Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δεκάδες μέλη ΔΕΠ κινδυνεύουν να αλλάξουν την εργασιακή τους σχέση - Είχαν μονιμοποιηθεί με δικαστικές αποφάσεις

Το ιστορικό -Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ- Η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Δημοσίευση: 06/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αναστατωμένοι είναι δεκάδες μέλη ΔΕΠ (Λέκτορες Εφαρμογών) των   πρώην  ΤΕΙ που μονιμοποιήθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, καθώς κινδυνεύουν να αλλάξουν την εργασιακή τους σχέση.

Το όλο θέμα προέκυψε από την Γνωμοδότηση που εξέδωσε το Γ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,ύστερα από το ακόλουθα ερώτημα της υπουργού Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

α) με την ορθή ή μη εφαρμογή από τις Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι. αρχικά και στη συνέχεια των Πανεπιστημίων στα οποία αυτά εντάχθηκαν, της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4452/2017, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν αμετάκλητες οι δικαστικές αποφάσεις περί των οποίων διαλαμβάνει η εν λόγω διάταξη,

β) με την τύχη των πράξεων διορισμού των δικαιωθέντων με τις προαναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής της ως άνω διάταξης και

γ) με την υποχρέωση σε συμμόρφωση προς αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (εν προκειμένω πολιτικών δικαστηρίων) που δικαιώνουν το έκτακτο προσωπικό αναγνωρίζοντας ότι συνδεόταν με το οικείο Τ.Ε.Ι. με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από της αρχικής πρόσληψης και υποχρεώνουν το διάδοχο Πανεπιστήμιο να συνεχίζει να τους απασχολεί στην ίδια θέση, με την ειδικότητα και με τους ίδιους όρους απασχόλησης που είχε έως και την άσκηση των αγωγών.

Η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Το Γ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απαντώντας στα ερωτήματα της υπουργού εξέδωσε- κατά πλειοψηφία- την ακόλουθη Γνωμοδότηση:

α) Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4452/2017, καταλαμβάνει αποκλειστικά τα μέλη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. (Εργαστηριακούς ή Επιστημονικούς Συνεργάτες ή Ακαδημαϊκούς Υπότροφους), που ήδη κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της (στις 15-2-2017) είχαν αμετάκλητη δικαστική κρίση ότι συνδέονταν με το οικείο Τ.Ε.Ι. µε σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και δεν δημιούργησε πάγιο δικαίωμα και υπέρ όσων εκ των μελών αυτών δικαιώθηκαν καθ’ όμοιο τρόπο με δικαστική απόφαση που κατέστη αμετάκλητη οποτεδήποτε μετά από τον ανωτέρω χρόνο (κατά πλειοψηφία).

β) Διορισμοί μελών του προσωπικού αυτού κατόπιν δικαστικών αποφάσεων που κατέστησαν αμετάκλητες μετά την 15-2-2017, από το οικείο Τ.Ε.Ι. ή από το Πανεπιστήμιο στο οποίο εντάχθηκε μεταγενέστερα αυτό, σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις καθηγητών εφαρμογών (ή λεκτόρων εφαρμογών μετά την ισχύ του ν. 4521/2018) κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης, παρίστανται μη νόμιμοι και η Διοίκηση του Πανεπιστημίου δύναται καταρχήν να ανακαλέσει τις σχετικές πράξεις διορισμού εντός διετίας από την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) (κατά πλειοψηφία).

γ) Στην περίπτωση ανάκλησης πράξης διορισμού κατά τα ανωτέρω, η Διοίκηση του οικείου Πανεπιστημίου, σε συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση, και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα συμμόρφωσης προς αυτήν, θα πρέπει να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αμετακλήτως κριθέντων με αυτήν. Περαιτέρω στις περιπτώσεις που με την ίδια απόφαση υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο να απασχολεί το μέλος του έκτακτου προσωπικού μεταξύ άλλων και με τους ίδιους όρους που απασχολείτο έως και την άσκηση της αγωγής, εφόσον αυτό απασχολείτο με μειωμένο ωράριο, με το ίδιο ωράριο θα συνεχίσει να απασχολείται και ως συμβασιούχος αορίστου χρόνου (κατά πλειοψηφία).

