Νομοθεσία

Τι αλλάζει στη λειτουργία του ΙΕΠ

Δημοσίευση: 19/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με νέες  διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ισχύουν τα εξής:

Α. Επιτελικός επιστημονικός και ερευνητικός φορέας που υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

  • την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
  • τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • τη μεταλυκειακή εκπαίδευση,
  • την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων,
  • της μαθητικής διαρροής και
  • της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

Β. Συνδράμει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών κατά τις κείμενες διατάξεις.

Γ. Επίσης συνδράμει για κάθε συναφή πρωτοβουλία ή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του απαιτείται συνεργασία με το ΙΕΠ .

Αρμοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση υποδιευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο διευθυντής προΐσταται της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας και του διοικητικού προσωπικού της, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους, είναι υπεύθυνος έναντι του διοικητικού συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς και των διοικητικών και οικονομικών ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων και δράσεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., πλην των επιστημονικών θεμάτων.

Είναι υπεύθυνος για κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα.

Ο διευθυντής αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του τον υποδιευθυντή της οικονομικής υπηρεσίας, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Ύστερα από έγγραφη εισήγηση του Διευθυντή, το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την αναπλήρωση του Υποδιευθυντή και στον αρχαιότερο προϊστάμενο Τμήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που η θέση του Υποδιευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, έως ότου πληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011.

Επιστημονικό προσωπικό

1. Οι ανάγκες της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού ως εξής:

α) Σύμβουλοι Α ́: είκοσι (20) θέσεις.

β) Σύμβουλοι Β ́: σαράντα (40) θέσεις.

γ) Ειδικοί Σύμβουλοι: πέντε (5) θέσεις.

2. Οι θέσεις Συμβούλων Α ́ και Συμβούλων Β ́ του Ι.Ε.Π. καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 63 παρ. 4547/2018 (Α ́ 102) Καθήκοντα Ειδικών Συμβούλων για τετραετή θητεία δύνανται να αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., μετά από σύμφωνη γνώμη του ιδιωτικού φορέα που υπηρετούν. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β ́ 947), μπορεί να τοποθετηθεί στην Επιστημονική Υπηρεσία για να συνεπικουρήσει το έργο της, με απόφαση του Δ.Σ. για επιστημονικό έργο αντίστοιχο των προσόντων του, χωρίς την ιδιότητα του Συμβούλου.

3. Η ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α ́ και Συμβούλων Β ́ σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση. Κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος λαμβάνεται μέριμνα ώστε στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η μονομέρεια σε γνωστικά αντικείμενα και σε εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην επιμόρφωση, τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, τη μελέτη επιστημονικών ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και, ιδίως, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και την αξιολόγηση, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, την ειδική αγωγή, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και γενικότερα τα αντικείμενα που εμπίπτουν στο εκάστοτε επιστημονικό ενδιαφέρον του φορέα. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται με προσωπική συνέντευξη για την καταλληλότητα του υποψηφίου για το υπό ανάθεση επιστημονικό έργο.

4. Για την επιλογή Συμβούλου Α ́ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και εξαετής τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία.

5. Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Β ́ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και οκταετής τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκ- παιδευτική εμπειρία.

6. Η εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεκτιμάται για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α ́ και Συμβούλων Β ́.

7. Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία ή διακεκριμένη δράση ή βεβαιωμένη συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα μπορεί να απασχολούνται στο Ι.Ε.Π. ως Ειδικοί Σύμβουλοι. Για την κάλυψη των θέσεων δημοσιεύεται πρόσκληση του Ι.Ε.Π. που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες του Ι.Ε.Π.. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 19.

8. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού της ιδιωτικής εκπαίδευσης δε βαρύνουν το Ι.Ε.Π. και καταβάλλονται από τον ιδιωτικό φορέα της θέσης τους, Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν καθήκοντα στο Ι.Ε.Π. θεωρείται ότι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια και λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της άδειας.

