ΜΑΘΗΤΕΣ

Απόφαση (ΦΕΚ): Κάλυψη διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων των σχολικών μονάδων

Περιορισμό πολυήμερων εκδρομών, αξιοποίηση διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα , Σάββατα, Σχολικές Εορτές
Δημοσίευση: 21/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφηκε  σήμερα και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,  προβλέπει:

1. Στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται κατά σειρά με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:

α. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών.

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.

γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα μαθήματα).

δ. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων.

2. Ο Διευθυντής/ντρια συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών στη βάση των ανωτέρω επιλογών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ακολουθεί η υπουργική απόφαση

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 2145/1993 (Α’ 88), β) των άρθρων 51 και 53 του ν. 1566/1985, όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α’ 136) και με το άρθρο 51 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159),
γ) του άρθρου 2 του ν. 1304/1982 (Α’ 144).

2) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5) Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/06-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298).

6) Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β ́ 3299).

7) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

8) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9) Την υπό στοιχεία 116379/Γ2/11-10-2011 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β’ 2400).

10) Την υπό στοιχεία 22143/Γ2/21-02-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 357).

11) Την απώλεια πολλών διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων, γεγονός με σοβαρές συνέπειες για το σύνολο των μαθητών και την ανάγκη αναπλήρωσης αυτών.

12) Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/531/143281/Β1/20-10-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί, θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά (αριθμός σχολικών μονάδων, πλήθος διδακτικών ωρών, αριθμός απασχολούμενων εκπαιδευτικών), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται κατά σειρά με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:
α. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών.
β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.
γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα μαθήματα).
δ. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων.

2. Ο Διευθυντής/ντρια συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών στη βάση των ανωτέρω επιλογών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχόλια (13)

 
Κώστας Χαλκίδα
23 Οκτ 2020 14:15

"Πονάει" αλλά ορθή η απόφαση!Τα υπόλοιπα δικαιολογίες...

 
Μήπως πρέπει να τελειώνουμε
23 Οκτ 2020 09:01

Ένα δημοψήφισμα είναι η λύση
Να λέει υπέρ της συνέχισης της σημερινής κατάσταση των καταλήψεων δημόσιων κτιρίων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ,σχολείων;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ε να δούμε αν το θέλει ο κόσμος τότε να μεταναστεύσουμε γρήγορα!

 
Μητέρα
23 Οκτ 2020 00:34

Στη Θεσσαλονίκη ο ιός είναι μέσα στα σχολεία. Κρούσματα πολλά στους μαθητές ακόμα δεν έχουμε απλά γτ δεν γίνονται τεστ! Υπάρχουν γονείς που ακόμα τους φταίνε οι καταλήψεις. Τερμάτισαν με απειλές την κατάληψη και καλά για να μην χάσουν ώρες τα παιδιά και μετά...όλα καλά. Ας συνεχίζει το καζάνι να βράζει, χωρίς φυσικό, μαθηματικό, προσωπικό καθαριότητας. Να λέμε ότι γινεται δουλειά, να μην κάθονται οι καθηγητές, πάρκινγκ παιδιών κανονικά! Ο ιός είναι όμως εδώ, δεν έφυγε, λάθος προτεραιότητες που θα τις πληρώσουμε όλοι..Και οι υπεύθυνοι..Δεν τρέχει τπτ...Άρτος και θεάματα!!!!

 
ΓΟΝΙΟΣ
22 Οκτ 2020 18:13

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΕΡΕΣ.ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΠΛΑ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΡΕΣ;ΚΥΡΙΑ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

 
Λευτέρης
22 Οκτ 2020 16:34

Ημίμετρα. Δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στη ρίζα του.
Απλά θα γίνονται τύποις αναπληρώσεις και θα συνεχίζονται κανονικά οι καταλήψεις?

 
όλα γνωστά πλην
22 Οκτ 2020 15:53

σαββάτων και εορτών (ρητά και ξεκάθαρα για την περίπτωση) . απλώς δεν θα πάνε τα παιδιά... θα πιουν καφέ οι καθηγητές , άπαντες απόντες , όλα καλά. ευτυχώς δεν είναι πολλές οι μέρες , αφού ξεκίνησε τηλεεκπαίδευση.

ΥΓ. τραγική οπωσδήποτε η κατάληψη αλλά μου θυμίζει η περσινή ανωμαλία (χαμένες ώρες λόγω εκ περιτροπής), πώς καλύφθηκε ; α, θυμήθηκα σε 4 μέρες 7-11/9. αλλά για στάσου, δεν άνοιξαν τα σχολεία 7 ! τι λέει σχετική ΚΥΑ , γιατί ανάγνωση δεν ξέρω καλά , στην πρώτη δημοτικού πέρυσι κάναμε τα 2/3 μόνο ...

