Απόφαση: Οι διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το Σάββατο 7 Νοεμβρίου για την ανάδειξη των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών

Ν. Κεραμέως: Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν τον δρόμο μπροστά για όλο τον Δημόσιο Τομέα

14/10/2020

Ενημερώθηκε: 15/10/2020, 09:10

Άκουσε το άρθρο

Για πρώτη φορά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα διεξαχθεί στις 7 Νοεμβρίου 2020 η εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η ψηφοφορία θα υλοποιηθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. («Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.»).

Οι εκλογές  θα διεξαχθούν το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 των άρθρων 25 και 40 του π.δ. 1/2003.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Περιγραφή Συστήματος – Εφορευτικές Επιτροπές

1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο υλοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. («Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.»), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://zeus.grnet.gr.

Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

2. Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την εκλογή.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από:

Α) δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά προτίμηση κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ισάριθμους αναπληρωτές και

Β) έναν εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που οι εκλογείς μιας περιοχής ανήκουν σε διαφορετικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον εκπρόσωπο ορίζει η οργάνωση που έχει τα περισσότερα συνολικά μέλη.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται από τα μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής και ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος κάθε Εφορευτικής Επιτροπής ορίζει με απόφασή του τον Γραμματέα της και τον αναπληρωτή του από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής.

3. Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την εκλογή.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από:

α) ένα Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60) ή Δασκάλων (ΠΕ70) ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος,

β) ένα μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ της έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του και

γ) έναν εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ο Γραμματέας αυτής.

4. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:

α) To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας από κοινού με την κάθε Εφορευτική Επιτροπή κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 Γ.Κ.Π.Δ. Έκαστη Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, το Γ.Κ.Π.Δ., τον Ν. 4624/2019 (Α ́ 134) και το κατωτέρω άρθρο 5 της παρούσας. Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των Υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας.

β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε. μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» επιτελεί ρόλο Εκτελούντος την Επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 8 Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής. Για τον ακριβή καθορισμό των υποχρεώσεων της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε. συνάπτεται συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο. 28 παρ. 3 Γ.Κ.Π.Δ., η οποία, περαιτέρω, περιλαμβάνει όρους επιπέδου υπηρεσιών.

Πίνακες Εκλογέων

1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» τους πίνακες εκλογέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε δομές που υπάγονται απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσονται στον πίνακα εκλογέων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η εν λόγω δομή και της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχονται. Για το λόγο αυτό οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν τους σχετικούς πίνακες εκλογέων στις Εφορευτικές Επιτροπές των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

3. Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καταρτίζουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» τους πίνακες εκλογέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν οργανικά ή ως προσωρινοί αναπληρωτές σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

4. Οι πίνακες εκλογέων περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») κάθε εκλογέα , όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισμένα στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», καθώς και μοναδικό κωδικό εκλογέα. Αποστέλλονται δε σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής. Ο μοναδικός κωδικός κάθε εκλογέα, αποτελείται από δώδεκα (12) ψηφία, εκ των οποίων τα επτά (7) πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή, για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία είναι ο αύξων αριθμός κάθε εκλογέα, του οποίου προηγούνται τόσα μηδενικά, όσα απαιτούνται κατά περίπτωση προκειμένου τα εν λόγω ψηφία να μην ξεπερνούν τα πέντε (5).

5. Ειδικά, οι πίνακες εκλογέων που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1/2003, αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ ́ Αθηνών.

Ψηφοδέλτια

1. Οι διαδικασίες υποβολής και ανακήρυξης υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 και 36 του π.δ. 1/2003.

2. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 και 36 του π.δ. 1/2003 αποστέλλει στις Εφορευτικές Επιτροπές, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, σε ηλεκτρονική μορφή τους πίνακες με το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο κάθε υποψηφίου, προκειμένου αυτά να καταχωρισθούν στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από τον εκάστοτε ορισθέντα Διαχειριστή. Οι υπεύθυνοι του εν λόγω συστήματος δύναται να συνδράμουν με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στην εν λόγω διαδικασία καταχώρισης των υποψηφίων.

3. Η καταχώριση των ψηφοδελτίων στο σύστημα «ΖΕΥΣ» πραγματοποιείται: α. ανά συνδυασμό, εισάγοντας το όνομα αυτού ή, αν πρόκειται για ανεξάρτητο υποψήφιο, το όνομα του υποψηφίου και β. αλφαβητικά εντός κάθε συνδυασμού, εισάγοντας αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο καθενός από τα υποψήφια αιρετά μέλη.

