Νομοθεσία

Σε διορθωμένο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4763/2020 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Από 171 άρθρα του νομοσχεδίου τα 90 αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τα υπόλοιπα 81 άλλα θέματα
Δημοσίευση: 26/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε ,διορθωμένο,στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπι- ση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

Το ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε διότι υπήρχε  λάθος στον πίνακα των οκτώ επιπέδων του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΦΕΚ

ΠΑΤΗΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ

Ο νέος νόμος  αποτελείται συνολικά από 171 άρθρα και αφορά και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Τα 90 άρθρα αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τα υπόλοιπα 81 τα εξής θέματα:

Άρθρο 91 Σκοπός και αρμοδιότητες

Άρθρο 92 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

Άρθρο 93 Αρμοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση υποδιευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 94 Επιστημονικό προσωπικό

Άρθρο 95 Διοικητικό προσωπικό

Άρθρο 96 Επιστημονική Υπηρεσία

Άρθρο 97 Διοικητική Υπηρεσία

Άρθρο 98 Δημιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης

Άρθρο  99 Ηλεκτρονικές συμβάσεις έργου

Άρθρο 100 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 101 Ρυθμίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985

Άρθρο 102 Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985

Άρθρο 103 Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων

Άρθρο  104 Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων - Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3696/2008

Άρθρο 105 Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και άρθρο 12 του Π.Δ. 165/2000) - Τροποποίηση του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010

Άρθρο 106 Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως - Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016

Άρθρο 107 Υπαγωγή σε υπηρεσιακό συμβούλιο - Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159)

Άρθρο 108 Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών - Τροποποίηση του άρθρου 239 του ν. 4281/2014

Άρθρο 109 Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4692/2020

Άρθρο 110 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4186/2013

Άρθρο 111 Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017

Άρθρο 112 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση - Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 16 του ν. 4415/2016

Άρθρο 113 Καταβολή ειδικού επιμισθίου εξωτερικού

Άρθρο 114 Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων - Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019

Άρθρο 115 Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 61 του ν. 4589/2019

Άρθρο 116 Επιχορήγηση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος

Άρθρο 117 Έκδοση διδακτικών βιβλίων του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου

Άρθρο 118 Μη δημοσίευση των πράξεων ορισμού των μελών των επιτροπών οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Τροποποίηση της περ. ιβ ́ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3469/2006

Άρθρο 119 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που είναι Κληρικοί σε Μητροπόλεις του αποδήμου Ελληνισμού

Άρθρο 120 Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου Όρους και αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4610/2019

Άρθρο 121 Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 4713/2020

Άρθρο 122 Ζητήματα σύστασης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4342/2015

Άρθρο 123 Ζητήματα συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών

Άρθρο 124 Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Άρθρο 125 Πρόγραμμα σπουδών ξένων σχολείων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009

Άρθρο 126 Υπολογισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου - Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του ν. 4610/2019

Άρθρο 127 Μετονομασία ξένων σχολείων - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013

Άρθρο 128 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας - Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 2740/1999

Άρθρο 129 Ζητήματα διατμηματικών ή διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) - Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4485/2017

Άρθρο 130 Παράταση προθεσμίας έκδοσης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Άρθρο 131 Αρμοδιότητες Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017

Άρθρο 132 Ζητήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»

Άρθρο 133 Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993

Άρθρο 134 Ζητήματα συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Άρθρο 135 Αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)

Άρθρο 136 Κέντρα Ελληνικών Σπουδών

Άρθρο 137 Ειδικές ρυθμίσεις για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών και εργαζομένους σε επιχείρηση που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014

Άρθρο 138 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 139 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 140 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 141 Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων μέτρων και έλεγχος αναλογικότητας (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 142 Απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 143 Αιτιολόγηση βάσει σκοπών δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 144 Αναλογικότητα (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 145 Πληροφόρηση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 146 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 147 Διαφάνεια (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Άρθρο 148 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρ- νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Άρθρο 149 Εφαρμοστική διάταξη της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ- μανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Άρθρο 150 Θέματα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Τροποποίηση των άρθρων 32 και 61 του ν. 4653/2020

Άρθρο 151 Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

Άρθρο 152 Περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/201

Αρθρο 153 Εκλογές οργάνων διοίκησης στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4559/2018

Άρθρο 154 Ισχύς αποφάσεων για τις αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκ- παίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4653/2020

Άρθρο 155 Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των άρθρων 14 και 21 του ν. 4115/2013

Άρθρο 156 Δαπάνη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για διδακτικά βιβλία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2019-2020

Άρθρο 157 Ρυθμίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)

Άρθρο 158 Θέματα λειτουργίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Άρθρο 159 Αναστολή άσκησης καθηκόντων – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α ́195)

Άρθρο 160 Ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας- Τροποποίηση του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76)

Άρθρο 161 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 162 Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Άρθρο 163 Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70)

Άρθρο 164 Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας - Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

Άρθρο 165 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών

Άρθρο 166 Ζητήματα Καθηγητών και λεκτόρων εφαρμογών των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 167 Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - Τροποποίηση των υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Άρθρο 168 Ζητήματα συμβάσεων φοιτητών που συμ- μετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

