Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Υπουργείο: Μαθήματα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Τι ισχύει για τις Εξετάσεις απόκτησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚπΠ)
Δημοσίευση: 14/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μαθήματα Πληροφορικής για τους μαθητές της  Γ ́ τάξης Γυμνασίου σε εβδομαδιαία βάση μετά την λήξη του ημερήσιου σχολικού προγράμματος, στις σχολικές μονάδες από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις απόκτησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚπΠ) πριν τη λήξη του σχολικού έτους, προγραμματίζει το υπουργείο Παιδείας.

Οι μαθητές  κατά τη λήξη του σχολικού έτους θα δώσουν δωρεάν εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚπΠ)

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο που αναμένεται να εκδώσει το υπουργείο Παιδείας:

Στο Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων Πληροφορικής θα  συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ ́ τάξης του Γυμνασίου που επιθυμούν να προετοιμαστούν για εξετάσεις απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Σκοπός του Προγράμματος είναι  η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να επιτυγχάνουν την πιστοποίηση και αναγνώριση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για περαιτέρω μάθηση και εργασία.

Η επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Υποστήριξης θα γίνει μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων.

Σε κάθε τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης που θα δημιουργηθεί στα σχολεία θα συμμετέχουν 5 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 20 μαθητές/τριες το μέγιστο. Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από πέντε (05) μαθητές αλλά όχι λιγότεροι από τρεις (3), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Επόπτη Τμημάτων Υποστήριξης και στη συνέχεια έγκριση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα Υποστήριξης για δέκα (10) συνεχόμενες διδακτικές ώρες τότε διαγράφεται και ενημερώνεται εγγράφως ο γονέας – κηδεμόνας του/της από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον Επόπτη Τμημάτων Υποστήριξης.

Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα Υποστήριξης παύει να υφίσταται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε..

Στην περίπτωση αυτή, οι ενεργοί μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στο πλησιέστερο τμήμα Υποστήριξης, με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος αυτού.

Σε περίπτωση παραίτησης διδάσκοντος του Τμήματος Υποστήριξης για το ΚΠπ, που το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί με πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου από τον πίνακα κατάταξης της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι ενεργοί μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στο πλησιέστερο τμήμα Υποστήριξης, με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος αυτού.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση ενδιαφέροντος από κάποιον εκπαιδευτικό εγγεγραμμένο στους κυρωμένους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών γενικής Εκπαίδευσης για τα εν λόγω τμήματα Υποστήριξης, δύνανται οι μαθητές των τμημάτων αυτών να μετεγγραφούν στο πλησιέστερο τμήμα Υποστήριξης, με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος αυτού.

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα (σ.σ. πλην των μαθητών της Γ Γυμνασίου που θα παρακολουθήσουν το παραπάνω πρόσθετο Πρόγραμμα υου σχολείου).
 
Τρόπος εξέτασης

Κάθε υποψήφιος τοποθετείται σε ένα σταθμό εργασίας και εξετάζεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με χρήση εφαρμογών λογισμικού με κατάλληλο αυτοματοποιημένο σύστημα διόρθωσης.

Η εξέταση πραγματοποιείται σε τρεις (3) διακριτές συνεδρίες, μία (1) για κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντι- κείμενο/ενότητα εξέτασης. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου είναι μια (1) ώρα. Μεταξύ διαδοχικών ενοτήτων εξέτασης μεσολαβεί διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών. Στη διάρκεια της εξέτασης διατίθεται σε κάθε υποψήφιο διακριτό όργανο μέτρησης για κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Το περιεχόμενο των οργάνων μέτρησης ανά αντικείμενο περιλαμβάνει:

α) ερωτήματα κλειστού τύπου, απλής επιλογής από πολλές,

β) δοκιμασίες κατά τις οποίες περιγράφεται το ζητούμενο ως ενέργεια την οποία πρέπει να πραγματοποιήσει ο εξεταζόμενος σε υφιστάμενο αρχείο εργασίας στο περιβάλλον της εφαρμογής λογισμικού που αντιστοιχεί, και

γ) την απάντηση σε ερώτημα μετά από διερεύνηση στο περιβάλλον της εφαρμογής λογισμικού που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται. Όλα τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν το ίδιο πλήθος δοκιμασιών - ερωτημάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο - ενότητα εξέτασης.

