ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος: Ρύθμιση λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών

Δημοσίευση: 04/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

του Παντελή Γαλίτη

Η πανδημία έχει δημιουργήσει πρωτόγνωρες συνθήκες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Φυσικά, αλώβητος δεν έχει μείνει ο χώρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Εδώ και μήνες δεν διεξάγονται μαθήματα στα αμφιθέατρα των Σχολών, ενώ οι εξετάσεις των φοιτητών/-τριών πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Οι φοιτητές/-τριες κλήθηκαν να εγκλιματιστούν σε νέα δεδομένα, να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, να προσαρμοστούν στις διαδικασίες και στον τρόπο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Και όχι μόνο οι φοιτητές/-τριες, αλλά και οι διδάσκοντες στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Στην εποχή του Covid – 19, πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες έχουν εγκλωβιστεί στην διατήρηση του ενοικιαζόμενου στον τόπο φοίτησής τους καταλύματος, χωρίς να μπορούν να το εγκαταλείψουν, αφού η γενικότερη προσπάθεια είναι οι Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης να παραμείνουν ανοικτές. Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ.: 115744/Ζ1/3707 Β΄/04-9-2020 με θέμα: «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»: «Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε πλήρη λειτουργία, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, και εφαρμόζουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση» (άρθρο πρώτο).

Επίσης, αναφέρεται ότι: «1. Η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και σεμιναρίων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών και με φυσική παρουσία των φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως τον αριθμό πενήντα (50) ανά τμήμα (…). 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα (μάθημα ή σεμινάριο) υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50), η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (…). 3. Για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου σε περίπτωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (…)  στην οποία αναφέρεται ρητώς το σύνολο των μαθημάτων που θα παρασχεθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανά πρόγραμμα σπουδών.» (άρθρο τρίτο).

Έτσι, δεν είναι σπάνιες οι αποφάσεις των Συγκλήτων των Α.Ε.Ι. που προχωρούν στην διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως αυτή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία συζήτησε και κατέληξε ομόφωνα ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα προπτυχιακά μαθήματα όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος, πλην του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ), θα διεξαχθούν με εξ αποστάσεως μεθόδους. Στην εισήγησή του ο Πρύτανης, Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, επισήμανε πως στη μεγάλη πλειοψηφία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (εκτός από το ΤΜΕΤ) οι δυνατότητες διδασκαλίας με φυσική παρουσία είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Αυτό οφείλεται αφενός στα ιδιαίτερα κτιριακά προβλήματα και περιορισμούς, αφετέρου στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό φοιτητών που δέχεται το Πανεπιστήμιο, αλλά επίσης και των συνεχιζομένων και αυξανομένων ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό. (https://www.esos.gr/arthra/69681/apofasi-tis-sygklitoy-toy-pan-makedonia...). Από την άλλη, είναι ακόμη αρκετά τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα που δεν έχουν λάβει ή δεν έχουν ανακοινώσει τις αποφάσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν.

Πάντως, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της χώρας: «(…) νομίζω ότι υπάρχει μια γενική συμφωνία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, ότι είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδιανόητο  να πάμε σε ένα δεύτερο γενικό lockdown» (συζήτηση με τον ιστορικό και συγγραφέα Yuval Noah Harari στο Athens Democracy Forum 2020, υπό τον συντονισμό της Liz Alderman, υπεύθυνης οικονομικών ειδήσεων της εφημερίδας «New York Times»).

Τα παραπάνω περιγράφουν την αδυναμία του απεγκλωβισμού των φοιτητών από το άχθος – άχθος, με την έννοια του κόστους ενός καταλύματος που στην ουσία χρησιμοποιείται ελάχιστα έως καθόλου – των ενοικίων των καταλυμάτων τους στους τόπους σπουδών τους.

Η καθιέρωση της χορήγησης του φοιτητικού επιδόματος στους φοιτητές/-τριες των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί εδώ και χρόνια μια βαθιά ανάσα για τις μη εύπορες οικογένειες. Σύμφωνα με τον Καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (αριθ.140832/Ζ1/25-8-17(Β΄2993) Κ.Υ.Α.),  ως όρος και προϋποθεση για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος θα πρέπει, εκτός των άλλων:

«Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους» (άρθρο 3).