9. Οι Σύμβουλοι αξιολογούνται από το Δ.Σ., με γνώμονα ιδίως την επιστημονική επάρκεια, την εκπόνηση μελετών και επιστημονικών έργων, την πρωτοβουλία, την αποτελεσματικότητα, τη διοικητική ικανότητα, την επίδειξη ενδιαφέροντος, τις υπηρεσιακές σχέσεις και τη συμπεριφορά, εντός τεσσάρων μηνών τόσο από τη συμπλήρωση ενός έτους, όσο και από τη συμπλήρωση τριών ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Ι.Ε.Π., που προβλέπεται στο άρθρο 19. Οι Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα για υποβολή αντιρρήσεων επί της αξιολογικής έκθεσης ενώπιον πενταμελούς επιτροπής που αποτελείται από εξωτερικούς ε- μπειρογνώμονες-μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τουλάχιστον ένας (1) από τους οποίους έχει γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο ή συναφές της ειδικότητας του αξιολογούμενου, και μέλη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π., χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα. Αν το έργο τους αξιολογηθεί ως μη επαρκές για τις ανάγκες της Επιστημονικής Υπηρεσίας, λήγει η θητεία τους και επιστρέφουν στην οργανική θέση τους με τη λήξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο οριστικοποιείται η αξιολόγηση.

Διοικητικό προσωπικό

Οι ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., των αυτοτελών τμημάτων και γραφείων και της γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καλύπτονται από το προσωπικό του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β ́ 947). Για την κάλυψη των αναγκών του πρώ- του εδαφίου δύνανται να αποσπώνται έως ογδόντα (80) υπάλληλοι που είναι είτε εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκ- παίδευσης είτε διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των υπαγομένων σε αυτό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ή των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102).

Για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. δύνανται να αποσπώνται επιπλέον έως και πέντε (5) εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των υπαγομένων σε αυτό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του, ανά έργο. Η αναγκαιότητα και τα κριτήρια πλήρωσης των θέσεων του παρόντος καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π. δύναται να αξιολογείται κάθε δύο (2) έτη. Την αξιολόγηση διενεργεί, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της οργανικής μονάδας που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, τριμελής επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και αποτελείται από δύο Προϊστάμενους της Διοικητικής Υπηρεσίας ή των Αυτοτελών Τμημάτων, και ένα (1) μέλος Δ.Σ., το οποίο συμμετέχει ως Πρόεδρος. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά της αξιολογικής έκθεσης που υποβάλλεται ενώπιον πενταμελούς δευτεροβάθμιας επιτροπής που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. , οποίος συμμετέχει ως Πρόεδρος, τρία (3) μέλη Δ.Σ. και ένα (1) μέλος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, το οποίο παρίσταται χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν ιδίως η εκτέλεση διοικητικού έργου, η αποτελεσματικότητα, η διοικητική ικανότητα, η επίδειξη ενδιαφέροντος, οι υπηρεσιακές σχέσεις και η συμπεριφορά. Η αρνητική αξιολόγηση συνιστά λόγο απαλλαγής του αξιολογουμένου από τα καθήκοντά του ή ανάκλησης της απόσπασής του.»

Επιστημονική Υπηρεσία

1. Η Επιστημονική Υπηρεσία μελετά και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν ιδίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα προ- γράμματα σπουδών και την παραγωγή επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού υλικού. Προβαίνει στη συγκέντρωση κάθε είδους τεκμηρίων και στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Σχεδιάζει, υλοποιεί και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης. Εισηγείται μέτρα, οργανώνει δράσεις, και διατυπώνει γνωμοδοτήσεις και παρατηρήσεις κατά τις κείμενες δια- τάξεις. Μεριμνά για τη διάχυση των πληροφοριών αυτών στην Κοινωνία των Πολιτών.

2. Η Επιστημονική Υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται ως εξής:

Τμήμα Α ́: Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Τμήμα Β ́: Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού.