Κάθε εξέταση ανά ενότητα αξιολογεί τη γνώση, τις δεξιότητες και την ικανότητα των εξεταζομένων στο χειρισμό Η/Υ, βασιζόμενη στις απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ., όπως περιγράφονται ακολούθως:

α) Για την ενότητα της εξέτασης που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Επεξεργασίας Κειμένου, τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν δοκιμασίες μέσω των οποίων οι υποψήφιοι ελέγχονται σε 50 ικανότητες - δεξιότητες που εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:

α1) Δημιουργία αρχείων κειμένου, αποθήκευση, άνοιγμα και εν γένει διαχείριση μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.

α2) Εισαγωγή κειμένου, μετακίνηση και διαχείριση περιεχομένου (επιλογή λέξεων, γραμμάτων, αντιγραφή τμημάτων, ορθογραφικός έλεγχος).

α3) Τροποποίηση της μορφής του κειμένου για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση του (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, ειδικοί χαρακτήρες, αντιγραφή μορφοποίησης, μορφοποίηση παραγράφων, στοίχιση κειμένου).

α4) Διαμόρφωση των σελίδων του κειμένου προσθέτοντας στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης).

α5) Αξιοποίηση στοιχείων που βοηθούν, ανάλογα με την περίπτωση, στην καλύτερη παρουσίαση της πληροφορίας που μεταφέρει το κείμενο (προσθήκη εικόνων, γραφημάτων, αισθητική βελτίωση, καλαίσθητη και ελκυστική παρουσίαση περιεχομένου).

α6) Χρήση πινάκων για την παρουσίαση στοιχείων.

α7) Δημιουργία εγγράφων που απευθύνονται μαζικά σε πολλαπλούς αποδέκτες (μαζική αλληλογραφία).

α8) Προετοιμασία εγγράφων για να εκτυπωθούν.

β) Για την ενότητα της εξέτασης που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των Υπολογιστικών Φύλλων, τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν δοκιμασίες, μέσω των οποίων οι υποψήφιοι ελέγχονται σε 54 ικανότητες – δεξιότητες που εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:

β1) Περιγραφή των εννοιών του βιβλίου εργασίας, των φύλλων εργασίας, δημιουργία αρχείων – βιβλίων εργασίας, αποθήκευση, άνοιγμα και διαχείρισή των φύλλων εργασίας (εισαγωγή, διαγραφή, μετονομασία, αντιγραφή, μετακίνηση) μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων.

β2) Χειρισμός των φύλλων εργασίας σε επίπεδο κελιού, γραμμής, στήλης (επιλογή, μετακίνηση, διαγραφή, εισαγωγή), και να μπορούν να ρυθμίζουν βασικές παραμέτρους αξιοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.

β3) Εισαγωγή και διαχείριση διαφόρων τύπων δεδομένα (αριθμοί, ημερ/νίες, κείμενο) σε κελιά των φύλλων εργασίας, ταξινόμηση σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη και εν γένει διαχείριση κελιών με περιεχόμενο (διόρθωση, μετακίνηση, διαγραφή, γέμισμα, είτε σε μεμονωμένα κελιά είτε σε περιοχές – ομάδες κελιών).

β4) Τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου των κελιών και των φύλλων εργασίας για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση των δεδομένων που περιέχουν (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, μορφοποίηση κελιών, στοίχιση περιεχομένου), ανάλογα με τον τύπο τους.

