Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Και τρίτη Πρόσκληση για ασποσπάσεις στο ΔΟΑΤΑΠ

Δημοσίευση: 29/09/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επειδή δεν υποβλήθηκε ικανός αριθμός αιτήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής για απόσπαση στον ΔΟΑΤΑΠ, κατά τις προηγούμενες δύο προσκλήσεις , το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σήμερα και τρίτη πρόσκληση.

Με τη νέα πρόσκληση το υπουργείο Παιδείας καλε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́) προκειμένου να καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, από 29-09-2020 μέχρι και 09-10-2020.

Καθώς οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν τα παρακάτω ειδικά προσόντα.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι κατηγορίες και τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως:

1) Προγραμματισμός Εφαρμογών Web (ServerSide,Backend)

α) Καθήκοντα

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών κυρίως σε PHP.

Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας

Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων

Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες

Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου

Παροχή τεχνικής υποστήριξης προστασίας από ιούς και κακόβουλους χρήστες.

Παραμετροποίηση νέου ή υφιστάμενου υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, του δικτύου και της Πολιτικής Ασφαλείας.

β) Επιθυμητά Προσόντα

Object Oriented PHP7

Εμπειρία σε PHP Frameworks (π.χ. Yii2, Drupal 7-8, Laravel, SLIM)

Εμπειρία σε Java EE , Spring Framework

RDBMS (MySQL, SQL Server, MariaDB)

Object-relational mapping frameworks Hibernate (Java EE), Entity API Drupal, Eloquent ORM Laravel, Yii Active Record, Doctrine PHP ORM

SOAP/REST Web Services Creation, Consumption

Shell scripting (Bash, PowerShell)

Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)

Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE) όπως NetBeans IDE, Visual Studio Code, Sublime Text, Ninja Python IDE

2) ΠρογραμματισμόςΕφαρμογώνWeb(ClientSide,Frontend)

α) Καθήκοντα:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη frontend διαδικτυακών εφαρμογών

Δημιουργία web client frontend με responsive design

Γνώση Τεχνικών και Design Patterns για UX (User Experience)

Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες

Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου

Παροχή τεχνικής υποστήριξης προστασίας από ιούς και κακόβουλους χρήστες.

Παραμετροποίηση νέου ή υφιστάμενου υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, του δικτύου και της Πολιτικής Ασφαλείας.

β) Επιθυμητά Προσόντα

HTML5, CSS3, Bootstrap Framework / Bootstrap Native Framework

JavaScript Programming και εμπειρία σε JavaScript Client Side Frameworks (π.χ. AngularJS ή Vue.js ή React.js)

UX design, Responsive Design

REST Web Services Consumption

Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)

Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE) όπως Visual Studio CODE, NetBeans IDE, Sublime Text, Ninja Python IDE

Επαγγελματικός σχεδιασμός CSS Templates (Grid κτλ.)
Shell scripting (bash)

3) Διαχειριστής Συστημάτων Linux (Linux System Administrator) και Δικτύων

α) Καθήκοντα

Εγκατάσταση διανομών linux (κυρίως server) σε μηχανήματα, πραγματικά ή εικονικά (VM) Προσθήκη/ αφαίρεση/ διαχείριση χρηστών και ρύθμιση της πρόσβασης (π.χ. ssh) και των δικαιωμάτων τους

Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων services και ρύθμιση (setup) των server και των services

Stress Test εφαρμογών σε συνεργασία

Monitoring καλής λειτουργίας των server και των υπηρεσιών με χρήση Monitoring tools (π.χ. Nagios, Monit)

Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού και staging περιβάλλοντος

Backup και restore εφαρμογών και/ή βάσεων δεδομένων

Ρύθμιση firewalls και της ασφάλειας για προστασία των servers και των εφαρμογών και των δεδομένων τους

Αναγνώριση και επιδιόρθωση δικτυακού προβλήματος και βλάβης υλικού.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης προστασίας από ιούς και κακόβουλους χρήστες.

Προσαρμογή της δικτυακής λειτουργίας στις απαιτήσεις των χρηστών και στη Πολιτική Ασφαλείας Εγκατάσταση ή διευθέτηση της εγκατάστασης νέου υλικού (hardware), όπως υπολογιστές, εξαρτήματά τους, περιφερειακές συσκευές και νέου λογισμικού (software).

Παραμετροποίηση νέου ή υφιστάμενου υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, του δικτύου και της Πολιτικής Ασφαλείας.

Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου.

β) Επιθυμητά Προσόντα

Debian/Ubuntu GNU/Linux, Red Hat/ Fedora/ CentOS System Administration

Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων τύπου Linux σε γραμμή εντολών, shell scripting (bash) Apache/Nginx, Apache Tomcat Web /Application Server Administration

Ρύθμιση και παραμετροποίηση Iptables/ firewalld/ ufw

MySQL, MariaDB Administration

Postfix Mail Server Administration

Καλή γνώση αρχιτεκτονικής εγκαταστημένου εξοπλισμού Η/Υ

Καλή γνώση και εμπειρία σε υποδομές δικτύων (OSI)

Πολύ καλή γνώση τεχνικών εγκατάστασης και συντήρησης υλικού Η/Υ

Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, οι οποίοι δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στην υπ ́ αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την παρούσα πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της περιοχής ευθύνης τους. Ακολούθως, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να προβούν στον έλεγχο όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης και στα δηλούμενα στοιχεία των εκπαιδευτικών και να διαβιβάσουν, το αργότερο ως 15-10-2020 τις υποβληθείσες αιτήσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ (protocol@minedu.gov.gr).

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα Excel όπου θα περιέχονται τα εξής στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Αριθμός μητρώου, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση οργανικής, Κώλυμα απόσπασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Περιγραφή κωλύματος (εάν υπάρχει).

Σχόλια (4)

 
σδ
06 Οκτ 2020 10:34

χωρις οικονομικα κινητρα και μαλιστα με μεγαλο ογκο δουλειας μονο απο κανα χωριο που θελει να ερθει αθηνα θα βρουν... αφου δεν βρισκουν ουτε αυτους σκεψου τι γινεται εκει

 
ΚΣ
30 Σεπ 2020 16:55

Το γεγονός ότι όσοι πήγαν τρέχουν και ακόμα τρέχουν..... Τι σημαίνει άραγε;;;;

 
Φ.Φ.
30 Σεπ 2020 08:50

Είναι πάρα πολλά τα προσόντα και οι γνώσεις που ζητούνται. Οι ΠΕ86 δεν έχουν όλα αυτά. Όσοι τα έχουν σίγουρα μπορούν να πάνε κάπου καλύτερα.

 
Α.K.
29 Σεπ 2020 20:55

Το γεγονός ότι δεν κάνει κανείς αίτηση να πάει, λέει κάτι από μόνο του.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