Τμήμα Γ ́: Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

3. Το Τμήμα Α ́ Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητα κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπαιδευτική καινοτομία, την ενταξιακή εκπαίδευση και ιδιαίτερα ζητήματα ειδικής αγωγής, μειονοτικής, διαπολιτισμικής και ομογενειακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές δομές σε καταστήματα κράτησης και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

4. Το Τμήμα Β ́ Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, για την κατάρτιση και αναμόρφωση των προ- γραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα εστιάζει σε θέματα που αφορούν: α) την πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση, β) τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλολογία, γ) τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, δ) τις κοινωνικές επιστήμες, ε) τις τέχνες και στ) την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

5. Το Τμήμα Γ ́ Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αρμοδιότητα για θέματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση και την πιστοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης, της αξιολόγησης του εκ- παιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και την παρακολούθηση και μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι αρμόδιο ιδίως για τα ακόλουθα:

i) Σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της, συνεργάζεται με το Τμήμα Γ ́ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και ενωσιακών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, πιστοποιεί τους επιμορφωτικούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, εφαρμόζει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου τα κριτήρια εγγραφής επιμορφωτών σε ειδικά μητρώα, με γνώμονα ιδίως την καταλληλότητα και γνωστική επάρκεια των επιμορφωτών, το επιμορφωτικό αντικείμενο, τους στόχους και την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται τα επιμορφωτικά προγράμματα, συγκροτεί, τηρεί και επικαιροποιεί τα μητρώα επιμορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης, εκπονεί ή και παραγγέλλει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης και μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία και υλοποίηση επιμορφωτικών προ- γραμμάτων που καταρτίζει το Ι.Ε.Π. Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Π. δύνανται να πιστοποιούνται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, ιδίως από το Ε.Κ.Δ.Α.Α..

ii) Εισηγείται για τους θεματικούς άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, καθώς και για την κατανομή των πόρων που διατίθενται για την εν λόγω αξιολόγηση, και εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε θέμα σχετικό με το ανωτέρω. Καταγράφει, μελετά και συγκεντρώνει τα δεδομένα για κάθε θέμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασμό πολιτικής, όπως τη μαθητική διαρροή, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την μετάβαση στην αγορά εργασία με τη λειτουργία ειδικών Παρατηρητηρίων, εισηγείται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της Χώρας, οι ο- ποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προ- γράμματα αξιολόγησης μαθητών, συγκροτεί και παρακολουθεί εκπαιδευτικούς δείκτες, όπως το πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερμηνεία τους.

iii) Παρακολουθεί και μελετά την ευρωπαϊκή και την διεθνή εκπαιδευτική πολιτική, συμμετέχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων, εκπονεί συγκριτικές μελέτες ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, καθώς και κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, συντάσσει και δημοσιοποιεί σχολιασμένες αναλύσεις των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους, προωθεί τη δικτύωση του Ι.Ε.Π. με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής, ενημερώνει τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς εκ- παιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις του, ανταλλάσσει πληροφορίες και τεχνογνωσία με ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π., οργανώνει επισκέψεις και επιτόπιες ενημερώσεις στελεχών του Ι.Ε.Π. σε ομόλογους φορείς άλλων χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο Ι.Ε.Π., παρακολουθεί και μελετά την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική και μεριμνά για τη δικτύωση, την επικοινωνία του Ι.Ε.Π. και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με τους ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, που αποσκοπούν ιδίως στη βελτίωση της πολιτικής της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιμέρους επιστημονικές και ερευνητικές αρμοδιότητες των Τμημάτων. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ορίζονται, να συγκροτούνται και να καταργούνται επιστημονικές μονάδες μέσα στα Τμήματα, με βάση τις ανάγκες του Ι.Ε.Π., τους σκοπούς και τους στόχους του. Τόσο τα Τμήματα όσο και οι επιστημονικές μονάδες ασκούν αρμοδιότητες που αφορούν στα γνωστικά τους αντικείμενα και στους στόχους του Ι.Ε.Π. και υπό την εποπτεία του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ορίζονται Προϊστάμενοι των Τμημάτων και συντονιστές στις επιστημονικές μονάδες Σύμβουλοι, με διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων συντονίζουν τη λειτουργία τους και συντάσσουν, ύστερα α- πό την ολοκλήρωση κάθε θέματος, σχετική έκθεση την οποία υποβάλουν στο Δ.Σ.. Το Δ.Σ. διατυπώνει την οριστική εισήγηση του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων.

8. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ του Ι.Ε.Π., η ο- ποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας, τοποθετείται το επιστημονικό προσωπικό στα Τμήματα και τις μονάδες.

9. Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει, με απόφασή του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σε μέλη του την εποπτεία των Τμημάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν την εποπτεία Τμημάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας παρέχουν γενικές κατευθύνσεις στους Προϊσταμένους των Τμημάτων, στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ενημερώνουν το διοικητικό συμβούλιο για την πορεία των εργασιών των Τμημάτων και μεριμνούν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Επιστημονικών Μονάδων και των λοιπών Τμημάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας.

10. Για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων, με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. δύναται να συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν μέλη του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π., εκπαιδευτικοί ή άλλοι επιστήμονες.»

Διοικητική Υπηρεσία

Η Διοικητική Υπηρεσία του I.E.Π. περιλαμβάνει τις εξής οργανικές μονάδες, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Διευθυντή:

α) Την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελείται από:

αα) το Τμήμα, Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών,

αβ) το Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών και

αγ) το Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων.

β) Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

γ) Το Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων.

δ) Το Τμήμα Έργων και Δράσεων.

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας είναι αρμόδια για τον συντονισμό, τη διεκπεραίωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των θεμάτων και ενεργειών που αφορούν στην υποστήριξη του φορέα για οικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη διενέργειας προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. Τα τμήματα που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας έχουν ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες:

α) Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών είναι αρμόδιο ιδίως για:

αα) την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ι.Ε.Π. και των τυχόν τροποποιήσεών του, σε συνεργασία με το Τμήμα Έργων και Δράσεων, για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και με την ευθύνη και υ- πό την επίβλεψη του Υποδιευθυντή,

αβ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε έργου/δράσης, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, με βάση τις χρηματοδοτήσεις και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τη σύνταξη του απολογισμού των επιχορηγήσεων και την υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης των πράξεων προς τη Διαχειριστική Αρχή. Μεριμνά, ιδίως για την καταγραφή και παρακολούθηση των δαπανών των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, και των τραπεζικών υπολοίπων τους, καθώς και τη συγκέντρωση από τους αρμόδιους υπευθύνους και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων κάθε δαπάνης, στο πλαίσιο εφαρμογής των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισμού ή μη,

αγ) την εκκαθάριση και τις εντολές πληρωμών των πάσης φύσεως δαπανών του Ι.Ε.Π.. Προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας, κανονικότητας και επιλεξιμότητας των δαπανών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Προβαίνει, ιδίως σε εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού του I.E.Π., των λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και των λοιπών σχετικών καταστάσεων στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την αποστολή οικονομικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς και όργανα.

β) Το Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών είναι αρμόδιο, ιδίως για την ανάρτηση δαπανών στο Πρόγραμμα Διαύγεια και όπου κατά νόμο απαιτείται, την καταβολή και διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και κάθε νομική οντότητα, την εφαρμογή του οικείου λογιστικού σχεδίου, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση αρχείου σε θέματα αρμοδιότητάς του.

γ) Το Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων είναι αρμόδιο, ιδίως για την υποστήριξη του Ι.Ε.Π. σε θέματα που αφορούν διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών απαιτούμενων στοιχείων, ύστερα από την υποβολή τους από την αρμόδια υπηρε- σιακή μονάδα του Ι.Ε.Π., ως και την κατάρτιση των συμβάσεων.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας έχει αρμοδιότητα σε θέματα, ιδίως υπηρεσιακής κατάστασης, αδειών, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού του I.E.Π., καθώς και του έκτακτου προσωπικού κατά την υλοποίηση έργων και δράσεων του φορέα, για τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις λοιπές διοικητικές πράξεις που αφορούν σε θέματα προσωπικού, καθώς και μετακίνησης του προσωπικού ή μελών του Δ.Σ. του I.E.Π. και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Τηρεί Πρωτόκολλο. Παρέχει, με απόφαση του Δ.Σ., πάσης φύσης γραμματειακή υποστήριξη στις υπηρεσιακές μονάδες του I.E.Π., μεριμνά για την τήρηση του πρωτοκόλλου, έντυπου και ηλεκτρονικού, καθώς και για τη διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγράφων και έχει την ευθύνη τήρησης και φύλαξης του αρχείου διακίνησης εγγράφων του I.E.Π.. Έχει αρμοδιότητες που αφορούν θέματα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και επισκευής εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του I.E.Π., τήρησης βιβλίου αποθήκης αναλωσίμων και εξοπλισμού και εν γένει διεκπεραίωσης κάθε εργασίας που χρήζει διοικητικής μέριμνας για την κτιριακή υποδομή και τον πάσης φύσης εξοπλισμό του I.E.Π.. Μεριμνά για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π..

