισμός της αποκλειστικά δια ζώσης διδασκαλίας δεν ισχύει για μαθήματα προγραμμάτων σπουδών β ́ κύκλου των οποίων η διδασκαλία οργανώνεται με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό του προγράμματος σπουδών δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114).

β) αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τμήματα στα οποία συμμετέχουν πάνω από πενήντα (50) εγγεγραμμένοι φοιτητές,

Αποκλειστικά μεταβατικά και μόνο για το διάστημα έως την 26η Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης του διδακτικού έργου στα μαθήματα της περ. α ́ με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν είναι δυσχερής ο ακριβής υπολογισμός του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα,
 
β) εάν ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα υπερέβαινε τον αριθμό πενήντα (50) σε ένα από τα τρία τελευταία έτη.

Δημιουργία περισσοτέρων τμημάτων ανά μάθημα, εργαστήριο ή σεμινάριο

Με το εγκύκλιο , συστήνεται τα Α.Ε.Ι. να δημιουργούν περισσότερα του ενός (1) τμήματα ανά μάθημα, σεμινάριο ή εργαστήριο, προκειμένου να διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία με τον μικρότερο δυνατό συγχρωτισμό και να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας δια ζώσης.

Λήψη αποφάσεων Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ως προς την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κοινοποίησή της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Απαιτείται η λήψη απόφασης από τη Σύγκλητο κάθε Α.Ε.Ι. ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης ή του αρμοδίου ανά περίπτωση οργάνου για τα Π.Μ.Σ. για τα μαθήματα που θα διεξαχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην Ενότητα Α ́ της παρούσης και σχετική αιτιολογία.

Η απόφαση θα περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο των μαθημάτων ανά πρόγραμμα σπουδών α ́ κύκλου που διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο με αναφορά των εξής στοιχείων:

α) τίτλος μαθήματος,

β) είδος μαθήματος (υποχρεωτικό, υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής),

γ) αριθμός τμημάτων,

δ) διδακτικό προσωπικό,

ε) ιδιότητα διδακτικού προσωπικού και

στ) συνολικός αριθμός φοιτητών ανά μάθημα. Η ως άνω απόφαση της Συγκλήτου εκδίδεται κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 2 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου depminoffice@minedu.gov.gr .

Κατά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών των τριών (3) τελευταίων ετών ανά μάθημα.

Επισημαίνεται ότι η Σύγκλητος έχει την υποχρέωση να επικαιροποιήσει το περιεχόμενο της ως άνω απόφασης μετά την 26η Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021, την οποία κοινοποιεί προς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Τηλεδιάσκεψη συλλογικών οργάνων

Όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών και λοιπών μονάδων και δομών, της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αλλά και οι λοιπές Επιτροπές που συγκροτούνται από τα Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π., συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2690/1999 (Α ́ 45) και την υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (B' 850).

Ευπαθείς ομάδες

Η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές καθορίστηκαν με την ως άνω απόφαση μπορούν να αιτηθούν την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διδάσκοντες που εμπίπτουν σε μία από τις ομάδες αυξημένου κινδύνου της ως άνω απόφασης δύνανται να αιτηθούν προς τη Συνέλευση του Τμήματος να τους ανατεθεί διδακτικό έργο, το οποίο διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σε περίπτωση που δεν είναι αυτό δυνατό, να αιτηθούν τη χορήγηση ειδικής άδειας επειδή εμπίπτουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται η παροχή ειδικής άδειας ή διευκόλυνσης για την παροχή εργασίας με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως προς το προσωπικό που απασχολείται σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχόλια (32)

 
Άσχετος
28 Σεπ 2020 14:05

Δηλαδή σε ένα μάθημα που υπήρχαν 4-5 ή 6 εργαστηριακές ομάδες, τώρα θα γίνουν τουλάχιστον διπλάσιες. Και ποιος θα κάνει τις επιπλέον ώρες υπό αυτές τις συνθήκες;

 
Μέτρα ασφαλείας
28 Σεπ 2020 14:27

Τα πανεπιστήμια που αποφάσισαν εξ αποστάσεως εκπαίδευση ακόμα και σε μικρά ακροατήρια το έκαναν γιατί δεν έχουν την δυνατότητα να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας.
Προφανώς αυτό δεν το εξετάζει το υπουργείο...

