ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος: Αξιολόγηση τετραμήνου μαθητών -Εξ αποστάσεως διαγωνίσματα και τεστ

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Δημοσίευση: 09/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει   με τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη .

1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το παράρτημα οδηγιών ψηφοφορίας/δημοσκόπησης στην πλατφόρμα webex

Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 55/26-11-2020)  διαβίβασε  τις  ακόλουθες οδηγίες για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α ́ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-21:

«Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης ανά μάθημα για το Α ́ και Β’ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά όσον αφορά τις ολιγόλεπτες και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τα εργαλεία «Ασκήσεις» και «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη (e- class). Τα σχετικά αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και οι εισαγωγικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμα μέσω των ακόλουθων συνδέσμων: https://docs.openeclass.org/el:teacher, https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf.

Για τη διενέργεια εξετάσεων με ωριαίες ή ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υφίστανται τρεις επιλογές, μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις», της ηλεκτρονικής τάξης (e-class):

α) θέματα αυτόματης βαθμολόγησης,

β) θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και

γ) συνδυασμός θεμάτων αυτόματης βαθμολόγησης και θεμάτων ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου). Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται από την ηλεκτρονική τάξη (e-class) να αξιοποιηθούν συνδυαστικά ή αποκλειστικά, όπου κρίνεται σκόπιμο, η αξιοποίηση του εργαλείου «Ελεύθερου κειμένου», καθώς και τα ακόλουθα εργαλεία αυτόματης βαθμολόγησης μέσω των «Ασκήσεων» του e-class:

1. Πολλαπλής επιλογής με μοναδική σωστή απάντηση

2. Συμπλήρωσης κενών

3. Αντιστοίχισης

4. Σωστό/Λάθος

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ωριαία γραπτή δοκιμασία –σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις- οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να δημιουργούν πολλαπλές ομάδες θεμάτων για να αποτρέπονται φαινόμενα συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών.

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντιγραφής μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, προτείνεται να δημιουργούνται περισσότερες από μία ασκήσεις (με ή χωρίς επικάλυψη ερωτήσεων) και να ανατίθενται σε κάθε ομάδα μαθητών και μαθητριών διαφορετική άσκηση.

Πρόσθετα εργαλεία που συμβάλλουν στον περιορισμό της δυνατότητας συνεργασίας ή αντιγραφής είναι μέσω των ρυθμίσεων των ασκήσεων: εμφάνιση μίας ερώτησης ανά σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη του μαθητή, χρονικός περιορισμός εξέτασης, ανάθεση διαφορετικών ασκήσεων ανά υπο-ομάδες μαθητών της τάξης, ενεργοποίηση τυχαίων ερωτήσεων από ένα ευρύτερο σύνολο ερωτήσεων που έχει ετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός (π.χ. 3 από τις 12 ή 5 από τις 20).

Τέλος, μια χρήσιμη λειτουργία των ασκήσεων που δημιουργούνται μέσω του e-class είναι η “Τράπεζα ερωτήσεων”, μέσω της οποίας μπορούν να διαμορφωθούν διαγωνίσματα ή τεστ ολιγόλεπτης διάρκειας που αντλούν θέματα από την τράπεζα ερωτήσεων που προετοιμάζει ο/η εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση αυτή, η άσκηση μπορεί να έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις με σταθερή ή τυχαία σειρά, ή να επιλέγει τυχαίες ερωτήσεις από την τράπεζα.

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, δύναται να αξιοποιείται κάθε πρόσφορος τρόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των απαντήσεων των μαθητών και μαθητριών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διδάσκοντες/ουσες δύνανται να αξιοποιούν το εργαλείο «Εργασίες» της ηλεκτρονικής τάξης (e-class), όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχεία απαντήσεων με συγκεκριμένη προθεσμία και ώρα υποβολής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σε περίπτωση που δεν δύνανται ή δεν είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν τα ανωτέρω αναφερθέντα εργαλεία των «Ασκήσεων» (https://docs.openeclass.org/el/teacher/assignments). Σημειώνεται ότι, μέσω του εργαλείου «Εργασίες» οι τύποι υποβολής των μαθητών και μαθητριών μπορεί να είναι (κατόπιν ρύθμισης του/της εκπαιδευτικού) ένα ή περισσότερα αρχεία ή online κείμενο.

