Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μετεγγραφές: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας (4 Δεκ.) τα αποτελέσματα

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων για την αναγνώριση μαθημάτων
Δημοσίευση: 30/11/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία των αιτήσεων   των φοιτητών και να εκδώσουν τα αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τις τελευταίες ασφαλείς πληροφορίες του esos τα αποτελέσματα θα εκδοθούν στο  τέλος της  εβδομάδας (σ.σ. μέχρι 4 Δεκεμβρίου).

Οσον αφορά τον αριθμό αιτήσεων  είναι μικρότερος  κατά  25% σε σχέση με πέρσι, εξαιτίας του “κόφτη”  της «βάσης μετεγγραφής» των 2.750 μορίων  (σ.σ. ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α  αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων).

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, θα καταρτιστεί  ονομαστικός πίνακας ανά Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης θα υπογράψει  τον πίνακα υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο είναι επιθυμητή η μετεγγραφή/μετακίνηση.

Ο  πίνακας των δικαιούχων ανά Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων.

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής/μετακίνησης θα ενημερωθούν  μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και θα κληθούν  να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

Οι Γραμματείες των Τμημάτων θα πρέπει να ενημερώσουν  με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στο Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.

Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος θα ενημερώσει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το υπουργείο Παιδείας. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής/μετακίνησης.

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α ́ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Πρόκειται για μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.

Η αναγνώριση των μαθημάτων  πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής/μετακίνησης  θα κληθούν  από τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης να υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
5. Πιστοποιητικό αναπηρίας του αρμοδίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγου του. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.
6. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β ́) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του τέκνου άγαμου γονέα.
8. Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής είναι διαζευγμένος.
9. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.
10. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα κληθούν  από τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης να υποβάλλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης:
1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής/ μετακίνησης, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησης του αδελφού του.
3. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
6. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που ο αιτών φοιτητής δηλώνει τέκνο άγαμου γονέα.
8. Βεβαίωση Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός/αδελφή είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, α) φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών Τμήματος Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και β) υπεύθυνη δήλωση του αδελφού που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
9. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.
10. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2019), καθώς και λογαριασμό Δημόσιας Επιχείρησης και Οργανισμού (ΔΕΚΟ), προς τον σκοπό της απόδειξης του τόπου της μόνιμης διαμονής ων γονέων.
11. Αντίγραφο του Ε9 των ιδίων ή των γονέων προς τον σκοπό της απόδειξης της πλήρους
κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας των ιδίων ή των γονέων

Ετικέτες: 
Μετεγγραφές

Σχόλια (54)

 
Γιάννα
05 Δεκ 2020 11:57

Καλημέρα, έχω κάνει αίτηση μεταγραφής με την κατηγορία οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια και απορρίφθηκε, μπορώ να υποβάλω αίτηση για κατ´εξαίρεση μεταγραφή; Ανήκω στην περίπτωση β´ του άρθρου 12 κεφ. ΣΤ´ ΦΕΚ Β 4806/2020.
Επίσης, μήπως γνωρίζεται αν οι αιτήσεις για την κατά εξαίρεση μεταγραφή υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και αν ναι, πότε ανοίγει η σχετική εφαρμογή; Σας ευχαριστώ εκ’ των προτέρων.

 
Δήλωση μαθημάτων και βιβλίων
04 Δεκ 2020 17:39

Είχε σχολιαστεί και σε προηγούμενο θέμα ότι η προθεσμία για δήλωση βιβλίων και μαθημάτων που έληξε στο τέλος Νοεμβρίου δεν έλαβε υπόψη τους εκατοντάδες φοιτητές που θα κάνουν μετεγγραφή.

Φυσικά σε ένα εξάμηνο που ποτέ δεν ξεκίνησε με φυσική παρουσία στις σχολές τα βιβλία του Α' Εξαμήνου είναι η μικρότερη ανησυχία για τις σπουδές

 
Βασω
04 Δεκ 2020 15:37

Πότε πρέπει να πάμε τα δικαιολογητικά??
Κάθε σχολή έχει δικά της μαθήματά κι εγώ έχω δηλώσει μαθηματα της σχολής που πέρασα.
Τι θα γίνει με τα βιβλία?

 
Μετεγγραφές και φοίτηση στα ΑΕΙ
04 Δεκ 2020 14:21

Πήραν μετεγγραφή περίπου 5000 από τις 9000 που κατέθεσαν αίτηση, όμως αυτό δε σημαίνει ότι οι υπόλοιποι θα φοιτήσουν κανονικά στα τμήματα εισαγωγής τους. Χιλιάδες εισακτέτοι είτε θα ξαναδώσουν πανελλαδικές εξετάσεις είτε θα εγκαταλείψουν τις σπουδές τους σε 1-2 χρόνια.

Άρα η λύση στο πρόβλημα της χωροταξικής οργάνωσης των ΑΕΙ και της αναντιστοιχίας των θέσεων εισακτέων με τον αριθμό αποφοίτων δεν μπορεί να έρθει μόνο με τον περιορισμό των μετεγγραφών: χρειάζεται ενίσχυση των βιώσιμων περιφερειακών σχολών και συγχώνευση/συνένωση τμημάτων σε κέντρο και περιφέρεια.