Εκλογική διαδικασία

1. Η εκάστοτε Εφορευτική Επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr) και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση stelexi@minedu.gov.gr), όσον αφορά στις Επιτροπές της παρ. 2 του άρθρου 2 και στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση eep-evp@minedu.gov.gr), όσον αφορά στις Επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 2. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο εκάστοτε Διαχειριστής αποκτά πρόσβαση στο σύστημα «ΖΕΥΣ» και καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ήτοι: α) τον τύπο, την έναρξη/λήξη, τον τίτλο και την περιγραφή της ψηφοφορίας, β) τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών της αρμοδίας κατά περίπτωση Εφορευτικής Επιτροπής, γ) τους συνδυασμούς και τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων κάθε κάλπης, δ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον μοναδικό κωδικό εκλογέα των εκλογέων, όπως αυτά προκύπτουν από τους κατά τα ανωτέρω καταρτισθέντες πίνακες εκλογέων.

2. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δημιουργεί, επιπλέον, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Εφορευτική Επιτροπή προχωρά στην οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.

3. Πριν τη διενέργεια των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, καταρχάς ένα ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντας τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως, λίγες ημέρες μετά, ένα δεύτερο ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα δύο ως άνω ειδικά – εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στους εκλογικούς καταλόγους.

4. Για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί χωριστή «ηλεκτρονική κάλπη». Για τεχνικούς λόγους, σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ψηφοφόρων, δύναται η Εφορευτική Επιτροπή να προχωρά στο διαμοιρασμό τους όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε κάθε ηλεκτρονική κάλπη.

5. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς την Εφορευτική Επιτροπή.

Πέρας εκλογικής Διαδικασίας – Πρακτικά – Πίνακες Αποτελεσμάτων

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας ή τυχόν παράτασης (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8) το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά την επισημοποίηση της λήξης της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή στο σύστημα «ΖΕΥΣ» μέσω του αρμόδιου Διαχειριστή, κάθε μέλος αυτής εισάγει το απαραίτητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

2. Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος μπορεί να απευθυνθεί στην Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, εκδηλώνοντας εγγράφως τη βούλησή του, να παραστεί διά εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή αυτοπροσώπως, στον χώρο που θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται για τον αριθμό των προσώπων που επιτρέπεται να παραστούν, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την εκλογική δύναμη των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων, όπως προκύπτει από τις αμέσως προηγούμενες εκλογές, τη χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτημάτων και τις περιστάσεις και, ακολούθως, τα ενημερώνει για τον χώρο και τον χρόνο, στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι παριστάμενοι, όπως και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις επί της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.

3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος και μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας εκδίδει τα αποτελέσματα.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ' ελάχιστον και χωριστά ανά Υπηρεσιακό Συμβούλιο: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων, δ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, ε) τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν και ο τρόπος επίλυσης αυτών στ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και ζ) οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη κάθε Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Τα αποτελέσματα των εκλογών αποστέλλονται την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ταχυδρομικά στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω των επιτροπών του άρθρου 28 του π.δ. 1/2003 για τις Εφορευτικές Επιτροπές της παρ. 2 του άρθρου 2 ή με τη φροντίδα και την ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εφορευτικές Επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 2.

7. Σε περίπτωση που ακυρωθεί ή δεν περατωθεί η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εν γένει η εκλογική διαδικασία σε κάποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για λόγους ασυνήθεις ή απρόβλεπτους, καθορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους στη συγκεκριμένη Διεύθυνση το τρίτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή και την ίδια ως άνω διαδικασία.

Ενστάσεις – Κύρωση Αποτελεσμάτων – Διορισμός αιρετών μελών

Για ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών, για τις διαδικασίες κύρωσης των αποτελεσμάτων και για τον διορισμό των αιρετών μελών, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 29, 30, 31, 43, 44 και 45 του π.δ. 1/2003.

Ν. Κεραμέως

Όπως δήλωσε η Υπουργός, Νίκη Κεραμέως: «Μία νέα εποχή ξεκινά και στις εκλογές για την ανάδειξη των υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών, με την ηλεκτρονική διεξαγωγή τους το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020. Εξασφαλίζουμε ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων, τη μη διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των εκλογών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας και το απόρρητο των ψηφοδελτίων, την πρόληψη από τον κορωνοϊό με την αποτροπή του συγχρωτισμού δεκάδων χιλιάδων εκλογέων. Διευκολύνουμε, επιπλέον, τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής των ψηφοφόρων, ενισχύοντας τη δημοκρατική αυτή εκλογική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν τον δρόμο μπροστά για όλο τον Δημόσιο Τομέα. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εξαιρετική συνεργασία και την καίρια συμβολή του στο σημαντικό αυτό εγχείρημα.»