 
Χρήστος
28 Σεπ 2020 15:40

Η ΚΥΑ 115744/Ζ1/4.9.2020 είναι μνημείο ευχολογίας (επιπέδου δηλώσεων "θα ήθελα να εργαστώ για την παγκόσμια ειρήνη" σε καλλιστεία), χωρίς καμία επίγνωση των πραγματικών συνθηκών και χωρίς καμία μέριμνα για να λυθούν πρακτικά προβλήματα. Είναι μια ΚΥΑ που υποθέτει άπειρες αίθουσες, άπειρα εργαστήρια, άπειρο προσωπικό. Τώρα στο ευχολόγιο προστίθεται και η ξεροκεφαλιά.

Το Υπουργείο το οποίο δεν έκανε τίποτα τόσους μήνες πρέπει, έστω και τώρα, να σταθεί προ των ευθυνών του:
- Είναι το ίδιο Υπουργείο που στέλνει κάθε χρόνο 400 εισακτέους σε Τμήματα τα οποία (κάθε χρόνο) του δηλώνουν ότι μπορούν να εκπαιδεύσουν 100.
- Δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η πρακτική πλέον "έσκασε" και γυρίζει μπούμερανγκ.
- Δεν καταλαβαίνει ότι τα Τμήματα έχουν κάνει σοβαρή δουλειά και σοβαρή σκέψη και γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες.
- Δεν καταλαβαίνει ότι τα Πανεπιστήμια αποφασίζουν αυτό που είναι το καλύτερο για τους φοιτητές τους.
- Δεν καταλαβαίνει ότι μόνο το ίδιο (το Υπουργείο) είναι το γρανάζι στην αλυσίδα που δεν έχει κάνει έως τώρα το παραμικρό.
- Δεν καταλαβαίνει είναι προτιμότερο να οργανωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία βέλτιστα, ακόμα και αν γίνεται με το μη βέλτιστο τρόπο (απομακρυσμένα), παρά να ακολουθηθεί η προσέγγιση φούντα - φουστανέλα - όλοι επίθεση, και να τρέχουμε σε ένα μήνα και για το υπόλοιπο εξάμηνο να σβήνουμε "φωτιές".
- Καλά, το αυτοδιοίκητο (είναι γνωστό ότι) το έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων του.

Αν οι Πρυτάνεις σέβονται τα ιδρύματά τους, το κατ' επίφαση αυτοδιοίκητο και τους φοιτητές τους, σύνοδος Πρυτάνεων αύριο το πρωί και ασφαλιστικά μέτρα αύριο το απόγευμα.

 
ΕΔΙΠ
28 Σεπ 2020 17:13

αναρωτιέμαι ποιος θα βγάλει το φίδι από τη τρύπα!

ξαφνικά αισθάνομαι ότι είμαι απλά και γω τόνερ για το φωτοτυπικό!

 
κώστας
28 Σεπ 2020 17:17

Υποχρεωτικά δια ζώσις εργαστήρια με 30 άτομα μέγιστο... Γελάνε και οι πέτρες...
Με 400-500 άτομα εγγεγραμμένους!
Φυσικά έχουμε 100 αίθουσες και 1000 άτομα προσωπικό να το οργανώσουμε!
Όταν θα αρχίσουν οι μηνύσεις όμως θα είναι αργά για το Υπουργείο!

