ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος: Αξιολόγηση τετραμήνου μαθητών -Εξ αποστάσεως διαγωνίσματα και τεστ

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Δημοσίευση: 09/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει   με τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη .

1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το παράρτημα οδηγιών ψηφοφορίας/δημοσκόπησης στην πλατφόρμα webex

Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 55/26-11-2020)  διαβίβασε  τις  ακόλουθες οδηγίες για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α ́ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-21:

«Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης ανά μάθημα για το Α ́ και Β’ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά όσον αφορά τις ολιγόλεπτες και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τα εργαλεία «Ασκήσεις» και «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη (e- class). Τα σχετικά αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και οι εισαγωγικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμα μέσω των ακόλουθων συνδέσμων: https://docs.openeclass.org/el:teacher, https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf.

Για τη διενέργεια εξετάσεων με ωριαίες ή ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υφίστανται τρεις επιλογές, μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις», της ηλεκτρονικής τάξης (e-class):

α) θέματα αυτόματης βαθμολόγησης,

β) θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και

γ) συνδυασμός θεμάτων αυτόματης βαθμολόγησης και θεμάτων ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου). Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται από την ηλεκτρονική τάξη (e-class) να αξιοποιηθούν συνδυαστικά ή αποκλειστικά, όπου κρίνεται σκόπιμο, η αξιοποίηση του εργαλείου «Ελεύθερου κειμένου», καθώς και τα ακόλουθα εργαλεία αυτόματης βαθμολόγησης μέσω των «Ασκήσεων» του e-class:

1. Πολλαπλής επιλογής με μοναδική σωστή απάντηση

2. Συμπλήρωσης κενών

3. Αντιστοίχισης

4. Σωστό/Λάθος

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ωριαία γραπτή δοκιμασία –σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις- οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να δημιουργούν πολλαπλές ομάδες θεμάτων για να αποτρέπονται φαινόμενα συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών.

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντιγραφής μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, προτείνεται να δημιουργούνται περισσότερες από μία ασκήσεις (με ή χωρίς επικάλυψη ερωτήσεων) και να ανατίθενται σε κάθε ομάδα μαθητών και μαθητριών διαφορετική άσκηση.

Πρόσθετα εργαλεία που συμβάλλουν στον περιορισμό της δυνατότητας συνεργασίας ή αντιγραφής είναι μέσω των ρυθμίσεων των ασκήσεων: εμφάνιση μίας ερώτησης ανά σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη του μαθητή, χρονικός περιορισμός εξέτασης, ανάθεση διαφορετικών ασκήσεων ανά υπο-ομάδες μαθητών της τάξης, ενεργοποίηση τυχαίων ερωτήσεων από ένα ευρύτερο σύνολο ερωτήσεων που έχει ετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός (π.χ. 3 από τις 12 ή 5 από τις 20).

Τέλος, μια χρήσιμη λειτουργία των ασκήσεων που δημιουργούνται μέσω του e-class είναι η “Τράπεζα ερωτήσεων”, μέσω της οποίας μπορούν να διαμορφωθούν διαγωνίσματα ή τεστ ολιγόλεπτης διάρκειας που αντλούν θέματα από την τράπεζα ερωτήσεων που προετοιμάζει ο/η εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση αυτή, η άσκηση μπορεί να έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις με σταθερή ή τυχαία σειρά, ή να επιλέγει τυχαίες ερωτήσεις από την τράπεζα.

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, δύναται να αξιοποιείται κάθε πρόσφορος τρόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των απαντήσεων των μαθητών και μαθητριών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διδάσκοντες/ουσες δύνανται να αξιοποιούν το εργαλείο «Εργασίες» της ηλεκτρονικής τάξης (e-class), όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχεία απαντήσεων με συγκεκριμένη προθεσμία και ώρα υποβολής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σε περίπτωση που δεν δύνανται ή δεν είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν τα ανωτέρω αναφερθέντα εργαλεία των «Ασκήσεων» (https://docs.openeclass.org/el/teacher/assignments). Σημειώνεται ότι, μέσω του εργαλείου «Εργασίες» οι τύποι υποβολής των μαθητών και μαθητριών μπορεί να είναι (κατόπιν ρύθμισης του/της εκπαιδευτικού) ένα ή περισσότερα αρχεία ή online κείμενο.

