Τι προβλέπει για τα Κ.Δ.Β.Μ. το νέο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας

24/11/2020

Άκουσε το άρθρο

Δεκαπέντε άρθρα  για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης περιέχει το Σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)
Άρθρο 52 Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ.

Τα Κ.Δ.Β.Μ. αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης που παρέχουν σε ενήλικες:

α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση,
β) επανειδίκευση (reskilling),
γ) αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling),
δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων και
ε) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 53
Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Τα δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτούνται με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 66 και τα ιδιωτικά Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτούνται από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περ. 5 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

2. Τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν στις ιδρυτικές ή συστατικές πράξεις τους, καθώς και στις εν γένει σχέσεις τους προς τα έξω τον όρο «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης» ή το αρκτικόλεξο Κ.Δ.Β.Μ. που συνοδεύει τον διακριτικό τίτλο τους, με τον οποίο αδειοδοτούνται.

3. Κατά την αρχική αδειοδότηση, την ανανέωση άδειας λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και σε κάθε ενδιάμεσο έλεγχο που διενεργείται σε αυτά, τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να διαθέτουν και να συντηρούν τον βασικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό και υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη του συνόλου των λειτουργιών τους και ειδικότερα να διαθέτουν:

α) αίθουσα πληροφορικής, για τα προγράμματα που παρέχονται και που υλοποιούνται διά ζώσης, με μέριμνα για έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) ανά συμμετέχοντα, λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, και

β) ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης και υποστήριξης των συμμετεχόντων, εφόσον υλοποιούνται προγράμματα εξ αποστάσεως ή μικτής κατάρτισης.

4. Για την επίτευξη των σκοπών τους τα Κ.Δ.Β.Μ. διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό, τα μέλη του οποίου προσλαμβάνονται και απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας:

α) Διευθυντή Κατάρτισης, που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Διευθυντής Κατάρτισης, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν δύναται να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ..

β) Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο, που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν ο συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

γ) Ειδικότερα για τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή για τα Κ.Δ.Β.Μ. που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Αν ο υπεύθυνος δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τριακόσιες ώρες Συμβουλευτικής.

δ) Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.

Το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ. ανέρχεται συνολικά κατ’ ελάχιστον σε τρεις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αν υπάρχει μία δομή κατάρτισης, και δύο Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δομή, καθώς και επιπλέον μία Ε.Μ.Ε. αν το Κ.Δ.Β.Μ. παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής. Στις τρεις Ε.Μ.Ε. δύνανται να συμπεριλαμβάνεται το στελεχιακό δυναμικό των περ. α) και β). Το ανωτέρω στελεχιακό δυναμικό καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ. του άρθρου 61.

5. Ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης ή μικτής κατάρτισης, επιπλέον του προσωπικού της παρ. 4, απαιτείται να οριστεί από τον πάροχο ένας υπεύθυνος διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ.).

6. Για δράσεις συμβουλευτικής ή επαγγελματικού προσανατολισμού απαιτείται η απασχόληση πιστοποιημένων συμβούλων Συμβουλευτικής ή Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με βάση το αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικό επαγγελματικό περίγραμμα. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός πιστοποιημένων συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής ή Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επιτρέπεται η απασχόληση μη πιστοποιημένων συμβούλων ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Άρθρο 54 Εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα Κ.Δ.Β.Μ. είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το πρόγραμμα που διδάσκουν. Σε ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου κατάρτισης είναι δυνατή η αξιοποίηση εμπειροτεχνών με επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

2. Στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ. απασχολούνται αποκλειστικά εκπαιδευτές ενηλίκων εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163), με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν. Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ. από εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας επιτρέπεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Άρθρο 55
Παρακολούθηση προγραμμάτων στα Κ.Δ.Β.Μ.

1. Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., έχουν θεωρητικό ή εργαστηριακό μέρος ή και τα δύο, ή και πρακτική άσκηση, όπου προβλέπεται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης καθορίζεται με βάση το θεματικό αντικείμενό του, τον σκοπό παρέμβασης και το προφίλ των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις εκάστοτε προσκλήσεις/προκηρύξεις των δικαιούχων των έργων.

2. Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίες παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., αποτελούν δράσεις υποστηρικτικές, οι οποίες συνδέονται στενά με τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχονται. Περιλαμβάνουν ατομικές ή και ομαδικές συνεδρίες σε αριθμό και χρονική κατανομή που καθορίζονται στην πρόσκληση/προκήρυξη, με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, με στόχο τη διαμόρφωση ατομικού σχεδίου αναβάθμισης των δεξιοτήτων και την επιλογή προγράμματος κατάρτισης, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των ωφελούμενων, την προετοιμασία των συμμετεχόντων για την πρακτική άσκηση, αν προβλέπεται στο πρόγραμμα, την προσέγγιση της αγοράς εργασίας ευρύτερα και την υποστήριξη της διατήρησης θέσης εργασίας για εργαζόμενους συμμετέχοντες.

3. Τα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ., τα οποία παρέχονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης, συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε τμήματα μάθησης των Κ.Δ.Β.Μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα ή τα δεκαπέντε (15) σε περιπτώσεις προγραμμάτων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως ΑμεΑ. Τα κριτήρια ένταξης των συμμετεχόντων στα τμήματα μάθησης προσδιορίζονται στα αντίστοιχα προγράμματα.

5. Η θεωρητική κατάρτιση, προκειμένου περί συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, γίνεται στις εγκαταστάσεις των Κ.Δ.Β.Μ. Το εργαστηριακό μέρος της κατάρτισης μπορεί να υλοποιείται είτε σε εργαστήρια των Κ.Δ.Β.Μ. είτε σε επιχειρήσεις ή φορείς που διαθέτουν εργαστήρια, αν η κατάρτιση πραγματοποιείται για εργαζόμενους αυτών ή σε άλλους επαγγελματικούς χώρους που διαθέτουν εργαστήρια, ύστερα από σύναψη σχετικής σύμβασης. Ως εργαστήρια νοούνται οργανωμένοι χώροι με κατάλληλο εξοπλισμό, στους οποίους πραγματοποιείται το εργαστηριακό μέρος της κατάρτισης, προσομοιώνοντας πραγματικές συνθήκες εργασίας, απόλυτα συνυφασμένες με το περιεχόμενο και τις ανάγκες της εκπαίδευσης που πραγματοποιείται. Οι απαιτούμενες εργαστηριακές ώρες, οι προδιαγραφές των χώρων και ο απαραίτητος εξοπλισμός των εργαστηρίων περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα προγράμματα.

Τα Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να διαμορφώνουν τις αίθουσες διδασκαλίας σε αίθουσες διδασκαλίας ειδικού σκοπού, με ειδικό εξοπλισμό που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αίθουσες πληροφορικής.

Οι προδιαγραφές των χώρων και ο εξοπλισμός των αιθουσών διδασκαλίας ειδικού σκοπού, όταν απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στα εκάστοτε προγράμματα.

Άρθρο 56
Πρακτική άσκηση στα Κ.Δ.Β.Μ.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία οργανώνεται και προωθείται με ευθύνη των Κ.Δ.Β.Μ. και δύναται να υλοποιείται:

α) σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της κατάρτισης. Οι τύποι των επιχειρήσεων και των φορέων στους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, το περιεχόμενό της, οι όροι υλοποίησής της και η διάρκειά της προσδιορίζονται στις εκάστοτε προσκλήσεις/ προκηρύξεις,

β) στη δομή του Κ.Δ.Β.Μ., ιδίως σε προγράμματα εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προκηρυσσόμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Άρθρο 57
Πιστοποιημένα Προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Εκπαιδευτικά προγράμματα, των οποίων το αποτέλεσμα πρόκειται να οδηγήσει σε οποιασδήποτε μορφής πιστοποίηση, καθώς και όσα χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους και παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλονται προς πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Τα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλονται από: α) Τα Κ.Δ.Β.Μ. που επιθυμούν να τα παρέχουν ή β) από επαγγελματικούς φορείς, κλαδικούς εκπροσώπους ή κοινωνικούς εταίρους ή γ) από φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής.

2. Τα πιστοποιημένα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) ανταπόκριση του τίτλου προγράμματος στο περιεχόμενό του,
β) είδος προγράμματος, σύμφωνα με τις κατηγορίες της μη τυπικής μάθησης του άρθρου 52, γ) διάρθρωση προγράμματος σε επιμέρους ενότητες, προβλεπόμενες ώρες ανά ενότητα επιμερισμένες σε θεωρητικό μέρος ή εργαστηριακό μέρος ή και πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση,
δ) προσδιορισμό των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ανά ενότητα,
ε) ενδεικτικό κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό,
στ) έκθεση σκοπιμότητας, από την οποία προκύπτει η ανάγκη πιστοποίησης του προγράμματος,
ζ) ειδικές περαιτέρω προδιαγραφές για την εξ αποστάσεως μάθηση,
η) τρόπους αξιολόγησης συμμετεχόντων προσαρμοσμένους στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και
θ) τρόπους αξιολόγησης του προγράμματος.

3. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. της παρ. 1 γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση τα κριτήρια της παρ. 2. Για τον σκοπό αυτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνιστά Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης με ισομερή εκπροσώπηση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κοινωνικών εταίρων.

Άρθρο 58
Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Κ.Δ.Β.Μ.

1. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πιστοποιημένου προγράμματος των Κ.Δ.Β.Μ., οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

2. Οι βεβαιώσεις της παρ. 1 εκδίδονται από το Κ.Δ.Β.Μ., υπογράφονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης του Κ.Δ.Β.Μ., φέρουν τον διακριτικό τίτλο, το λογότυπο του Κ.Δ.Β.Μ. και τον κωδικό αδειοδότησής του και αναφέρουν τον ακριβή τίτλο, τη διάρκεια σε ώρες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής και τον τόπο υλοποίησης του προγράμματος.

3. Για την επιτυχή παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος των Κ.Δ.Β.Μ., συντρέχουν υποχρεωτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) επιβεβαιωμένη συμμετοχή, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, του συμμετέχοντος στα προγράμματα,
β) αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και
γ) επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, όπου απαιτείται.

Άρθρο 59
Δημοσιοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων Κ.Δ.Β.Μ.

Τα πιστοποιημένα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ., αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του κατά περίπτωση δικαιούχου. Η ανάρτηση περιλαμβάνει:

α) τον ακριβή τίτλο του προγράμματος,
β) το είδος του προγράμματος,
γ) τη χρονική διάρκειά του σε ώρες,
δ) το περιεχόμενο, δηλαδή τις θεματικές ενότητες και τη διάρκειά τους σε ώρες,
ε) τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και
στ) τη βεβαίωση παρακολούθησης που αποκτάται ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

Άρθρο 60
Αρχεία και Έντυπα Κ.Δ.Β.Μ.

1. Κάθε Κ.Δ.Β.Μ., με ευθύνη των Διευθυντών Κατάρτισης, υποχρεούται να τηρεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

α) Το μητρώο όσων συμμετέχουν στα προγράμματα, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία τους και ιδίως τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι τίτλοι σπουδών τους.
β) Το μητρώο εκπαιδευτών, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευτών και ιδίως τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ο Α.Μ.Κ.Α., ο Α.Φ.Μ. και οι τίτλοι σπουδών τους.
γ) Το μητρώο τμημάτων μάθησης, στο οποίο καταχωρούνται ανά τμήμα ιδίως οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές, το ωρολόγιο πρόγραμμα και η διδακτέα ύλη, οι χώροι εκπαίδευσης, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης, οι αξιολογήσεις/επιδόσεις των συμμετεχόντων.
δ) Τα παρουσιολόγια εκπαιδευτών και συμμετεχόντων ανά τμήμα μάθησης.

2. Επιπλέον των αρχείων της παρ. 1, τα Κ.Δ.Β.Μ. τηρούν τουλάχιστον σε έντυπη μορφή:

α) το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που έχουν υποβληθεί για την αδειοδότησή τους,
β) τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με το προσωπικό τους, στελεχιακό και γραμματειακό, και
γ) τους πίνακες στελεχιακού και διοικητικού προσωπικού με παραστατικά πρόσληψης.

3. Με την υποχρεωτική ένταξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. τα παραπάνω έντυπα τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 61
Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. σχεδιάζει, εκπονεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ. με στόχο την ευέλικτη και πολύπλευρη εποπτεία, παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και την έγκαιρη και έγκυρη παροχή πληροφοριών στο κοινό γι’ αυτά.

Ειδικότερα το Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει:

α) το μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.,
β) τον μηχανισμό στήριξης της αδειοδότησης των Κ.Δ.Β.Μ.,
γ) την καταγραφή και τήρηση δεδομένων της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ.,
δ) τον μηχανισμό πληροφόρησης του κοινού για τα Κ.Δ.Β.Μ. που έχουν αδειοδοτηθεί και τα προγράμματα που παρέχουν.