Άρθρο 169 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο  170 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 171 Έναρξη ισχύος

Σχόλια (11)

 
ΙΕΚ χωρίς αυριο
31 Ιαν 2021 23:22

Υπάρχουν πολλοί σημερινοί 45αρηδες και πάνω από τους πρώτους της ίδρυσης των ΙΕΚ το 1992 - 1993 με αξιόλογο επίπεδο σπουδών , φυσικά με την πιστοποίηση που ανήκουν όμως στη ΔΕ κατηγορία. Υπάρχουν και αυτοί που τελείωσαν την ιδιωτική σχολή Ευκλείδης (τεχνικά επαγγέλματα) και ο απολυτήριος τίτλος (2 χρόνια μεταλυκειακό) χαρακτηρίζεται ως ΤΕ ακόμα και για διοικητικούς υπαλλήλους. Πως γίνεται ....

 
Δάσκαλος
27 Δεκ 2020 20:54

Το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, που χορηγείται από ΑΕΙ της ημεδαπής, σε ποιο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων εντάσσεται;

 
Μέλος ΕΔΙΠ Π.Θ
27 Δεκ 2020 15:54

Ευτυχώς που από το υπουργείο τα μπάλωσαν τλευταία στιγμή και θα επαφίεται στην Σύγκλητο του κάθε πανεπιστημίου εάν θα δεχθεί να δώσουν εξετάσεις απόφοιτοι ΙΕΚ και ακόμη και εαν δεχθεί το ποσοστό θα κυμαίνεται από 0-5%. Χαίρομαι που οι μέχρι τωρα τοποθετήσεις από διάφορα πανεπιστημία είναι ενάντια σε αυτη την απαράδεκτη, άδικη και παράνομη ρύθμιση, με επιστέγασμα βέβαια στην Σύνοδο των Πρυτάνεων. Ως πολίτης και ως ακαδημαικός ελπίζω κανένα πανεπιστήμιο και κανένας συνάδελφος να μην αφήσει την εισαγωγή αποφοίτων ΙΕΚ στα πανεπιστήμια πλην των πανελλάδικών εξετάσεων.

 
Διευκρινίσεις
27 Δεκ 2020 12:21

Κάποια εποχή υπήρχαν ορισμένες (λίγες σε αριθμό) ειδικότητες ΙΕΚ (π.χ. υδραυλικός), που για να εισαχθεί απαιτούνταν απολυτήριο γυμνασίου (μεταγυμνασιακα ΙΕΚ), αλλά να είσαι και άνω των 18 ετών (κατάρτιση ενηλίκων).

Στο σήμερα με το νέο νόμο, κατατακτήριες σε ΑΕΙ πρέπει να έχεις απολυτήριο Λυκείου και να είσαι στο επίπεδο 5. Δηλαδή, είτε διπλωματούχος ΙΕΚ (κάτοχος ΒΕΚ 2,5 ετών και πιστοποίηση), είτε πτυχιούχος ΕΠΑΛ με μαθητεία (συν πιστοποίηση).

Στο επίπεδο 5 ανήκουν και οι ανώτερες σπουδές (αστυφυλακες, υπαξιωματικοί, πυροσβεστική, ΣΤΥΑ, ΑΣΤΕ, κ.λπ. και ισοτιμημενες στο σημερα με ΤΕΙ), αλλά το δίπλωμα ΙΕΚ και ΕΠΑΛ με μαθητεία δεν χαρακτηρίζονται ανώτερες σπουδές (παρόλο που είναι ισότιμες).

Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ βέβαια μετά από +3 έτη σπουδών δεν θέλουν να δίνουν κατατακτήριες για ΑΕΙ (να γεράσουν σπουδάζοντας), για να κάνουν το επάγγελμα που ξέρουν να κάνουν, αλλά πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα (όπως π.χ. με τα ιδιωτικά κολλέγια).

 
Ι.Ε.Κ
27 Δεκ 2020 05:46

Είσαι σίγουρος ότι ποτέ δεν έμπαινες στα ι.ε.κ χωρίς απολυτήριο λυκείου;
Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα τρίτη γυμνασίου το 2007, στο προαύλιο του
σχολείου, ο διευθυντής μας είχε ανακοινώσει πως όσα παιδιά θέλουν να
φοιτήσουν στα ι.ε.κ, θα πρέπει υποχρεωτικά να πάνε και ένα χρόνο στο
λύκειο και μετά στα ι.ε.κ. Δεν μας είχε πει ότι πρέπει να έχουν απολυτήριο
λυκείου. Εκτός, και αν πράγματι υπήρχαν ελάχιστες ειδικότητες στα ι.ε.κ
οι οποίες απαιτούσαν απολυτήριο λυκείου. Δεν μας τα είχαν διευκρινίσει
αυτά τα σχολείο.

