ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος: Αξιολόγηση τετραμήνου μαθητών -Εξ αποστάσεως διαγωνίσματα και τεστ

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Δημοσίευση: 09/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει   με τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη .

1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το παράρτημα οδηγιών ψηφοφορίας/δημοσκόπησης στην πλατφόρμα webex

Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 55/26-11-2020)  διαβίβασε  τις  ακόλουθες οδηγίες για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α ́ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-21:

«Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης ανά μάθημα για το Α ́ και Β’ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά όσον αφορά τις ολιγόλεπτες και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τα εργαλεία «Ασκήσεις» και «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη (e- class). Τα σχετικά αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και οι εισαγωγικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμα μέσω των ακόλουθων συνδέσμων: https://docs.openeclass.org/el:teacher, https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf.

Για τη διενέργεια εξετάσεων με ωριαίες ή ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υφίστανται τρεις επιλογές, μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις», της ηλεκτρονικής τάξης (e-class):

α) θέματα αυτόματης βαθμολόγησης,

β) θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και

γ) συνδυασμός θεμάτων αυτόματης βαθμολόγησης και θεμάτων ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου). Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται από την ηλεκτρονική τάξη (e-class) να αξιοποιηθούν συνδυαστικά ή αποκλειστικά, όπου κρίνεται σκόπιμο, η αξιοποίηση του εργαλείου «Ελεύθερου κειμένου», καθώς και τα ακόλουθα εργαλεία αυτόματης βαθμολόγησης μέσω των «Ασκήσεων» του e-class:

1. Πολλαπλής επιλογής με μοναδική σωστή απάντηση

2. Συμπλήρωσης κενών

3. Αντιστοίχισης

4. Σωστό/Λάθος

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ωριαία γραπτή δοκιμασία –σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις- οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να δημιουργούν πολλαπλές ομάδες θεμάτων για να αποτρέπονται φαινόμενα συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών.

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντιγραφής μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, προτείνεται να δημιουργούνται περισσότερες από μία ασκήσεις (με ή χωρίς επικάλυψη ερωτήσεων) και να ανατίθενται σε κάθε ομάδα μαθητών και μαθητριών διαφορετική άσκηση.

Πρόσθετα εργαλεία που συμβάλλουν στον περιορισμό της δυνατότητας συνεργασίας ή αντιγραφής είναι μέσω των ρυθμίσεων των ασκήσεων: εμφάνιση μίας ερώτησης ανά σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη του μαθητή, χρονικός περιορισμός εξέτασης, ανάθεση διαφορετικών ασκήσεων ανά υπο-ομάδες μαθητών της τάξης, ενεργοποίηση τυχαίων ερωτήσεων από ένα ευρύτερο σύνολο ερωτήσεων που έχει ετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός (π.χ. 3 από τις 12 ή 5 από τις 20).

Τέλος, μια χρήσιμη λειτουργία των ασκήσεων που δημιουργούνται μέσω του e-class είναι η “Τράπεζα ερωτήσεων”, μέσω της οποίας μπορούν να διαμορφωθούν διαγωνίσματα ή τεστ ολιγόλεπτης διάρκειας που αντλούν θέματα από την τράπεζα ερωτήσεων που προετοιμάζει ο/η εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση αυτή, η άσκηση μπορεί να έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις με σταθερή ή τυχαία σειρά, ή να επιλέγει τυχαίες ερωτήσεις από την τράπεζα.

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, δύναται να αξιοποιείται κάθε πρόσφορος τρόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των απαντήσεων των μαθητών και μαθητριών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διδάσκοντες/ουσες δύνανται να αξιοποιούν το εργαλείο «Εργασίες» της ηλεκτρονικής τάξης (e-class), όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχεία απαντήσεων με συγκεκριμένη προθεσμία και ώρα υποβολής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σε περίπτωση που δεν δύνανται ή δεν είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν τα ανωτέρω αναφερθέντα εργαλεία των «Ασκήσεων» (https://docs.openeclass.org/el/teacher/assignments). Σημειώνεται ότι, μέσω του εργαλείου «Εργασίες» οι τύποι υποβολής των μαθητών και μαθητριών μπορεί να είναι (κατόπιν ρύθμισης του/της εκπαιδευτικού) ένα ή περισσότερα αρχεία ή online κείμενο.

