Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου

04/12/2020

Ενημερώθηκε: 04/12/2020, 15:27

Άκουσε το άρθρο

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την αρχική έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025, στην οποία περιλαμβάνει κι ένα μεγάλο Κεφάλαιο για την παιδεία.

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 – 2025.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.59.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

Η βίβλος για την παιδεία,  μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και βάσει της αρχής σχεδιασμού άπαξ (once-only), πρόκειται να ενοποιηθούν τα μητρώα εκπαιδευτικών σε ένα κεντρικό μητρώο που θα ενσωματώνει τα δεδομένα των εκπαιδευτικών στα συστήματα ΟΠΣΥΔ (σύστημα αιτήσεων αναπληρωτών), e-DataCenter (σύστημα μητρώου μονίμων εκπαιδευτικών) και MySchool (πληροφοριακό σύστημα μαθητολογίου).
 • Συστηματική (και περιοδική) ψηφιακή αποτύπωση κρίσιμων εκπαιδευτικών δεικτών με σκοπό την αξιολόγηση των παραμέτρων λειτουργίας των υφιστάμενων σχολικών μονάδων κυρίως σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των πληθυσμιακών ομάδων, τη συσχέτιση με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού και τα οικονομικά μεγέθη λειτουργία
 • Δημιουργία 100 πιλοτικών εργαστηρίων αξιοποίησης των τεχνολογιών της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε σχολεία όλων των βαθμίδων
 • Επέκταση της δράσης edulabs (http://edulabs.minedu.gov.gr/) στο 30% των σχολείων κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας.
 •  ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΑΔΙΠΠΔΕ (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως προς τη συγκέντρωση δεδομένων όσο και ως προς την ανάλυσή τους.
 • Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
 • Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες για κηδεμόνες μαθητών (eParents)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 • Αναβάθμιση συστήματος Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών στα Α.Ε.Ι.
 • Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών για την έρευνα και την τεχνολογία
 • Εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας
 • Ανάπτυξη μιας one-stop πλατφόρμας που θα καλύπτει λειτουργικά όλες τις επιμέρους ροές εγγραφής, μετεγγραφής, απόδοσής φοιτητικού λογαριασμού, και αίτησης για την έκδοση της φοιτητικής κάρτας, υλοποιώντας την ψηφιακή εκδοχή εγγραφής ενός φοιτητή (University Student Digital – On Boarding) από ένα σημείο εισόδου.
 • Διαχείριση διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Βιογραφικό Εκπαίδευσης – Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων (eDiplomas)

Ειδικότερα, για την παιδεία η βίβλος αναφέρει τα εξής:

9.1. Παιδεία
9.1.1. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι

Η Παιδεία καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ταχέως εξελισσόμενου και τεχνολογικά μεταβαλλόμενου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας, η ένταξη νέων μαθησιακών αντικειμένων, η διαδραστική μάθηση και η εξατομικευμένη εκπαίδευση είναι οι σύγχρονες τάσεις που η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη της. Παράλληλα, όμως, πρέπει αυτός ο μετασχηματισμός να γίνει με την ισότιμη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η Παιδεία να αποτελέσει πραγματικό καταλύτη κοινωνικής κινητικότητας. Εκτός από την εκπαιδευτική διάσταση, μείζον είναι και το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της διοίκησης της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, από και προς τους εκπαιδευτικούς φορείς. Ζητούμενο εδώ είναι η αναδιοργάνωση, η απλοποίηση και εν συνεχεία η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Αν και έχουν γίνει αρκετές ψηφιακές δράσεις στο παρελθόν, διαπιστώνεται έντονος κατακερματισμός συστημάτων και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί αποσπασματικά, καταδεικνύοντας την απουσία ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής στην εκπαίδευση. Προκύπτει λοιπόν, άμεσα, η ανάγκη συντονισμού κατά τη φάση προγραμματισμού-σχεδιασμού των ψηφιακών παρεμβάσεων ώστε να αποκομίσουμε από τους πόρους που θα διατεθούν τα μέγιστα προσδοκώμενα οφέλη.

Συνεπώς, στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ) είναι η ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μέσω αυτής επιδιώκεται:

 •     η ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη
 •     η πρόσβαση με ίσες ευκαιρίες για όλους και η διαφάνεια
 •     η εξοικονόμηση πόρων και η ορθή αξιοποίηση του δημοσίου χρήματος.

Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικοί στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής της Παιδείας.

Μητρώα, Διαλειτουργικότητα και Ανοικτά Δεδομένα

Στον πυρήνα της ψηφιακής στρατηγικής βρίσκεται η υιοθέτηση της αρχής σχεδιασμού once-only σε όλο το φάσμα των εφαρμογών της Παιδείας καθώς και η μετάβαση από τις document-centric λύσεις σε data-centric λύσεις. Συστατικό στοιχείο της προσέγγισης αυτής είναι η θεμελίωση των βασικών μητρώων της Παιδείας και σταδιακά ο επανασχεδιασμός των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων. Τα μητρώα αυτά αφορούν σε κατηγορίες φυσικών προσώπων (Μαθητής, Φοιτητής, Εκπαιδευτικός κ.ά.), σε μονάδες εκπαίδευσης και διοίκησης (Σχολεία, Πανεπιστήμια, ΙΕΚ, κ.ά.), και γενικά σε δομές πληροφορίας που πρωτογενώς αποκτούν υπόσταση στο χώρο της Παιδείας (Μάθημα, Πρόγραμμα Σπουδών, Βιβλίο / Σύγγραμμα, κ.ά.). Ο στόχος είναι τα μητρώα να γίνουν πολίτες πρώτης κατηγορίας στον ψηφιακό κόσμο, και να γίνουν καταλύτες μετασχηματισμού των δεδομένων σε πληροφορία. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση νέων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες διάθεσης αξιόπιστων ανοικτών δεδομένων για το τομέα της εκπαίδευσης.

Ψηφιακή Κουλτούρα Μάθησης

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, που προϋποθέτει τη δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας μάθησης. Η ψηφιακή κουλτούρα μάθησης εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, την ανάπτυξη εργαλείων και πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, καθώς και στις υποδομές και τον εξοπλισμό φυσικών χώρων εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων (π.χ. εξοπλισμό με διαδραστικούς πίνακες, εξοπλισμό για το αμφιθέατρο της επόμενης γενιάς, κ.ά.). Παράλληλα, στοχεύει στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αναβάθμιση ή επανακατάρτισή του με νέες δεξιότητες αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα και τεχνολογίες.

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Η εκπαίδευση ως μορφή συστηματικής μόρφωσης για την απόκτηση δεξιοτήτων συχνά αξιολογείται υπό το στενό πρίσμα των ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης που παρέχει. Για το λόγο αυτό η έγκαιρη ιχνηλάτηση των αναγκών της αγοράς εργασίας γίνεται κρίσιμο εργαλείο σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι τεχνολογίες πληροφορικής διαμορφώνουν σε αυτό το τοπίο νέες ευκαιρίες συστηματικής και αποτελεσματικής ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς εργασίας. Τα συμπεράσματα αυτών των μελετών θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και των προγραμμάτων επανακατάρτισης, στην ανάπτυξη επίκαιρων και στοχευμένων προγραμμάτων μαθητείας, και γενικότερα στην αποτελεσματικότητα κάθε ψηφιακής δράσης που στοχεύει να φέρει τον εκπαιδευόμενο σε επαφή με την πραγματική οικονομία.

Διεθνοποίηση & εξωστρέφεια

Η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια, ειδικά για το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι μια στρατηγική επέκτασης χωρίς επιλογή αποχής. Η κατεύθυνση αυτή επιβεβαιώνεται και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία προάγει την ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, την κινητικότητα φοιτητών μεταξύ διαφορετικών χωρών και τη δημιουργία διευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών[1]. Στόχος είναι τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το νέο τοπίο και οι ψηφιακές τους υποδομές και υπηρεσίες να αποτελέσουν ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτή την προσπάθεια.

Οργάνωση και Διοίκηση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, δεν εξαντλείται στην εικόνα των υπηρεσιών που αντιλαμβάνεται άμεσα ο τελικός χρήστης. Αφορά και ένα πολυπληθές οικοσύστημα υπηρεσιών και διοικητικών ροών που εκτελούνται στο παρασκήνιο, ο εκσυγχρονισμός των οποίων είναι συστατικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού και αναπόσπαστο τμήμα της ψηφιακής στρατηγικής για την Παιδεία. Αυτό εξειδικεύεται σε παρεμβάσεις που αφορούν την αξιολόγηση, την απλοποίηση, τον αυτοματισμό διοικητικών εργασιών και εν τέλει την ψηφιοποίησή της Διοίκησης με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Παράλληλα αφορά στην οργάνωση και στο σχεδιασμό του ίδιου του μετασχηματισμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί παρά να προκύψει από τη σύνθεση πολλαπλών παράλληλων δράσεων με διακριτούς, ρεαλιστικούς και μετρήσιμους στόχους. Είναι σημαντικό αφενός οι δράσεις αυτές να είναι συντονισμένες και αφετέρου τα παραγόμενα πληροφοριακά συστήματα να αποτελούν παραδοτέα ενός κεντρικού σχεδιασμού, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας και σκοπού.