Τέλος, η πλατφόρμα Webex, μέσω του εργαλείου της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling), παρέχει χρήσιμες δυνατότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ερωτηματολογίων για διαγνωστικούς σκοπούς, σε σχέση με τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή κατά την ολοκλήρωση αυτού.

Ειδικότερα, το εργαλείο των δημοσκοπήσεων/ψηφοφοριών μπορεί να είναι χρήσιμο για τη συλλογή σχολίων, τη λήψη ψήφων ή τον έλεγχο γνώσεων (με ολιγόλεπτες δοκιμασίες).

Αναλυτικές οδηγίες αξιοποίησης της εν λόγω δυνατότητας παρέχονται στο Παράρτημα 

Τέλος, επικουρικά και κατά την κρίση των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών και μαθητριών δύνανται να αξιοποιηθούν και τα εργαλεία «e-me assignments» (Δημιουργία και ανάθεση εργασιών) και «e-portfolio» (Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών/τριών) της πλατφόρμας e-me.

Στο πλαίσιο χρήσης του e-me και για δημιουργία ασκήσεων προτείνεται και η εφαρμογή e-me content. Με την εφαρμογή e-me content μπορεί να δημιουργηθεί ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων, όπως επί παραδείγματι ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κουίζ, ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτηματολόγια κ.ά.

[Εγχειρίδιο χρήσης: https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html#e-me-content,

Σενάριο Χρήσης της Εφαρμογής e-me content: https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e- me_content_use_case_scenario.pdf]

Αναλυτικό Παράρτημα οδηγιών για την ηλεκτρονική τάξη (e-class) του Π.Σ.Δ. βρίσκεται στο

https://docs.openeclass.org/el:teacher

Σχόλια (90)

 
Κ.Π. ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ
25 Δεκ 2020 21:29

Εγώ προτείνω να πάμε όλοι/ες στα σχολεία μας και να κάνουμε WEBEX από τους Η/Υ των σχολείων και όχι από τα σπίτια μας. Είναι υποχρεωμένοι να μας παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Να δούμε τότε αν θα δουλεύει το σύστημα. Προς το παρόν το Υπουργείο κάνει τη δουλειά του βασιζόμενο στον δικό μας εξοπλισμό και στο internet που με δικά μας λεφτά πληρώνουμε και να εξαγγέλλει ότι όλα δουλεύουν μια χαρά βασιζόμενο στις δικές μας τις πλάτες.
ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΡΕΖΙΛΙ ..

 
Μαρία
18 Δεκ 2020 15:03

Συγχαρητήρια στους εθελοντές συναδέλφους που νομίζουν ότι είναι σουπερ καθηγητές και βγάζουν καταπληκτικά θέματα

 
Vali
13 Δεκ 2020 02:49

Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε την εξ αποστάσεως αξιολόγηση;
Αυτό τεκμαίρεται από τις διαβόητες ισχύουσες διατάξεις;
Γιατί στον τίτλο του εγγράφου που αναφέρεται στην αξιολόγηση αυτή το επίθετο ισχύουσες τέθηκε σε παρένθεση;
Για πρόταση του ΙΕΠ δεν πρόκειται;
Aποτελεί νόμο εψηφισμένο;
Μπορούμε να ισχυριστούμε πως θα βάλουμε κανονικά τα διαγωνίσματα του Α΄τετραμήνου όταν, τηρουμένων των υγειονομικών συνθηκών θα επιστρέψουμε και πάλι στα σχολεία μας; Και κάτι τελευταίο τα σχολεία θα ανοίξουν στις 07 Ιανουαρίου μέρα εορτασμού του αη γιαννιού ημέρα Πέμπτη. Χρόνια τώρα θυμάμαι πως άνοιγαν την επομένη του αι γιαννιού , στις 08/01
Άλλαξε κάτι; Mήπως επιβάλλεται το συνδικαλιστικό μας όργανο , η ΟΛΜΕ, να πάρει θέση επ' αυτού;

