Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Αιτήσεις για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης

Δημοσίευση: 16/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης, εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Πρόσκληση

Ειδικότερα, ο ΕΟΠΠΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας στις παρακάτω επτά (7) νέες ειδικότητες:

Α. Νέες ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας:

1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Βοηθός Φαρμακείου
3. Κομμωτικής Τέχνης
4. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
5. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης
6. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
7. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)
 
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης δύναται να ενταχθούν:

1. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία διδασκαλίας σε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων που έχουν δικαίωμα να διδάσκουν στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, ήτοι, όσοι στην αντίστοιχη ειδικότητα της Γ’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α’ ανάθεση, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ22/66584/Δ4 (ΦΕΚ 1509/02.03.2018) ΥΑ καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων το βασικό πτυχίο έχει ειδικότερη συνάφεια με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου. ή

2. Εκπαιδευτές/τριες ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων που διαθέτουν εμπειρία διδασκαλίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξαμήνων σε ΙΕΚ ή

3. Εκπαιδευτές/τριες μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων με τα υπό κατάρτιση θέματα ειδικοτήτων, ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Όσοι πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ένταξη και το αποτέλεσμα ελέγχου της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην ενότητα «Δ. Αξιολόγηση των Αιτήσεων», είναι «πλήρης», εντάσσονται αυτοτελώς στο εν λόγω Υπομητρώο, χωρίς αξιολογική σειρά κατάταξης.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την ένταξη στο εν λόγω Υπομητρώο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με τον τρόπο που περιγράφεται στο σημείο Κ της παρούσας:

1. Αίτηση/Δήλωση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Για να κατεβάσετε την Αίτηση υποψηφιότητας, πατήστε εδώ

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (απλή φωτοτυπία).

3. Τίτλο/ους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (απλή φωτοτυπία). Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα
ισοτιμιών, ως ισότιμος και αντίστοιχος με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών της ημεδαπής.

4. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αντίστοιχη διδακτική εμπειρία ανά κατηγορία ένταξης (βλ. σημείο Β. «Κριτήρια Ένταξης»)

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επιλέξουν, κατά την υποβολή της αίτησής τους, περισσότερες από μία ειδικότητες, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης ανά ειδικότητα.

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 336/20/12.10.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’/24/30-1-2013)» (ΦΕΚ Β 1345/ 18.02.2019), ήτοι:

1. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για την ένταξή τους σε ένα από τα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από δήλωση συναίνεσης στην επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50) και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).

2. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από αντίστοιχες ανά Μητρώο επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου ή του/της Διευθύνοντος/νουσας Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και εμπειρογνώμονες ενταγμένους στο αντίστοιχο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι Επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων διεκπεραιώνουν το έργο τους με την υποστήριξη της αρμόδιας για το αντίστοιχο Μητρώο Διεύθυνσης του Οργανισμού, στην οποία καταθέτουν και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους.

3. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π αποφασίζει για την ένταξη ή μη των αιτούντων προσώπων στα αντίστοιχα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Οι ενταγμένοι και οι ενταγμένες στα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπογράφουν Δήλωση Αποδοχής Συνεργασίας, το περιεχόμενο και η μορφή της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παράλληλα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα αντίστοιχα για κάθε Υπομητρώο ασυμβίβαστα.

5. Οι ενταγμένοι και οι ενταγμένες στα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους με σχετική αίτηση στην αρμόδια για την τήρηση του αντίστοιχου μητρώου Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του τελευταίου επικαιροποιημένου πίνακα κληρωθέντων στον δικτυακό τόπο υποβολής αιτήσεων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@eoppep.gr Ενστάσεις πέραν του ανωτέρω προσδιορισμένου τρόπου και ημερών, δεν γίνονται αποδεκτές.

Η τελική επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων-Τεχνικών θα γίνει μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων και την δήλωση διαθεσιμότητας από τους υποψηφίους, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα.

ΣΤ. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Με την παρούσα Πρόσκληση προς ένταξη στο Υπομητρώο, σκοπείται όπως οι πληρούντες τις προϋποθέσεις και ενταχθούν σε αυτό συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών κατά την προετοιμασία και κατά τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία, ως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην υπ’ αριθ. 90050/Υ2/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2007/4-6-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 24347/Δ4/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 481/18.02.2019). Οι Επιτροπές αφορούν στις εξής επτά (7) ειδικότητες: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Βοηθός Φαρμακείου, Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης, Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics).