Όμως, στην εποχή του κορονοϊού, η υλοποίηση των εξετάσεων, με την μορφή πλέον της εξ αποστάσεως διεξαγωγής τους, έχει αποκτήσει ιδιότυπες εκφάνσεις, τόσο εξ αιτίας της έλλειψης, σε μεγάλο βαθμό, προηγούμενης σχετικής εμπειρίας και της έλλειψης ικανού χρόνου εξέτασης, όσο και στην προσπάθεια  του περιορισμού της δολίευσής τους, αφού η σύγχρονη τεχνολογία, σε συνδυασμό με την εξέταση από απόσταση προσφέρει ευκαιρίες για κάτι τέτοιο. Η άνιση χρονική κατανομή ή η έλλειψη επάρκειας ικανού χρόνου εξέτασης, σε συνδυασμό με τον αριθμό των επιδοθέντων προς απάντηση θεμάτων, η επιλογή της «ποινής» αφαίρεσης βαθμών από την συνολική βαθμολογία λόγω λανθασμένης απάντησης, η αδυναμία επιστροφής σε προηγούμενες ερωτήσεις όταν ο εξεταζόμενος προσπελάσει μία ερώτηση προκειμένου να έχει μια πρώτη εικόνα του συνόλου των υπό εξέταση ερωτήσεων, αποτελούν χαρακτηριστικά της  καινοφανούς διαδικτυακής εξέτασης των φοιτητών/-τριών. Και ακόμη, ο παράγοντας τύχη διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο για αρκετούς εξεταζόμενους, οι οποίοι, αδυνατώντας να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις είτε λόγω έλλειψης ικανού χρόνου επεξεργασίας της απάντησης είτε λόγω άγνοιας, προσφεύγουν στην επιλογή του «tzoker», της τυχαίας επιλογής μιας από τις δοθείσες απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση, σπάνια ζητείται από τους εξεταζόμενους να καταθέσουν την πλήρη επίλυση και τεκμηρίωση της απάντησής τους, αφού κάτι τέτοιο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο από τους εξεταστές όσο και από τους εξεταζόμενους, στο περιβάλλον πάντα της εξ αποστάσεως εξέτασης.

Τα παραπάνω, διαμορφώνουν ένα θολό τοπίο σχετικά με τα αποτελέσματα των φοιτητικών εξετάσεων για κάθε φοιτητή/-τρια. Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η εξ αποστάσεως εξέταση προσφέρει σε αρκετούς την ευκαιρία να επιτύχουν στις εξετάσεις αυτές, αφού ο παράγοντας τύχη διαδραματίζει τώρα σημαντικό ρόλο.  Υπάρχει όμως και η άποψη ότι οι εξετάσεις εξ αποστάσεως αποτελούν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική διαδικασία συγκριτικά με τις εξετάσεις δια ζώσης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να αφεθεί στην τύχη η δυνατότητα που προσφέρει η Πολιτεία στους φοιτητές/-τριες να λάβουν το φοιτητικό επίδομα, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο των εκτάκτων υγειονομικών συνθηκών. Θα πρέπει να ληφθεί άμεσα μέριμνα για την, κατ’ εξαίρεση, μη εφαρμογή της απαίτησης της επιτυχούς εξέτασης στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο απαιτείται το επίδομα.

Οι οικογένειες των φοιτητών/-τριών θα πρέπει να διευκολυνθούν στην κατεύθυνση της μείωσης της ασφυκτικής πίεσης που πλέον τους επιφέρει ο εγκλωβισμός τους σε δυσβάστακτα – και λόγω ουσιαστικά της μη χρήσης των καταλυμάτων – ενοίκια.

Σχόλια (1)

 
Ιωάννης Δημητρίου
04 Οκτ 2020 22:33

Μια σκέψη ίσως θα ήταν να μειώσουν λίγο το προαπαιτούμενο ποσοστό π.χ. από το 50% στο 40% .

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