Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τι προβλέπει για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας το νέο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας

Δημοσίευση: 24/11/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οκτώ άρθρα  για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας περιέχει το Σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ́
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
Άρθρο 67 Σκοπός των Σ.Δ.Ε.

Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι:

α) η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ατόμων ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω, β) η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
γ) η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη,
δ) η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων και
ε) η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.

Άρθρο 68 Ίδρυση των Σ.Δ.Ε.

1. Η ίδρυση των Σ.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73.

2. Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο, διά της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., διαμορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιό τους και έχει την εποπτεία της λειτουργίας τους. Αποτελούν φορείς Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χορηγούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

3. Τα Σ.Δ.Ε. μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

Άρθρο 69
Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. – Πρόγραμμα σπουδών

1. Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι α) συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίαςτουςμέχριτην31η Δεκεμβρίουτουέτουςεγγραφήςήέχουνυπερβείτοδέκατοόγδοο έτος της ηλικίας τους και β) δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση και έχουν απολυτήριο Δημοτικού.

2. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη.

3. Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. είναι ανοικτό και ευέλικτο και στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων. Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα- γραμματισμούς που εναρμονίζονται με τις οκτώ βασικές ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

4. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. δύναται να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α ́109).

5. Στα Σ.Δ.Ε. μπορεί να λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες, προκειμένου να εγγραφούν σε Σ.Δ.Ε.. Τα προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

Άρθρο 70
Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.

1. Η διοίκηση των Σ.Δ.Ε. ασκείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων, στον οποίο συμμετέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε κάθε Σ.Δ.Ε.. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν θητεία τριών (3) ετών. Διευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σ.Δ.Ε. λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

2. Ο Διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των Σ.Δ.Ε. είναι παιδαγωγικός, διοικητικός, οικονομικός υπεύθυνος και πειθαρχικός προϊστάμενος των Σ.Δ.Ε. και είναι αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Διευθυντής των Σ.Δ.Ε. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων που εκδίδονται αρμοδίως, για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου,
β) έχει την ευθύνη για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του Σ.Δ.Ε.,
γ) μεριμνά και έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τη συνεργασία με τους τοπικούς και άλλους φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου,
δ) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Σ.Δ.Ε.,
ε) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων,
στ) μεριμνά για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δημόσιες συναντήσεις,
ζ) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και αποστέλλει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, όπως στοιχεία που αφορούν στις εγγραφές, τη φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία,
η) αναθέτει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Σ.Δ.Ε. συγκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο,
θ) χορηγεί στο προσωπικό του Σ.Δ.Ε. του οποίου προΐσταται τις νόμιμες άδειες και ενημερώνει τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τη χορήγησή τους,
ι) ασκεί διδακτικό έργο τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως.

3. Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο Υποδιευθυντής, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Σ.Δ.Ε. και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του Σ.Δ.Ε..

4. Ο Υποδιευθυντής του Σ.Δ.Ε. συνεπικουρεί τον Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σύμφωνα με την παρ. 3. Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, ο Υποδιευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,
β) εκτελεί τις αποφάσεις του Διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων που αφορούν σε θέματα φοίτησης των εκπαιδευομένων,
γ) ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Διευθυντής και
δ) ασκεί διδακτικό έργο εννέα (9) ωρών εβδομαδιαίως.

5. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων, στον οποίο συμμετέχει το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Δ.Ε. και προεδρεύει ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε. Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Οι τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δύο (2) φορές τον μήνα. Οι έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζονται τα θέματα, για τα οποία ζητείται η συνεδρίαση.

6. Ο σύλλογος διδασκόντων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του Σ.Δ.Ε., στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,

β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες, συμβάλλει στον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ικανοποίησή τους, αξιολογεί τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών και εν γένει του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και

γ) αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και αξιολόγησης των εκπαιδευομένων.

Άρθρο 71 Στελέχωση των Σ.Δ.Ε.

1. α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Δ.Ε. αποτελείται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ωρομίσθιους εκπαιδευτές καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4713/2020 (Α ́ 147) με ειδικότητες που μπορούν να διδάξουν τους γραμματισμούς στα Σ.Δ.Ε..