Αίτημα για νομοθετική ρύθμιση

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής ήδη έχει καταθέσει αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, να κατατεθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή (στο Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) , που να δίνει οριστική λύση στο θέμα.


Ο ΣΥΡΙΖΑ
Ενδιαφέρον για το θέμα έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ , ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε στη Βουλή την ακλολουθη τροπολογία, η οποία δεν έγινε δεκτή:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
«Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων μελών ΔΕΠ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη διάταξη αφορά Πράξεις Διορισμών μελών ΔΕΠ, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, ύστερα από δικαστικές αποφάσεις και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα, έχοντας κερδίσει δικαστικές αποφάσεις, κάνουν χρήση του δικαιώματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4452/2017 (Α’ 17) και, ως εκ τούτου, διορίζονται σε βαθμίδα μέλους ΔΕΠ στα οικεία πρώην ΤΕΙ και στα διάδοχα Πανεπιστήμια.

Με την προτεινόμενη διάταξη διατυπώνεται ρητά η σύννομη φύση των διαδικασιών που ακολουθούνται και συνδράμεται η τήρηση των συνταγματικών αρχών της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της ασφάλειας δικαίου και της ισότητας ενώπιον του Νόμου.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο ……
Άπαντες οι διορισθέντες σε προσωποπαγείς θέσεις μελών ΔΕΠ κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4452/2017 (A’ 17) σε συνδυασμό με την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2 του ν.4485/2017 (Α’ 114) και, ανά οικείο Πανεπιστήμιο, την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.4521/2018 (Α΄ 38), την περίπτωση ε’ της παρ. 4 άρθρου 4 του ν.4559/2018 (Α’ 142), την περίπτωση δ’ της παρ. 2 άρθρου 3 του ν.4589/2019 (Α’ 13), την περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.4610/2019 (Α’ 70), την περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.4610/2019 (Α’ 70), την περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4610/2019 (Α’ 70), την περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4610/2019 (Α’ 70), την περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν.4610/2019 (Α’ 70), υπηρετούν νόμιμα στη βαθμίδα τους και ο διορισμός τους είναι σύννομος.

Αθήνα, 26/11/2020
Οι προτείνοντες Βουλευτές

Φίλης Νίκος

Τζούφη Μερόπη


Το ιστορικό

Το ιστορικό της υπόθεσης, όπως αποτυπώνεται στη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, έχει ως εξής:

Σχόλια (10)

 
Και η διδασκαλία στους εργολάβους;
08 Δεκ 2020 06:20

Υπάρχουν δύο τάσεις στην παρούσα συζήτηση (ευχαριστούμε esos για το βήμα των πιο σοβαρών συζητήσεων στο ελληνικό διαδίκτυο που μας προσφέρετε). Η πρώτη εύλογα απαιτεί την ισονομία, δηλαδή ανοικτές διαδικασίες και κρίση των υποψηφίων διδασκόντων. Η κρίση αυτή όμως είναι βέβαιο ότι έγινε κατά την στιγμή της πρώτης πρόσληψης, καθόσον υπάρχει στη χώρα μας πληθώρα διδακτορικών διπλωμάτων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και συνεπώς υπάρχει οξύς και υγειής ανταγωνισμός.

Η δεύτερη απαιτεί την εργασιακή αποκατάσταση διδασκόντων που η απροθυμία της εκάστοτε κυβέρνησης τους έχει φέρει στο επίπεδο των εργολαβικών υπαλλήλων των ΑΕΙ (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση, διοίκηση), οι οποίοι επίσης ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εργάζονται στο ίδιο πόστο επί δεκαετίες ενώ συγχρόνως θεωρούνται "εποχικοί υπάλληλοι" και αναλώσιμοι ανά πάσα στιγμή.