Τέλος, η πλατφόρμα Webex, μέσω του εργαλείου της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling), παρέχει χρήσιμες δυνατότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ερωτηματολογίων για διαγνωστικούς σκοπούς, σε σχέση με τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή κατά την ολοκλήρωση αυτού.

Ειδικότερα, το εργαλείο των δημοσκοπήσεων/ψηφοφοριών μπορεί να είναι χρήσιμο για τη συλλογή σχολίων, τη λήψη ψήφων ή τον έλεγχο γνώσεων (με ολιγόλεπτες δοκιμασίες).

Αναλυτικές οδηγίες αξιοποίησης της εν λόγω δυνατότητας παρέχονται στο Παράρτημα 

Τέλος, επικουρικά και κατά την κρίση των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών και μαθητριών δύνανται να αξιοποιηθούν και τα εργαλεία «e-me assignments» (Δημιουργία και ανάθεση εργασιών) και «e-portfolio» (Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών/τριών) της πλατφόρμας e-me.

Στο πλαίσιο χρήσης του e-me και για δημιουργία ασκήσεων προτείνεται και η εφαρμογή e-me content. Με την εφαρμογή e-me content μπορεί να δημιουργηθεί ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων, όπως επί παραδείγματι ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κουίζ, ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτηματολόγια κ.ά.

[Εγχειρίδιο χρήσης: https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html#e-me-content,

Σενάριο Χρήσης της Εφαρμογής e-me content: https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e- me_content_use_case_scenario.pdf]

Αναλυτικό Παράρτημα οδηγιών για την ηλεκτρονική τάξη (e-class) του Π.Σ.Δ. βρίσκεται στο

https://docs.openeclass.org/el:teacher

Σχόλια (90)

 
HΡΑ*
10 Δεκ 2020 14:17

@ Μαρία (10 Δεκ 2020 10:44)

Καλημέρα σε σάς κ. Μαρία και συγχαρητήρια στο γιο σας που τα πάει τόσο καλά στο σχολείο χωρίς τις "πατερίτσες" των ιδιαίτερων και των φροντιστηρίων. Αν συνεχίσει έτσι δεν έχει να φοβάται κανένα και τίποτα...
Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα, τα τόσο "ζουμερά", που σε αδρές γραμμές διατυπώνετε και τα οποία συνυπογράφω μέχρι κεραίας, ουσιαστικά αντανακλούν τη διαχρονική παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα... Από πού να αρχίσει κανείς και πού να καταλήξει...

 
ΣΙΑ
10 Δεκ 2020 13:58

Διαλύουν κάθε έννοια αξιοκρατίας Διαλύουν κάθε ηθική.Διαλύουν την εκπαίδευση!.

 
ΧΨ
10 Δεκ 2020 13:56

Οι εξετάσεις μέσω διαδικτύου με εξασφάλιση προσωπικών δεδομένων , είναι μια παρωδία.
Αλλά εδώ ο άλλος παίρνει πτυχίο πανεπιστημίου με αυτόν τον τρόπο, στην δευτεροβάθμια θα κολλήσουμε;

 
Σ.Θ
10 Δεκ 2020 11:45

Αξιολόγηση εξ αποστάσεως μπορεί να γίνει μόνο προφορικά μέσω WEBEX.
Δεχόμαστε στην πλατφόρμα κάθε μαθητή ξεχωριστά με ανοικτή κάμερα και
γίνεται η εξέταση ! Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις , να δώσουμε άσκηση ,....
Οι υπόλοιποι μαθητές θα περιμένουν τη σειρά τους και αν δεν προλάβουμε την ίδια ημέρα να τους εξετάσουμε όλους , συνεχίζουμε τις επόμενες .
Να γίνεται απλή και γρήγορη εξέταση ( για τυπικούς κυρίως λόγους ) γιατί τους μαθητές μας , λίγο - πολύ , τους ξέρουμε και δε θα τους κρίνουμε μόνο απο την αξιολόγηση του τετραμήνου .