Τέλος, η πλατφόρμα Webex, μέσω του εργαλείου της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling), παρέχει χρήσιμες δυνατότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ερωτηματολογίων για διαγνωστικούς σκοπούς, σε σχέση με τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή κατά την ολοκλήρωση αυτού.

Ειδικότερα, το εργαλείο των δημοσκοπήσεων/ψηφοφοριών μπορεί να είναι χρήσιμο για τη συλλογή σχολίων, τη λήψη ψήφων ή τον έλεγχο γνώσεων (με ολιγόλεπτες δοκιμασίες).

Αναλυτικές οδηγίες αξιοποίησης της εν λόγω δυνατότητας παρέχονται στο Παράρτημα 

Τέλος, επικουρικά και κατά την κρίση των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών και μαθητριών δύνανται να αξιοποιηθούν και τα εργαλεία «e-me assignments» (Δημιουργία και ανάθεση εργασιών) και «e-portfolio» (Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών/τριών) της πλατφόρμας e-me.

Στο πλαίσιο χρήσης του e-me και για δημιουργία ασκήσεων προτείνεται και η εφαρμογή e-me content. Με την εφαρμογή e-me content μπορεί να δημιουργηθεί ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων, όπως επί παραδείγματι ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κουίζ, ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτηματολόγια κ.ά.

[Εγχειρίδιο χρήσης: https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html#e-me-content,

Σενάριο Χρήσης της Εφαρμογής e-me content: https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e- me_content_use_case_scenario.pdf]

Αναλυτικό Παράρτημα οδηγιών για την ηλεκτρονική τάξη (e-class) του Π.Σ.Δ. βρίσκεται στο

https://docs.openeclass.org/el:teacher

Σχόλια (90)

 
Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν
09 Δεκ 2020 23:20

Καλείτε τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν online τους μαθητές τους σε πραγματικό χρόνο δίχως επιμόρφωση με ένα σωρό τεχνικά προβλήματα και ελλειπή εξοπλισμό και από τις δύο πλευρες μέσα σε μια εβδομάδα πριν τις εορτές . Γιατί αυτή η βιασύνη ; Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 8/1 ; Δεν θα γίνουν δια ζώσης εξετάσεις ; Δεν μπορεί να δοθεί παράταση τετραμήνου;

 
Έχουν χάσει τον έλεγχο
09 Δεκ 2020 23:04

Απλή λογική απορία κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου: η εγκύκλιος μας μιλά για το ενδεχόμενο αντιγραφής μεταξύ μαθητών και πώς μπορεί να αποφευχθεί. Ωραία. Το ενδεχόμενο αντιγραφής από το βιβλίο σε μαθήματα όπως η Ιστορία, η Βιολογία, τα Θρησκευτικά, τα Αρχαία (μετάφραση, εισαγωγή) κά πώς θα αντιμετωπιστεί;
Ας ακολουθήσουμε λοιπόν όλοι τις διατάξεις του Ν. 4692, άρθρο 6 (ΦΕΚ 111/12-6-20): "Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η
ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο
δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γρα-
πτές δοκιμασίες." Με την ελπίδα ότι θα είναι ανοικτά στο 2ο.

Διαγωνίσματα - παρωδίες πάντως δεν θα κάνουμε.

 
Τιναφτορε
09 Δεκ 2020 22:47

Μετά από την απαγόρευση των συναθροίσεων, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, τη καταστολή αδιακρίτως γιατί σας εντυπωσιάζει αυτό που ζητάνε? Ας προσέχαμε...