 
Σώστε τη Δημόσια Εκπαίδευση
12 Δεκ 2020 18:10

Πρέπει να απαιτήσουμε να ανοίξουν όλα τα σχολεία από τον Ιανουάριο, αρκετός χρόνος χάθηκε με παλινωδίες και μέτρα που χωρίς να βοηθούν στην αντιμετώπιση της ίωσης καταστρέφουν την Δημόσια Εκπαίδευση.

 
Ανοιχτά ΟΛΑ τα σχολεία
11 Δεκ 2020 20:19

Η Ελλάδα μόνη χώρα στην ΕΕ με ανοιχτά κομμωτήρια και κλειστά Δημοτικά Σχολεία. Μόνο ντροπή και κρίμα για την κατάντια στην εκπαίδευση από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα.

 
ΣΠΥΡΟΣ
11 Δεκ 2020 18:59

Πριν λίγες ημέρες ένας συνάδελφος γελώντας μου είπε: "Φίλε τι ωραία που είναι η τηλ/ση χωρίς σκοτούρες, χωρίς φασαρία ...". Ταυτόχρονα μου ανάφερε και τα ονόματα δυο γνωστών μας που συμφωνούν μαζί του. Γέλασα, γιατί οι ¨γνωστοί¨ ήταν από αυτούς που ... ξέρετε έχουν κάποια θεματάκια ... και του απάντησα, να μην παρασύρετε τόσο εύκολα γιατί πρέπει να σκεφτεί τι άλλο μας περιμένει!
Έλα μωρέ τι άλλο, είπε!
Αυτή η στάση μας ¨έκαψε¨ συνάδελφοι, το έλα μωρέ, όπως και η σκέψη του σχολιαστή ΓΙΑΝΝΗΣ@ που συγκρίνει το χρώμα του πίνακα μαύρο/πράσινο με την τηλ/ση σχετικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση. Αυτή είναι η άλλη στάση -των ειδημόνων τεχνοκρατών- που θα μας ¨κάψει¨...
Είμαστε ΟΛΟΙ υπεύθυνοι ... τρέξαμε να γίνουμε ειδήμονες σε κάτι έκτακτό, προς τι, αφού ΕΚΤΑΚΤΟ;
Βάλαμε το σβέρκο μας στη λαιμητόμο, τόσο απλά...
Α, ναι οι συνδικαλιστές που είναι; Τηλε-Συνεδριάζουν;

 
Σωτήρης
11 Δεκ 2020 16:38

Πραγματικά το υπουργείο έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Οι διαδικασίες που προτείνει θεωρητικά ακούγονται ωραία αλλά πρακτικά δεν μπορούν να εφαρμοστούν για πολλούς λόγους. Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν άριστη εξοικείωση με αυτές τις πλατφόρμες και μπορούν να τις χρησιμοποιούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. Πώς θα δημιουργήσουν αυτές τις πολύπλοκες διαδικασίες όταν δεν έχουν επιμορφωθει καθόλου στη χρήση τους; Ζητάνε από φιλολόγους πχ ξαφνικά να γίνουν ειδικοί στην πληροφορική και να κατέχουν στοιχεία τα οποία ταιριάζουν πιο πολύ στους καθηγητές πληροφορικής; Τι νομίζουν; Ότι κατέχουμε και δεύτερη ειδικότητα;
Η πολύωρη ενασχόληση με τεχνικά και πρακτικά ζητήματα που άπτονται της πληροφορικής θα δυσκολέψει τη ζωή των εκπαιδευτικών αλλά και θα υποβαθμίσει την ενασχόληση με το ουσιώδες μέρος του μαθήματος. Θα έχουμε δηλαδή το νου μας στραμένο στην τεχνική από πλατφόρμες και θα περάσει σε δεύτερη μοίρα πραγματική και ουσιώδης αξιολόγηση
Τέτοια αξιολόγηση είναι επίσης διάτρητη από παντού και δεν εμπεριέχει στοιχεία αξιοπιστίας .
Αυτοί οι αχυρανθρωποι στο ιεπ έχουν μπει ποτέ σε τάξη ή απλώς νομιμοποιούν με το θεσμικό τους αξίωμα προειλημμένες αποφάσεις