β5) Αξιοποίηση απλών συναρτήσεων ή τύπων υπολογισμού για να εξαχθούν ζητούμενα – αποτελέσματα κατά την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, καθώς επίσης και απλές λογικές συναρτήσεις.

β6) Δημιουργία και μορφοποίηση γραφημάτων.

β7) Διαμόρφωση και προσαρμογή σε σελίδες του περιεχομένου των φύλλων εργασίας με στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης) και προετοιμασία για εκτύπωση.

γ) Για την ενότητα της εξέτασης που αφορά στο Διαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν δοκιμασίες μέσω των οποίων οι υποψήφιοι ελέγχονται σε 51 ικανότητες – δεξιότητες – γνώσεις που εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:

γ1) Περιγραφή όρων και εννοιών που αφορούν στο διαδίκτυο και τα δίκτυα υπολογιστών (www, http(s), url, ISP, FTP κ.λπ.), στην μορφή διευθυνσιοδότησης των ιστοσελίδων (url), ενώ επίσης εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την επίγνωση των βασικών κινδύνων στους οποίους δύνανται να εκτεθούν αν χρησιμοποιούν αλόγιστα την κάθε είδους προσφερόμενη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο. Η γνώση ορισμένων αντίμετρων ελάχιστης ασφάλειας προστασίας (τείχος προστασίας, ψηφιακά πιστοποιητικά, κίνδυνοι κατά τη μετάδοση πληροφοριών κ.λπ.) περιλαμβάνεται στα αντικείμενα της εξέτασης.

γ2) Δυνατότητα αναγνώρισης και αξιοποίησης βασικών δυνατοτήτων που παρέχονται από προγράμματα πλοήγησης (μετάβαση σε ιστοσελίδα, μετακίνηση μεταξύ ιστοσελίδων, χρήση url για την πρόσβαση σε ιστοσελίδα, ανανέωση, διακοπή φόρτωσης, λήψη αρχείων κ.λπ.).

γ3) Οργάνωση της πρόσβασης σε ενδιαφέροντες ιστότοπους και ιστοσελίδες αξιοποιώντας τα «Αγαπημένα» στοιχεία πρόσβασης και εν γένει τους σελιδοδείκτες.

γ4) Αναζήτηση πληροφορίας κατανοώντας τη χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφορίας.

γ5) Αξιοποίηση της προεπισκόπησης ιστοσελίδων και των παραμέτρων ρύθμισης για την εκτύπωσή τους.

γ6) Αναγνώριση βασικών εννοιών της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση, δυνητικοί κίνδυνοι περιεχομένου και μόλυνσης από ιούς, πλεονεκτήματα) και των βασικών κοινών στοιχείων διαχείρισης μηνυμάτων σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βασικοί φάκελοι μηνυμάτων - Εισερχόμενα - Εξερχόμενα - Απεσταλμένα - Πρόχειρα, άνοιγμα και κλείσιμο μηνύματος, περιβάλλον ανάγνωσης, επισημάνσεις σε μηνύματα).

γ7) Αξιοποίηση των βασικών χρηστικών λειτουργιών για μηνύματα (δημιουργία νέου, εισαγωγή διευθύνσεων, εισαγωγή θέματος, επισύναψη αρχείων, διαχείριση κειμέ- νου, άνοιγμα επισυναπτόμενων, αποστολή, προώθηση, επιλογή παραληπτών, απάντηση σε μήνυμα).

γ8) Διαχείριση μηνυμάτων στο περιβάλλον εργασίας λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του βιβλίου διευθύνσεων.

γ9) Αξιοποίηση της προεπισκόπησης μηνύματος και των παραμέτρων ρύθμισης για την εκτύπωσή τους.

Τυχόν διαφοροποιήσεις στους τομείς ελέγχου ικανοτήτων - δεξιοτήτων προκειμένου τα όργανα μέτρησης να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις, πραγματοποιούνται μετά από εισήγηση της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής και εφαρμόζονται σε μεθεπόμενη περίοδο εξετάσεων από την ανακοίνωσή τους.

