Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μετεγγραφές: Σήμερα τα αποτελέσματα

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων για την αναγνώριση μαθημάτων
Δημοσίευση: 04/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σήμερα Παρασκευή , μέχρι το απόγευμα, αναμένεται να εκδοθούν τα ονόματα των φοιτητών των οποίων ικανοποιείται η αίτηση μετεγγραφής.

Ο ονομαστικός πίνακας ανά Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης είναι έτοιμος και βρίσκονται στο γραφείο του Προισταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης  Παν. Γιαννόπυλου, για υπογραφή.

Οσον αφορά τον συνολικό αριθμό   αιτήσεων  είναι μικρότερος  κατά  25% σε σχέση με πέρσι, εξαιτίας του “κόφτη”  της «βάσης μετεγγραφής» των 2.750 μορίων  (σ.σ. ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α  αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων).

Ο  πίνακας των δικαιούχων ανά Τμήμα , μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα κοινοποιηθεί  στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων.

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής/μετακίνησης θα ενημερωθούν  μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και θα κληθούν  να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

Οι Γραμματείες των Τμημάτων θα πρέπει να ενημερώσουν  με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στο Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.

Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος θα ενημερώσει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το υπουργείο Παιδείας. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής/μετακίνησης.

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α ́ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Πρόκειται για μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.

Η αναγνώριση των μαθημάτων  πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής/μετακίνησης  θα κληθούν  από τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης να υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
5. Πιστοποιητικό αναπηρίας του αρμοδίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγου του. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.
6. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β ́) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του τέκνου άγαμου γονέα.
8. Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής είναι διαζευγμένος.
9. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.
10. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα κληθούν  από τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης να υποβάλλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης:
1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής/ μετακίνησης, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησης του αδελφού του.
3. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
6. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που ο αιτών φοιτητής δηλώνει τέκνο άγαμου γονέα.
8. Βεβαίωση Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός/αδελφή είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, α) φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών Τμήματος Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και β) υπεύθυνη δήλωση του αδελφού που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
9. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.
10. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2019), καθώς και λογαριασμό Δημόσιας Επιχείρησης και Οργανισμού (ΔΕΚΟ), προς τον σκοπό της απόδειξης του τόπου της μόνιμης διαμονής ων γονέων.
11. Αντίγραφο του Ε9 των ιδίων ή των γονέων προς τον σκοπό της απόδειξης της πλήρους
κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας των ιδίων ή των γονέων

Ετικέτες: 
Μετεγγραφές

Σχόλια (4)

 
Νίκος
04 Δεκ 2020 11:33

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν δίπλα μας σ' όλη αυτή την περιπέτεια (πανελλαδικές, εγγραφές, μετεγγραφές κλπ). Να είστε καλά και να συνεχίσετε. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες. Συγχαρητήρια !!!!

 
Αγωνιώδης
04 Δεκ 2020 10:41

Τι ώρα περίπου θα ανακοινωθούν;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