Υπηρεσίες προς τον πολίτη

Τέλος, σημαντική διάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την Παιδεία αποτελεί η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Οι υπηρεσίες που αφορούν τον πολίτη μαθητή, γονέα ή κηδεμόνα, πρέπει να επανασχεδιαστούν με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εκείνα εργαλεία που θα επιτρέπουν στο εξής την καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση.

 9.1.2.Έργα

Ψηφιακές Υπηρεσίες MySchool

Αφορά τον επανασχεδιασμό της πλατφόρμας MySchool και των ψηφιακών υπηρεσιών διοίκησης που παρέχει σε σχολεία και δ/νσεις εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα διαχειρίζεται 1,5 εκατομμύριο μαθητές, 140 χιλιάδες εκπαιδευτικό προσωπικό και εξυπηρετεί 16 χιλιάδες σχολικές μονάδες, και είναι κομβικής σημασίας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας την υφιστάμενη εμπειρία και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις, ο επανασχεδιασμός του MySchool εστιάζει:

 •     Στην τεχνολογική αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής και του λογισμικού της πλατφόρμας, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις λειτουργικής επεκτασιμότητας και επιχειρησιακής λειτουργίας.
 •     Στην αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών για το σχολείο με στόχο την αντικατάσταση των «υπηρεσιακών εντύπων», για παράδειγμα, απουσιολόγιο, βιβλίο ύλης, με ψηφιακά ισοδύναμες λύσεις που θα υιοθετηθούν καθολικά.
 •     Στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, σε επίπεδο υπηρεσιών και δεδομένων, ώστε να αποτελέσει πυλώνα και καταλύτη για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος εφαρμογών, όπως για παράδειγμα οι εφαρμογές τηλεκπαίδευσης και οι εφαρμογές που απευθύνονται σε κηδεμόνες.
 •     Στην παραγωγή αναλυτικών αναφορών, με στόχο την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – ΠΣΔ

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) είναι το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) που συνδέει όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος επόμενης γενιάς για τα ελληνικά σχολεία και αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες:

Ο πρώτος εστιάζει στη δικτυακή αναβάθμιση των σχολείων με σταδιακές επεμβάσεις, που ξεκινούν από την εγκατάσταση VDSL συνδέσεων σε 7000 και πλέον σχολεία, και φτάνουν στην αξιοποίηση οπτικών δικτύων νέας γενιάς (Fiber-To-The-School) όπου είναι τεχνικά εφικτό. Παράλληλα με την αξιοποίηση υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και των δημοτικών Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε πρωτεύουσες νομών, η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας θα υποστηριχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με μίσθωση εμπορικών οπτικών δικτύων αναβαθμίζοντας περεταίρω τη σύνδεση σε πάνω από 3.000 σχολεία. Στόχος είναι η γρήγορη, αδιάλειπτη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, συνθήκη που είναι απαραίτητη για το ψηφιακό σχολείο και για την προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην ανάπτυξη νέων και στην αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΠΣΔ για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες του ΠΣΔ στηρίζουν τη λειτουργία του δικτύου, εξασφαλίζουν ψηφιακή παρουσία των μονάδων και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στο διαδίκτυο και παρέχουν το δίχτυ ασφάλειας που ο ειδικός χαρακτήρας της κοινότητας απαιτεί. Επιπλέον, παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες διοικητικής οργάνωσης και στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι τηλεδιασκέψεις, η γεωχωρική απεικόνιση σχολικών μονάδων, η φιλοξενία ιστότοπων και ιστολογίων, το σύστημα κτηματολογίου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύστημα διαχείρισης σχολικών βιβλιοθηκών κ.α. Ακόμα περισσότερο και αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία η δράση θα ενισχύσει περαιτέρω τις υπηρεσίες και σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ολοκληρώνοντας υφιστάμενες λύσεις είτε αναπτύσσοντας νέες.

Ψηφιακές Υπηρεσίες για κηδεμόνες μαθητών (eParents)

Αφορά μια νέα πλατφόρμα που στόχο έχει να δώσει στον πολίτη-κηδεμόνα ένα ζωντανό «παράθυρο» στα σχολικά δρώμενα. Ακολουθώντας μια στρατηγική σταδιακής ένταξης νέων υποσυστημάτων, η πλατφόρμα θα υλοποιήσει τις παρακάτω θεματικές:

 •     Ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις: Θα αποτελέσει το επίσημο ψηφιακό κανάλι ενημέρωσης του κηδεμόνα από το σχολείο.
 •     Δραστηριότητες: Αφορά στο ημερολόγιο του σχολείου και της τάξης με δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής σε εκδηλώσεις, περιπάτους, εκδρομές κ.λπ.
 •     Ο μαθητής: Αφορά στην παρακολούθηση των επιδόσεων, της βαθμολογίας, απουσίες, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.
 •     Η μελέτη: Πιο συγκεκριμένα αφορά στην ενημέρωση σε σχέση με την ύλη που καλύφθηκε στην τάξη και τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στο μαθητή.
 •     Ο καθηγητής: Με στόχο τον προγραμματισμό συνάντησης ή τη δυνατότητα online επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας σε επιλεγμένες ώρες.
 •     Δίκτυο κηδεμόνων: Με στόχο την επικοινωνία μεταξύ κηδεμόνων και την υποστήριξη ομάδων σε επίπεδο σχολείου και τάξης.
 •     Ειδικές υπηρεσίες: Όπως η παρακολούθηση της θέσης του σχολικού οχήματος, η υποστήριξη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, οι δωρεές και χορηγίες για το σχολείο κτλ.

Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν παράλληλα με την εξέλιξη του κανονισμού λειτουργίας των σχολείων, και των υποδομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Αφορά την ανάπτυξη πλατφόρμας για την υποστήριξη των επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με πληθυσμό αναφοράς 165.000 εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκτίμηση για παραπάνω από 220.000 επιμορφώσεις ετησίως σε διαφορετικές θεματικές ενότητες. Η πλατφόρμα εστιάζει κυρίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη, και θα αναπτύσσεται μέσω της αποκέντρωσης των παρεμβάσεων υιοθετώντας ένα ιεραρχικό μοντέλο επιμόρφωσης των επιμορφωτών που θα καταλήγει στην ενδοσχολική επιμόρφωση. Πέρα από το υποσύστημα τηλεκπαίδευσης και διαχείρισης της ηλεκτρονικής μάθησης, η πλατφόρμα θα ενσωματώνει μηχανισμούς διαλειτουργικότητας με τα μητρώα επιμορφωτών και επιμορφούμενων, θα αξιοποιεί υφιστάμενα εξωτερικά αποθετήρια εκπαιδευτικών πόρων, και υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες όπου κρίνεται τεχνο-οικονομικά βέλτιστο (π.χ. υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης).

Τέλος ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, θα δοθεί έμφαση στη διασφάλιση ποιότητας και την πιστοποίηση των διαδικασιών επιμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό:

 •     το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού θα υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση και θα ταξινομείται με τη μορφή ανοικτών και επαναχρησιμοποιήσιμων εκπαιδευτικών πόρων σε ανοιχτά αποθετήρια
 •     θα ορίζονται για κάθε θεματική ενότητα μαθησιακοί στόχοι, οι οποίοι θα λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση προσωποποιημένων εκπαιδευτικών διαδρομών βάσει των εξατομικευμένων αναγκών των επιμορφούμενων
 •     θα παρέχονται εγγενώς μηχανισμοί καταγραφής των στοιχείων παρακολούθησης της επιμόρφωσης και παραγωγής αναφορών ανά μάθημα ή επιμορφούμενο.