Εσύ έγραψες πως ιδρύθηκαν ειδικότητες στις οποίες για να εισαχθείς
αρκούσε το απολυτήριο γυμνασίου. Μήπως αυτό ισχύει για τις περισσότερες
ειδικότητες; Όταν λες για ι.ε.κ, εννοείς και δημόσια και ιδιωτικά; Στις σχολές
οαεδ ισχύει το απολυτήριο λυκείου; Δεν έχω σπουδάσει σε ι.ε.κ και δεν ξέρω.
Από τον διευθυντή μου στο σχολείο είχα ακούσει μόνο.

 
ΞΑΝΘΟΣ
26 Δεκ 2020 13:31

Μη μπερδεύουμε τα πράγματα.....Ποτέ από την ίδρυσή τους δεν γίνονταν εγγραφές στα ΙΕΚ χωρίς απολυτήριο Λυκείου.....αυτό από το 1992 που ιδρύθηκαν .
Κάποια στιγμή ιδρύθηκαν τμήματα στα ΙΕΚ μεταγυμνασιακά , με εγγραφή με το Απολυτήριο του Γυμνασίου.
Η εισαγωγή στα ΑΕΙ αφορά φυσικά την πρώτη περίπτωση που αποτελεί και το 95% των τμημάτων των ΙΕΚ , ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ...!!!
Στόχος των ΙΕΚ είναι η κατάρτιση και όχι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ,όμως δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα άν κάποιος θέλει να πάει στα ΑΕΙ
Άλλωστε ο νόμος προβλέπει αυστηρές προϋποθέσεις. Εξετάσεις γραπτές,βάση ανά μάθημα (10) και βάση για τα τρία Μαθήματα (30).
Αν αυτοί οι όροι έμπαιναν στις Πανελλήνιες θα έμεναν ΕΚΤΌΣ ΑΕΙ σχεδόν 20.000 υποψήφιοι....!!!
Στόχος των ΙΕΚ όμως είναι η ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ και μάλλον τα 4 εξάμηνα και όχι 5 είναι αρκετά.....

 
Ι.Ε.Κ
26 Δεκ 2020 11:31

Λοιπόν, ο νόμος για τα ι.ε.κ έχει λάθη. Υπάρχουν σχολές όπως
υπαξιωματικών του στρατού και αστυφυλάκων, οι οποίες παρέχουν
τρία χρόνια σπουδές και ανήκουν στην ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αυτές οι σχολές ανήκουν στο επίπεδο 5; Πάντως, στο επίπεδο 5 θα πρέπει
να ανήκουν, αφού παρέχουν τρία χρόνια σπουδές και ανήκουν στην ανώτερη (όχι ανώτατη) εκπαίδευση. Στο επίπεδο 6 ανήκει η ανώτατη τριτοβάθμια.

Αφού, λοιπόν, και τα ι.ε.κ ανήκουν στο επίπεδο 5, και αφού επιπλέον για να εισαχθεί κάποιος στα ι.ε.κ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος
λυκείου (όχι πρώτης λυκείου όπως ήταν παλιότερα), γιατί δεν αυξάνονται
σε 6 εξάμηνα; Γιατί δεν γίνονται 3 χρόνια; Να ενταχθούν στην ανώτερη
τριτοβάθμια εκπαίδευση και ας μην δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες σχολές που ανήκουν
στην ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με λίγα λόγια, στο επίπεδο 5 θα πρέπει να ανήκουν τα ιδρύματα της
ανώτερης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ι.ε.κ, αν δεν πρέπει να ανήκουν
στην ανώτερη τριτοβάθμια, τότε κακώς βρίσκονται στο επίπεδο 5. Θα
πρέπει να βρίσκονται στο επίπεδο 4. Αν πρέπει να παραμείνουν στο 5,
τότε να ενταχθούν στην ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το λογικό
αυτό δεν είναι;

 
Πετρος
23 Δεκ 2020 07:01

Το μόνο που απομένει για την εφαρμογή των νέων διατάξεων για τα κολέγια και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα είναι κάποιες ερμηνευτικες εγκύκλιοι. Ελπίζουμε το συντομότερο στην έκδοση τους.

 
Αχ και βαχ
23 Δεκ 2020 00:57

Άρθρο 116 "Επιχορήγηση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος".
Μια τάξη μεγέθους για τί λεφτά μιλάμε ανά έτος, για το Αμερικανικό ίδρυμα Fulbright? Μπα ε?
Δεν πιστεύω να είναι λιγότερα από τα 2εκατ/έτος, που δίνουμε στο ιδιωτικό Κολέγιο του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης ε παιδιά?.... Φίλοι μας είναι οι Αμερικάνοι.
https://www.esos.gr/arthra/65665/n-filis-dimosies-sheseis-vs-dimosioy-sy...

 
Dr-5 pappers
22 Δεκ 2020 20:57

υπάρχει λάθος στις σελίδες 11967-11968 γιατί δεν αναφέρονται τα επίπεδα 5-6-7-8.

 
Αποστολης
22 Δεκ 2020 10:44

Άλλη μία καλή μεταρρύθμιση αρκεί να μην μένει στα χαρτιά

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.