ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι αμοιβές των Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Δημοσίευση: 12/11/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση το  ύψος   αποζημίωσης των δικαιούχων φυσικών προσώπων, ενταγμένων στο Μητρώο «Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εκτέλεση εργασιών του Οργανισμού.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Δικαιούχοι αποζημίωσηςΔικαιούχοι αποζημίωσης είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της περ. στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013, υπάλληλοι που προέρχονται από φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, για την εκτέλεση εργασιών για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Τρόπος προσδιορισμού, υπολογισμού και καθορισμός ύψους των αποζημιώσεων

1. α. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου, για τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ορίζεται ως ακολούθως:

i. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου δικαιολογητικών, για τη χορήγηση άδειας ή τροποποίηση αδείας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.

ii. Η αποζημίωση για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου δικαιολογητικών, για επικαιροποίηση άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ορίζεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€) για κάθε φάκελο/ έλεγχο.

iii. Η αποζημίωση για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου δικαιολογητικών, για επικαιροποίηση, με ταυτόχρονο έλεγχο φακέλου δικαιολογητικών, για τροποποίηση ήδη χορηγηθείσας αδείας, ορίζεται σε δέκα ευρώ (10€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.

β. Η αποζημίωση των Αξιολογητών ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση,τροποποίηση, μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, ορίζεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.

γ. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον επιτόπιο έλεγχο - αυτοψία της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων, για τη διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο, καθώς και για τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ορίζεται ως ακολούθως:

γ.1. Κτίρια με δυναμικότητα έως και εβδομήντα πέντε (75) ατόμων ή στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων, έως εξήντα (60) νηπίων:

i. στο ποσό των τριάντα πέντε (35€) για το πρώτο κτίριο, ανά ημέρα,
ii. στο ποσό των εξήντα (60€) ευρώ για δύο (2) κτίρια, ανά ημέρα,
iii. στο ποσό των ογδόντα (80€) ευρώ για τρία (3) κτίρια, ανά ημέρα,
iv. στο ποσό των εκατό (100€) ευρώ για τέσσερα (4) κτίρια, ανά ημέρα
v. στο ποσό των εκατόν είκοσι (120€) ευρώ για πέντε (5) κτίρια, ανά ημέρα,
vi. στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε (145€) ευρώ για έξι (6) κτίρια, ανά ημέρα,
vii. στο ποσό των εκατόν εβδομήντα (170€) ευρώ για επτά (7) κτίρια (ανώτατος αριθμός ημερήσιων ελέγχων). γ.2. Κτίρια με δυναμικότητα εβδομήντα πέντε (75) ατό- μων και άνω ή στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από εξήντα (60) νηπίων, στο
ποσό των πενήντα (50€) ευρώ για κάθε κτίριο.

2. Σε περίπτωση επανελέγχου, η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου, που ορίζεται στις περ. γ.1 και γ.2, μειώνεται στο ήμισυ.

3. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων και των συνοδευτικών αυτών φακέλων δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και αιτήσεων ανανέωσης άδειας αυτών, που υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ορίζεται στο ποσό των πέντε (5€) ευρώ, ανά αίτηση και φάκελο.

4. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο τεκμηρίωσης πληρότητας και συμβατότητας των αιτήσεων και φακέλων των υποψηφίων για τη διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης), καθώς και για την αξιολόγηση πληρότητας και συμβατότητας των φακέλων υποβολής Αιτήσεων Μεταβολής Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Προσόντων Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ορίζεται στο ποσό των επτά ευρώ (7 €) ευρώ, ανά φάκελο.

5. Η αποζημίωση των Αξιολογητών, Βαθμολογητών/ Αναβαθμολογητών και Επιτηρητών για τη διενέργεια των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης καθορίζεται ως ακολούθως:

5.1 Η αποζημίωση των Αξιολογητών για την επί τόπου αξιολόγηση της Μικροδιδασκαλίας των υποψηφίων, στο ποσό των είκοσι (20,00 €) ευρώ, ανά υποψήφιο εξεταζόμενο.

5.2 Η αποζημίωση των Αξιολογητών για την προφορική εξέταση, στο Θεωρητικό Μέρος, υποψηφίων «Φυσικώς Αδυνάτων», στο ποσό των δέκα (10,00 €) ευρώ, ανά υποψήφιο εξεταζόμενο.

5.3 Η αποζημίωση των Επιτηρητών, στο ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ, ανά ημέρα συμμετοχής στις εξετάσεις.

5.4 Η αποζημίωση των Βαθμολογητών/Αναβαθμολογητών, στο ποσό των πέντε (5,00 €) ευρώ, ανά βαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο.

5.5 Η αποζημίωση των Αναβαθμολογητών διενέργειας δευτεροβάθμιας αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας, στο ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ, ανά αξιολογούμενη Μικροδιδασκαλία.

6. Η αποζημίωση των Ελεγκτών για τον επιτόπιο έλεγχο, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης νομικού προσώπου ως Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ορίζεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 €), ανά έλεγχο.

6.1 Η αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων πληροφορικής για την αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης που περιέχονται στην Τράπεζα Θεμάτων του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε ισχύει, ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €), ανά αξιολόγηση.

6.2 Η αποζημίωση των Ελεγκτών για τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο της λειτουργίας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε ισχύει, ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €), ανά έλεγχο.

6.3 Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε ισχύει, ορίζεται στο ποσό των επτά ευρώ (7,00 €), για κάθε φάκελο.

7. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα των Ελέγχων/Αξιολογήσεων/Βαθμολογήσεων/Αναβαθμολογήσεων και Επιτηρήσεων της απόφασης αυτής, τον ιδιαιτέρως μεγάλο αριθμό αυτών αλλά και των χρονικών περιορισμών που τίθενται από το οικείο θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης/διεκπεραίωσης των ενεργειών αυτών, οι ως άνω αποζημιώσεις δύνανται να καταβάλλονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχο, μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200€), ανά μήνα και όχι πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400€), ανά έτος, κατ’ ανώτατο, υπολογιζόμενου του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, εάν και εφόσον απαιτείται.

Στις αποζημιώσεις της απόφασης αυτής συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και οι νόμιμες κρατήσεις, όπου απαιτείται.

Διαδικασία και τρόπος καταβολής των αποζημιώσεων

Για την πιστοποίηση και την καταβολή στους δικαιούχους των αποζημιώσεων που αφορούν ελέγχους/αξιολογήσεις, απαιτείται έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να εφαρμόζεται αναδρομικά για την καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους που συμμετείχαν σε εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται σε αυτήν, σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4653/2020, επιφυλασσομένων, όπου και εφόσον απαιτείται, των διατάξεων περί παραγραφής των σχετικών αξιώσεων.

Ετικέτες: 
ΕΟΠΠΕΠ

Σχόλια (1)

 
Είστε σοβαροί άραγε;
13 Νοε 2020 09:04

Πραγματικά περιμένει κανείς αυτοί οι άνθρωποι να «ελέγξουν» και να «αξιολογήσουν» σωστά ένα φάκελο πχ Φροντιστηρίου με 5€ μεικτά;
Η παράνοια σε όλο της το μεγαλείο.. για άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την κατάντια μας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.