 
Μαρισ
11 Δεκ 2020 11:32

Καλημέρα σε όλους. Ουπς,.... Έσκασε και το πρώτο διαγώνισμα για την άλλη εβδομάδα. Και συνεχίζεται το παράλογο. Βοήθεια μας. Άραγε διαβάζει κανένας υπεύθυνος όλα αυτά που γράφουμε;. Ξεκινάμε με λογοτεχνια και αδιδακτο κείμενο. Τα βιβλία που πληρωνουμε σαν φορολογουμενοι πολίτες, άδικα νομιζω τα πληρώνουμε. Αφού αλλά διδάσκονται στην τάξη και σε άλλα διαγωνιζονται. Αντε και καλό κουράγιο παιδιά, καλή επιτυχία.

 
Λαμπρινή
11 Δεκ 2020 09:54

Τις πιθανές επιδράσεις/επιπτώσεις της ακτινοβολίας τις έχει αναλογιστεί κανείς;

 
Εκπαιδευτικός
11 Δεκ 2020 02:12

Το υπουργείο Παιδείας ΔΕΝ ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση γιατί σας προκαλεί εντύπωση.

 
Χάσαμε το τρένο πατριώτη?
11 Δεκ 2020 01:26

@ΓΙΑΝΝΗΣ 10 Δεκ 16:18
Οι "ειδικοί" νομίζω έλεγαν, ότι όλα αυτά τα ηλεκτρονικο-διαδικτυακο-κομπιουτερικά, ΔΕΝ ενδείκνυνται για την ψυχοσωματική υγεία των παιδιών. Βγήκαν καινούργιες μελέτες τώρα τελευταία? Σε όλες τις ευρωπαικές χώρες που ακόμα πηγαίνουν στο σχολείο, δεν έχουν ενημερωθεί άραγε? Θα το χάσουν το τρένο της εξέλιξης?

 
Ο τρόπος που μαθαίνουμε
11 Δεκ 2020 01:18

Ακόμα και στα μεγάλα πανεπιστήμια σε πίνακα γράφουν οι καθηγητές, το μάθημα γίνεται σε αμφιθέατρα και οι φοιτητές σημειώνουν σε χαρτί. Εδώ και χρόνια, δεν άλλαξε κάτι στα σχολεία... Δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε επειδή αντί για μολύβι γράφουμε με στυλό και επειδή έχουμε βιβλία με χρωματιστές εικόνες.

Το ψηφιακό υλικό φτιάχτηκε ως συμπλήρωμα της φυσικής διδασκαλίας όχι ως υποκατάστατο. Το τι θα γίνει σε 100 χρόνια κανείς δεν ξέρει, πάντως ακόμα και το 2020 βιβλία διαβάζουμε και εργασίες γράφουμε, δεν αποκτούμε νέες γνώσεις βλέποντας μόνο βίντεο.

@ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 Δεκ 2020 16:18

ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ, ΜΕΤΆ ΈΓΙΝΕ ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ. ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ, ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ.

 
ΜΑΝΟΣ
11 Δεκ 2020 01:01

Διαγώνισμα στον υπολογιστή εξ αποστάσεως για να βαθμολογηθούν οι μαθητές...ό,τι να 'ναι.... Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αξιολογηθεί ένας μαθητής...