 
ΔΕΠ
28 Σεπ 2020 18:44

Πάει και το αυτοδιοίκητο...
Περιμένουμε τους 2000 μεταπτυχιακούς και υποψ. διδάκτορες που θα λύσουν ως δια μαγείας όλα τα προβλήματα. Όπως τα λύνει και η ΚΥΑ.
Εν αναμονή λοιπόν των πρώτων κρουσμάτων στα πανεπιστήμια μόλις ανοίξουν για να αρχίσουν να ανοιγοκλείνουν.

Κατά τα άλλα, βέβαια, παρατάξεις, συνδικαλιστικοί φορείς και η ΠΟΣΔΕΠ απλά δεν υπάρχουν, παριστάνοντας ότι όλα πάνε καλά...

 
Αυτοδιοίκητο
28 Σεπ 2020 19:25

Για να τονίσω τα σωστά λόγια του προηγούμενου....

Αν οι Πρυτάνεις σέβονται τα ιδρύματά τους, το κατ' επίφαση αυτοδιοίκητο και τους φοιτητές τους, σύνοδος Πρυτάνεων αύριο το πρωί και ασφαλιστικά μέτρα αύριο το απόγευμα.

 
Άπειρο θράσος..
28 Σεπ 2020 19:26

Μετά το αποφασίζω και διατάζω με 20-25 μαθητές σε μια τάξη προχωράμε και σε 30 ενήλικες σε ένα εργαστήριο που πολλές φορές είναι μικρότερο από την τάξη στη δευτεροβάθμια..
Αραγε τι δικαιολογια υπάρχει τώρα; Στα σχολεία ακούσαμε ότι η μάσκα ιςοδυναμει με το εμβόλιο και ότι τα παιδιά είναι από την ίδια περιοχή σε αντίθεση με τα μαγαζιά που τηρούνται αλλά μέτρα προστασίας. Οι φοιτητές; Μηπως θεωρούμε ότι ΟΛΑ τα εργαστήρια είναι τεράστια με επαρκη αερισμο και χωράνε 30 ενήλικες με απόσταση 1.5 μέτρο προς όλες τις κατευθύνσεις;!
Αλήθεια ο «καθηγητής» Διγαλακης σε ποιο τμήμα ειναι και με τι υποδομές; Η μηπως ξέχασε τα πάντα φορώντας το μπλε κουστούμι του υφυπουργού;

 
ενοίκια και φαγάδικα
28 Σεπ 2020 20:34

όλα γίνονται για να δουλέψουν οι οικονομίες με τους φοιτητές...το ότι δεν γίνεται μάθημα με αυτά τα νούμερα σε χώρους και εργαστήρια κάνουμε πως δεν το βλέπουμε.

Άσε να νοικιαστούν τα δωμάτια, να πάνε οι φοιτητές να στήσουν σπιτικό και μετά θα κάθονται να κάνουν από απόσταση καθώς θα αρχίσει το κλείσιμο με τα πρώτα κρούσματα. Άσε που στα περιφερειακά θα φωνάζουν οι ντόπιοι ότι θα τους κολλήσουν.

Επιτέλους ας αφήσει το υπουργείο τον απόλυτο έλεγχο, που τον λέει αυτοδιοίκητο. Τα Πανεπιστήμια ξέρουν καλύτερα, σεβασμός !!

 
Ανοιχτές αίθουσες ΑΕΙ
28 Σεπ 2020 21:01

Τα πανεπιστήμια μετά τον Δεκέμβριο πρέπει να επενέλθουν σε φυσική διδασκαλία γιατί προφανώς οι φοιτητές δεν είναι ευπαθής πληθυσμός. Δεν είναι λογικό να υποδεχόμαστε πλοία κρουαζιέρας ενώ τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά και οι "διαλέξεις" γίνονται μόνο διαδικτυακά: η ποιότητα εκπαίδευσης πέφτει χωρίς κανένα όφελος για την κοινωνία.