 
Ελενα
09 Δεκ 2020 22:46

Είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι μπορεί να δοθεί έγκυρη βαθμολογία στο α τετράμηνο με αυτές τις συνθήκες; Τους μαθητές δεν τους σκέφτεται τελικά κανείς. Όλα γίνονται για το θεαθήναι. Παράταση του έτους, μείωση της ύλης σε όλες τις τάξεις, βαθμολογία μόνο στο τέλος, ακύρωση Τράπεζας Θεμάτων είναι μονόδρομος. Η τηλεκπαίδευση με αρκετά προβλήματα προχωράει, η μάθηση όμως δεν ακολουθεί. Τα παιδιά δεν παρακολουθούν πίσω από τις κλειστές κάμερες, και φυσικά μαθαίνουν ελάχιστα πράγματα. Το υπουργείο δεν γίνεται μονίμως να δείχνει ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Δεν λύνονται όλα με επικοινωνιακά παιχνίδια

 
ΑΘΛΗΤΗΣ
09 Δεκ 2020 22:44

Οι γυμναστές δεν κάνουν μαθήματα online σε ποσοστό 70%.

 
ΝΔ δε θέλατε;
09 Δεκ 2020 22:35

Μα πόσο πιο κάτω.

 
Νίκος
09 Δεκ 2020 22:34

Εκεί στο ΙΕΠ οφείλουν να παραιτηθούν τώρα όλοι τους. Πόσο πια εκτός πραγματικότητας βρίσκονται;

 
Τάκης
09 Δεκ 2020 22:31

Ζητείται φιλόλογος, μαθηματικός και φυσικός να αναλάβουν τις εργασίες, τα διαγωνίσματα και γενικώς την εκπροσώπηση της κόρης μου στο γυμνάσιο μέσω webex. Τιμές ικανοποιητικές.

 
Πέτρος
09 Δεκ 2020 22:25

Προωθήσατε τη σύγχρονη έναντι της ασύγχρονης, δεν εκπαιδεύσατε κανέναν στις πλατφόρμες και τώρα θέλετε να πετάει η ομάδα και να κάνει και αξιολόγηση μέσα από αυτές; Δεν πάτε καλά. Και αντιπαιδαγωγικό και χωρίς έλεγχο. Δίνετε το δικαίωμα να μπαίνει ο μαθητής στη σύγχρονη χωρίς ταυτοποίηση και με κλειστή κάμερα. Τώρα στην ασύγχρονη θα μπει ο φροντιστής με το όνομα του μαθητή να απαντήσει στις ερωτήσεις. Θα φεύγουν τα μηνύματα στο messenger σύννεφο. Όλα για τη βιτρίνα. Ουσία καθόλου.

 
alastor
09 Δεκ 2020 22:12

Αυτές τις α-νοησίες ούτε το 20% των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να τις εφαρμόσει. Αλλά ακόμη κι από αυτό το μικρό ποσοστό, που θα αξιολογήσει εξ αποστάσεως με όλους τους προτεινόμενους τρόπους, πόσοι μπορούν να εγγυηθούν την αξιοπιστία της διαδικασίας; Πολύ μεγάλη φούσκα, αλλά για μένα αναμενόμενη με τόσα που έχουμε δει από τη συγκεκριμένη ηγεσία του υπουργείου....

 
Αναστασία
09 Δεκ 2020 22:11

98 νέοι μαθητές το Σεπτέμβριο, πρωτάκια. 8 εβδομάδες ανοικτα. 10 ημέρες κατάληψη. Βγάλε αγιασμό, 27 και 28η Οκτωβρίου. Οι καθηγητές δεν ήρθαν στην ώρα τους. Κάποιοι τοποθετήθηκαν μέσα στην καραντίνα. Υπάρχουν τμήματα που μπήκα 8 φορές. Τα παιδιά με τη μάσκα. Όσα είναι χαμηλών τόνων δεν τα έχω καν στο μυαλό μου. Κάνουν μάθημα από το κινητό. Θα αξιολογήσω με τον ίδιο τρόπο αυτόν που έχει καλή γραμμή και υπολογιστή με αυτόν που γράφει από το κινητό και έχει χάλια σύνδεση; Και ο βαθμός του στην Α Λυκείου θα μετρήσει για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο; Δεν πάτε καλά. Δώστε παράταση και στο 1ο και στο 2ο τετράμηνο.