Το Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων διεκπεραιώνει την πάσης φύσης υποστήριξη του I.E.Π. για θέματα πληροφορικής και τεχνικής φύσης. Εί- ναι αρμόδιο, ιδίως για την καλή λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του I.E.Π., της ψηφιακής βάσης δεδομένων, των ηλεκτρονικών μητρώων, καθώς και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συσκευών του I.E.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, τη διαλειτουργικότητα με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184), εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και για κάθε θέμα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών του Ι.Ε.Π.. Για την ανάγκη προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητές του, υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το Δ.Σ..

Το Τμήμα Έργων και Δράσεων είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων ή των δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. Προβαίνει ιδίως :

α) σε σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργου ή δράσης, κατά το μέρος που αφορά στον επιστημονικό σχεδιασμό και την παρακολούθησή του, συνεργάζεται με την επιστημονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π.. Σχεδιάζει κάθε έργο ή δράση για την υποβολή του προς έγκριση από τα αρμό- δια όργανα και παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων παρέχοντας σύμφωνη γνώμη στις εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων/δράσεων,

β) σε τήρηση του αρχείου υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων και άλλων δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Ε.Π..

Οι επιμέρους αρμοδιότητες των τμημάτων δύνανται να εξειδικεύονται με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του άρθρου 19, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Οι θέσεις των Προϊσταμένων των ανωτέρω τμημάτων και του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας πληρούνται με απόσπαση εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των υπαγομένων σε αυτό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, για τετραετή θητεία. Εκδίδεται δημόσια πρόσκληση από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. , η οποία δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ι.Ε.Π., στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια και η διαδικασία της επιλογής για τις θέσεις αυτές, όπως αυτά ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ι.Ε.Π.. Αν κενωθεί η θέση του  Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας ή τμήματος, είναι δυνατή η προσωρινή κάλυψη της θέσης, μέχρι την πλήρωσή της, από μέλος του προσωπικού που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π.. με μόνη την απόφαση του Δ.Σ.. Για την κάλυψη της θέσης αυτής δημοσιεύεται πρόσκλησή του Ι.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός προθεσμίας εξήντα ημερών, από την επομένη της κένωσης της θέσης.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που έχει μεταφερθεί στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β ́ 947), δύναται να συμμετάσχει σε πρόσκληση για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένου υποδιεύθυνσης ή τμήματος της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και των αυτοτελών οργανικών μονάδων του Μέρους Β ́, πλην του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης. Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου τοποθετείται απευθείας με απόφαση του Δ.Σ..

Αυτοτελή Τμήματα:

1Α Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου:

Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά στο Ι.Ε.Π., συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου επιλέγεται, ύστερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(Β ́ 947), με κριτήρια επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

1Β Τμήμα Νομικής Υποστήριξης:

Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης υπηρετούν δικηγόροι με έμμισθη εντολή, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ78 με πτυχίο νομικής. Δικηγόροι που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δύναται να συνεργάζονται με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, εφόσον απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π.. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται δικηγόρος με έμμισθη εντολή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είτε από τους υπηρετούντες είτε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α ́ 208), ο οποί- ος συντονίζει το έργο του Τμήματος, κατανέμει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους.

Το Ι.Ε.Π. εκπροσωπείται δικαστικά από δικηγόρους με έμμισθη εντολή που υπηρετούν σε αυτό ή από δικηγόρους που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος.

Η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ανατίθεται σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β ́ 947), με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος.
1Γ Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π.:

Σκοπός του τμήματος είναι:

α) η εισήγηση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π.,

β) η επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο Ι.Ε.Π., καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία και απόδοση των τμημάτων, γραφείων και μονάδων, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται η τυποποίηση και ο έλεγχος των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι περιγραφές θέσεων και αρμοδιοτήτων, η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των επιμέρους πολιτικών ποιότητας, όπως ορίζονται από το Δ.Σ., η σύνταξη ετήσιας απολογιστικής έκθεσης συμπερασμάτων και προτάσεων βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π και η διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας του φορέα. Ο Προϊστάμενος του τμήμα- τος τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή υπάλληλος του Ι.Ε.Π. που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης εν- διαφέροντος, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14.