Ταυτόχρονα, η συστηματική απαξίωση των ΕΔΙΠ και των 407 μας κάνει να αναρωτιόμαστε μήπως αυτό είναι και το μακρόχρονο όραμα για ένα νέο πανεπιστήμιο δύο ταχυτήτων, όπου η "σοβαρή" διδασκαλία της "υψηλής επιστήμης" γίνεται από "λειτουργούς" (πολλοί εκ των οποίων ενδεχομένως θα προτιμούσαν να ασχολούνται μόνο με την έρευνα, η οποία κυρίως τους προσφέρει τα εχέγγυα για ακαδημαϊκή εξέλιξη και διεθνή αναγνώριση), ενώ τα "δευτερεύοντα" εισαγωγικά/φροντιστηριακά/υποστηρικτικά/επιλογής μαθήματα, εργαστήρια, κλινικές γίνονται από "εργαζόμενους" 407 και εργολαβικούς υπαλλήλους με διαδοχικές συμβάσεις έργου και καμία ελπίδα μονιμοποίησης ή εξέλιξης;

Μήπως έχει έλθει ο καιρός το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας να συνειδητοποιήσει ότι οι μεν δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τους δε, ότι η κοινωνία τους έχει αναθέσει μαζί να χαράξουν το μέλλον της χώρας, και να συζητήσει σε ένα τραπέζι μαζί με το Υπουργείο και την Κυβέρνηση έναν νέο οδικό χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας με μακροπρόθεσμους ορίζοντες, μακριά από τις συντεχνιακές λογικές του παρελθόντος;

 
ΔΕΠ
07 Δεκ 2020 18:40

Με τους 407 των πανεπιστημίων, κάποιοι εκ των οποίων είναι 407 για πάνω από 20 χρόνια συνεχόμενα, τι θα γίνει; Αυτοί δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Μόνο οι ωρομίσθιοι των πρώην ΤΕΙ τις καλύπτουν;

 
ΟΡΘΙΑΝΟΣ
06 Δεκ 2020 21:14

Νομίζω πώς είναι καιρός να εξεταστεί το θέμα των ΕΔΙΠ με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα [ν. 4452/2017] που καλύπτουν αμελλητί όλες τις διδακτικές και ερευνητικές εργασίες στα ΑΕΙ-ΑΕΑ. Παρόλα αυτά δεν έχουν δυνατότητα εξέλιξης ούτε μισθολογικής μεταβολής, αφού δεν υπολογίζεται στον μειωμένο μισθό το χρονοεπίδομα, ούτε το επίδομα βιβλιοθήκης. Είναι δίκαιο να τους επιτραπεί η διεκδίκηση καθηγητικής βαθμίδας.
Νομίζω πως η κ. Υπουργός και ο καθ'ύλην Υφ. και ακαδημαϊκός δάσκαλος, το γνωρίζουν λεπτομερώς. Προσωπικά πιστεύω πώς θα υπάρξει δικαίωση.

 
Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα
06 Δεκ 2020 19:55

Εφόσον γίνει πρώτα η συνένωση των 400 τμημάτων, τα οποία ιδρύθηκαν χωρίς σχέδιο σε όλη τη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες, και εντοπιστούν κενά στη στελέχωση τότε να προκηρυχθούν θέσεις εργασίας σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, είτε για επιστημονικό είτε για τεχνικό προσωπικό.

Η πάγια πρακτική της πρόσληψης χωρίς ανοικτή διαδικασία και κατόπιν της ανανέωσης των συμβάσεων (με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, χωρίς καμία εξωτερική αξιολόγηση) με στόχο την μονιμοποίηση, μετά από ικανό χρονικό διάστημα, πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.

Επιτέλους, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν λειτουργεί προκειμένου να αποκατασταθούν επαγγελματικά με κάθε μέσο όλοι οι συνεργαζόμενοι συμβασιούχοι, που απέκτησαν μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο πολλά από τις ίδιες σχολές στις οποίες προσλήφθηκαν.

@ Ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ναι ή όχι;
06 Δεκ 2020 17:29

 
Προκληση
06 Δεκ 2020 18:45

@Ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ναι ή όχι;

Μέλη ΔΕΠ ΜΟΝΟ μετά από ανοιχτή διαδικασία με κριση. Τα υπόλοιπα παραθυράκια είναι ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ σκάνδαλο και πρόκληση σε χιλιάδες νέους επιστήμονες. ΒΑΡΕΘΉΚΑΜΕ

 
Ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ναι ή όχι;
06 Δεκ 2020 17:29

Όταν μετά από δικαστικούς αγώνες αναγνωρίστηκε στους διδάσκοντες ότι οι στα χαρτιά διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου υποκρύπτουν σχέση μόνιμης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (σύμφωνα με την σχετική Κοινοτική Οδηγία), το κράτος υποχρεώθηκε να τους προσλάβει σε θέση αορίστου χρόνου. Στη συνέχεια βέβαια, μια επόμενη κυβέρνηση νιώθει υποχρεωμένη να προφυλάξει τα νώτα της και τον προϋπολογισμό της και μόλις βρει ευκαιρία θα προσβάλει τις παλαιότερες αποφάσεις μιας προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό συνέβαινε και αυτό θα συμβαίνει και στο μέλλον. Ας αναζητήσουν λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι το ποίος ωφελείται από την αναμόχλευση του ζητήματος και ας συσπειρωθούν σε μια ενιαία αγωγή, γιατί τα επιχειρήματα του ΝΣΚ δεν θα ευσταθήσουν σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο: οι άνθρωποι εξακολουθούν να διδάσκουν ακόμα και σήμερα και συνεπώς από την πρώτη στιγμή που υπέγραψαν σύμβαση, ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου ανωτάτου ιδρύματος, άσχετα με το γεγονός ότι αυτό άλλαξε επωνυμία ή νομικό καθεστώς. Η έντεχνη επίκληση των τριών θερινών μηνών διακοπής των συμβάσεων δεν θα περάσει στην Ευρώπη ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι δεν ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. [Αυτά σας τα λέω από πρώτο χέρι, ως απορριφθείς του προεδρικού διατάγματος Παυλόπουλου (2004) και με τρέχοντα μισθό 403 ευρώ σε εργολαβία πανεπιστημίου.]

 
ΕΔΙΠ
06 Δεκ 2020 17:14

ΟΛΟΙ οι (πρώην) Λέκτορες εφαρμογών χωρίς (αλλά και γιατί όχι με ) Διδακτορικό Δίπλωμα (χωρίς μείωση μισθού σαν προσωπική διαφορά) να ενταχθούν στην κατηγορία ΕΔΙΠ.

 
Ανακύκλωση προσωπικού πανεπιστημίου
06 Δεκ 2020 16:08

Είναι τραγική η κατάσταση στα ΑΕΙ όπου εδώ και δεκαετίες ανακυκλώνονται εσωτερικά μέλη του προσωπικού σε διάφορες θέσεις. Δεν πρέπει ούτε οι λέκτορες εφαρμογών ούτε οι ΕΤΕΠ ή ΕΔΙΠ που κάποια στιγμή έλαβαν ένα διδακτορικό δίπλωμα όντας διορισμένοι στα ΑΕΙ να αναβαθμιστούν σε θέσεις ΔΕΠ.

 
νικος
06 Δεκ 2020 14:47

Ελλάδα. Όλα γίνονται.

 
ΕΔΙΠ
06 Δεκ 2020 13:47

Πολυ σωστη και δικαιη η αποφαση του ΝΣΚ. Δεν καταλαβα πως μια δικαιη αποφαση δικαστηριου οι συμβασιουχοι με πολλα χρονια υπηρεσιας να μετατρεπουν σε διδακτικο προσωπικο αοριστου χρονου , οι διαφοροι Γαβρογλου τη μετετρεψαν σε διορισμο σε θεσεις ΔΕΠ. Με αυτη τη λογικη γιατι και οι ηδη υπαρχοντες ΕΔΙΠ δεν μετατρεπονται σε θεσεις λεκτορων οι εχοντες διδακτορικο και σε θεσεις λεκτορων εφαρμογων οι μη εχοντες διδακτορικο. Τωρα αν μια τετοια αδικια ισχυε για δυο χρονια αυτο δεν σημαινει οτι αυτη η αδικια θα πρεπει να διαιωνιζεται για παντα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