 
Οι βαθμοί καταστρέφουν το σχολείο!!!
10 Δεκ 2020 11:44

Το φιάσκο της τηλεκπαίδευσης πότε θα το βαθμολογησουμε; Βαθιά νυχτωμενο το υπουργείο όπως πάντα!!! Το μόνο που καταλαβαίνει είναι τεστ, βαθμοί, παπαγαλια!!! Αυτό είναι η εκπαίδευση που ονειρεύεστε; Κρίμα!!!

 
ΗΡΑ*
10 Δεκ 2020 10:48

@ Τιναφτορε

Άψογο το περιεχόμενο, αλλά ο τίτλος είναι το ΚΑΤΙ άλλο ! ....εναρμονίζεται πλήρως με τά της εγκυκλίου αιτούμενα... Θα πρότεινα μάλιστα στο esos να προκηρύξει έναν διαγωνισμό ( της πλάκας) για τον πιο γουστόζικο τίτλο των σχολίων - φίλοι και φίλες η κλεισούρα και η μαυρίλα από την πανδημία δεν παλεύεται - όχι άλλο τίποτα αλλά να γελάσουμε και λίγο....

 
Μαρια
10 Δεκ 2020 10:44

Καλημέρα. Είμαι μητέρα αγοριού στη Β λυκείου. Σημαιοφόρος στο γυμνάσιο και αριστειο από την α λυκείου χωρίς ποτέ μια ώρα φροντιστήριο και μητέρα που πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι. Το ΙΕΠ θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα που βιώνουν τα σημερινά παιδιά. 7ωρα μαθήματα, κάποιες ώρες διαβάσματος, αν κάποιος πηγαίνει φροντιστήριο επιπλέον ώρες με το ανάλογο διάβασμα, βάλε και τις ώρες των ξένων γλωσσών.......... Και το κερασάκι στην τούρτα......., διάβασμα για τα διαγωνίσματα της επόμενης εβδομάδας. Πότε ξεκουραζονται;. Όλα αυτά με ανοιχτά σχολεία. Με κλειστά, άπειρες ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Έχω ξαναγράψει ότι έχουμε εξαντλημένους εφήβους που εύκολα γίνονται επαναστάτημενοι νέοι. Ο όγκος της ύλης δεν προσφέρει μάθηση. Αντίθετα πιστεύω ότι η σωστή κατανομή της ύλης σε όλα τα μαθήματα από το δημοτικό μεχρι και το λύκειο, χωρίς πισωγύρισματα χρόνια πάρα χρόνια στην ύλη, όπως γίνεται στην ιστορία, θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στη γνώση. Πολλά μαθήματα που χρειάζονται διάλογο για κατανόηση, φιλισοφια, θρησκευτικά κλπ, ας γίνονται χωρίς διαγωνίσματα. Όσο για τις ξένες γλώσσες, ας γίνονται στα παιδιά που δεν πάνε σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Η δεύτερη γλώσσα φέτος, έχει φέρει πολλά προβλήματα. Είναι καταναγκαστικη. Τα παιδιά που έχουν πάρει το prof κανονικα δεν πρέπει να κάνουν διαγωνίσματα στο σχολείο. Όσοι έχουν τελειώσει τα αγγλικά, γαλλικά κλπ ας απαλασσονται. Και κάτι ακόμα, όχι στην τράπεζα θεμάτων. Τα παιδιά πρέπει να διαγωνιζονται σε ότι διδάσκονται μέσα από τα βιβλία που εχουν είτε σε ενδοσχολικους είτε σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και μονο στην ύλη της τάξης. Μπορεί να κάνω λάθος σε αυτά που γράφω, αν διαφωνούν κάποιοι, θα ήθελα να το μάθω. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 
σδ
10 Δεκ 2020 10:28