 
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
28 Σεπ 2020 22:18

Το υπουργείο είναι εκτός πραγματικότητας!!! Βέβαια για την κ. Κεραμέως είναι αναμενόμενο. Ο κ. Διγαλάκης όμως δεν θα έπρεπε να είναι. Τις επιπλέον εργαστηριακές ομάδες ποιος θα τις κάνει αφού το υπουργείο δεν φρόντισε για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού? Ρώτησε το υπουργείο τα πανεπιστήμια αν έχουν τις υποδομές για τα επιπλέον τμήματα εργαστηρίων (αίθουσες, αναλώσιμα κλπ). Φρόντισε το υπουργείο να δώσει κονδύλια για την πρόσληψη καθαριστριών που είναι απαραίτητες τώρα αφού σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έβγαλε το ίδιο το υπουργείο οι αίθουσες μετά από κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθαρίζονται και να αερίζονται? Φρόντισε το υπουργείο να προμηθεύσει τα πανεπιστήμια με επιπλέον υλικά καθαριότητας? Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά!!!! Κρίμα διότι στο βωμό της σκοπιμότητας να δουλέψουν οι οικονομίες των τοπικών κοινωνιών βάζει σε κίνδυνο την υγεία φοιτητών και καθηγητών!!!

 
@Ανοιχτές αίθουσες ΑΕΙ
28 Σεπ 2020 22:36

Φυσικά θα πρέπει να ανοίξουν από το Δεκέμβριο αν τα κρούσματα πέσουν τουλάχιστον σε διψήφιο αριθμό, αλλά μάλλον το Δεκέμβριο θα φτάσουμε σε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων οπότε ας ευχόμαστε να βγει εμβόλιο...

 
Τα 5 Α
28 Σεπ 2020 22:44

Άσυλο, Αυτοδιοίκητο, Απορρύθμιση, Απαξίωση, Αυτοκατάργηση. Αυτοί είναι....

 
Αθανάσιος
28 Σεπ 2020 23:41

α) Μέχρι 26 Οκτωβρίου θα έχει βγάλει άλλη εγκύκλιο, λόγω κορονοιου, που θα ορίζει ότι όλα τα μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά, θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Πάω και στοίχημα, αν κάποιος ενδιαφέρεται.
β) Μετά φταίνε οι νέοι που αντιδρούν; Να πιουν μία μπύρα στο πάρκο απαγορεύεται (φημολογείται και καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας για να μην γίνεται αυτό), αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μπαίνουν σε κλειστές αίθουσες και να παραμένουν για 2-3 ώρες με άλλα 30 ως 50 άτομα. Και να περιφέρονται στους διαδρόμους, με μάσκα πάντα, με μερικές εκατοντάδες (εώς χιλιάδες στα μεγάλα ιδρύματα) άλλους συμφοιτητές τους.

 
ΞΑΝΘΟΣ
29 Σεπ 2020 00:22

Σε 10 χρόνια τα πιο πολλά προγράμματα των ΑΕΙ θα είναι εξ σποστάσεως.....τουλάχιστον τα μαθήματα......ας προετοιμάζονται όσοι ζουν μόνο από τις γκαρσονιέρες, τα σουβλάκια και το καφέ σε φοιτητές......

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
29 Σεπ 2020 03:13

Τα παιδιά πρέπει να ενταχτούν στην Πανεπιστημιακή ζωή και καλό θα είναι να υπάρχουν εναλλάξ ώρες ανά εβδομάδα δια ζώσης μαθηματα με 50 φοιτητές/αίθουσα ή αμφιθέατρο

 
@Ανοιχτές αίθουσες ΑΕΙ
29 Σεπ 2020 07:09

Πρωτότυπη η τοποθέτηση σας...
Δεν χρειάζεται κανένα μέτρο προστασίας γιατί οι φοιτητές δεν είναι ευπαθή ομάδα!
Άρα το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία, τα γυμναστήρια, τα μπαρ (εκεί έχουν και ανοσία λόγω κατανάλωσης αλκοόλ) κτλ
Σίγουρα σας έχει αξιοποιήσει η κα Υπουργός, σωστά;