Ο στόχος είναι αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της συμμετοχής των επιμορφούμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και τα αποτελέσματα αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία επιμόρφωσης να οδηγεί σε αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Βασικός στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός, ο ακριβής προσδιορισμός και η γρήγορη κάλυψη των λειτουργικών κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς επιδιώκοντας τη μείωση της απώλειας διδακτικών ωρών για όλους τους μαθητές. Οι ανάγκες σε διορισμούς αναπληρωτών καθηγητών και η κατανομή τους σε κάθε σχολείο μεταβάλλονται κάθε χρόνο, εξαιτίας νέων διορισμών μόνιμων καθηγητών, μεταθέσεών τους, μακροχρόνιων αδειών, κλπ. Επιπλέον η πλειονότητα των υποψήφιων αναπληρωτών καθηγητών συμμετέχει στη διαδικασία περισσότερες από μία χρονιές και η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων όπως προκύπτουν από τις αιτήσεις των υποψηφίων επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από την αρχή, παρόλο που στη πράξη υπάρχουν μόνο μικρές επικαιροποιήσεις από χρονιά σε χρονιά. Η δράση εστιάζει σε νομοθετικές και τεχνικές παρεμβάσεις που εξελίσσονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στη φάση πρόσληψης και το δεύτερο στη φάση κατανομής αυτών στα σχολεία. Όσον αφορά στην διαδικασία πρόσληψης στόχος είναι η απλοποίηση της για τον υποψήφιο αναπληρωτή και η μείωση του διοικητικού κόστους εξυπηρέτησή της. Εδώ, βασικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η αξιοποίηση των στοιχείων προηγούμενων ετών ώστε οι υποψήφιοι να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να επανακαταθέτουν και να ελέγχονται για τα ίδια στοιχεία προϋπηρεσίας, αλλά μόνο για τις μεταβολές σε σχέση με την τελευταία πρόσληψη. Όσον αφορά στο στάδιο της κάλυψης των θέσεων, αυτό θα υποστηρίζεται από σύστημα “έξυπνης κατανομής” των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες και παρακολούθησης της ανάληψης θέσεων. Για τις ανάγκες της μαζικής συμβασιοποίησης των εκπαιδευτικών στα στενά χρονικά περιθώρια  που υπάρχουν για την ανάληψη υπηρεσίας τους, θα αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή απομακρυσμενης υπογραφής σύμβασης μέσω της πύλης gov.gr, η οποία εφαρμογή θα δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις όπου το δημόσιο πρέπει να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου με φυσικά πρόσωπα.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπληρωτές καλύπτουν παράλληλα θέσεις σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες ο αλγόριθμος θα εξασφαλίζει την μέγιστη κάλυψη σχολικών μονάδων συνυπολογίζοντας το κόστος μετακίνησης του αναπληρωτή. Ο ίδιος αλγόριθμος αξιοποιώντας τα στοιχεία κενών θέσεων από τη πλατφόρμα MySchool (Μαθητολόγιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), που αναλύεται παρακάτω, θα παρέχει έγκαιρα αξιόπιστη πρόβλεψη αναγκών για την επόμενη χρονιά.

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

Η εφαρμογή «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» έχει στόχο να παράξει μια ψηφιακά ισοδύναμη διαδικασία εγγραφής των νηπίων που δεν θα απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του κηδεμόνα. Αξιοποιώντας διαλειτουργικότητες με άλλα συστήματα του Δημοσίου, υλοποιούνται αυτοματισμοί που κάθε χρόνο θα επεκτείνονται, απλοποιώντας περαιτέρω τη διαδικασία. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, α) ο αυτόματος προσδιορισμός των τέκνων προς εγγραφή από το Μητρώο Πολιτών, β) η λήψη των στοιχείων διεύθυνσης διαμονής και των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του κηδεμόνα από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, γ) η άντληση των δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα κ.α. Σε αυτό το νέο περιβάλλον θα ενταχθούν επίσης μηχανισμοί συνυπολογισμού της δυναμικότητας των σχολικών μονάδων και άλλων γεωχωρικών δεδομένων με στόχο τη βελτιστοποίηση της κατανομής των νηπίων με πιο «έξυπνα» κριτήρια, που εξυπηρετούν καλύτερα την καθημερινότητα του πολίτη. Παράλληλα, στο επίπεδο της διοίκησης και της οργάνωσης, η λειτουργία της εφαρμογής αναμένεται να μειώσει το διοικητικό φόρτο και ενισχύσει τη διαφάνεια στη διαδικασία. Το ίδιο σύστημα θα αποτελέσει τη βάση για τις εγγραφές σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Βιογραφικό Εκπαίδευσης – Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων (eDiplomas)

Αφορά την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας πιστοποιούνται οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς. Σημείο εκκίνησης θα αποτελέσουν οι τίτλοι των Ελληνικών ΑΕΙ και οι αναγνωρισμένοι τίτλοι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εξωτερικού. Το πεδίο εφαρμογής του Βιογραφικού Εκπαίδευσης θα διευρύνεται σταδιακά, εντάσσοντας τίτλους και πιστοποιήσεις από άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε παράλληλο βηματισμό με τον εκσυγχρονισμό των αντίστοιχων πρωτογενών μητρώων τίτλων. Η πλατφόρμα βάζει τον πολίτη στο κέντρο, δίνοντάς του τον έλεγχο της διάθεσης των δεδομένων που τον αφορούν. Συγκεκριμένα, ένας πολίτης αφού αυθεντικοποιηθεί, θα μπορεί να δώσει την συγκατάθεσή του ώστε ένας φορέας (δημόσιος οργανισμός ή εταιρεία) να αποκτήσει πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών του. Παράλληλα οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να διενεργήσουν εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα, αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών που τους έχουν κατατεθεί. Η ίδια πλατφόρμα θα αποτελέσει τον εθνικό κόμβο σύνδεσης για τη συμμετοχή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες (π.χ. EMREX[2], EBSI[3]) που αναπτύσσονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πληροφοριακό Σύστημα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αφορά την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και την υποστήριξη του νέου ρόλου της σχετικά με τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η δράση εστιάζει στους παρακάτω τομείς:

 •     Αναβάθμιση των υπηρεσιών αξιολόγησης των ΑΕΙ και διαχείρισης του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων.
 •     Ανάπτυξη πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης, για τη σημασιολογική θεμελίωση και την προτυποποίηση των δεδομένων και των μεταδεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο την κοινή κατανόηση των μετρικών αξιολόγησης και της μεθοδολογίας συλλογής στοιχείων.
 •     Την παρακολούθηση, μελέτη, αξιολόγηση και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης (ΚPIs) της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης συνολικά, αλλά και των επί μέρους ΑΕΙ, βάσει των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού.
 •     Την αποτελεσματική συλλογή στοιχείων για ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τον κόμβο Επιχειρησιακής Ευφυΐας των ΑΕΙ.

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Αφορά στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της εκπαίδευσης σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας. Η δράση στον πυρήνα της έχει τα πληροφοριακά συστήματα φοιτητολογίου, φοιτητικής μέριμνας (βλ. σίτιση, στέγαση), και πρακτικής άσκησης. Παράλληλα πλαισιώνεται από οριζόντιες παρεμβάσεις στις περιοχές: α) διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών, β) διαλειτουργικότητας δεδομένων και υπηρεσιών και γ) συλλογής αναλυτικών στοιχείων για τη παραγωγή στατιστικών αναφορών.

Ειδικότερα η ανάπτυξη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών στα ΑΕΙ θα συμβάλλει σε:

 •     Καθολική κάλυψη του φοιτητικού πληθυσμού (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά), από τα φοιτητολόγια των ΑΕΙ καθώς και στην επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν όλο τον κύκλο φοίτησης, από την εγγραφή έως την απονομή τίτλου.
 •     Καθολική δυνατότητα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα από την ανάπτυξη υποδομών ψηφιακής ταυτότητας (Identity Management) στα πανεπιστήμια, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών διαχείρισης των διαδικτυακών λογαριασμών των μελών τους,
 •     Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με στόχο την ασφαλή και αξιόπιστη διαβίβαση δεδομένων της «σπουδαστικής καρτέλας» φοιτητή στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο των πανεπιστημίων, καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μεταξύ των ΑΕΙ και της Δημόσιας Διοίκησης.
 •     Αναβάθμιση του κόμβου Επιχειρησιακής Ευφυΐας των ΑΕΙ με στόχο τη συλλογή, σύνθεση και στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις υποδομές των πληροφοριακών συστημάτων των ΑΕΙ.

H στόχευση του Έργου είναι διπλή. Αφενός, για το σύνολο των ελληνικών ΑΕΙ, να αλλάξει το τοπίο των ψηφιακών υπηρεσιών που απευθύνονται στους 400.000 φοιτητές, καθιστώντας την κοινότητα αυτή πιλότο σε εφαρμογές ψηφιακής καινοτομίας. Αφετέρου να ενισχύσει τις ψηφιακές υποδομές και να δημιουργήσει τις συνθήκες εξωστρέφειας, ώστε τα ελληνικά ΑΕΙ να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Ανώτατης εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο (διευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, κινητικότητα φοιτητών, προσέλκυση ξένων φοιτητών κ.ά.).