Σχόλια (20)

Άλλο Βαγγελιώ, άλλο Βαγγέλης
|

@Καιρός ήταν!
Ναι ηλεκτρονικά ψήφισαν στην Αμερική και τους βγήκε.... ο Τράμπ. Μην ψηφίσουμε λοιπόν τη Βαγγελιώ.... και μας βγει ο Βαγγέλης ε....

Εκπαιδευτικός
|

Η ψήφος είναι μυστική. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν είναι.

Καιρός ήταν!
|

Πρώτη φορά που γίνεται κάτι τόσο αξιόλογο στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν είναι όλοι αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει η ουσια των συγκεκριμένων εκλογών. Μια χαρά ψηφίζουν εκκατομύρια αμερικανοί κάθε τετραετία και δεν μπορούν μερικές χιλιάδες εκπαιδευτικών; Θα μας τρελάνουν;!;!

Spiros
|

@ Xm
Αυτό ακριβώς εννοώ. Κουράστηκα τόσα χρόνια, πάνω από 35, να προσπαθώ για το καλό των παιδιών, να δουλεύω το απόγευμα, μετά το ωράριό μου για να ετοιμάζομαι για την επομένη, να πληρώνω εγώ (και χρηματικά) για τις ελλείψεις και την ανικανότητα της υπηρεσίας μου, και να με αντιμετωπίζουν όλοι, υπηρεσία, κοινωνία, σαν τον μεγαλύτερο τεμπέλη του κόσμου. Κουράστηκα επίσης να βλέπω τους συνδικαλιστές να με χρησιμοποιούν σαν σκαλοπάτι για την αναρρίχησή τους. Κουράστηκα. Το φιλότιμο στέρεψε.

@noname , θεούλης !
|

κι εγώ θέλω οικονομία και ευελιξία και στις βουλευτικές - δημοτικές εκλογές ! αμ πώς ! μόνο οι εκπαιδευτικοί πρωτοπορία ;

ΑΓΟΥΔΟΥΡΑΣ_official
|

Το ζήτημα είναι χαρακτηριστικό του ανάδελφου έθνους μας.
Από την μία άκρη περνάμε κατευθείαν στην άλλη άκρη.
Κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό που ενοχλεί είναι ο τρόπος του "αποφασίζομεν και διατάσομεν" της υπουργού.
Θεωρώ πως ούτε η ημέρα είναι ιδιαίτερο πρόβλημα (βέβαια από την στιγμή που θέλει ηλεκτρονική ψηφοφορία θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα και καθημερινή) ούτε εάν υπήρχε η επιλογή και με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά και ηλεκτρονικά.
Κατόπιν των παραπάνω αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι τα εξής 2 σημεία:
1) θα κάνουν πράξη ΟΛΕΣ οι συνδικαλιστικές παρατάξεις την απόφασή τους για απόσυρση των ψηφοδελτίων τους; ( για να δω τώρα ποιοι εννοούν αυτά που λένε...)
2) εάν τα αποσύρουν όλες ή έστω και οι μισές συνδικαλιστικές παρατάξεις, ποιο το κόστος για την υπουργό να χρεωθεί μια τέτοια άνευ προηγουμένων εξέλιξη, που ουσιαστικά την εκθέτει ανεπανόρθωτα και με μηδενικό όφελος για εκείνην...

Είδομεν στην συνέχεια αυτού του μπρα ντε φερ.....

Noname
|

να γίνουν και οι βουλευτικές εκλογές έτσι να μην πληρώνουμε δικηγόρους πυροσβέστες αστυνομικούς στα σώματα ασφαλείας τόσο χρήματα που να έχουν όλα τα προνόμια παίρνουν και άλλα έξτρα χρήματα έτσι για να μην ξεχνιόμαστε μερικές φορές .

Xm
|

Spiros, τα προλαβαίνετε όλα, διορθώσεις, βαθμολογήσεις, προετοιμασία διδασκαλίας κτλ, τις καθημερινές;

ΚΑΙΤΗ
|

Επιτέλους, ΕΥΓΕ, ΜΠΡΑΒΟ.......