Να γίνουν μετακινήσεις προσωπικού προκειμένουν να μην λειτουργούν τμήματα με λιγότερα από 50 μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ώστε να προσφέρεται ολοκληρωμένο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.

 
Δον Κιχώτης
04 Δεκ 2020 12:37

Άντε, καλή τηλεκπαίδευση παιδιά!
Μικρή να είναι, εύχομαι κι όταν με το καλό αρχίσει η κανονική στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια, να αγκαλιάζεστε και να φιλιέστε άφοβα και να ερχόσαστε να παίρνετε το χαρτζιλίκι από τον παππού ή τη γιαγιά. Έξω στο πεζούλι θα το έχουμε αφήσει, μέσα στη γλάστρα με τον βασιλικό!

 
Σοφία
04 Δεκ 2020 11:45

Παιδιά τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί.Μόλις τα είδα.

 
Δέσποινα
04 Δεκ 2020 11:01

Περίπου κατά 12 + θα βγούνε λογικά, όπως κάθε χρόνο

 
Σταμ
04 Δεκ 2020 10:48

Αν μάθει κανένας για την ώρα που θα βγουν περίπου ας ενημερώσει εδώ να το δουν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστω

 
Γιωργος
04 Δεκ 2020 10:26

ξερουμε περιπου την ώρα που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών

 
Υπο
04 Δεκ 2020 10:13

Ναι απο χθες το βραδυ το φτιαχνουν......

 
Δημήτρης
04 Δεκ 2020 09:57

Μόλις μπήκα στο σαιτ και λέει εκτός λειτουργίας.Αυτό σημαίνει πως το φτιάχνουν.Για να δοϋμε...

 
Παναγιώτης
04 Δεκ 2020 09:55

Υπάρχει κάποιο νέο για πότε θα ανακοινωθούν, διότι δεν έχω δει καμιά άλλη ανάρτηση σχετικά με την ημερομηνία των τελικών αποτελεσμάτων

 
Μαρίνα
04 Δεκ 2020 09:51

Είναι επιβεβαιωμένο τελικά θα βγουν σήμερα ; Παρατήρησα ότι η σελίδα του υπουργείου για τις μετεγγραφές βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας βέβαια και χθες το μεσημέρι συνέβαινε αυτο..

 
Υπο
04 Δεκ 2020 09:23

Τι ωρα τα αποτελεσματα;

 
Προς Τριανταφυλλιά
04 Δεκ 2020 00:28

Αναλόγως τον αριθμό των ατόμων και την πρόθεση των γραμματειών να σώσουν τον χαμένο χρόνο. Περίπου πάντως 2-3 εβδομάδες παίρνει. Είναι δουλειά που βγαίνει και σε 2 ώρες απλώς θα τα κοιτάξουν όταν πλέον θα έχουν φτάσει όλα τα χαρτιά στα χέρια τους (και ορισμένοι έχουν την τάση να τα στέλνουν τελευταία στιγμή).

 
Δέσποινα
04 Δεκ 2020 00:13

Το ζήτημα έκλεισε, αύριο έχουμε τα αποτελέσματα. Καλή επιτυχία.

 
Κυριακου
03 Δεκ 2020 20:08

Καποια ενημερωση;;;

 
Αλέξανδρος
03 Δεκ 2020 17:57

Απαράδεκτοι απλά... Το εξάμηνο τελειώνει, μέχρι να προσαρμοστουμε θα πάρει χρόνο... Ζουνε σε μια άλλη διάσταση... Αν δεν βγουμε ουτε αυριο πραγματικα δεν ξέρω...

 
Προς : Υπάρχει λύση 03 Δεκ 21:03
03 Δεκ 2020 15:59

Ευχαριστώ για την πληροφορία περί ευνοϊκής ρύθμισης σε ό, τι αφορά προπτυχιακούς με αδέλφια σε στρατιωτικές σχολές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει νόμος που υπέγραψε το Υ. ΠΑΙ.Θ για αυτή την περίπτωση μόλις τον Μάιο του 2019. Όμως η πρόβλεψη του ήταν να "προστεθεί" στα άρθρα του προηγούμενου νόμου μετεγγραφών η ρύθμιση που αφορούσε τους φοιτητές αυτούς. Τι έκανε το Υ. ΠΑΙ.Θ τεχνιέντως; Άλλαξε εντελώς τον νόμο, οπότε δεν αναγνωρίζει ότι φέτος υφίσταται αυτή η προσθήκη του προηγούμενου νόμου. Πώς μπορεί να αρθεί η αδικία αυτή, όταν όλοι κρύβονται πίσω από το γράμμα του νόμου και όχι από την ουσία του; Η απάντηση που δόθηκε ήταν με δικαστική προσφυγή. Πόσα ψυχικά και οικονομικά αποθέματα πρέπει να έχουν αυτά τα παιδιά και οι οικογένειες τους ώστε να παλέψουν μέσω δικαστηρίων κάτι που σε άλλους δίνεται κάτω από το κάλυμμα της κοινωνικής πολιτικής; Δυστυχώς το 6μηνο αυτό θεωρώ ότι χάνεται για όλους όσους περιμένουν μετεγγραφή. Πόσα 6μηνα ακόμη πρέπει να χαθούν για να δικαιωθούν και οι προπτυχιακοί φοιτητές με αδέλφια σε ΑΣΕΙ; (Σημείωση : Θεωρώ ότι τα μέτρα που πάρθηκαν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά άδικα ως προς τις κατηγορίες των φοιτητών που μεριμνούν).