 
Λία
09 Δεκ 2020 21:59

Σε ποια παιδιά θα βάλουμε διαγωνίσματα;
Σε αυτά που δεν ακούνε;
Σε αυτά που δεν ακούγονται;
Σε αυτά που τα "πετάει" συνέχεια έξω από το μάθημα;
Σε αυτά που βιώνουν την απώλεια μέσα στην οικογένεια και την ανεργία των γονιών;
Λυπάμαι...

 
Copy paste
09 Δεκ 2020 21:57

Και σε αληθινό χρόνο κι απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις copy paste στην ομαδική του Instagram. Δεν ξέρουν προφανώς ούτε από παιδιά, ούτε από τεχνολογία. Λυπάμαι... Πολύ λυπάμαι...

 
Βικτωρία
09 Δεκ 2020 21:57

Το πόσο εκτός πραγματικότητας είναι η ηγεσία του υπουργείου το ξέρουμε όλοι πια... ελπίζω μόνο να το θυμηθεί ο κλάδος και στις επόμενες εκλογές. Γιατί τελικά μόνο αυτό τους νοιάζει. Αλήθεια, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πώς θα εξεταστούν; Οι αδύναμοι μαθητές που πάλευαν να λύσουν 1-2 θέματα και να πάρουν το 10-12 πώς θα αποδώσουν με το time limit; Καλά εμάς τους εκπαιδευτικούς ξέρουμε πόσο μας "νοιάζεστε", τα παιδιά τι σας φταίνε;

 
Λάμπρος
09 Δεκ 2020 21:41

Όσο πιο άχρηστος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ παράλογες απαιτήσεις έχει από τους άλλους. Ο κανόνας επιβεβαιώνεται από το τρίο της συμφοράς.

 
Επιμόρφωση
09 Δεκ 2020 21:37

Ευτυχώς προηγήθηκε και έτσι όλα θα υλοποιηθούν ομαλά; Το ΕΣΠΑ του 1.5 εκατομμυρίου ξεκίνησε; Αυτό που ανακοινώθηκε το Πάσχα με εντολή Κεραμέως

 
ΕΛΕΝΗ
09 Δεκ 2020 21:34

Άρχισαν τα όργανα! Αμηχανία. Άραγε ξέρουν τι σημαίνει τηρούνται ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ? Κύριοι, αξιολόγηση μαθητή με τηλεκπαίδευση απλά δεν μπορεί να γίνει,, πιο απλά δεν γίνεται. Βρείτε λύσεις γιατί αλλιώς είστε νομικά έκθετοι στην πρώτη προσφυγή. Και θα είναι μαζικές.
Και μην ξεχάσετε να βγάλετε και οδηγίες για το πως θα αξιολογηθούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ στα εργαστηριακά μαθήματα

 
Δον Κιχώτης
09 Δεκ 2020 21:32

Δεν ξέρω αν το προσέξατε, είμαστε, μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, με τις κοπελίτσες - ΠΕ19: ΑΡΙΣΤΑ! - που κρατάνε το τιμόνι και τους σοφούς καπετα-ναίους της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Αυτό δεν είναι Υπουργείο, ένα τρελο-βάπορο είναι που το παρασέρνει ο άνεμος, βλέπουν τα βράχια και λένε:
- Έρχονται, έρχονται! Επιτέλους έρχονται!...
Βρε συ Βοριά βρε συ Νοτιά
Πουνέντε και Λεβάντε μου
ένα ραπόρτο κάντε μου.
- Ανάθεμα την ώρα ποιος ορίζει εδώ
το ανάποδο βαφτίζει και το λέει σωστό;
- Δύο συ και τρία γω
πράσινο πεντόβολο
μπαίνω μέσα στον μπαξέ
γεια σου κύριε Μενεξέ!