 
Μάχιμος εκπαιδευτικός
11 Δεκ 2020 00:29

Εκεί στο ΙΕΠ, κάνουν τα πάντα για να δείξουν ότι ζουν σε παράλληλο σύμπαν!
Δεν πήραν χαμπάρι ότι:
Η διαδικτυακή εκπαίδευση γίνεται μετ΄ εμποδίων! Άλλο παιδί δεν ακούει, άλλο δεν ακούγεται, (ή μπορεί κάλλιστα να κάνει ότι δεν ακούει, ή δεν ακούγεται, χωρίς ο εκπ/κος να μπορεί να αποδείξει τίποτα). Άλλον πάλι τον πετάει το σύστημα έξω κάθε τόσο!!
Και τώρα η "επιτροπή σοφών" "διατάσσει" ΚΑΙ αξιολόγηση!!!
Βρε αστέρια!!
Ούτε που σας περνάει από το μυαλό, ότι μπορεί να είναι ο καθηγητής στο webex και ο φροντιστής στο τηλέφωνο!! Έ ρε κάτι εικοσάρια που θα πέσουν σε κουμπούρες!! Ποιος στη χάρη μας! Θα χαρούμε να βαθμολογούμε!!!
Βρε σεις "αρμόδιοι"!!
Τόσο πολύ σας λείπει η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ;;
Άντε καλέ! Και εις ανώτερα!
Κάντε και τις Πανελλήνιες εξ αποστάσεως!
Θα χαρεί η ψυχούλα σας αριστείες!
ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΕΣΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ!!

 
alastor
10 Δεκ 2020 22:23

@Διαμαρτυρόμενος Καθηγητής:
Έχετε δίκιο, το ίδιο σκέφτηκα να κάνω κι εγώ, αν επιμείνουν να δώσουμε βαθμολογία με αξιολόγηση τύπου eclass και webex.

@ Γιάννης: κι εσείς έχετε δίκιο, αλλά έχετε θέσει το ζήτημα σε λάθος χρονική κλίμακα.
Όλα αυτά σε είκοσι χρόνια θα είναι αυτονόητα, αλλά δεν γίνονται από το Σεπτέμβρη μέχρι τα Χριστούγεννα. Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για τις αλλαγές που γράφετε; Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να πάμε από τον προβολέα διαφανειών στο powerpoint και τον βιντεοπροβολέα; άλλο τόσο θα πάρει για να λειτουργήσουν όλα αυτά σωστά, με επιμόρφωση, εξοικείωση, πρωτόκολλα ασφαλείας κλπ.

 
εεε;
10 Δεκ 2020 21:48

Από το πρωί έχουμε πεθάνει στα γέλια! Ας είναι καλά εκεί στο υπουργείο! Μεγαλύτερη ασχετοσύνη δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου... Μου θυμίζει εκείνη την ελληνική ταινία όπου ο τρελός που παρίστανε τον γιατρό ήθελε να τους εγχειρίσει όλους πάνω από τα ρούχα!!!.....

 
Φυσικός
10 Δεκ 2020 21:14

Εκτός τόπου και χρόνου. Και αντε καλά, οι τρεις κυρίες στο ΥΠΑΙΘ δεν ήξεραν δεν ξέρουν και δεν θα μάθουν ποτέ τι γίνεται στα σχολεία. Εκεί στο ΙΕΠ? μα τι ρωτώ τώρα... Οι άνθρωποι τα έχουν τελείως χαμένα. Ας μας βοηθήσουν ουσιαστικά. Ας παραιτηθούν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, υπάρχουν απείρως καλύτεροι από αυτούς.

 
Βικτωρία
10 Δεκ 2020 20:29

@ ΓΙΑΝΝΗΣ
Συνάδελφε νομίζω έχεις μπλέξει λίγο τα πράγματα. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εξέλιξη της παραδοσιακής διδασκαλίας, είναι λύση ανάγκης και μάλιστα προσωρινή. Οι πλατφόρμες και η τεχνολογία που την υποστηρίζουν υπάρχουν εδώ και χρόνια, υπάρχει λόγος που δεν έχει καθιερωθεί η χρήση τους και αυτός ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης. Είναι σαν να λες πως εφόσον έχουμε κομπιουτεράκια στα κινητά μας δεν χρειάζεται να μάθουμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις. Ας μην παρασυρόμαστε από το φαίνεσθαι και ας σταθούμε αντάξιοι των συνθηκών, η συμπεριφορά μας επηρεάζει τις ζωές και τα όνειρα των μαθητών μας. Έχουμε καθήκον όχι μόνο να τους διδάξουμε αλλά και να τους προστατεύσουμε από τον παραλογισμό των ημερών...