 
Άστοχη ΚΥΑ
29 Σεπ 2020 08:37

Η σχετική ΚΥΑ πρέπει να αποσυρθεί τελείως. Είναι εντελώς άστοχο να μιλάς με απόλυτα νούμερα ανεξαρτήτως μεγέθους κλειστού χώρου. Τι 50 και τι 30; Αν κάποιος εκεί μέσα, υπουργός, υφυπουργός ή δεν ξέρω τι άλλο μιλά έχοντας στο μυαλό του αχανή εργαστήρια και κολοσσιαία αμφιθέατρα, ας το κρατήσει για τον εαυτό του.
Τα ιδρύματα ξέρουν καλύτερα από τον καθένα, βάσει των τρεχουσών υποδομών και δυνατοτήτων τους, πως μπορούν να διεξάγουν τα μαθήματα χωρίς να διακυβεύεται η δημόσια υγεία. Η "βελτιστοποίηση" της διδακτικής προσέγγισης πιστεύω ότι πρέπει να πάει σε δεύτερο πλάνο σε τέτοιες εποχές...

 
Θύμιος
29 Σεπ 2020 08:45

1. Στις 2 Οκτωβρίου δεν θα έχουν καν ξεκινήσει οι δηλώσεις μαθημάτων, οπότε δεν θα ξέρουμε πόσοι φοιτητές θα είναι σε κάθε μάθημα. Ακόμα εξετάσεις Σεπτεμβρίου έχουμε, λόγω κορωνοϊού.
2. Το πόσοι είναι εγγεγραμμένοι ξέρουμε καλά ότι δεν έχει σχέση με το πόσοι παρακολουθούν.
3. Η μεγαλύτερη αίθουσά μας με τις προδιαγραφές κορωνοϊού χωράει 34 άτομα, όχι 50. Για να γίνει δεύτερο τμήμα για μάθημα των 50 θα χρειαστούν οι διπλάσιες ώρες χρήσης της ίδιας αίθουσας. Οι μικρότερες χωράνε πια 5 με 15, άρα πρακτικά μπορούν να αξιοποιηθούν από πολύ λίγα μαθήματα.
4. Τα υπουργεία έχουν γεμίσει από νομικούς που πιστεύουν ότι τα προβλήματα λύνονται βγάζοντας νόμους και αποφάσεις...

 
Απλές ερωτήσεις
29 Σεπ 2020 15:19

Σε μάθημα με 90 φοιτητές στο χειμερινό εξάμηνο που ο φυσικός αερισμός στις κλινικές/εργαστήρια δεν μπορεί να... λειτουργήσει .... οι αποστάσεις πόσο λένε οι ειδικοί πως πρέπει να είναι;
Πόσα τμήματα θα γίνουν;
Ποιος θα κάνει τα υπόλοιπα μαθήματα;
Στη κλινική/εργαστήριο από τα πόσα μέτρα θα δείτε την υλοποίηση της άσκησης; Από τα πόσα μέτρα θα κάνετε τη διόρθωση και την αξιολόγηση της;
Η καθαριότητα πως  θα πραγματοποιηθεί;
Πόσες φορές την ημέρα;
Για πόσους μήνες;
Πάντα λέμε για το εξωτερικό και τώρα δεν βλέπουμε τι πράττουν τα πανεπιστήμια παγκόσμια;
Που είναι το αυτοδιοίκητο;

 
Ανοικτά πανεπιστήμια για τους φοιτητές
29 Σεπ 2020 15:39

Αποτελεσματικά μέτρα προστασίας είναι η σωστή υγιεινή (καθαρισμός δημόσιων χώρων, απολύμανση χεριών) και η τήρηση αποστάσεων. Τα κλειστά πανεπιστήμια μακροπρόθεσμα βλάπτουν την ποιότητα σπουδών και άρα απειλούν το μέλλον της κοινωνίας (1-2 εξάμηνα δεν είναι πρόβλημα, όμως πρέπει να επανέλθουν όσο γίνεται γρηγορότερα).

