Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Γνωμοδότηση για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Επιτρέπεται να μεταταχθούν στην ΑΑΔΕ υπό προϋποθέσεις
Δημοσίευση: 20/11/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να μεταταχθούν στην ΑΑΔΕ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4652/2020, υπό την προϋπόθεση, η οποία ισχύει και για όσους από αυτούς είναι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, της αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα.

Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε, κατά πλειοψηφία, το Γ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα της υφυπουργού παιδείας Σ. Ζαχαράκη:

“Εάν δύναται να μεταταχθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 8 του ν. 4652/2020, οι οποίες επιτρέπουν την κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη μετάταξη στην εν λόγω Αρχή πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, οι εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή έστω όσοι από αυτούς  είναι   απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)”.

Εκκρεμεί η αποδοχή της Γνωμοδότησης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Η  παράγραφος 1  του άρθρου 8 του ν.4652/2020, προβλέπει τα εξής:

Για την αντιμετώπιση των αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με μετατάξεις από άλλους φορείς:

α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ. Α.) α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

β. Ο ανώτατος αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανέρχεται σε: α) εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους κλάδου Τελωνειακών, εκ των οποίων εβδομήντα (70) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, τριάντα (30) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και πενήντα (50) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, β) τριάντα (30) υπαλλήλους κλάδου Πληροφορικής, γ) πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Χημικών και δ) πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Δημοσιονομικών.

γ. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται, η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαναληφθεί έως την πλήρωση του συνόλου των θέσεων της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου.

δ. Για τη διενέργεια μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Επιπλέον των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.

ε. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης. Για τις μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280).

στ. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

ζ. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης.

η. Για όλους τους μεταταχθέντες υπαλλήλους, κατ' εφαρμογή του παρόντος, ορίζεται πενταετής υποχρέωση παραμονής στη νέα τους θέση.

θ. Η μετάταξη πραγματοποιείται διατηρουμένου του βαθμού, μισθολογικού κλιμακίου, ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μεταταχθέντος και διατηρουμένης της τυχόν προσωπικής διαφοράς. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων μόνο εφόσον είναι συναφείς με το αντικείμενο των θέσεων προς μετάταξη.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