Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Δημοσίευση: 23/11/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση , Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση για τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προβλέπονται τα εξής:

1. α) Το Πλαίσιο αποτελείται από οκτώ (8) επίπεδα, τα οποία αναδεικνύονται σε προσδιοριστικό στοιχείο της δομής και αποτελούν τον μηχανισμό για την αντιστοίχιση του Πλαισίου με το Ε.Π.Ε.Π..

β) Για κάθε ένα επίπεδο του Πλαισίου αναπτύσσονται οι περιγραφικοί δείκτες και οι τύποι προσόντων.

2. Οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων εκφράζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται για την απόκτηση ενός τίτλου/προσόντος σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

3. Οι ακόλουθοι περιγραφικοί δείκτες του Πλαισίου σχηματίζουν, σε συνδυασμό με τους τύπους προσόντων, μηχανισμό αναγνώρισης και αντιστοίχισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και στοχεύουν στη διευκόλυνση πρόσβασης, μεταφοράς και εξέλιξης των εκπαιδευομένων μέσα στο σύστημα:

Διαμόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου

1. Το Πλαίσιο είναι δυνατό να εμπλουτίζεται με την κατάταξη νέων τίτλων/προσόντων και να αναθεωρείται, ανάλογα με τις διαμορφούμενες ανάγκες και προτεραιότητες, εθνικές και ευρωπαϊκές.

2. Βασικό εργαλείο για την κατάταξη τίτλων/προσόντων στα επίπεδα του Πλαισίου και για την αντιστοίχισή τους με το Ε.Π.Ε.Π., αποτελεί η προσέγγιση με τη μέθοδο των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

3. Η κατάταξη των τίτλων/ προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδα του Πλαισίου προσδιορίζεται είτε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο με το οποίο θεσπίζονται οι συγκεκριμένοι τίτλοι/προσόντα, είτε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο με το οποίο θεσπίζονται οι φορείς εκπαίδευσης ή και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο επίπεδο κατάταξης και η αντιστοιχία του προς το επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π. δύναται να αποτυπώνεται στον απονεμόμενο τίτλο/προσόν και στα έγγραφα του Europass.

4. Για την κατάταξη των τίτλων/προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τυπικής και άτυπης μάθησης, σε επίπεδα του Πλαισίου, ο Ε.Ο.Π.ΠΕ.Π. αναπτύσσει μεθοδολογικά εργαλεία και οδηγούς για τις διαδικασίες διάγνωσης, αξιολόγησης, επικύρωσης, πιστοποίησης και τελικής ένταξης των τίτλων/προσόντων στο Πλαίσιο, σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές και πρακτικές, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις Οδηγίες και Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

5. Τα προσόντα/τίτλοι που εντάσσονται στο Πλαίσιο περιλαμβάνονται σε ειδικό Εθνικό Μητρώο Προσόντων που συνιστάται με τον παρόντα, το οποίο τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και συνδέεται με την αντίστοιχη «Ευρωπαϊκή Πύλη Προσόντων και Εκπαιδευτικών Ευκαιριών». Το Εθνικό Μητρώο Προσόντων περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε προσόν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχοντας έγκυρη και άμεση πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερομένους, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται για κάθε προσόν είναι οι εξής:

α) τίτλος,

β) επίπεδο του Πλαισίου,

γ) φορέας απονομής,

δ) γενική περιγραφή,

ε) εύρος,

στ) σκοπός και κατηγορία,

ζ) εκπαιδευτικός τομέας,

η) μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,

θ) σχέση με την απασχόληση.

Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου με τα Επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.)

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο Εθνικός Φορέας Συντονισμού για το Ε.Π.Ε.Π. και για την οργάνωση της διαδικασίας διαρκούς αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.

2. Στόχος της διαδικασίας είναι να καταδεικνύεται διαρκώς με τρόπο διαφανή και αξιόπιστο η αντιστοίχιση των επιπέδων του Πλαισίου και κατά συνέπεια των τίτλων σπουδών/προσόντων της Ελλάδας, με τα αντίστοιχα επίπεδα του Ε.Π.Ε.Π..

3. Προκειμένου να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί η αντιστοίχιση τίτλων/προσόντων του Πλαισίου σε επίπεδα του Ε.Π.Ε.Π., συντάσσεται σχετική Έκθεση Αντιστοίχισης, η οποία κατατίθεται και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα - EQF Advisory Group) και, ύστερα από την έγκρισή της, τροποποιείται ή συμπληρώνεται αναλόγως και ο πίνακας Τύπων Προσόντων που τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Στην Έκθεση Αντιστοίχισης περιγράφεται η διαδικασία της αντιστοίχισης που ακολουθήθηκε από τη χώρα και τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Σχόλια (6)

 
Μηδέν εις το πηλίκιον;
24 Νοε 2020 10:59

Το πλαίσιο αυτό μοιάζει σαν "παρηγοριά της πλάκας" σ' αυτούς που έχουν σκέτα χαρτιά χωρίς δικαιώματα.

 
γελάω
24 Νοε 2020 09:48

στο επίπεδο 8 διαβάζω
"επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος"

no comments

 
Χουρδάκης Μιχαήλ
23 Νοε 2020 23:51

Δηλαδή το επίπεδο 8, γνωστό και ως "Διδακτορικό" μέχρι τώρα, ξαφνικά δεν έχει τα απαιτούμενα, δηλαδή

α) την καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο
β) την αναγκαιότητα ύπαρξης (να καταρρίπτει τα ισχύοντα ή να αποδεικνύει αυτά που δεν ισχύουν και όχι το αντίθετο)
γ) την εφαρμογή στην αγορά εργασίας

Ποιος έγραψε αυτό το προσοντολόγιο; Μου θυμίζει τα ατελείωτα κείμενα επιμόρφωσης του ΙΕΠ που λένε τα ίδια και τα ίδια ή μου θυμίζει φωτογραφία των ανούσιων θεωρητικών χωρίς αντίκρυσμα διδακτορικών που κυκλοφορούν μαζικά στη χώρα μας.

Σε λίγο καιρό αυτοί οι "διδάκτορες" θα βρίσκονται μαζικά και θα αμοίβονται ψίχουλα, αλλά θα ελπίζουν στο καλύτερο επειδή είναι "διδάκτορες".

 
μας δουλέυει!
23 Νοε 2020 23:06

Το πλάισιο προσόντων σε επαγγελματικά δικαιώματα ειναι τίποτα.

 
Observator
23 Νοε 2020 22:57

Σε τι χρειαζονται τοσες λεξεις.Δε φαινεται πιυθενα μια συγκεκριμενη δεξιοτητα π.χ. το να ξερεις να κτιζεις. Kαθε επιπεδο αντιστοιχει σε τιτλους σπουδων. ποιος πιστοποιει οτι ο τιτλος σπουδων ειναι πραγματι ενος επιπεδου.

 
ξεσηκωνουν το αγγλικο κείμενο
23 Νοε 2020 21:35

Ναι μόνο που το επίπεδο 5 δεν μπορεί να εξασκήσει επάγγελμα παρα μονο σαν βοηθός, καλα ποιόν δουλευουν?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.