Σε άλλες χώρες τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως όμως υπάρχει πρόβλεψη για σεμινάρια σε μικρές ομάδες ώστε οι φοιτητές να διατηρήσουν επαφή.

@Ανοιχτές αίθουσες ΑΕΙ
29 Σεπ 2020 07:09

Οι μαθητές κάνουν καθημερινά μάθημα σε αίθουσες με άλλα 40 άτομα (ίδια τάξη) και συγχρωτίζονται με 300 παιδιά στο προαύλιο του σχολείου (σχολική μονάδα). Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές, που επιπλέον ως ενήλικοι μπορούν να τηρήσουν ατομικά μέτρα.

Πώς προστατεύονται οι φοιτητές όταν τα ΜΜΜ είναι γεμάτα κόσμο και η χώρα υποδέχτηκε 5 εκατομμύρια ξένους τουρίστες; Όταν τα πάντα είναι ανοικτά, είναι παραλογισμός τα πανεπιστήμια να παραμένουν κλειστά για τους φοιτητές.

Με αλλοπρόσαλλες αποφάσεις απλώς ζημιώνονται οι φοιτητές χωρίς να ωφελείται η κοινωνία. Ας σταματήσουν ορισμένοι να σκέφτονται εγωιστικά και ας προστατεύσουν το μέλλον της χώρας: σε μερικούς μήνες η έξαρση της ασθένειας θα περιοριστεί στην Ευρώπη, όμως οι επιπτώσεις θα είναι δυσμενείς αν επικρατήσει ο πανικός και η αδράνεια.

 
Τέλος στην καταστροφολαγνεία
29 Σεπ 2020 15:59

Σε όλες τις χώρες έχουν ανοίξει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια λειτουργούν με υβριδικά μοντέλα, δεν είναι λογικό νέοι άνθρωποι στην πιο δημιουργική ηλικία να μαθαίνουν μέσω υπολογιστή χωρίς να είναι ενταγμένοι σε τάξη.

Να σταματήσουν ορισμένοι να φέρνουν την καταστροφή, λες και απειλείται το μέλλον της ανθρωπότητας: όσοι είναι κάτω των 40 ετών, άρα σαφώς και οι μαθητές και οι φοιτητές, πρέπει να επιστρέψουν στις ασχολίες τους ώστε η κοινωνία να ξεπεράσει με επιτυχία την κρίση χωρίς μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις. Η παιδεία είναι πυλώνας της κοινωνίας και καθοριστικός παράγοντας για τις επόμενες δεκαετίες. Λύσεις θα βρεθούν για 1-2 εξάμηνα και μέχρι το 2022, για την Ευρώπη τουλάχιστον, η πανδημία θα είναι παρελθόν.

 
Συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολών
29 Σεπ 2020 16:33

Σχολές και τμήματα που έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια σε κάθε χωριό και νησί φυσικά πρέπει να κλείσουν και οι θέσεις να μεταφερθούν σε βιώσιμα ιδρύματα. Αυτό δε σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι πανεπιστημιακές παραδόσεις με φυσική παρουσία, στην Ελλάδα και στον υπολοιπο κόσμο, τουλάχιστον για τα επόμενα 40 χρόνια. Μην μπερδεύουμε δύο ασύνδετα μεταξύ τους προβλήματα: το πώς πρέπει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια ως ανοικτές μονάδες δε δικαιολογεί την άναρχη διασπορά τους στην ελληνική επικράτεια. Τα χρόνια προβλήματα των ΑΕΙ δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από την έκτακτη ανάγκη που δημιούργησε η υγειονομική κρίση.

ΞΑΝΘΟΣ
29 Σεπ 2020 00:22

Σε 10 χρόνια τα πιο πολλά προγράμματα των ΑΕΙ θα είναι εξ σποστάσεως.....τουλάχιστον τα μαθήματα......ας προετοιμάζονται όσοι ζουν μόνο από τις γκαρσονιέρες, τα σουβλάκια και το καφέ σε φοιτητές......