Χαρά
|

Αν ο συνδικαλισμός μας ήταν ενωμένος και όχι χωρισμένος σε κομματικά ψηφοδέλτια κανείς δεν θα τολμούσε να ακουμπήσει τίποτα τώρα εγώ θα κληθω να ψηφίσω όχι άτομο αλλά παράταξη .

Σπύρος
|

Αυτοί που συμφωνούν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία να οριστούν από τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία τους ως εφορευτική επιτροπή. Φυσικά μαζί και αυτοί που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά.

Επιτέλους
|

τέλος στην ξεφτίλα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία και όχι εργάσιμη. Εύγε!

Εκπαιδευτικος
|

Εσείς που λέτε μπράβο δε νομίζω να έχετε ψηφίσει ποτέ.100 χρόνια πίσω πάμε .

Ανήσυχος εκπαιδευτικός
|

@Γιώργος
Αν αυτό είναι "ό,τι καλύτερο έγινε στο υπουργείο τα τελευταία 50 χρόνια", μόνο μπράβο δεν τους αξίζει, αλλά ένα τεράστιο: ΝΤΡΟΠΗ!!!

Μακράν το 4ο καλύτερο
|

@Γιώργος
Δεν συμφωνώ. Ότι καλύτερο έγινε στο ΥΠΑΙΘ τα τελευταία 50 χρόνια, θεωρώ 1. την κατάργηση της αργίας των Τριών Ιεραρχών, 2. τον καθορισμό σημαιοφόρου για την παρέλαση και 3. την εισαγωγή του Τσιρλίντιγκ.
ΥΓ. Δωρεάν μάσκες και παγουρίνο, τα θεωρώ εκτός ανταγωνισμού(ως έκτακτα μέτρα λόγο του covid).

Εκπαιδευτικός
|

Τα 26 και 27 παιδιά μέσα στην τάξη δεν μας ενοχλούν, η ψηφοφορία για τους αιρετούς κάθε δύο χρόνια, σε μια εργάσιμη ημέρα μας ενοχλεί!

Spiros
|

Αν και για το αδιάβλητο υπάρχουν πολλές διαφωνίες, θα σταθώ πρώτα σε άλλο σημείο. Οι εκλογές είναι υποχρεωτικές ή όχι; Αν ναι, πώς μπορούν να με βάλουν να εργαστώ Σάββατο; (Για εργασία πρόκειται. Εκτέλεση εντολής προϊσταμένης αρχής). Ας βάλουν την ηλεκτρονική καθημερινή. Έτσι και αλλιώς, με την ηλεκτρονική δεν θα κάνω πάνω από 2 λεπτά. Με τον τρόπο όμως που μου συμπεριφέρονται ως εκπαιδευτικό (ως υπηρεσία, ως κοινωνία, μισθολογικά, με όποιον τρόπο θέλετε) δεν τους χαρίζω ούτε τα 2 λεπτά του Σαββατοκύριακου.
Αν δεν είναι, να μαζευτούμε να ψηφίσετε. Εγώ όχι.
Όσο για το αδιάβλητο, σίγουρα υπάρχουν τρόποι που να το εξασφαλίζουν. Πρέπει όμως να έχει κάποιος εμπιστοσύνη σε αυτούς που θα το κάνουν. Δεν έχω. Και με αποδείξεις. Έβαλαν καθηγητή ηθικής να κάνει τις κρίσεις στις Διευθύνσεις. Ούτε καν τον πίνακα των υποψηφίων σε κάθε Διεύθυνση δεν ανακοίνωσαν και το δέχθηκε. Θα υπάρξει κάποιος για το αδιάβλητο; Αμφιβάλλω.

Γιώργος
|

Ότι καλύτερο έγινε στο Υπουργείο τα τελευταία 50 χρόνια. Μπράβο

Χρήστος
|

"Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν τον δρόμο μπροστά για όλο τον Δημόσιο Τομέα" Ωραίος τίτλος, όταν όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις (εκπρόσωποι καθηγητών) διαφωνούν με τη διαδικασία (όχι με την αργία) και απειλούν να αποσύρουν τα ψηφοδέλτιά τους.

Νικος
|

Ηλεκτρονική ψηφοφορία ;;; Σάββατο;; Χωρίς να χαθεί μέρα εργάσιμη;;; Πού ακουστηκε αυτό;;; ΦΑΣΙΣΜΟΣ!!!
ΕΥΓΕ ΥΠΟΥΡΓΕ!
ΠΡΟΧΩΡΑ!!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