Με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις εξετάσεις και την πρακτική τους εξάσκηση στα θέμα- τα των εξετάσεων για το Κ.Π.Π., δείγματα δοκιμασιών διατίθενται σε ψηφιακή μορφή από την πύλη ενημέρωσης και διάθεσης πληροφοριών για τις εξετάσεις του Κ.Π.Π.

Αξιολόγηση – βαθμολόγηση

Οι απαντήσεις κάθε εξεταζόμενου, καθώς και το αποτέλεσμα των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει μέσω του οργάνου μέτρησης (τεστ) που του ανατίθεται σε κάθε ενότητα εξέτασης, βαθμολογούνται αυτόματα, σύμφωνα με τα ζητούμενα της κάθε δοκιμασίας που διεξήλθε και ολοκλήρωσε κατά την εξέταση. Η αυτόματη διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού εξέτασης που λειτουργεί στο σταθμό εργασίας του εξεταζόμενου.

Κάθε ερώτημα/δοκιμασία βαθμολογείται με μια (1) μονάδα, εφόσον απαντηθεί ορθά. Λανθασμένες απαντήσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0).

Η διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του λογισμικού εξέτασης κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η συνολική - μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί, για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ισοδυναμεί με το πλήθος των εξεταζόμενων ικανοτήτων-δεξιοτήτων- γνώσεων που αντιστοιχούν. Ειδικότερα:

Για κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο οι υποψήφιοι πρέπει να ανταποκριθούν κατ’ ελάχιστο στο 70% της μέγιστης βαθμολογίας, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση. Όπου κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού 70% της μέγιστης βαθμολογίας ανά εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα:


Ένας υποψήφιος, προκειμένου να αποκτήσει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέτασή του σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Διασφάλιση αδιάβλητου, αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας

Τα όργανα μέτρησης (τεστ) ανά εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο/ενότητα εξέτασης εμπεριέχουν κοινές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά για όλους τους υποψηφίους, κοινούς κανόνες βαθμολόγησης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εξετάσεων είναι εγκατεστημένα σε δικτυακά προστατευμένο χώρο σε εξυπηρετητή (server) του φορέα υλοποίησης της δημιουργίας και της λειτουργίας της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών εξετάσεων και περιέχουν, με συστηματικό τρόπο, τα στοιχεία κάθε εξεταζόμενου και των εξετάσεών του.

Τα ψηφιακά αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα όργανα μέτρησης, καθώς και τα αντίστοιχα αρχεία αποτελεσμάτων, ασφαλίζονται με διαφορετικό κλειδάριθμο το καθένα, ώστε να επιτυγχάνεται το αδιάβλητο κατά τη διακίνηση τους με ψηφιακά μέσα. Η δυνατότητα αναγνωσιμότητας αυτών παρέχεται μέσω του λογισμικού εξέτασης με διακριτό ψηφιακό κλειδί που διατίθεται λίγο πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

Η πρόσβαση στα αρχεία αυτά πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που αναλαμβάνει την παραγωγή των οργάνων μέτρησης για κάθε εξεταστική περίοδο και την παραλαβή των ψηφιακών αρχείων αποτελεσμάτων προκειμένου να τροφοδοτηθεί το κεντρικό αρχείο αποτελεσμάτων.

Με την κρυπτογράφηση των στοιχείων του εξεταζόμενου και της εξέτασής του και την αποκρυπτογράφηση μόνο στον τερματικό υπολογιστή στον οποίο διενεργείται η εξέταση, επιτυγχάνεται η ασφαλής αποστολή των στοιχείων και δεδομένων εξέτασης στους σταθμούς εργασίας του εξεταστικού κέντρου και η ασφαλής συλλογή των αποτελεσμάτων από τους σταθμούς εργασίας με την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση και εξαλείφεται το ενδεχόμενο εξωτερικής παρέμβασης σε αυτά.