 
περιφερειακή ανάπτυξη
29 Σεπ 2020 18:55

παλιά είχαμε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς ειδικότερα να στηρίζουν την περιφέρεια.
Μετά στρατόπεδα και στρατιωτικούς.
Μετά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

...ποιο είναι το επόμενο?? για να συντηρηθεί η περιφέρεια?? ακούω προτάσεις....

 
Αυτονόητο
29 Σεπ 2020 20:27

@Απλές ερωτήσεις
ΜΙΑ είναι η απάντηση, σε όλες τις ερωτήσεις σας! Μάσκα xxl Κεραμέως!

 
Αναδιοργάνωση ΑΕΙ
29 Σεπ 2020 20:30

Η περιφέρεια θα σταθεί στα πόδια της χωρίς να περιμένει στρατόπεδα και ΑΕΙ, με έμφαση στην παραγωγική οικονομία. Το κάθε περιφερειακό ΑΕΙ θα συμβάλει στην προσπάθεια και θα λειτουργεί σαν αναπτυξιακός πόλος, με ισχυρές σχολές σε 2 ή 3 πόλεις στις οποίες θα αναπτύσσεται έρευνα και καινοτομία.

Μια χώρα 10 εκατομμυρίων σαν την Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να σπαταλάει πόρους χωρίς αντίκρυσμα. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν τμήματα σε κάθε χωριό: αρκεί ο κόσμος που ζει εκεί να μπορεί να σπουδάσει με αξιοπρέπεια και όχι σε σχολές-φαντάσματα, που υπάρχουν μόνο για να εγγράφονται πλασματικοί φοιτητές.

 
Παράδειγμα Δανίας
29 Σεπ 2020 22:36

Η Δανία έχει ΑΝΟΙΚΤΑ σχολεία από τον Αύγουστο και τα πανεπιστήμια με συνδυασμό ΦΥΣΙΚΗΣ παρακολούθησης και διαδικτυακών διαλέξεων από τον Σεπτέμβριο και οι ασθενείς σε ΜΕΘ είναι μόλις 25, ενώ τα κρούσματα παραμένουν χαμηλά.

Η Ελλάδα, με σχολεία που άνοιξαν χωρίς κατάλληλες υποδομές και επιπλέον προσωπικό στις 14 Σεπτεμβρίου, έχει πάνω από 8.000 ενεργά κρούσματα και 80 ασθενείς σε ΜΕΘ.

Δεν είναι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια το πρόβλημα: Οι μετακινήσεις σε ΜΜΜ και η κίνηση των τουριστών τη θερινή περίοδο σε όλη την Ευρώπη έχουν διογκώσει το πρόβλημα μετάδοσης στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές.

Πρέπει πρώτον να σταματήσει η μετάδοση (απολύμανση χώρων, μείωση αριθμού σε κλειστούς χώρους) και δεύτερον να προετοιμαστεί η χώρα ώστε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να συνεχιστούν κανονικά οι εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ως χώρα με δεκαετή κρίση δεν έχουμε την πολυτέλεια να θυσιάζουμε το μέλλον των μαθητών και φοιτητών, δηλαδή το μέλλον της κοινωνίας.