Διαχείριση και εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αφορά στην βελτίωση της διαχείρισης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, η οποία θα συμβάλλει στη σύνδεση των διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, μέσω  της αναβάθμισης του ρόλου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση και την εξασφάλιση της πρώτης εργασιακής εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί η επέκταση του συστήματος ΑΤΛΑΣ με πρωταρχικό στόχο την αναβάθμιση του ρόλου του φοιτητή στο σύστημα και την ενσωμάτωση λειτουργικοτήτων για τη διευκόλυνση της χρήσης του συστήματος από τα γραφεία πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα θα συμπεριληφθούν μεταξύ άλλων:

 •     Δυνατότητα ανάρτησης βιογραφικών σημειωμάτων και δήλωσης πεδίων ενδιαφέροντος από τους φοιτητές και πρόσβασης σε αυτά από τους φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης (υπό όρους)
 •     Δυνατότητα δήλωσης προτίμησης θέσεων ΠΑ από τους φοιτητές μέσω του συστήματος.
 •     Δυνατότητα δήλωσης ολοκλήρωσης μιας θέσης από τον φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης και δημιουργίας σχετικής βεβαίωσης.
 •     Μελέτη επανακαθορισμού αντικειμένων θέσης με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
 •     Μελέτη και εφαρμογή διαλειτουργικότητας με τρίτους φορείς (ΑΑΔΕ, Εργάνη, ΟΑΕΔ) για μείωση της γραφειοκρατίας των γραφείων πρακτικής άσκησης και των φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης.

Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Στεγαστικό Επίδομα

Η πρώτη περίοδος εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, με κυριότερα την ταχεία εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου αριθμού των δικαιούχων και την ελαχιστοποίηση του γραφειοκρατικού φόρτου τόσο από την πλευρά των δικαιούχων όσο και από την πλευρά των Ιδρυμάτων.  Η νέα δράση αφορά στην επέκταση της εφαρμογής με σκοπό την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση λειτουργίας της. Οι αλλαγές είναι και θεσμικές, μέσω έκδοσης νεότερου νόμου όσο και σε επίπεδο πληροφοριακής υποδομής.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

 •     Απλοποίηση του περιουσιακού κριτηρίου που θα αφορά στο σύνολο της επικράτειας. Αντί για υπολογισμό των τετραγωνικών μόνο σε περιοχές άνω των 3.000 κατοίκων, προτείνεται να αντικατασταθεί με νεότερο κριτήριο που θα εφαρμόζεται με βάση την αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας (πχ κάτω από 150.000 €). Με αυτό τον τρόπο θα είναι και πιο εύκολη και πιο δίκαιη η εφαρμογή του σχετικού κριτηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.
 •     Διασύνδεση με ΠΣ Μητρώου Πολιτών/ Δημοτολόγιο, ώστε να αντλείται ηλεκτρονικά η πληροφορία της οικογενειακής κατάστασης (π.χ διαζευγμένος γονέας) ή αν ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους δύο γονείς και να μην χρειάζεται να προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό.
 •     Στην περίπτωση που δικαιούχοι είναι οι ίδιοι οι φοιτητές, να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγουν περισσότερες της μίας συνθήκες που τους καθιστούν δικαιούχους με ανάλογο χειρισμό από την πλευρά της εφαρμογής.

Διαχείριση διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αφορά στην αναβάθμιση και ενίσχυση της διαχείρισης της διανομής των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του μηχανισμού επιλογής και διάθεσης συγγραμμάτων στους φοιτητές, την προώθηση της χρήσης ψηφιακών συγγραμμάτων καθώς και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας κοστολόγησης των συγγραμμάτων και της διαδικασίας αποζημίωσης των εκδοτών από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Θα προβλεφθούν επίσης νέες δυνατότητες στη διαχείριση των συγγραμμάτων για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Οι κυριότερες λειτουργίες που θα καλύπτει η αναβάθμιση του συστήματος διανομής «ΕΥΔΟΞΟΣ» είναι οι εξής:

 •     Αναβάθμιση του συστήματος πληρωμής και κοστολόγησης συγγραμμάτων των εκδοτών πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.
 •     Βελτίωση χρηστικότητας εφαρμογών Ευδόξου (εκδότες, φοιτητές, γραμματείες, σημεία διανομής).
 •     Μελέτη και πιλοτική ενσωμάτωση της δυνατότητας των εκδοτών να διαθέτουν συγγράμματα σε ψηφιακή μορφή, με διασφάλιση των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Υπηρεσίες e-Μάθησης

Η στρατηγική ενίσχυσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης στην Ανώτατη εκπαίδευση υποστηρίζεται από δύο πυλώνες δράσεων. Ο πρώτος εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, ενώ ο δεύτερος στον εκσυγχρονισμό των οριζόντιων πλατφορμών και υπηρεσιών για την ανάδειξη και αξιοποίηση του περιεχομένου.

Το ψηφιακό περιεχόμενο αφορά ψηφιακά μαθήματα και εκπαιδευτικούς πόρους, τόσο ανοικτής όσο και ελεγχόμενης πρόσβασης, που απευθύνονται σε ομάδες-στόχους. Η ανάπτυξη του περιεχομένου αφορά:

 •     την ανάπτυξη προδιαγραφών για τη δομή, το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα των ψηφιακών μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών
 •     την υποστήριξη συνεργειών για την από κοινού ανάπτυξη και χρήση περιεχομένου και ψηφιακών μαθημάτων που αφορούν μαθήματα κορμού
 •     την ανάπτυξη Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) ειδικού σκοπού εστιάζοντας σε θεματικές περιοχές με διεθνές ενδιαφέρον
 •     την ανάπτυξη μαθημάτων και περιεχομένου ειδικού σκοπού π.χ., ψηφιακές δεξιότητες, επαγγελματικός προσανατολισμός, υγεία, κ.α.

Παράλληλα πρόκειται να υλοποιηθεί η αναβάθμιση και διαχείριση κεντρικών πλατφορμών και υπηρεσιών για την ενσωμάτωση και την αποδοτική αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου και πόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας. Στις οριζόντιες πλατφόρμες περιλαμβάνονται:

 •     Η Εθνική Πύλη Ψηφιακών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και Εκπαιδευτικών Πόρων που θα παρέχει δυνατότητες συνάθροισης μεταδεδομένων και αναζήτησης εκπαιδευτικού περιεχομένου και πόρων.
 •     Οι Πλατφόρμες και Υπηρεσίες υποστήριξης e-Μάθησης και ανάπτυξης, διάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως οι: α) Open eClass (πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων και MOOCs), β) Open Delos (πλατφόρμα πολυμεσικών εκπαιδευτικών πόρων), και γ) άλλες Πλατφόρμες και Υπηρεσίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ζωντανών μεταδόσεων, υπηρεσιών κατά απαίτηση video, διαδραστικών διαλέξεων κ.λπ.

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Φοιτητών

Η δράση αφορά σε μια σειρά παρεμβάσεων στη διαδικασία εγγραφής φοιτητών και στην ανάπτυξη μιας one-stop πλατφόρμας που θα καλύπτει λειτουργικά όλες τις επιμέρους ροές εγγραφής, μετεγγραφής, απόδοσής φοιτητικού λογαριασμού, και αίτησης για την έκδοση της φοιτητικής κάρτας, υλοποιώντας την ψηφιακή εκδοχή εγγραφής ενός φοιτητή (University Student Digital – On Boarding) από ένα σημείο εισόδου. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από οριζόντια υποσυστήματα που θα καλύπτουν τις κεντρικές λειτουργίες όπως η διεκπεραίωση των αιτήσεων και η έκδοση αποτελεσμάτων που διενεργούνται από δ/νσεις του ΥΠΑΙΘ,  καθώς και από κάθετα υποσυστήματα, π.χ. εγγραφής στο φοιτητολόγιο και απόδοσης δικτυακού λογαριασμού, την ευθύνη λειτουργίας των οποίων θα έχουν τα Πανεπιστήμια για να μπορούν να προσαρμόζουν τη διαδικασία με βάση τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και τμήματος. Το οικοσύστημα θα συμπληρώνει ένας κόμβος που θα αποτελεί το σημείο διασύνδεσης της με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) της ΓΓΠΣΔΔ, για την εξυπηρέτηση του συνόλου των ελέγχων που αφορούν κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια αλλά και με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα εξασφαλίζοντας ότι όλα τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο. Στόχος όσον αφορά τον νέο-εγγραφέντα φοιτητή είναι η έγκαιρη ένταξη του στο ακαδημαϊκό έτος ακόμα και για τις ειδικές κατηγορίες φοιτητών που συστηματικά καθυστερούν. Παράλληλα επιδιώκεται η διοικητική απλοποίηση των διαδικασιών που μέχρι τώρα εξυπηρετούνται από πολλαπλά συστήματα τα οποία αναπτύσσονται αποσπασματικά και παράγουν επικαλύψεις ή κενά.