πρεπει να καταργηθει η αξιολογηση α τετραμηνου ... αλλιως να μου πουν πολυ συγκεκριμενα πως θα κανω αξιοπιστη αξιολογηση μαθηματικα με eclass

 
Νικόλαος
10 Δεκ 2020 10:25

50 σχόλια. Τα 49 εναντίον της τραγικής απόφασης και ο ΝΙΚΟΣ που μας εγκαλεί γιατί δε δουλεύουμε (κατά την κρίση του) και σχολιάζουμε. Προφανώς ο ΝΙΚΟΣ είναι ο υπεράνθρωπος του Νίτσε και μπορεί να εφαρμόσει αυτή την απίστευτη απόφαση. Εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη θεϊκή απόφαση. Αφήστε, λοιπόν, εμάς τους κοινούς θνητούς και πάτε στον Νίτσε και τον Καζαντζάκη, ως Υπεράνθρωπος που είστε.

 
Δον Κιχώτης
10 Δεκ 2020 10:04

Πάρτη Λίζα
και κάντη κορνίζα
και βάλτη στην πρίζα
να κάνει σουξέ
.....
Μόνο ο καθηγητής Ζ μπορεί να σχολιάσει με το επικό αρχαϊκό του ιδίωμα το μέγεθος της υπερβολής.
Λαβέ ταύτην Ελισσάβετ και ποίησέ την επί πλαισίου...

 
HΡΑ*
10 Δεκ 2020 09:46

Ούτε ΜΟΝΟ για γέλια, ούτε ΜΟΝΟ για κλάματα. αλλά

ΚΑΙ για γέλια ΚΑΙ για κλάματα, Κ λ α υ σ ί γ ε λ ο ς δηλαδή....

 
Ανατολή
10 Δεκ 2020 09:24

Εμείς, κάθε μέρα ηττοπαθείς
του WEBEX συγγενείς (;)
παζαρεύουμε, θα δεις, την αξία της τιμής.
Δεν απολογούμαι!!!

 
Ερωτήματα
10 Δεκ 2020 09:05

Μέχρι τον Μάρτιο του 2020 χρησιμοποιούσαμε τον Η/Υ ως γραφομηχανή. Προσωπικά κάθε φορά που έκανα μία περιήγηση στο ΠΣΔ πελάγωνα. Όλα άλλαξαν στη διάρκεια της καραντίνας. Χρησιμοποίησα την eclass και "κολύμπησα" στο Webex. Στην τωρινή καραντίνα η ίδια και οι μαθητές/τιες μου χρησιμοποιούμε περισσότερες επιλογές στην eclass και στο Webex. Ήδη όλα αυτά που μας προτείνουν, τα εφαρμόζουμε στο σχολείο μας.
'Ομως να δώσουν σε όλα τα παιδιά voucher σύνδεσης στο διαδίκτυο και οι πάροχοι να εκσυγχρονίσουν το δίκτυο χθες. Στις συνθήκες που βιώνουμε χωρίς εσωτερικό και εξωτερικό κίνητρο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
Και για όσους/ες δηλώνουν παραπάνω αδυναμία, ήρθε ο καιρός βιαίως να προσαρμοστούμε και εμείς και η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Καλή δύναμη σε όλους μας!