 
Med Stud
30 Σεπ 2020 00:13

Πενήντα άτομα σε κάθε ομάδα (από τη στιγμή που κάθε έτος έχει >140 φοιτητές) είναι λογικό, εεε;
Σε τι αίθουσες θα πάνε οι ομάδες αυτές και πόσο κατάλληλες είναι; (χωριτικότητα, αερισμό, κλπ, ειδικά σε που όπου να είναι κοντοσιγώνει ο χειμώνας)
Ποιος θα καθαρίζει / απολυμαίνει τις αίθουσες ενδιάμεσα από κάθε ομάδα, που τα συνεργεία καθαρισμού τρέχουν από αίθουσα σε αίθουσα (υπάρχουν πανεπιστήμια που οι αίθουσες διαφόρων τμημάτων απέχουν κατά πολύ!)
Τα υλικά απολύμανσης/καθαριότητας είναι επαρκή;
Με τι διδακτικό προσωπικό θα γίνουν τα μαθήματα (που αν πρόκειται και για τμήματα ιατρικής, τα μέλη ΔΕΠ θα τρέχουν και στα νοσοκομεία με τα κρούσματα που συνεχώς αυξάνονται;)
Με τις υποομάδες στις κλινικές ασκήσεις των ιατρικών τμημάτων ο κάθε φοιτητές μπορεί να χρειάζεται να πηγαίνει σε νοσοκομείο πρωί απόγευμα, γιατί δεν μπορεί να παραμένει ούτε στο χώρο του νοσοκομείου, ούτε του πανεπιστημίου (άρα, διπλό εξοπλισμό σε μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κλπ)
Τα δρομολογία ΜΜΜ δεν επαρκούν και δεν έχουμε δει να αυξάνονται!!
Τα εισιτήρια αυτών στην περιφέρεια είναι πανάκριβα!
Τα πανεπιστήμια χορηγούν μάσκες, γάντια, αντισηπτικά στους φοιτητές; (γιατί για το προσωπικό ΟΧΙ ή μάλλον μόνο στα γραφεία που είναι κοντά στις Πρυτανείες και τις κεντρικές διοικήσεις)
Θα γίνουν τεστ στους φοιτητές που θα χρειαστεί να συμμετάσχουν σε κλινική άσκηση; (και συνήθως αυτές ξεκινάνε από το 2ο έτος!!)
Και άντε να γίνει το τεστ την 1η εβδομάδα... τη 2η? θα ξανακάνουν;
Εάν υπάρξει κρούσμα σε χώρο του Πανεπιστημίου έχουν οριστεί κατάλληλες υποδομές αντιμετώπισης και αντιστοιχο προσωπικό με τον κατάλληλο εξοπλισμό; (στολές, κλπ κλπ)
Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατι εκδίδονται εγκύλιοι, διευκρινιστικές, παρα-εγκύκλιοι.. αυτή τη στιγμή, ενώ τα μαθήματα αναγκαστικά πρέπει να ξεκινήσουν την 1η εβδομάδα Οκτωβρίου για να συμπληρωθούν οι 13 υποχρεωτικές εβδομάδες ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο, από τη στιγμή που στα ιατρικά τμήματα το νέο έτος ξεκίνησε από αρχές Αυγούστου!! (ή μήπως στο υπουργείο ήταν σίγουροι ότι δεν θα είχαμε άλλα κρούσματα.. !!)
Τί να πω!! το μόνο που έχω να πω:
ΠΑΓΟΥΡΑΚΙΑ να δώσετε και στα Πανεπιστήμια!!!

 
Αλαλούμ με μάσκες
30 Σεπ 2020 01:03

Το θέμα με τις μάσκες είναι ενδεικτικό της κατάστασης: αντί να δοθούν κουπόνια για αγορά προσωπικών κιτ υγιεινής (αξίας 5-10 ευρώ) έγιναν διαδοχικά λάθη και έχει καθυστερήσει ένα μήνα η διανομή τους.

Το ίδιο και στα πανεπιστήμια, αντί να επικρατήσει η λογική και από Ιανουάριο να ξεκινήσουν κανονικά οι διαλέξεις με την κατάλληλη προετοιμασία των χώρων και του προσωπικού, γίνεται ολόκληρος διάλογος για τα τμήματα με 50 ή περισσότερους φοιτητές.

 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
30 Σεπ 2020 02:40

Αρχιτεκτονική ΑΠΘ Θα γίνουν μόνο 2 εργαστήρια στο 1ο έτος Οι υπόλοιποι όλα τα εργαστήρια εξ αποστάσεως ... Αγνοούν τις οδηγίες του υπουργείου?

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