ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Δημοσίευση: 19/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με νέα  διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ισχύουν τα εξής:

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, ύστερα από δήλωση προτίμησης , ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων ωρομισθίων για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθώς και τις κατά περίπτωση ισχύουσες ειδικές διατάξεις, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.

Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στο πρόγραμμα Διαύγεια, κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά κλάδο/ειδικότητα ή μουσική ειδίκευση, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δύναται να συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού του οικείου κλάδου/ειδικότητας ή μουσικής ειδίκευσης.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας των τίτλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο.

Κατά την επιλογή προτάσσονται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Κατά την υποβολή των αιτήσεων οι υποψήφιοι βεβαιώνουν ότι δεν εμπίπτουν στην παρ. 5Α του άρθρου 62 και στην παρ. 5Α του παρόντος.

Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται από το Τμήμα Γ ́ Προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κυρώνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής ισχύουν έως τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους. Κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η ο- ποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.

Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας των πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της υποβολής των πινάκων σε αυτό και αποφαίνεται επί των ενστάσεων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της περιέλευσής τους σε αυτό.

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσλαμβάνει τους ωρομισθίους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρούσα, αμέσως μετά την ανάρτηση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, χωρίς να αναμένει τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π..

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης και οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης απολύονται.

Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την ιδιότητα του ωρομισθίου για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης σε παραδοσιακά όργανα και την άσκηση στα οικεία εργαστήρια μουσικών σχολείων, σύμφωνα με τη διαδικασία των εδαφίων τρίτο και επόμενα, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη, με ωριαία αντιμισθία, εμπειροτεχνών ιδιωτών.

Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στο πρόγραμμα Διαύγεια, κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά μουσική ειδίκευση, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δύναται να συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τα στοιχεία που δια- λαμβάνονται σε αυτήν. Για την κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής εφαρμόζεται η απόφαση του δεύτερου εδαφίου της περ. β ́, ενώ για τον μέγιστο αριθμό των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης των εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται κατόπιν τοπικής πρόσκλησης, καθώς και για το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζεται η κοινή απόφαση του τρίτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α ́ 146).

Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής καταρτίζονται από το Τμήμα Γ ́ Προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κυρώνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής ισχύουν έως τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης προσλαμβάνει τους εμπειροτέχνες ιδιώτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την ιδιότητα του ωρομισθίου, σύμφωνα με την παρούσα, αμέσως μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Σχόλια (1)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