Ψηφιακή Υπηρεσία Απόκτησης και Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας που έχει αναπτύξει και λειτουργεί η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από το 2011 για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας καθώς πλέον οι τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν την ριζική αναδιάρθρωση της πληροφοριακής υποδομής. Ταυτόχρονα, θα ενσωματωθούν νέες λειτουργικότητες για την εξυπηρέτηση αλλοδαπών δικαιούχων, όπως τους φοιτητές Erasmus, καθώς και την παροχή επιπλέον χρήσεων και υπηρεσιών στους υφιστάμενους κατόχους (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και το προσωπικό των φορέων) των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων.

Η επέκταση της ψηφιακής λύσης θα εξασφαλίσει επίσης την υπηρεσία διαδικτυακής βεβαίωσης της φοιτητικής ιδιότητας ενός πολίτη-φοιτητή. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μετά από τη συναίνεση του φοιτητή, αλλά και με τη μορφή αυτεπάγγελτου ελέγχου σε πραγματικό χρόνο από εξουσιοδοτημένα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, καταργώντας έτσι την ανάγκη έγχαρτων βεβαιώσεων. Αρχικά θα εστιάσει σε φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, που υπάρχει συνολική κάλυψη, και σταδιακά θα συμπεριλάβει και τους φοιτητές άλλων κύκλων.

Για να αποκτήσουν οι ταυτότητες επιπλέον χρήσεις και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα χρήση τους για την πρόσβαση σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης (access control) ή χρήση τους ως ηλεκτρονικό εισιτήριο σε ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΚΤΕΛ, κλπ, απαιτούνται:

 •     Ενσωμάτωση στις ακαδημαϊκές ταυτότητες ειδικής κεραίας και μικροεπεξεργαστή τύπου Mifare με ανάλογο λογισμικό.
 •     Προσθήκη νέας λειτουργικότητας στο υφιστάμενο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου ζωής των του νέου μικροεπεξεργαστή, την αναβάθμιση διασύνδεσης ΚΠΣ με ανάδοχο παραγωγής και διανομής των ταυτοτήτων, τη διασύνδεση του ΚΠΣ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα υποστηρίξουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα ως μέσο αποθήκευσης εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών, τη διασύνδεση του ΚΠΣ με φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το νέο μικροεπεξεργαστή (πχ. Access control).

Αναβάθμιση συστήματος Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών στα Α.Ε.Ι.

Αφορά την ανάδειξη και υποστήριξη της ψηφιακής εκλογικής διαδικασίας (online voting), στο χώρο των ΑΕΙ. Η δράση εστιάζει στην πλατφόρμα «Ζευς» και ειδικότερα στη σύνδεσή της με τις ψηφιακές υποδομές των ιδρυμάτων. Κομβικό σημείο της εκλογικής διαδικασίας είναι η κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου και η διασφάλιση ότι σε αυτόν συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν το εκλογικό δικαίωμα. Αυτό αποτελεί ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, το έργο της οποίας θα διευκολυνθεί αναπτύσσοντας στην πλατφόρμα «Ζευς» εργαλεία άντλησης στοιχείων από τα ηλεκτρονικά πρωτογενή μητρώα του ιδρύματος. Αντίστοιχα, για τον έλεγχο της πρόσβασης στην ψηφιακή κάλπη, στόχος είναι η υιοθέτηση του μοντέλου Αυθεντικοποίησης ως Υπηρεσία (Authentication as a Service). Στο πλαίσιο αυτό η πλατφόρμα θα ορίζει το επίπεδο ασφάλειας που απαιτεί η εκλογική διαδικασία, και θα είναι στην ευθύνη του ιδρύματος η επιλογή των μηχανισμών αυθεντικοποίησης (SMS, OneTimePasswords, ψηφιακά πιστοποιητικά, κ.ά.), που θα χρησιμοποιηθούν ή των συνδυασμών τους για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Με τις παρεμβάσεις αυτές ενισχύεται το αδιάβλητο της ψηφιακής εκλογικής διαδικασίας, αυξάνεται ο βαθμός εμπιστοσύνης στην πλατφόρμα «Ζευς», και διαμορφώνεται η κατάλληλη ψηφιακή κουλτούρα για τους πολίτες του μέλλοντος.

Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών για την έρευνα και την τεχνολογία

Ο εκσυγχρονισμός της εθνικής δικτυακής υποδομής για την έρευνα και την τεχνολογία έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας τη διατήρηση της συμπόρευσης με τα προηγμένα διεθνή ερευνητικά δίκτυα και την εξέλιξη τους. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η περαιτέρω βελτίωση της αξιοπιστίας του υπάρχοντος δικτύου κορμού και η αναβάθμιση του υπάρχοντος οπτικού δικτύου και του δικτύου IP. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 •     Βελτίωση αξιοπιστίας δικτύου κορμού: Για να βελτιωθεί περαιτέρω η παροχή υπηρεσιών προς τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, θα πρέπει να επεκταθεί το δίκτυο οπτικών ινών κορμού του δικτύου έρευνας και τεχνολογίας ώστε όλοι οι κόμβοι να βρίσκονται σε δακτύλιο διασφαλίζοντας κατά το δυνατόν ανθεκτικότητα σε βλάβες κόμβων.
 •     Αναβάθμιση Δικτύου Μεταγωγής και IP: Το δίκτυο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην τρέχουσα μορφή του από τα τέλη του 2013. Βασικός στόχος της προτεινόμενης αναβάθμισης του δικτύου ΙΡ αποτελεί η ευρεία υποστήριξη 100Gbps που είναι ευθυγραμμισμένη με την επερχόμενη αναβάθμιση του GÉANT (που συνδέει όλα τα Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά δίκτυα).
 •     Αναβάθμιση Οπτικού δικτύου: Βασικοί στόχοι της προτεινόμενης αναβάθμισης του δικτύου dense wavelength division multiplexing (DWDM) περιλαμβάνουν την εισαγωγή ευέλικτων φίλτρων, ώστε να μην υπάρχει περιορισμός στην ικανότητα του δικτύου να υποστηρίζει εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας μήκη κύματος. Επιπλέον, προσβλέπει στην υλοποίηση μιας ανοιχτής αρχιτεκτονικής που θα επιτρέπει αυξημένη διαλειτουργικότητα με τρίτες εφαρμογές αλλά και μείωση εξαρτήσεων από προμηθευτές.

Μετασχηματισμός των υποδομών ομόσπονδης ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης

Εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια λειτουργεί παραγωγικά η εθνική ομοσπονδία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (ΔΗΛΟΣ). Μέσω αυτής εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας έχουν καθημερινά πρόσβαση σε πληθώρα υπηρεσιών, όπως διανομή συγγραμμάτων, υπηρεσίες public cloud όπως Microsoft Office 365 κ.α. Ταυτόχρονα, η χώρα συμμετέχει στο παγκόσμιο δι-ομοσπονδιακό σύστημα eduGAIN και λειτουργεί την ελληνική ομοσπονδία eduroam με εκατοντάδες σημεία πρόσβασης (που περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, νοσοκομεία και μουσεία) σε όλη τη χώρα. Μέσω της υπηρεσίας eduroam εξυπηρετείται η περιαγωγή των Ελλήνων χρηστών εντός της χώρας και σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, αλλά και των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας, οι οποίοι χάρη στο eduroam συνδέονται αυτόματα και με ασφάλεια στο δίκτυο όταν επισκέπτονται διαφορετικά μέρη όπως π.χ. την Ακρόπολη.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται ο μετασχηματισμός της ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ προκειμένου:

 •     να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα για τους παρόχους υπηρεσιών με την υιοθέτηση σχημάτων κλιμακώσιμης απελευθέρωσης ιδιοχαρακτηριστικών και διαφανούς διαμεσολάβησης,
 •     να αυξηθεί η συμμετοχή και η διαλειτουργικότητα ως προς το eduGAIN, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση σε υπηρεσίες δομικών στοιχείων της ομοσπονδίας,
 •     να εγκατασταθεί σε παραγωγική λειτουργία η διαλειτουργικότητα με τις δημόσιες διακρατικές υποδομές eID κατά eIDAS και
 •     να υποστηριχθεί διαλειτουργικότητα με το νεότερο πρότυπο OpenID Connect (OIDC).

Δεύτερος στόχος είναι η αναβάθμιση της ομοσπονδίας eduroam προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση (για την εξυπηρέτηση ακόμα περισσότερων χρηστών σε περιαγωγή), η ασφάλεια και η περαιτέρω αυτοματοποίηση της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας

Η δικτυακή πλατφόρμα «Απέλλα» εξυπηρετεί ήδη την ψηφιακή ανάρτηση προκηρύξεων, την υποβολή υποψηφιοτήτων και γενικότερα τη διαδικασία κρίσης και εκλογής των καθηγητών των ΑΕΙ, είτε για την επιλογή νέων είτε για την εξέλιξή τους. Στόχος της είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η απαλλαγή του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ από τον έντονο διαδικαστικό φόρτο και, επιπλέον, η ενίσχυση της διαφάνειας. Το παρόν έργο αφορά την ενσωμάτωση στην πλατφόρμα των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. Συμπληρωματικά με την ένταξη νέων φορέων, επιδιώκεται η περαιτέρω βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών που ήδη υποστηρίζονται από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης καθηγητών των ΑΕΙ, όπως για παράδειγμα η ιεραρχική κωδικοποίηση των γνωστικών αντικειμένων.