 
Διαμαρτυρόμενος Καθηγητής
10 Δεκ 2020 18:56

Τι λέει η εγκύκλιος;
Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης ανά μάθημα για το Α΄ και Β’ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-2021 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις
Τι λένε οι ισχύουσες διατάξεις;
Π.Δ 126/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4692/2020 στο άρθρο 12 παρ.3
3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β' τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β' τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.

Άρα συνάδελφοι επειδή εγώ αδυνατώ κάτω από αυτές τις συνθήκες να βαθμολογήσω μαθητή, θα εφαρμόσω τις ισχύουσες διατάξεις

 
Απορώ
10 Δεκ 2020 18:04

Με μερικούς/έως που νομίζουν πως, επειδή έχουν καταφέρει να χειρίζονται το webex και το eclass, προσφέρουν και εκπαίδευση. Μάλιστα παροτρύνουν και τους υπόλοιπους να το πράξουν εγκαλώντας τους ότι έχουν αργήσει καθώς έτσι θα παρέχεται η εκπαίδευση στο μέλλον. Έλεος αυτό είναι εκπαίδευση; Κάποιοι ανέβηκαν στο λόφο Φιλοπάππου και πανηγυρίζουν σαν να πάτησαν το Έβερεστ.

 
Angela
10 Δεκ 2020 16:30

Εδώ και καιρό ορισμένοι σχολιαστές έγραφαν προσέξτε η τηλεκπαίδευση υα μας γυρίσει μπούμεραγκ.Ειχαν τελικα δίκιο.Τον Απρίλιο δεν την ήθελε κανείς γι αυτό κσι ξεκίνησε προαιρετικά,Τον Σεπτέμβρη καθιερώθηκε ως υποχρεωτική χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις,και τώρα οι περισσότεροι έχουν βολευτεί καθώς δεν μετακινούνται,δεν έχουν τη φασαρία της τάξης κλπ κσι την θέλουν.Ας κάνουν λοιπον κσι αξιολόγηση των μαθητών αφού μπορούν.Επιμενω η τηλεκπαίδευση απλα δεν είναι ούτε διδασκαλία ούτε εκπαίδευση ούτε μπορεί να είναι υποχρεωτική είναι ένα ημίμετρο που τα αποτελέσματα τους στην πλειοψηφία είναι καταστροφικά κσι προκαλούν αποβλακωση

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
10 Δεκ 2020 16:18

ΚΑΠΟΤΕ ΉΤΑΝ Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ..ΚΆΠΟΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ ΈΓΙΝΕ ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ.. ΠΟΛΛΆ ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ ΈΓΙΝΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ.. Η ΚΙΜΩΛΙΑ ΈΓΙΝΕ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ..ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΈΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.. ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΆ ΈΓΙΝΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΚΑΙ Η ΤΆΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ.. ΚΑΙ ΩΣ ΦΥΣΙΚΌ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΟ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Η' ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΈΧΟΥΝ ΜΕ ΑΣΎΛΛΗΠΤΗ ΤΑΧΎΤΗΤΑ, Η' ΕΜΕΙΣ ΘΈΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑΤΙΚΟΙ Η' ΚΑΙ ΤΑ ΔΎΟ.. ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΒΛΈΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΆ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΡΟΜΆΖΟΥΝ ΣΕ ΛΊΓΑ ΧΡΌΝΙΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΑ, ΑΥΤΟΝΌΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΞΕΠΕΡΑΣΜΈΝΑ.. ΕΊΧΕ ΠΕΡΆΣΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΜΥΑΛΌ ΚΑΝΕΝΟΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΔΎΟ ΧΡΌΝΙΑ ΌΤΙ ΘΑ ΚΆΝΑΜΕ ΜΆΘΗΜΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΤΆΞΗ? ΝΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΦΈΡΑΜΕ.. ΣΥΜΦΩΝΏ ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΎΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΣΑΙ ΣΕ ΚΑΤΙ ΝΈΟ ΑΛΛΆ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ ΓΎΡΩ ΜΑΣ ΕΊΤΕ ΜΑΣ ΑΡΈΣΕΙ ΕΊΤΕ ΌΧΙ.. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑΤΊ ΑΝ ΣΕ ΑΦΉΣΟΥΝ ΠΟΛΎ ΠΊΣΩ ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ.. ΤΌΣΟ ΑΠΛΌ ΕΊΝΑΙ.