 
Αριστεία, όχι αστεία
09 Δεκ 2020 21:29

Δυστυχώς το Ι.Ε.Π είναι Ι.Ε.Π και όχι Π.Ι

 
Kostas
09 Δεκ 2020 21:28

Δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Οι τρεις κυρίες βρίσκονται σε ένα παράλληλο εκπαιδευτικό σύμπαν.
Όμως από το ΙΕΠ είχα την απαίτηση να έχει έστω και 1% επαφή με τη σχολική πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είναι εντελώς ξεκομμένοι από όσα συμβαίνουν στο δημόσιο σχολείο. Νομίζω ότι μετά από αυτήν την εισήγηση τα μέλη του ΙΕΠ με προεξάρχοντα τον πρόεδρό του τη μόνη ουσιαστική υπηρεσία που μπορούν να προσφέρουν στη δημόσια εκπαίδευση είναι τις ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ τους.

 
Πάνος
09 Δεκ 2020 21:07

Στο μόνο που τα πάνε πολύ καλά είναι στο Θέατρο...
Ντροπή και πέρα από κάθε πραγματικότητα!

 
Babis
09 Δεκ 2020 20:53

Πάνε καλά εκεί στο Υπουργείο; Μέχρι πρότινος η Υπουργός μιλούσε για το μεγάλο εγχείρημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που οι εκπαιδευτικοί, χωρίς προηγούμενη εμπειρία και επιμόρφωση, τα κατάφεραν πολύ καλά. Τι φαντάζεται η Υπουργός; Πως το "πάμε καλά" σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε της Παναγιάς τα μάτια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Από εκεί που κάποιοι χρησιμοποιούσαν τον Η/Υ απλώς σαν γραφομηχανή, πώς μπορεί να φτάσαμε ήδη στο σημείο να βάζουμε διαγωνίσματα μέσω e-class, διασφαλίζοντας και την αξιοπιστία της βαθμολογίας; Το ότι η εξΑΕ προχωράει σταθερά δε σημαίνει ότι ξαφνικά γίναμε όλοι εξπέρ στη διαχείριση της webex ή της e-class. Ας κατέβει λίγο από το καλάμι η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και ας οργανώσει τη, μετά Χριστουγέννων, επιστροφή στο σχολείο.

 
Τζίμης ο φιλόλογος
09 Δεκ 2020 20:45

Δεν ξέρουν τι τους γίνεται! Δύνανται στο υπουργείο να αξιοποιήσουν το μυαλό τους, αν έχουν

 
ΠΕ19
09 Δεκ 2020 20:44

Το έχουμε χάσει τελείως μα τελείως !!!!
Τι κοπελίτσες άντε να τις δικαιολογήσεις διότι «Ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» το ΙΕΠ που τρομάρα τους είναι και ειδικοί (αμφιβάλω αν ξέρουν τι συμβαίνει στη τάξη) πως να το δικαιολογήσεις. Δηλαδή αν ένας μαθητής που μπαίνει με κινητό και δεν έχει Η/Υ τους κάνει δικαστήριο επειδή πήρε χαμηλότερο βαθμό δεν πέφτει η όποια αξιολόγηση ?
Αν υπάρξει βεβαίωση ότι κάποιος δεν έχει δίκτυο δεν θα έχουμε ακύρωση των απουσιών ?
Κάπου να σοβαρευτούν εκεί στο υπουργείο και να γυρίσουν στην πολιτική δεν κάνω τίποτα για να μη κάνω κακό.

 
Στράτος
09 Δεκ 2020 20:38

Κάτι δεν πάει καλά εκεί πάνω στο ΥΠΑΙΘ και λίγο παραδίπλα στο ΙΕΠ.