Ψηφιακές Υπηρεσίες Μητρώου Θρησκευτικών Κοινοτήτων

Αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τα θέματα οργάνωσης των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στη χώρα. Η δράση εστιάζει στα θέματα διαχείρισης των μητρώων: α) θρησκευτικών κοινοτήτων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, β) θρησκευτικών λειτουργών και γ) χώρων λατρείας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν την επικρατούσα θρησκεία. Στόχος είναι αφενός ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση των μηχανισμών ενημέρωσης των μητρώων και αφετέρου η ανάδειξή τους ως αξιόπιστης πρωτογενούς πηγής πληροφορίας του θρησκευτικού τομέα για το κράτος και για την ενημέρωση των πολιτών του. Πέραν της καταλογογράφησης, ως υποχρέωσης που απορρέει από το νομικό πλαίσιο, το πληροφοριακό σύστημα θα συμβάλει στην ανάπτυξη αυτοματισμών και σε άλλους τομείς (π.χ. επιβεβαίωση αρμοδιότητας θρησκευτικών λειτουργών για υπογραφή πράξεων που υποβάλλονται στα ληξιαρχεία), και θα εκκινήσει τις διαδικασίες χαρτογράφησης με γεωχωρικά δεδομένα των αναγνωρισμένων χώρων λατρείας στην ελληνική επικράτεια.

Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους

Αφορά στην αναβάθμιση της υπηρεσίας okeanos IaaS (Infrastructure as a Service) cloud computing, για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών της εκπαίδευσης και της έρευνας. Μέσω της υπηρεσίας, οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει μια πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή, συνδυάζοντας απλούστερα εικονικά δομικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, ένας χρήστης θα μπορεί να ενεργοποιήσει άμεσα εικονικές μηχανές, τις οποίες διασυνδέει μέσω εικονικών δικτύων σε τυχαίες τοπολογίες, με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων είτε σε εικονικούς δίσκους είτε σε εικονικό αποθηκευτικό χώρο στο Cloud (cloud object storage). Η αναβάθμιση εστιάζει στην αξιοποίηση πολλαπλών υπολογιστικών κέντρων ως διακριτών ζωνών διαθεσιμότητας με ενιαίο μηχανισμό διαχείρισης και στην παροχή περιεκτών ως βασικών μονάδων υπολογιστικών πόρων, παράλληλα με ιδεατές μηχανές. Παράλληλα η ίδια υποδομή συνδυαζόμενη με ειδικό λογισμικό θα αξιοποιηθεί για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data).

Υπηρεσίες Αποθήκευσης Δεδομένων

Όπως αποδεικνύεται από την ως τώρα εμπειρία, όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι παράγουν κατά την έρευνα τους μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία χρειάζεται να διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση από το ΕΔΥΤΕ, συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ομοσπονδίας συνεργαζόμενων αποθηκευτικών συστημάτων, η οποία θα προσφέρει τη δυνατότητα ευέλικτης αποθήκευσης του μεγάλου όγκου δεδομένων που παράγεται από την ελληνική ερευνητική κοινότητα.

Μετασχηματισμός εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο platform as a service (PaaS)

To ΕΔΥΤΕ αναπτύσσει, λειτουργεί και παρέχει τις υποδομές στις οποίες φιλοξενείται μεγάλο πλήθος εφαρμογών και υπηρεσιών, τόσο αυτές για τις οποίες φέρει το ίδιο την ευθύνη της τεχνικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, όσο και άλλες που ανήκουν σε συνεργαζόμενους και επωφελούμενους φορείς. Με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών σε νεφο-υπολογιστικό περιβάλλον, την εξέλιξη των υποδομών και υπηρεσιών cloud του ΕΔΥΤΕ, αλλά και την αρχιτεκτονική που υιοθετείται για την ταχεία ανάπτυξη και διάθεση νέων υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης με τη συνδρομή ΕΔΥΤΕ, ΓΓΠΣΔΔ και εμπλεκόμενων φορέων, η παρούσα δράση αφορά στην ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για το μετασχηματισμό του περιβάλλοντος φιλοξενίας εφαρμογών στις υποδομές του ΕΔΥΤΕ με βάση τις αρχές εγγενούς νεφο-υπολογιστικής (cloud-native computing). Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΔΥΤΕ θα μπορέσει να εξελίξει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην κατεύθυνση της παροχής ώριμων, παραγωγικών υπηρεσιών platform as a service (Paas) και στους κύριους των εκάστοτε εφαρμογών θα δοθεί η ευκαιρία εξέλιξής τους με στόχο την υιοθέτηση ευέλικτων τεχνικών διαχείρισης του κύκλου ζωής (π.χ. continuous integration), καθώς και την επίτευξη μεγαλύτερης αξιοπιστίας και των υπηρεσιών.

Προηγμένες Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής και Εικόνας για τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας

Η υπηρεσία e:Presence δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις, που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα. Η υπηρεσία επεκτάθηκε πρόσφατα με αφορμή τις συνθήκες της πανδημίας, έτσι ώστε να παρέχει υψηλή ασφάλεια και ευκολία πρόσβασης και επικοινωνίας. Η υπηρεσία διευκολύνει σημαντικά τη λειτουργία συλλογικών ακαδημαϊκών οργάνων, ιδίως στις περιπτώσεις πανεπιστημίων που είναι κατανεμημένα σε περισσότερες από μια τοποθεσίες, δίνοντας στα μέλη τους τη δυνατότητα να συνεδριάζουν χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις. Η υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου καθώς και η υψηλή διαδραστικότητα, εξασφαλίζουν για τους απομακρυσμένους χρήστες συμμετοχή με ίσους όρους με τους συμμετέχοντες που βρίσκονται φυσικά στον τόπο πραγματοποίησης της διάσκεψης.

Η Υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ  Ζωντανών Μεταδόσεων παρέχει άμεση πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής αξίας, και αναπτύσσεται από το ΕΔΥΤΕ. Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ, υποστηρίζει τη ζωντανή μετάδοση διαλέξεων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών γεγονότων και άλλων εκδηλώσεων σημαντικών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων της χώρας, μέσω του Διαδικτύου. Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Κέντρα και φορείς Πολιτισμού, Μουσεία, Μέγαρα Μουσικής, Εκθεσιακά και Συνεδριακά Κέντρα, συνεργάζονται με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τη μετάδοση των εκδηλώσεών τους μέσω της υπηρεσίας ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων, ΔΙΑΥΛΟΣ. Κατά τη διάρκεια μίας ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο ήχος και η εικόνα που λαμβάνονται από τον χώρο μίας εκδήλωσης, προωθούνται ψηφιοποιημένα και κωδικοποιημένα μέσω του δικτύου ΕΔΥΤΕ, με δυνατότητες υψηλής ποιότητας και ανάλυσης. Στη συνέχεια διανέμονται στους διαδικτυακούς θεατές, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μέσω υπολογιστών ή έξυπνων φορητών συσκευών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας και την επέκταση της τελεργασίας κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση των ως άνω υπηρεσιών για να ακολουθήσουν τις επιταγές των κοινωνικών εξελίξεων, για να ικανοποιήσουν μεγαλύτερο πλήθος χρηστών και φορέων και να βελτιώσουν το μπουκέτο των παρεχόμενων λειτουργικοτήτων και εργαλείων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της αξιοπιστίας και της προστασίας των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτά.

Μητρώο Εκπαιδευτικών

Ένα από τα βασικά μητρώα της Παιδείας είναι το Μητρώο Εκπαιδευτικών. Με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και βάσει της αρχής σχεδιασμού άπαξ (once-only), πρόκειται να ενοποιηθούν τα μητρώα εκπαιδευτικών σε ένα κεντρικό μητρώο που θα ενσωματώνει τα δεδομένα των εκπαιδευτικών στα συστήματα ΟΠΣΥΔ (σύστημα αιτήσεων αναπληρωτών), e-DataCenter (σύστημα μητρώου μονίμων εκπαιδευτικών) και MySchool (πληροφοριακό σύστημα μαθητολογίου). Αυτό θα αποτελέσει τη βάση νέων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες διάθεσης αξιόπιστων ανοικτών δεδομένων για τον τομέα της εκπαίδευσης.

Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΟΠΠΕΠ

Αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΕΕΚ), το οποίο να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών της ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Με στόχο τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΚ, ώστε όλες οι συναλλαγές με πολίτες, αλλά και χρήστες (π.χ. εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι) να γίνονται ηλεκτρονικά, πρόκειται να υλοποιηθεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τα πληροφοριακά συστήματα (Π.Σ.) που θα ενσωματωθούν είναι:

 •     Π.Σ. Διαχείρισης Φορέων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη διαδικασία αδειοδότησης ΚΔΒΜ και ΚΞΓ, καθώς και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
 •     Π.Σ. Διαχείρισης Εξετάσεων και Π.Σ. Μητρώου Πιστοποιηθέντων Προσώπων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την Πιστοποίηση των κομμωτών/τεχνιτών αισθητικής και την Πιστοποίηση μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ και θα ενσωματώσει τα συστήματα εξετάσεων αποφοίτων ΙΕΚ και εξετάσεων εκπαιδευτών ενηλίκων. Θα περιλαμβάνει Τράπεζα Θεμάτων για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΕΕΚ και την ψηφιακή πιστοποίηση των αποφοίτων της Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδων 3 και 5.
 •     Π.Σ. Ισοτιμιών, το οποίο θα υποστηρίζει τη διαδικασία ισοτιμίας τίτλων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 •     Π.Σ. Πιστοποίησης Προγραμμάτων και Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και την ανάπτυξη ψηφιακού καταλόγου ιδιωτικών φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 •     Ψηφιοποίηση επιλεγμένων φυσικών αρχείων, τα οποία αφορούν κυρίως φακέλους με δικαιολογητικά και τεκμηρίωση / καταχώρηση μεταδεδομένων για κάθε έγγραφο.
 •     Ψηφιακή Πλατφόρμα ΕΕΚ – e-learning, η οποία θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα προγραμμάτων Ε.Ε.Κ. ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ) και τα άτομα σε περιοχές που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικές δομές ΕΕΚ, αλλά και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή κατάρτισης κάτω από όλες τις συνθήκες (π.χ. περίπτωση COVID 19). Επιπλέον, θα εξασφαλίζει τη διασύνδεση και ενσωμάτωση όλων των δομών της Ε.Ε.Κ. στα τοπικά οικοσυστήματα και στους τοπικούς μηχανισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μέσω της ενιαίας πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει ένα σύνολο τοπικών και περιφερειακών εταίρων.

Στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, που θα αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την ενσωμάτωση οποιουδήποτε συστήματος στην πληροφοριακή υποδομή της ΕΕΚ και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα προσαρμοστούν και τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣΔ, Πήγασος, ΙΡΙΣ, ΠΣ Μαθητείας, ΠΣ των ΔΙΕΚ-ΣΔΕ-ΚΔΒΜ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Μητρώο ΙΕΚ, Μητρώο ΣΔΕ).

Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ / Απλούστευση διαδικασιών / Ένταξη στη διαλειτουργικότητα

H δράση αφορά στην απλούστευση διαδικασιών και στην ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης), καθώς και στην οργάνωση της ψηφιοποιημένης πληροφορίας με τρόπο που θα επιτρέψει την ένταξή της σε ένα πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι αξιοποιήσιμη σε μοντέλο διαλειτουργικότητας G2G (Government to Government). Το φυσικό αρχείο αριθμεί άνω των 96.000 φυσικών φακέλων από την εποχή του ΔΙΚΑΤΣΑ (1979-2005) και άνω των 100.000 από τον διάδοχο φορέα του ΔΟΑΤΑΠ (2005-2019) με περιεχόμενο κατά μέσο όρο 20 διακριτά έγγραφα που συνεκτιμούνται για την έκδοση της Πράξης Αναγνώρισης. Από τον Μάιο 2019 οι φυσικοί φάκελοι έχουν καταργηθεί και κατατίθενται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (eDoatap).

Το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο θα ενταχθεί η ψηφιοποιημένη πληροφορία είναι η πλατφόρμα https://eDiplomas.gr/  που έχει αναπτυχθεί απο ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και το GUnet και αφορά στον έλεγχο της γνησιότητας των πτυχίων που απονέμουν τα ΑΕΙ. Η εν λόγω πλατφόρμα θα διευρυνθεί, με την ένταξη σε αυτήν και του ΔΟΑΤΑΠ για τον έλεγχο γνησιότητας των περίπου 200.000 Πράξεων Αναγνώρισης Τίτλων του παλαιού έγχαρτου αρχείου και φυσικά και του νέου ηλεκτρονικού στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας.

Διαχείριση των μετακινήσεων των μαθητών

Αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τις σχετικές με τη διαχείριση της μεταφοράς των μαθητών λειτουργίες. Εκτός από διαχείριση των αιτήσεων για επιδοτούμενες μετακινήσεις και τον έλεγχο και τη δημιουργία μισθωμένων δρομολογίων από τα στελέχη της Περιφέρειας, το σύστημα θα υποστηρίζει το συνδυασμό δρομολογίων, τις ειδικές περιπτώσεις μεταφορών για νησιωτικές περιφέρειες, την υποστήριξη της προετοιμασίας διαγωνισμών για το μεταφορικό έργο καθώς και υπηρεσίες προς τους γονείς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τις μετακινήσεις μαθητών, όπως την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας θέσης των οχημάτων μεταφοράς και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την σχολικές – εκπαιδευτικές εκδρομές. Τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι τόσο η αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους, μέσω αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης όσο και ο εξορθολογισμός που θα προκύψει από την αποτύπωση των πραγματικών οικονομικών μεγεθών σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών.

Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) για την Α/Θμια &  Β/Θμια Εκπαίδευση

Αφορά στη δημιουργία ενός γραφικού και φιλικού περιβάλλοντος πρόσβασης στα στατιστικά στοιχεία που πηγάζουν από τα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα που αφορούν την Αθμια και Βθμια Εκπαίδευση (BI στατιστικών), στο οποίο θα μπορούν να έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση φορείς και στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος σε ένα σύνολο ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων που θα αφορούν το σύνολο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η παρούσα πρόταση αφορά στην ανάπτυξη μιας κεντρικής αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) και τεχνικών OLAP (Online Analytical Processing) με στόχο την αποτύπωση και επεξεργασία παραμέτρων, δεικτών και αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εν λόγω πλατφόρμα δύναται να παρέχει πρόσβαση και πληροφόρηση δυνητικά σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, από απλά περιγραφικά στατιστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος διαθέσιμα προς όλους, μέχρι σύνθετα στοιχεία και αλγοριθμικά σενάρια προς αξιοποίηση από επιτελικές ομάδες και φορείς (π.χ. αποτύπωση της μαθητικής διαρροής, μελέτη παραμέτρων που επιδρούν σημαντικά στη μαθητική επίδοση). Τα δεδομένα της πλατφόρμας θα αρχικοποιηθούν από το σύστημα myschool αλλά και άλλες κεντρικές εφαρμογές της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συνδυαζόμενη δε με κατά περίπτωση εκπαιδευτικές έρευνες με μεγάλο εύρος στοιχείων που θα προκύψουν από ερωτηματολόγια, η πλατφόρμα με τη συνεισφορά μεθόδων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης δύναται να λειτουργήσει ως εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο χάραξης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ψηφιακή αποτύπωση σχολικού δικτύου – Χωροθέτηση σχολικών μονάδων

Ο εξορθολογισμός της σχολικής εκπαίδευσης προϋποθέτει την αξιοποίηση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των υποδομών, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού. Η δράση αφορά στη συστηματική (και περιοδική) ψηφιακή αποτύπωση κρίσιμων εκπαιδευτικών δεικτών με σκοπό την αξιολόγηση των παραμέτρων λειτουργίας των υφιστάμενων σχολικών μονάδων κυρίως σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των πληθυσμιακών ομάδων, τη συσχέτιση με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού και τα οικονομικά μεγέθη λειτουργίας. Με αξιοποίηση αλγοριθμικών μεθόδων χωροθέτησης κοινωφελών υπηρεσιών (location-allocation models) σε συνδυασμό με επαρκή δεδομένα της εκπαιδευτικής κοινότητας, της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, χρήσεων γης, κ.α., θα μπορούν να εκτιμηθούν βέλτιστα σενάρια χωροθέτησης μονάδων σε συνάρτηση με την βελτιστοποίηση μιας σειράς παραμέτρων κάλυψης (π.χ. μέγιστη απόσταση από οικία μαθητή, μέση απόσταση, απόσταση από ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, οργανικότητα μονάδων, κ.α.).