2. Η ένταξη όλων των Κ.Δ.Β.Μ. στις λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος της παρ. 1 είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 62
Εποπτεία και έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Η εποπτεία των Κ.Δ.Β.Μ. ως προς την τήρηση των όρων αδειοδότησης και των προδιαγραφών του κεφαλαίου Θ ανήκει στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Ε.Ε.Δ.Β.Μ.Ν.. Ο έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ. πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., με επιτόπιους ελέγχους από τριμελείς επιτροπές. Οι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά ανά δύο (2) έτη και δύνανται να διενεργούνται και εκτάκτως.

2. Για κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη που συνιστά παράβαση της νομοθεσίας για την οργάνωση και τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., επιβάλλεται στους φορείς με σχετική άδεια λειτουργίας, διοικητική κύρωση.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,
β) χρηματικό πρόστιμο για κάθε παράβαση,
γ) ανάκληση άδειας Κ.Δ.Β.Μ..

4. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται ιδίως η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι κατ ́ εξακολούθηση παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας.

5. Η έγγραφη επίπληξη επιβάλλεται από τη Διεύθυνση που εποπτεύει τα Κ.Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου μάθησης και Νεολαίας, ενώ οι κυρώσεις του χρηματικού προστίμου και της ανάκλησης αδείας με αιτιολογημένη απόφαση αρμόδιου Γενικού Διευθυντή κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου μάθησης και Νεολαίας.

6. Οι κυρώσεις επί παραβάσεων που επιβάλλονται στους φορείς που έχουν αδειοδοτηθεί για Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και θέματα καταβολής προστίμων, συνδρομής αστυνομικών αρχών προβλέπονται στο άρθρο 26Α του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) και δεν θίγουν άλλες κυρώσεις, που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 4093/2012 (Α’ 222).

Άρθρο 63
Ένταξη των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.

Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α ́114), εντάσσονται αυτοδικαίως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσής τους, στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ.&Ν. του άρθρου 61 και υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως και το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους, στο ως άνω πληροφοριακό σύστημα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν ανά ημερολογιακό έτος, με σχετική αναφορά του αριθμού των κύκλων που προσφέρονται ανά έτος,
β) τις μεθόδους υλοποίησης ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δηλαδή εξ αποστάσεως, δια ζώσης ή μεικτή,
γ) τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
δ) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων ανά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαιδευτικής βαθμίδας, και
ε) τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το κάθε πρόγραμμα, με αναφορά των επιμέρους στοιχείων της περ. δ ́.

Άρθρο 64
Ειδική χρηματοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.

Τα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, και να υλοποιούνται με τους όρους που κατά περίπτωση προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις/προκηρύξεις έργων.

Άρθρο 65
Μεταβολές αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.

1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα» ή «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο» ή «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο» νοείται το «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. 10 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), διαγράφεται ο όρος «Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα» και η περ. 10 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Για την κτιριολογική υποδομή των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο):
α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017,
β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (2 1/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευόμενων,
δ) ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
ε) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,
στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους,
ζ) ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα,
η) βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό και
θ) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.».

Άρθρο 66 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να ιδρύονται δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. και Κ.Δ.Β.Μ. ν.π.δ.δ. και να προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι, διαδικασίες και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Για την αδειοδότηση των Κ.Δ.Β.Μ. των ν.π.δ.δ. απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. και Κ.Δ.Β.Μ. ν.π.δ.δ., καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Αν η εν λόγω συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί αύξηση των δαπανών, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται με τη σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στους όρους και τις διαδικασίες εφαρμογής της πρακτικής άσκησης στα Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και στις αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές των πρακτικά ασκούμενων.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ρυθμίζονται οι επιμέρους ειδικότεροι όροι και οι διαδικασίες για την υλοποίηση της ειδικής χρηματοδότησης των Κ.Δ.Β.Μ. του άρθρου 64.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής από τα Κ.Δ.Β.Μ. ή τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 57 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των τελών για την πιστοποίηση των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, επίσης, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης στα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 57, στα προβλεπόμενα όρια και με τις προϋποθέσεις των εδαφίων τρίτου, πέμπτου και έκτου της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, καθώς και το ύψος, ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης, με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, στους ιδιώτες-μέλη της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 57 και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. και εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας τους. β) Καθορίζονται θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή της επικύρωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων των Κ.Δ.Β.Μ..
γ) Ορίζονται, τα μέλη των επιτροπών που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 62.
δ) Εξειδικεύεται η διαδικασία ελέγχου, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