Στέλνουν οδηγίες για εξ αποστάσεως διαγωνίσματα και τεστ, με μεθόδους που είναι διάτρητες παντού, με τρόπο που απλά δεν γίνεται ούτε έχει κανένα πραγματικό αντίκρυσμα αξιόπιστης εξέτασης, εφόσον γίνει όπως περιγράφεται. Και όλα αυτά στις 9 Δεκεμβρίου!!!

Πότε δηλ. να γίνουν αυτά; Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου;
Γιατί μετά τις 7 Ιανουαρίου θα επιστρέψουμε στα σχολεία! Τι, όχι;

Αντί να πούνε το λογικό, ότι το Α΄ τετράμηνο θα παραταθεί και οι ωριαίες δοκιμασίες να προγραμματιστούν με τον καλύτερο τρόπο ώστε να γίνουν με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία τον Γενάρη, αυτοί μας λένε ότι "Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης ανά μάθημα για το Α ́ και Β’ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις". Και αμέσως μετά παραθέτουν οδηγίες που σίγουρα αντίκεινται στις "ισχύουσες διατάξεις", οι οποίες κατά τα άλλα πρέπει να τηρηθούν "απαρέγκλιτα".

Καλό είναι εκεί στο ΥΠΑΙΘ, αντί να μαζεύουν καθημερινά στατιστικά στοιχεία και να αυτοχειροκροτούνται με αριθμούς ηλεκτρονικών μαθημάτων και ηλεκτρονικών τάξεων, να προσγειωθούν λίγο στην πραγματικότητα των σχολείων.

Και εκείνο το ΙΕΠ; Αντί για γενικόλογες εισηγήσεις εκτός τόπου και χρόνου, ας ανακοινώσει άμεσα την μείωση της ύλης των πανελλαδικών τουλάχιστον στα επίπεδα της περσινής μειωμένης ύλης και βλέπουμε (ίσως χρειαστεί να μειωθεί και περαιτέρω η ύλη εφόσον πάλι τα σχολεία τεθούν σε αναστολή). Τώρα! Όχι τον Απρίλιο! Δεν είναι δυνατόν οι μαθητές, με όλο το βάρος της τηλεκπαίδευσης και της καραντίνας, να διαβάζουν ύλη που τελικά θα αφαιρεθεί εκ των υστέρων.

 
Doc
09 Δεκ 2020 20:33

Kαλά ok, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.

 
Εκπαιδευτικός
09 Δεκ 2020 20:30

Δηλαδή έχουμε λύσει όλα τα θέματα της τηλεκπαίδευσης και μένει μόνο το θέμα της βαθμολογίας; Εγώ δίνω κάποιες εργασίες στους μαθητές μου και μετριότατοι μαθητές μου στέλνουν άψογες λύσεις, προφανώς όχι δικές τους και θα δώσω βαθμολογία βάσει αυτών; Ή θα πρέπει να παραταθεί το τετράμηνο ή να μην μπουν βαθμοί α τετραμήνου και ως προφορική βαθμολογία να θεωρηθεί αυτή του β τετραμήνου.

 
σε άλλον πλανήτη ! ευτυχώς που μας λέει
09 Δεκ 2020 20:29

συνέχεια ότι είναι εκπαιδευτικός η σοφιά ! αλήθεια μια υπογραφή της για στελέχωση ΚΠΕ πού είναι; ακυρώθηκε , αφού θα έρθει το νομοσχέδιο με τις δομές τον γενάρη; τους διευθυντές (που υπήρχαν με παράταση) γιατί τους αλλάξατε ;

 
Εκπαιδευτικός
09 Δεκ 2020 20:20

Το ΙΕΠ ας αφήσει τα μεγαλεπήβολα σχέδια και ας προετοιμάσει κάτι από αυτά που προτείνει, να δούμε και εμείς, μέχρι να οργανώσει το υπουργεία και τα ταχύρρυθμα σεμινάρια!!!

 
Οικονομολόγος
09 Δεκ 2020 20:05

Το υπουργείο είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.