 
@Πλαταρος
22 Οκτ 2020 13:58

Όχι και Όχι. Ότι πληρώνεις παίρνεις._

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
22 Οκτ 2020 12:49

Έχετε διαλύσει και αποσυντονίσει την οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία με τα επικίνδυνα ημίμετρα που σας υπαγόρευσε ο εγωισμός σας. Τα τμήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο για διαφορετικές χρονικές περιόδους και ο ιός, ακόμα κι αν τον θεωρείτε εισαγόμενο, κάνει πάρτυ στα σχολεία...Και κάθεστε και ασχολείστε με την αναπλήρωση ωρών λόγω καταλήψεων... Αντί να εφαρμόσετε επιτέλους μέτρα σωστά και ανθρώπινα-παιδαγωγικά, πάλι μας κουνάτε το δάχτυλο. Τι να πει κανείς;

 
Πλατάρος Γιάννης
22 Οκτ 2020 08:44

Μελέτη περίπτωσης μόνο για έμπειρους Χρήστες!

Εξαιρούνται ίσως οι μόνον λογικοί άνθρωποι, ορθολογιστές, Πλατωνιστές, που θα απαντήσουν λογικά. Επιτρέπονται λογικοί και έμπειροι, όπως έμπειροι και ανορθολογιστές. Επειδή όμως όλοι δηλώνουν έμπειροι, μιας και ο νεώτερος συνάδελφος έχει ήδη 15 έτη προϋπηρεσίας και ηλικία κατά Μ.Ο. 53 (;) ετών, ας απαντήσουν όλοι!...
Ερώτηση:
Με την παραπάνω διατύπωση της ΥΑ που είναι τετριμμένη διατύπωση όλων των παλαιών αναλόγων εγκυκλίων, ήτοι:
1. Εισήγηση της εκπροσωπούμενης τοπικής μαθητικής Κοινότητας (Σχολικού Συμβουλίου) περί αναπλήρωσης χαμένων ωρών
2. Απόφαση του ΣΔ
3. Απλή ενημέρωση του ΔΔΕ επί της ληφθείσης αποφάσεως του ΣΔ.
Α. Μπορούν υποχρεωτικά να αναπληρωθούν επακριβώς όλες ή χαμένες μέρες και ώρες;
Β. Αν έχουν χαθεί 12 εργάσιμες διδακτικές ημέρες, είναι δυνατόν να αποφασίσει ο ΣΔ (κατόπιν εισήγησης του Σχ. Συμβουλίου) ότι είναι δυνατόν να αναπληρωθεί η χαμένη διδακτική ύλη με το να γίνει η αναπλήρωση λ.χ. σε 5 μέρες δηλ. (Οκτώβριο, Νοέμβριο , Δεκέμβριο και Ιανουάριο, δεν πηγαίνουμε τον προβλεπόμενο Σχολικό Περίπατο και «αξιοποιούμε» την 23η Δεκεμβρίου διδακτικώς )
Γ. Ποίος θεσμικός μπορεί να ανακαλέσει την σχετική απόφαση του ΣΔ;
Δ. Υπέχει δυνητικά κάποιος από τον ΣΔ πειθαρχικού ελέγχου ή ευθυνών;

 
Anastasia
22 Οκτ 2020 07:48

Και οι χαμένες ώρες επειδή ακόμη περιμένουμε καθηγητές; Μάλλον οι γονείς πρέπει να προσφύγουν δικαστικά να ζητήσουν αποζημίωση, μπας και του χρόνου είναι οι εκπαιδευτικοί στην ώρα τους.

 
Bg in Japan
22 Οκτ 2020 07:06

Οι κύριες δεν κατάλαβαν ότι οι μαθητές γνωρίζουν ότι οι εκδρομές φέτος δεν θα πραγματοποιηθούν.

 
ΞΑΝΘΟΣ
22 Οκτ 2020 01:08

Λοιπόν.....πολιτική ηγεσία Αφήστε......τις ιστορίες και τα παραμύθια....!!!
Αναπλήρωση ΩΡΏΝ Σημαίνει....
Χάθηκε η 21 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη....θα πρέπει τα μαθήματα του προγράμματος της 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ......ΆΥΤΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ
.....ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ.....ΆΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ......ΆΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ .....ΣΥΓΝΩΜΗ .....ΆΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ....ΜΠΟΥΡΔΕΣ.......ΜΠΟΥΡΔΕΣ .....ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.....!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