β) Εκπαιδευτής ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε. ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα εκπαιδευτή που εκάστοτε ισχύει.

γ) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών, όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

2. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας και έναν σύμβουλο ψυχολόγο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4713/2020 (Α’ 147).

3. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος μια (1) ώρα εβδομαδιαίως,
β) παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας,
γ) αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες-αιτήματα των εκπαιδευομένων όσον αφορά στις επαγγελματικές δυνατότητές τους,
δ) επικοινωνεί με άλλους φορείς-υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευομένους στις κατάλληλες υπηρεσίες και
ε) δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.

4. Ο σύμβουλος ψυχολόγος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος μια (1) ώρα εβδομαδιαίως,
β) παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων,
γ) παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και
δ) συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.

5. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και των συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε. προκηρύσσονται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. ή από άλλον φορέα, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., όπως ορίζεται στην περ. β ́ της παρ. 2 του άρθρου 73.

Άρθρο 72
Κανονισμός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.

Με τον κανονισμό λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 73 ρυθμίζονται:

α) τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε.,
β) τα προγράμματα εκπαίδευσης και η διάρκειά τους,
γ) η διοίκηση και στελέχωση των Σ.Δ.Ε.,
δ) η μοριοδότηση των εκπαιδευτών,
ε) η διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης δομών, προγραμμάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων,
στ) η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Σ.Δ.Ε.,
ζ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών και μετεγγραφών των εκπαιδευόμενων,
η) η έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους,
θ) τα υπηρεσιακά έντυπα και
ι) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία των Σ.Δ.Ε..

Άρθρο 73 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. δύναται να ιδρύονται Σ.Δ.Ε. και να προσδιορίζονται οι επιμέρους ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Εξειδικεύονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε..

β) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε. και δύναται να ορίζεται άλλος φορέας, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., για την προκήρυξη των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συμβούλων σταδιοδρομίας και των συμβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε..

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 72.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. δύναται να λειτουργούν στα Σ.Δ.Ε. προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες προκειμένου να εγγραφούν σε Σ.Δ.Ε., εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και να προσδιορίζονται οι επιμέρους ειδικότεροι όροι και διαδικασίες και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

Σχόλια (4)

 
εκπαιδευτικός ΣΔΕ
26 Νοε 2020 11:15

Συνάδελφε, για να διδάξει κάποιος στα ΣΔΕ πρέπει να έχει εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και τυπικά προσόντα (π.χ. επιμορφώσεις, μεταπτυχιακά κλπ). Τα εσπερινά γυμνάσια ΔΕΝ αποτελούν φορείς Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς απευθύνονται σε μαθητές άνω των 14 και όχι μόνο σε ενήλικες. Ο καθένας λοιπόν στο είδος του...

 
teacher
26 Νοε 2020 11:08

@Εκπαιδευτικός Εσπερινού Γυμνασίου
Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον που είναι 40 ετών, 50 ή και περισσότερο να πάει στο εσπερινό και να κάνει μάθημα με ανήλικους - εργαζόμενους μαθητές από το να παρακολουθήσει μαθήματα με συνομήλικούς του ... επίσης μαθητές που έρχονται από δομές απεξάρτησης με την ίδια ευκολία θα παρακολουθούσαν σε ένα εσπερινό σχολείο χωρίς να έχουν οι εκπαιδευτικοί κατάλληλη επιμόρφωση? Ας μην κοιτάμε μόνο το χρονικό διάστημα...

 
enikos
25 Νοε 2020 13:40

@Εκπαιδευτικός Εσπερινού Γυμνασίου
Θα σου πω ένα λόγο: Τα εσπερινά γυμνάσια απευθύνονται κυρίως και σε προτεραιότητα σε ανήλικους εργαζόμενους μαθητές.

 
Εκπαιδευτικός Εσπερινού Γυμνασίου
25 Νοε 2020 00:23

Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος αρμόδιος του υπουργείου ποιος ο λόγος ύπαρξης των Εσπερινών Γυμνασίων όταν κάποιος ενήλικας μπορεί με δύο χρόνια μη τυπικής εκπαίδευσης στο ΣΔΕ να αποκτήσει απολυτήριο Γυμνασίου;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.