 
Α
10 Δεκ 2020 08:56

Πριν κάποιες μέρες αναβλήθηκαν οι "διά ζώσης" εξετάσεις ΤΠΕ Β επιπέδου και δεν έγινε δεκτό το αίτημα πολλών για "εξ αποστάσεως" εξέταση, αφού αυτό άλλωστε θα μπορούσε να είναι κομμάτι της πιστοποίησης. Η απόφαση αυτή στηρίχτηκε σε μια σειρά από επιχειρήματα, κυρίως σχετικά με τη διαβλητότητα. Το ερώτημά μου είναι το εξής: τα επιχειρήματα αυτά αφορούν μόνο εκπαιδευτικούς αλλά δεν αφορούν μαθητές γυμνασίου και λυκείου, των οποίων η αξιολόγηση θα επηρεάσει εκτός από την αξιοπιστία των παιδιών απέναντι στην αξιολόγηση, το απολυτήριο του γυμνασίου, του λυκείου και- αν υποθέσουμε ότι ο βαθμός της Α΄Λυκείου συνυπολογιστεί στις προαγωγικές εξετάσεις- και την μετέπειτα πορεία τους;

 
ΑΜΑΝ
10 Δεκ 2020 08:41

Πιο χαμηλά,πιο χαμηλα,πιο χαμηλάααα...που λέει και το γνωστό άσμα...μέχρι που θα φτάσουμε είναι το ανησυχητικό!τι άλλο θα μας ζητήσουν;Αλλά βέβαια αφού είδαν οτι όλα τα μπορούμε γιατί όχι και αυτό...ΈΛΕΟΣ!

 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της χρονιάς του χρόνου
10 Δεκ 2020 07:42

και κόψιμο του προνηπίου και όλα καλά

 
Γιάννης
10 Δεκ 2020 07:28

Ευχαριστούμε για τις οδηγίες. Δηλαδή μας ενημερώνετε για τις γνωστές δυνατότητες του e class και του polling; Το 90% των μαθητών χρησιμοποιεί κινητό όπου το polling σε συνδυασμό με προβολή εικόνας δείχνει μόνο τις ερωτήσεις. Γιατί ένας εκπαιδευτικός να φτιάξει τέστ αξιολόγησης εντός του webex τα οποία δεν θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει αλλού; Υπάρχουν free εφαρμογές που μπορούν να το κάνουν και πολύ καλύτερα από το polling, και τα τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού.
Ξεχάσατε και κάτι ακόμη, υπάρχουν και τα εργαστηριακά μαθήματα για τα οποία ούτε λέξη, προφανώς λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για την Επαγγελματική εκπαίδευση. Αξιολόγηση όταν τα σχολεία ανοίξουν η ακόμη και παράταση τετραμήνου.

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
10 Δεκ 2020 07:01

Ας εξορθολογίσουν την ύλη των πανελλαδικών και των άλλων τάξεων και ας αφήσουν τις θεωρίες για την αξιολόγηση. Η γη καλεί την υπουργό...Προσγειώσου στην πραγματικότητα όσο ακόμα είναι νωρίς.

 
ΠΕΟ2
10 Δεκ 2020 06:42

Kαλά αυτά επί θεωρητικού επιπέδου αλλά δύσκολα στην πράξη.
Το υπουργείο αντί τόσο καιρό να είχε οργανώσει σχέδιο ευλογούσε τα γένια του
και αυτοθαυμαζόταν κούφια>
Εκείνο που πρέπει να κάνουν είναι να συμβουλεύονται έμπειρα στελέχη της εκπαίδευσης και όχι καρεκλοκένταυρους και υπάρχουν συντονιστές ειδικοτήτων,εκπαιδευτικοί με πείρα κλπ.
Ας ξεκαβαλήσουν το καλάμι και ας προσεγγίσουν με ανθρώπινο και προσγειωμένο τρόπο την εκπαιδευτική κοινότητα με όλα της μέλη,εκπαιδευτικούς,μαθητές,γονείς.

 
Φιλόλογος
10 Δεκ 2020 03:32

Ντροπή, ντροπή και ξανά ντροπή.

 
Φιλόλογος
10 Δεκ 2020 03:31

Να τα βάλουν μόνοι τους, να αυτοβαθμολογηθούν και να αυτοχειροκροτηθούν. Καλή επιτυχία!
Έως εδώ η παρωδία πλέον.