Σημειώνεται ότι από τους ενταχθέντες με την παρούσα στο εν λόγω Υπομητρώο, η επιλογή αυτών που θα συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών κατά την προετοιμασία και κατά τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας, ως αναφέρεται ανωτέρω, θα διενεργηθεί με κλήρωση, η οποία διεξάγεται με διαδικασία που καθορίζεται ειδικότερα με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι επιλεγέντες, βάσει της ανωτέρω κλήρωσης θα ενημερώνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολούθως, ο κάθε επιλεγείς θα πρέπει να υποβάλει, επί ποινή απορρίψεως, εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση (μέσω e-mail), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δήλωσης Ατομικών Στοιχείων Φυσικών Προσώπων (Παράρτημα 1) και Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής Συνεργασίας (Παράρτημα 2)
Έργο των Επιτροπών Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών που θα συγκροτηθούν από τους εντασσόμενους με την παρούσα πρόσκληση στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 90050/Υ2 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2007/04.06.2018) ως ισχύει, είναι:

α) Κατά την προετοιμασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης:

Η κατάρτιση των Καταλόγων θεμάτων των Εξετάσεων ανά ειδικότητα ΕΠΑ.Λ., υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων μιας ειδικότητας η αναθεώρηση και η τροποποίηση των Καταλόγων θεμάτων των Εξετάσεων άλλης παρεμφερούς ειδικότητας.

β) Κατά τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης:

Ο έλεγχος και η διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων, η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους/στις εξεταζόμενους/ες καθώς και η παροχή οδηγιών για την βαθμολόγηση των έντυπων απαντήσεων του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων και την αξιολόγηση των θεμάτων του πρακτικού μέρους των εξετάσεων, όπως και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Οι Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων-Τεχνικών ανά ειδικότητα ΕΠΑ.Λ. συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από τρία (3) μέλη. Κάθε μέλος της Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων-Τεχνικών μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια ειδικότητες, εφ' όσον έχουν κοινά γνωστικά αντικείμενα ή η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για περισσότερες της μιας ειδικότητες. Στην περίπτωση αυτή αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του σε μια (1) μόνο επιτροπή.

Ζ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Σύμφωνα με το υπό στοιχείο α) της ανωτέρω ενότητας ΣΤ. «ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ», τα μέλη που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές θα πρέπει να παραδώσουν στην αρμόδια υπηρεσία και σύμφωνα με την τεθείσα προθεσμία, τα ακόλουθα:

α) Κατάλογος Θεμάτων Θεωρητικού Μέρους Εξετάσεων

Ο Κατάλογος Θεμάτων του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) κάθε ειδικότητας καταρτίζεται με βάση τα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας, υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από την αντίστοιχη Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων-Τεχνικών της περίπτωσης (ii) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και μετά από σχετική εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο Κατάλογος Θεμάτων του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων περιλαμβάνει έως διακόσιες (200) ερωτήσεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, οι οποίες επιδέχονται απαντήσεως κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης ή αντιστοίχισης, διάταξης), οπότε απαιτείται ο/η εξεταζόμενος/η να επιλέξει τη σωστή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ τους ή να διατάξει διάφορα στοιχεία. Το σύνολο των ερωτήσεων αυτών καλύπτει τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Θεωρητικού Μέρους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Μαθητείας της αντίστοιχης ειδικότητας Ε.ΠΑ.Λ.

Για κάθε ερώτηση προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την απάντησή της και η σωστή απάντησή της, η οποία δεν δημοσιοποιείται. Αναπόσπαστο στοιχείο του Καταλόγου Θεμάτων Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων αποτελεί ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των ερωτήσεων, που θα κληθούν να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι/ες, ώστε να καλύπτονται τα υπό εξέταση επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως καθορίζονται στο Θεωρητικό Μέρος του αντίστοιχου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Μαθητείας, καθώς και ο ελάχιστος αριθμός των ερωτήσεων με σωστή απάντηση, που καθορίζει την επιτυχία και οδηγεί στο χαρακτηρισμό του/της εξεταζόμενου/ης ως «επιτυχόντα/ουσα» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων με απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

β) Κατάλογος Θεμάτων Πρακτικού Μέρους Εξετάσεων

Ο Κατάλογος Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων περιλαμβάνει έως τριάντα (30) πρακτικές ή εργαστηριακές ασκήσεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, τις οποίες ο/η εξεταζόμενος/η πρέπει να εκτελέσει, ακολουθώντας προκαθορισμένες οδηγίες, υποδείξεις, τεχνικές προδιαγραφές ή σχέδια. Το σύνολο των ασκήσεων αυτών καλύπτει τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Πρακτικού Μέρους του αντίστοιχου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Μαθητείας.