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ΑΔΙΠΠΔΕ

Αφορά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΑΔΙΠΠΔΕ (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως προς τη συγκέντρωση δεδομένων όσο και ως προς την ανάλυσή τους. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί Ολοκληρωμένου Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο θα γίνεται η συστηματική καταχώρηση των δεδομένων της αξιολόγησης μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων και εκπαιδευτικού έργου καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων και της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης.

Επέκταση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me

Αφορά στην επέκταση και συνεχή εξέλιξη της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me του ΥΠΑΙΘ για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες, τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (https://e-me.edu.gr) του ΥΠΑΙΘ για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς είναι μια σύγχρονη, κοινωνική και επεκτάσιμη ψηφιακή πλατφόρμα, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον που παρέχει έναν ασφαλή «χώρο» για τη δημιουργία συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης (κυψέλες) και την επικοινωνία και κοινωνική δικτύωση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο του έργου προτείνονται η βελτίωση, εξέλιξη και επέκταση της λειτουργικότητάς της με νέες εφαρμογές, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Η διαμόρφωση στρατηγικών και η ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της e-me, περιλαμβάνει α) το άνοιγμα της e-me προς την αγορά και προς την εκπαιδευτική κοινότητα για ανάπτυξη apps, β) συνεργασίες με φορείς ή εταιρείες για ενσωμάτωση ευρέως χρησιμοποιούμενων εφαρμογών τους στην e-me, γ) την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης τρίτων για ανάπτυξη εφαρμογών για την e-me, και δ) υπηρεσίες αξιολόγησης ποιότητας εφαρμογών για την e-me.

Εργαστήρια διδασκαλίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality Labs)

Δημιουργία 100 πιλοτικών εργαστηρίων αξιοποίησης των τεχνολογιών της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε σχολεία όλων των βαθμίδων και στην κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων με κατάλληλες συσκευές που θα υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στο χώρο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η δράση αυτή θα βελτιώσει την εκπαιδευτική εμπειρία τόσο στη γενική παιδεία όσο και στην επαγγελματική και διαρκή εκπαίδευση, θα δημιουργήσει εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, θα προάγει την ανάπτυξη και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των ηλικιών, μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που στοχεύει στην ατομική βιωματική ανάπτυξη δεξιοτήτων και δημιουργικότητας, θα διασυνδέσει την εκπαίδευση με την παραγωγή και την έρευνα. Μπορεί τέλος να εξεταστεί η εφαρμογή παροχής συσκευών και σε άτομα που δεν έχουν δυνατότητα μετακίνησης. Στο πρότυπο εργαστήριο εκπαίδευσης που θα δημιουργηθεί θα παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εκπαίδευση/πρακτική άσκηση φοιτητών διαφορετικών ειδικοτήτων στη δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας, παιδαγωγικών σεναρίων αξιοποίησης για διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης και αξιολόγησης αυτών σε πραγματικές συνθήκες.

Εργαστήρια Καινοτομίας σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια

Επέκταση της δράσης edulabs (http://edulabs.minedu.gov.gr/) στο 30% των σχολείων κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας. Το Εργαστήριο Καινοτομίας και Ανοικτών Τεχνολογιών είναι ένα διαφορετικό σχολικό εργαστήριο και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης. Η διαφορετικότητά του εντοπίζεται σε κυρίως δύο άξονες: στην τεχνολογική υποδομή και στην διδακτική αξιοποίησή του. Ο ψηφιακός εξοπλισμός των edulabs έχει ως βασικό κορμό ένα εργαστήριο με συσκευές ανοικτών τεχνολογιών.

Το γεγονός αυτό εντάσσει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε μια ευρύτερη κοινότητα, με κύριο μέλημα την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, η διάχυση κάθε νέας γνώσης και κάθε καλής πρακτικής. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ανοιχτών τεχνολογιών και οι εκπαιδευτικοί που θα το χρησιμοποιούν θα έχουν στη διάθεσή τους πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών τεχνικής φύσης, αλλά και σε διδακτικό υλικό μέσα από τις κοινότητες χρηστών ανοικτών τεχνολογιών. Τα εργαστήρια αυτά απομυθοποιούν την τεχνολογία και αποκαλύπτουν το “τι υπάρχει από πίσω”. Η πληροφορική και οι συγγενείς προς αυτήν επιστήμες παύουν να αποτελούν ακατανόητο ή εχθρικό περιβάλλον και ως φυσική συνέπεια ακολουθεί η ενθάρρυνση της δοκιμής, του πειραματισμού, η υποστήριξη της εφευρετικής σκέψης και της δημιουργικότητας.

Σκοπός των Εργαστηρίων Καινοτομίας θα είναι:

 •     η βελτίωση των βασικών ικανοτήτων στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ψηφιακή ικανότητα των μαθητών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 •     η αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 •     η δημιουργία των προϋποθέσεων για ανάπτυξη κινήτρων μάθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών
 •     η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ζωής (life skills) ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικότητα μέσα από ομαδοσυνεργατικές δράσεις
 •     η βελτίωση των βασικών γνώσεων και των δεξιοτήτων ζωής απαραίτητες σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων

Τα διαδραστικά συστήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε θέση να κάνουν το περιβάλλον της τάξης πιο ενδιαφέρον, επιτρέποντας στη συνδυαστική μάθηση να πραγματοποιείται σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Τα διαδραστικά συστήματα για την τάξη επιτρέπουν στους δασκάλους να επικοινωνούν την ύλη στους μαθητές με έναν εντελώς νέο τρόπο, κάτι που θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επωφελές για εκείνους τους μαθητές που μπορεί να βρίσκουν τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας αδιάφορες. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν πιο ενεργό ρόλο στη μάθηση. Το έργο αφορά σε διαδραστικούς προβολείς, φορητούς υπολογιστές, διαδραστικά προγράμματα μαθημάτων.

Πίνακας 17: Έργα Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (5)

Όχι απαραίτητα απαισιόδοξος αλλά χόρτασα
|

Κοιτάξτε τώρα πως λειτουργεί το πράγμα. Η λογική λέει ότι όταν μειώνονται οι αποστάσεις και τα απλά αιτήματα επεξεργαζονται αυτόματα, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μειώνονται. Στην Ελλάδα όμως, όλοι ξέρουμε τι θα γίνει... Δεν πιστεύω πως θα λειτουργήσει, γιατί τίποτα δημόσιο, το οποίο συνδέεται αλληλένδετα με την τεχνολογία, δεν έχει λειτουργήσει στην Ελλάδα.

Ανάγκη αποφάσεων για το μέλλον της Εκπαίδευσης.
|

Πολλά από αυτά ήδη υπάρχουν εδώ και 10-15 χρόνια, είναι παγίδα να πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διορθώσει δομικά προβλήματα στην εκπαίδευση.

Παράδειγμα, η ελλειψη Πρότυπων Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων από πολλούς νομούς της περιφέρειας (πχ. Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνιο)

Η ελλείψεις σε διορισμούς νέου μόνιμου προσωπικού, εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης ηλικίας 30 έως 45 ετών, ώστε να ανανεωθεί το δυναμικό του υπουργείου Παιδείας.

Ο εξορθολογισμός του χωροταξικού χάρτη των ΑΕΙ, με τη συνένωση ιδρυμάτων και την κατάργηση ομοειδών σχολών στις ίδιες περιοχές, σε κέντρο και περιφέρεια.

Αυτές είναι αποφάσεις που δεν εξαρτώνται άμεσα από την εισαγωγή ενός συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας αλλά απαιτούν πολιτική σοβαρότητα και σχέδιο.

Ρε παιδιά ειλικρινά
|

Καλύτερα αγρότης με την τσάπα και το τρακτέρ στην επαρχία παρά εσώκλειστος με τις ώρες σε υπουργείο συντάσσοντας "βίβλους" με ιστορίες για ψηφιοποιημένες αρκούδες.

Πολυαγαπημένοι μας πολιτικοί, μην κάνετε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Αφήστε τα όλα ως έχουν. Καλύτερα θα λειτουργούν στο τέλος.

Δον Κιχώτης
|

Και στις τάξεις, πότε θα αρχίσει η επανάσταση;...
Εγέρασα μωρές παιδιά, σαράντα χρόνια δάσκαλος
τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρα αποσταμένος
θέλω να πάω να κοιμηθώ, εστέρεψε η καρδιά μου
βρύση τη σκέψη έχυσα, σταλαματιά δε μένει

Ποιος ξέρει από το μνήμα μου τι δέντρο θα φυτρώσει
Κι αν ξεφυτρώσει πλάτανος, στον ίσκιο του από κάτω
θα 'ρχονται τα δασκαλόπουλα τα λάπτοπ να ανοίγουν
να μπαίνουν στη πλατφόρμα τους τον Δον να συχωρούνε

Ελέησον
|

Βίβλος? Θα τρίζουν τα παγκάρια παιδιά! Γιατί όχι και Ευαγγέλιο?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