Αυτοτελή Γραφεία:

2Α. Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου: Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρεδρο και το διοικητικό συμβούλιο και είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση, τη φύλαξη, τη διανομή ή τη χορήγηση, όπου απαιτείται, των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλί- ου

2Β Γραφείο Επικοινωνίας, μετονομάζεται σε 2Β:

Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Είναι αρμόδιο για τη συλλογή και επιμέλεια κάθε θέματος που αφορά στην επικοινωνία του Ι.Ε.Π. με τρίτους, την προβολή των δραστηριοτήτων του, την παρακολούθηση των προβαλλόμενων στα μέσα επικοινωνίας εκπαιδευτικών θεμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης της δημοσιότητας για θέματα της αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π., την απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από το κοινό και τον τύπο, την έκδοση ενημερωτικών δελτίων και ανακοινώσεων και τη συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου του Ι.Ε.Π. Προϊστάμενος σε Αυτοτελές Γραφείο της παρούσας παραγράφου ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μέλος του προσωπικού του, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Μέλη του προσωπικού των Αυτοτελών Γραφείων μπορούν να είναι και μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π..

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης

Οι βιβλιοθήκες των φορέων που καταργούνται περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19, και συγκροτούν μία ενιαία βιβλιοθήκη. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., δύναται η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. ή μέρος αυτής, να περιέλθει, λόγω δωρεάς, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.), καθώς και να δημιουργηθεί σχετική ψηφιακή βιβλιογραφική βάση σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).

Ηλεκτρονικές συμβάσεις έργου
 
Οι συμβάσεις έργου, κατά τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ του Ι.Ε.Π. και των φυσικών προσώπων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες εποπτών, εκπονητών, αξιολογητών προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών, καθώς και συντονιστών, θεματοδοτών, αξιολογητών στην Τράπεζα Θεμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από την ευρωπαϊκή ένωση πράξεων, δύνανται να συνάπτονται είτε ιδιοχείρως είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 24 και 27 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184). Οι συμβάσεις αυτές φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Ι.Ε.Π..»

Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Το Δ.Σ. καταρτίζει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας εξειδικεύονται αρμοδιότητες όλων των οργανικών μονάδων του Ι.Ε.Π., λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, θέματα ωραρίου του προσωπικού του Ι.Ε.Π. και χορήγησης αδειών, πειθαρχικά ζητήματα, τα κριτήρια και οι όροι επιλογής Προϊσταμένων της διοικητικής υπηρεσίας και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και θέματα απασχόλησης, εκτέλεσης προϋπολογισμού και εν γένει διαχείρισης για έργα και δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π.. Καθορίζονται μεταξύ των άλλων η διαδικασία αξιολόγησης, όπως η κοινοποίηση των μελών της αξιολογικής επιτροπής, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αιτήματος εξαίρεσης μέλους αξιολογικής επιτροπής, τα κριτήρια της αξιολόγησης, το σύστημα βαθμολόγησης των αξιολογούμενων, η αξιολογική κατάταξη, ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος κοινοποίησης της έκθεσης αξιολόγησης και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί της αξιολογικής έκθεσης ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής αξιολόγησης του Ι.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζονται η σύνθεση, η σύσταση και η διαδικασία συγκρότησης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου οργάνου αξιολόγησης των Συμβούλων του Ι.Ε.Π. και ιδίως τα κριτήρια επιλογής των εξωτερικών - εμπειρογνωμόνων μελών Δ.Ε.Π. της δευτεροβάθμιας αξιολογικής επιτροπής.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε α- ναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα χρήσης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρ- μογής, οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή και τα ειδικότερα ζητήματα για την έκδοση των ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου του Ι.Ε.Π.. Για τις συγχρηματοδοτούμενες από την ευρωπαϊκή ένωση πράξεις, ως πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λαμβάνεται υπόψη αυτή που τυχόν ήδη χρησιμοποιείται από το ΙΕΠ για την επιτάχυνση υλοποίησης αυτών των πράξεων.

Ετικέτες: 
ΙΕΠ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.