 
Π.Κ
10 Δεκ 2020 02:17

Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι στο εν λόγω υπουργείο υποφέρουν περισσότερο από τη φαντασία τους, παρά από την πραγματικότητα, όταν η γελοιότητα και η ασχετοσύνη ξεπερνούν τα όρια, σταματώ να γελώ... και ανησυχώ.....

 
Φιλόλογος Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
10 Δεκ 2020 02:09

Μα δεν ντρέπονται λίγο; Είναι επικίνδυνοι!!!

 
Ήταν δίκαιο, έγινε επιστημονική φαντασία
10 Δεκ 2020 02:00

Ποιός να το φανταζόταν*, ότι θα ξεπερνούσαμε το Χάρβαρντ? Έχω "τσουνάμι" από μηνύματα συναδέλφων από το εξωτερικό που στέλνουν συγχαρητήρια! Με 1 κλικ (άντε 2), δίνουμε μέχρι και ντοκτορά!
*(Ο Σπίλμπεργκ δεν μετράει να ξέρετε)

 
Γεωργια φιλολογος
10 Δεκ 2020 00:20

Λυπάμαι πολύ.Εδω επαληθεύεται η λαϊκή παροιμία ,δώσε θάρρος στο χωριάτη ν ανέβει και στο κρεββάτι...

 
Καλά ντροπή
10 Δεκ 2020 00:19

Έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα παιδιά δεν κατάλαβαινουν τίποτα από την τηλε βλακεια; είμαι μητέρα και εκπαιδευτικος. Το βλέπω και από τις δύο μεριές. Δεν γίνεται τίποτα. Να μην μπουν βαθμοί τέλος. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν έτσι. Τέλεια και παύλα

 
Mητερα μαθήτριας Α γυμνασίου
10 Δεκ 2020 00:14

Αυτός ο τρόπος εξέτασης μετατρέπει όλα τα μαθήματα σε πληροφορική. Το παιδί μου δεν τα καταφέρνει με τους υπολογιστές, ενώ γράφει μια χαρά με το μολιβάκι του. Θα χαντακοθεί σίγουρα θα πάρει σε όλα τα μαθήματα κάτω από τη βάση χωρίς να το αξίζει.

 
Μητέρα μαθητή Α' Λυκείου
10 Δεκ 2020 00:08

Το υπουργείο να δει πώς θα ανοίξει τα σχολεία με τη μεγαλύτερη ασφάλεια! Τα μισά παιδιά του τμήματος του γιου μου παρακολουθούν από κινητό. Δύο ή τρεις μαθητές μπαινοβγαίνουν με δεδομένα. Ο γιος μου έχει μείνει χωρίς στήριξη. Η εκπαιδευτικός της παράλληλης είναι με άδεια χωρίς να έχει αντικατασταθεί. Μην εφαρμόσετε την τράπεζα θεμάτων, μειώστε την ύλη, οι συνθήκες είναι περίεργες, ο κόσμος είναι μπουχτισμενος, κατεβείτε από τον πύργο σας..Και εσείς γονείς το νου σας!

 
Αγγελική
09 Δεκ 2020 23:41

Δεν μπορεί συνεχώς να περιμένετε από τον άνθρωπο να διορθώνει την ανεπάρκεια της τεχνολογίας. Τα μισά παιδιά δεν ακούνε, κόβεται η γραμμή τους, το 90 % βλέπει από μια οθόνη κινητού και περιμένετε όλα να λειτουργήσουν άψογα, με τη προϋπόθεση βέβαια να μάθουμε και όλες τις δυνατότητες του ΠΣΔ και του Webex εν μία νυκτί . Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο μου θυμίζει.

 
ΝΙΚΟΣ
09 Δεκ 2020 23:22

Αφήστε τα σχόλια και δουλέψτε σοβαρά. Με την τηλεκπαίδευση έχουν γίνει περισσότερες ώρες από την δια ζώσης.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