 
Μέχρι εδώ
10 Δεκ 2020 16:17

Με τα παιδιά που δεν μπορούν να μπουν δεν έχουν πει τι θα γίνει. Θα μείνουν από απουσίες; πως και σε τι θα εξετάσθουν αυτά; τα υπόλοιπα έχουν την εντύπωση ότι γράφουν τόσο γρήγορα για να προλάβουν; και τρίτο και σημαντικότερο τι μαθαίνεις όταν ο ήχος του καθηγητή ή του μαθητή πέφτει ή έχει συνεχείς διακοπές. Τα αστεία έχουν όριο και εμείς τα έχουμε προ πολλού ξεπεράσει

 
Τιναφτορε
10 Δεκ 2020 16:09

Όποιος αποκρυπτογραφήσει την παρακάτω φράση κερδίζει συνδρομη στην "ελληνική αγωγή" του αδώνιδος.

"Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντιγραφής μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, προτείνεται να δημιουργούνται περισσότερες από μία ασκήσεις (με ή χωρίς επικάλυψη ερωτήσεων) και να ανατίθενται σε κάθε ομάδα μαθητών και μαθητριών διαφορετική άσκηση."

 
Α.Κ.
10 Δεκ 2020 15:54

Καμία σοβαρότητα και σε τίποτα. Υπάρχει αξιοπιστία σε e- διαγώνισμα; Θα τρελαθούμε εντελώς; Δεν βλέπετε ότι την ώρα που κάνουμε μάθημα, τα παιδιά συνομιλούν μεταξύ τους σε άλλες πλατφόρμες; Δύσκολο είναι; Ξαφνικά, αποφασίζετε να στείλετε οδηγίες για eclass & polling; Επίσης, τα παιδιά που μπαίνουν από κινητό θα γράψουν διαγώνισμα στο κινητό;;; Δεν βλέπετε ότι είστε εκτός πραγματικότητας; Αναρωτιέμαι ώρες ώρες γιατί τα γράφουμε κι εδώ, λες και τα διαβάζει κανείς απ΄το υπουργείο. Πρέπει να διαμαρτυρηθούν όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές στη σελίδα και το μειλ του Υπουργείου.

 
Ανοιχτά σχολεία τον Ιανουάριο 2021
10 Δεκ 2020 15:51

Με τη νέα χρονιά ας ανοίξουν πάλι τα σχολεία ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν επαφή με τη σχολική τάξη και να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς μάθησης. Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως μόνο ως προσωρινή λύση ανάγκης μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ας γίνουν κανονικά τα μαθήματα την άνοιξη ώστε να εξεταστούν οι μαθητές στο τέλος του έτους στο σύνολο της ύλης.

 
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ
10 Δεκ 2020 15:49

Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με το υπουργείο.Εκεί δεν πρέπει να έχουν καμιά αίσθηση απο σχολική πραγματικότητα

 
@ ερωτήματα
10 Δεκ 2020 15:46

κοίτα πρόοδο !περάστε από μαρούσι για εύφημον μνείαν και πλακέτα αριστείας !

 
ένας ταλαιπωρημένος εκπαιδευτικός
10 Δεκ 2020 14:29

με αυτά που κάνει η Κεραμέως, βλέπω τον Αλέξις πάλι στο τιμόνι.
Αλέξις, ετοίμαζε κοστούμια πάλι

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