 
Τριανταφυλλιά
03 Δεκ 2020 15:08

Γνωρίζει κάποιος πόσο διαρκεί η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων από την σχολή αν εγκριθεί η μετεγγραφή;

 
Ζετα
03 Δεκ 2020 12:35

Παντως και για αυριο που εχει αναφερθει οτι θα βγουν τα αποτελεσματα εγω ουτοπικο το βρισκω να γινει οντως..τι να πω ελπιζω να διαψευστω..!

 
Νίκος
03 Δεκ 2020 12:06

Στο υπουργείο "παιδείας" ζουν στον κόσμο τους. Δεν έχουν καταλάβει ότι τελειώνει το Α' εξάμηνο και δεν μπορούν να σκεφτούν ότι μέχρι την εγγραφή των μετεγγραφομένων στα νέα πανεπιστήμια θα έχουν τελειώσει και οι εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου. Διαδικασίες και αποτελέσματα που θα μπορούσαν να γίνουν σε δυο ημέρες για τα σαΐνια χρειάζεται ένας μήνας.

 
Foni
03 Δεκ 2020 11:57

Πιστεύω ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι οξύμωρο να υπάρχουν σχολές με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο που να απέχουν 10000 μόρια μεταξύ τους. Δεν μπορεί να συντελείται περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της άκριτης και άσκοπης λειτουργίας ίδιων τμημάτων που έχουν μεγάλη εκπροσώπηση ανά την επικράτεια και μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους. Σαφώς το όριο των μορίων έπρεπε να εφαρμοστεί. Είναι αδύνατο ένας φοιτητής του Μαθηματικού στη Σάμο με βάση εισαγωγής 3125 να μπορεί να μεταγραφεί στο ΕΚΠΑ που θέλει 14275 μόρια. Είναι πρακτικά αδύνατο ένας σχεδόν αναλφάβητος στα Μαθηματικά να μπορέσει να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο ΕΚΠΑ σε μια από τις πιο δύσκολες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι επίσης άδικο για τους φοιτητές που στερήθηκαν τα πάντα για να επιτύχουν καλές βαθμολογίες να βλέπουν δίπλα τους αυτούς που ξημεροβραδιάζονταν στις καφετέριες. Στην περιφέρεια αντί για αυτές τις σχολές θα μπορούσαν να γίνουν νέα τμήματα που θα καλύπτουν άλλους παραγωγικούς τομείς ή γνωστικά αντικείμενα. Για τα αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα αλλά υπό προϋποθέσεις και οπωσδήποτε με όριο στις βάσεις μεταγραφής ή μετακίνησης. Πάντα μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις όπως λχ η δυνατότητα να μένουν στις εστίες που θα πρέπει να εξανθρωπιστούν και να ανακαινιστούν, να δίνονται κάρτες σίτισης ή άτοκα δάνεια με διευρυμένα κριτήρια για τις οικογένειες που σπουδάζουν ταυτόχρονα άνω του ενός τέκνα.

 
Κώστας
03 Δεκ 2020 06:07

Ξέρει κανείς πότε τελικά θα ανακοινωθούν οι βάσεις και τα ονόματα των μετεγγραφων; Τελείωσε το εξάμηνο. Έλεος.

 
Μαρία
03 Δεκ 2020 02:17

Με πόσα μόρια από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια πιστεύετε παίρνεις μεταγραφή;

 
Σοφία
02 Δεκ 2020 21:49

Ισχύει ότι την Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα; Είναι λίγο περίεργο γιατί δεν υπάρχει ανακοίνωση απο αλλά site.

 
Υπαρχει λυση
02 Δεκ 2020 21:03

προς Μετεγγραφές αδελφών 30 Νοε 2020 16:59

Υπαρχει προβλεψη για τους φοιτητες με αδελφια σε στρατιωτικη σχολη και ειναι ευνοικη. Αναγραφεται στον νομο για την στατιωτικη εκπαιδευση.
Το Υπαιθ αν και τον υπεγραψε τον ξεχασε. Μπορεις να την διεκδικησεις στις ενστασεις ή στις κατ εξαιρεση.
άρθρο 35 του Ν.4609/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 67/τ.Α΄/3-5-2019

 
Κπ
02 Δεκ 2020 13:36

Τι θα γίνει ρε παιδιά. Έχουμε και μια εξεταστική να προλάβουμε θα βγουν ποτέ; Αν κάποιος γνωρίζει οτιδήποτε ας απαντήσει .

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.