Για κάθε άσκηση προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεσή της και τα κριτήρια με βάση τα οποία η εκτέλεση αυτή θεωρείται επιτυχής, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Αναπόσπαστο στοιχείο του Καταλόγου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων αποτελεί ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των ασκήσεων, που θα κληθούν να εκτελέσουν οι εξεταζόμενοι/ ες, ώστε να καλύπτονται τα υπό εξέταση επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως καθορίζονται στο πρακτικό Μέρος του αντίστοιχου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Μαθητείας, καθώς και ο ελάχιστος αριθμός των ασκήσεων με ορθή εκτέλεση, που καθορίζει την επιτυχία και οδηγεί στο χαρακτηρισμό του/της εξεταζόμενου/ης ως «επιτυχόντα/ουσα» στο πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων με απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Η. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 90050/Υ2 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2007/04.06.2018 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 24347/Δ4 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 481/18.02.2019) και ισχύει, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης σε έκαστο μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών:

(α) κατά την προετοιμασία των εξετάσεων για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση των Καταλόγων Θεμάτων ανά ειδικότητα του Μεταλυκειακού έτους -Τάξης Μαθητείας 4,00 ευρώ έκαστος για κάθε μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου Θεωρητικού Μέρους συνοδευόμενη από την απάντηση της και 30,00 ευρώ για κάθε εργασία ή άσκηση Πρακτικού Μέρους συνοδευόμενη από τα κριτήρια με βάση τα οποία θεωρείται επιτυχής η εκτέλεση των εργασιών ή ασκήσεων αυτών, και

(β) κατά τη διενέργεια των εξετάσεων 30,00 έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε εξεταστική περίοδο, όχι όμως πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) ανά έτος συνολικά για τις ανωτέρω α και β περιπτώσεις, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

Τα παραπάνω ποσά αποζημίωσης, συμπεριλαμβάνουν πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις.

Θ. ΣΧΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Για την άσκηση του Έργου των Ειδικών Επιστημόνων-Τεχνικών, θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κληρωθέντων, ενώ όσοι κληρωθούν, θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κληρωθέντων.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η υποχρεούται να εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πράξης, τις Οδηγίες του Υπευθύνου Πράξης καθώς και της αρμόδιας επιτροπής και οφείλει να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Πράξης

Επισημαίνεται ότι ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η, ως δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να μεριμνά και να λαμβάνει άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός (1) μήνα. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ανάγκες του έργου, για διάστημα 15 ημερών (50% του συμβασιοποιημένου χρόνου).

Κ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο φάκελος με την αίτηση ένταξης και όλα τα συναφή δικαιολογητικά:

α) Αποστέλλεται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της αποστολέα, αφετέρου η ένδειξη: «Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης», ή

β) Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο protocol@eoppep.gr με επισυναπτόμενη την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΟΠΠΕΠ (protocol@eoppep.gr)  ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1- Στο θέμα του email να αναγράφετε:
«Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης» και το Ονοματεπώνυμο σας

2- Στο σώμα του email να αναγράφετε τηλέφωνο επικοινωνίας και σύντομη καταγραφή των συνημμένων αρχείων. Όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης, πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή - adobe acrobat (pdf)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παραπάνω από 16/10/2020 έως τις 02/11/2020.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 27.09.141 Παπαευσταθίου Κωνσταντίνο και 210.27.09.149 Αθανασούλη Αγγελική, 13:00 - 15:00 μ.μ. ή να αποστέλλουν email στη διεύθυνση: pistopoihshprosonton@eoppep.gr αναγράφοντας ευκρινώς στο θέμα: «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης»

Ετικέτες: 
ΕΟΠΠΕΠ

Σχόλια (6)

 
Αλεξανδρος
16 Οκτ 2020 10:59

Οι της προηγούμενης φάσης ακόμα περιμένουν να πληρωθούν ας το γνωρίζουν αυτό οι υποψηφίου για τις παραπανω θεσεις

 
εκπαιδευτικός
16 Οκτ 2020 13:44

Για όσους θέλουν συνεισφέρουν δωρεάν μπορούν να το κάνουν. Οι αμοιβές δύο χρόνια και ακόμα και σιγά μην.

 
Αλεκος
16 Οκτ 2020 19:14

Μας δουλεύουν;αφού έχει βγει ο κατάλογος ερωτήσεων στην ιστοσελίδα του εοππεπ από επιτροπή που ξανεις δεν γνωρίζει πως συγκροτήθηκε τώρα κάνουν προκήρυξη;ελεος

 
Αννα
17 Οκτ 2020 17:37

Ποτέ επιτέλους θα γίνουν οι εξετάσεις;κοντεύει ενάμισης χρονος

 
Ηλίας
18 Οκτ 2020 12:01

μεγάλη ευθύνη στο τσάμπα ζητάει ο ΕΟΠΠΕΠ. Ποιός θα εκτεθεί στους συναδέλφους?

 
Απλήρωτος εκπαιδευτικός
20 Οκτ 2020 10:18

Πρέπει ο ΕΟΠΠΕΠ να πληρώσει πρώτα τους καθηγητές που έβγαλαν τα θέματα και έκαναν τις εξετάσεις του 2018.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