Τα διαθέσιμα στοιχεία που αρχειοθετούνται από το φορέα υλοποίησης της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών εξετάσεων τηρούν όλους, τους εκάστοτε προβλεπόμενους από την ελληνική νομοθεσία, κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η προβολή των αποτελεσμάτων σε έντυπα ή ψηφιακά μέσα για τις ανάγκες γνωστοποίησης τους, πραγματοποιείται με τον αριθμό αίτησης που αντιστοιχεί σε κάθε υποψήφιο.

Ενστάσεις εξεταζόμενων

1. Υποψήφιος που εξετάστηκε έχει το δικαίωμα ο ίδιος, ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, να υποβάλει ένσταση με γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της διενέργειας των εξετάσεων.

2. Η ένσταση μπορεί να αφορά τεχνικά ζητήματα, όπως θέματα λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και ζητήματα σχετικά με την διενέργεια των εξετάσεων.

3. Η ένσταση διαβιβάζεται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στην Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία εξετάζει το κατά πόσο τεκμηριώνεται η ένσταση από το πρακτικό του Κ.Η.Ε. στο οποίο εξετάστηκε ο υποψήφιος και αποστέλλει την απάντησή της στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, προκειμένου η Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να διαβιβάσει την απάντηση αυτή στον ενδιαφερόμενο.

4. Κάθε υποψήφιος ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ερώτημα σχετικά με τον έλεγχο ορθής καταχώρισης της βαθμολογίας του, δηλαδή την απόδοση της βαθμολογίας του ανά δοκιμασία/ερώτημα ανά εξεταζόμενο γνωστικό/ψηφιακό αντικείμενο, με γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Τίτλος του ΚΠΠ

1. Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά/ ψηφιακά αντικείμενα αποδίδεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής. Ο τίτλος εκδίδεται άπαξ και δύναται να αλλάξει μόνο εφόσον αλλάξουν τα ονομαστικά στοιχεία του επιτυχόντα κατόπιν δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλου διοικητικού οργάνου.

2. Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εξετάσεων, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.

3. Ο τύπος του πιστοποιητικού και των βεβαιώσεων επιτυχίας που χορηγούνται για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής καθορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Εποπτικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κ.Π.Π.

4. Τόσο το πιστοποιητικό όσο και οι βεβαιώσεις δύναται να δοθούν και σε ψηφιακή μορφή και φέρουν ψηφιακές υπογραφές ή ψηφιακό αποτύπωμα φυσικών υπογραφών των ατόμων που έχουν οριστεί να υπογράφουν σε αυτές. Κάθε βεβαίωση και πιστοποιητικό φέρει ειδικό μοναδικό κωδικό, σε εμφανές σημείο, ο οποίος δημιουργείται με κατάλληλο κλειδάριθμο, προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η γνησιότητα τους.

 

Σχόλια (5)

 
Ζ.Τριανταφυλλια
18 Ιαν 2021 17:47

Το παιδί μου παρακουλουθησε τα μαθηματα πριν δυο χρόνια και ποτέ δεν μας ειδοποιησαν για εξετάσεις.Ακομη περιμενουμε....

 
Αννα
14 Οκτ 2020 20:40

αναγνωρισμενο απο το ΑΣΕΠ θα ειναι ή παλι θα πληρωνει ο γονιος;

 
ANΩΝΥΜΟΣ
14 Οκτ 2020 19:59

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΣΥΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ.
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΑΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΣΥΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

 
ΒΜ
14 Οκτ 2020 14:00

Μπράβο, ειδικά αν συμπεριληφθεί ενδοσχολικά η εξέταση. Επίσης προχωρήστε άμεσα, με απόκτηση lower μεσω των προαγωγικών εξετάσεων(ενδοσχολικές) της Γ γυμνασίου και Proficiency με τις προαγωγικές(ενδοσχολικές) της Β' Λυκείου.

 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
14 Οκτ 2020 10:52

να υποθέσω είναι δωρεάν, τι όχι!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