Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Τρίωρα μαθήματα για «Απογραφή στο σχολείο» και «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα»

Δημοσίευση: 22/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Απογραφή στο σχολείο» (Census@School) και «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», στις σχολικές μονάδες, ενέκρινε το υπουργείο παιδείας, μετά από σχετικό αίτημα τη ςΕλληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αναλυτικότερα  το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Α. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο σχολείο» :

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 διδακτικές ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χωρίς δέσμευση ημερομηνίας. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή του είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle και ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, που θα απαντηθεί από τους/τις μαθητές/τριες ηλεκτρονικά. Με αυτή τη διαδικασία παρέχεται στους/στις μαθητές/τριες η ευκαιρία να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με χαρακτηριστικά που τους/τις αφορούν και να τα χρησιμοποιήσουν για τη διατύπωση και τη διερεύνηση ερωτημάτων, καθώς και για τη σύγκριση και ερμηνεία των ευρημάτων τους. Η όλη διαδικασία ενισχύει τη στατιστική ενημερότητα/ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι τεχνικά εφικτό να υλοποιηθεί και στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς η διαδικασία διενεργείται με τη βοήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Β. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα»

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 διδακτικές ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χωρίς δέσμευση ημερομηνίας. Απαρτίζεται από το ανωτέρω αναφερόμενο πρόγραμμα (Απογραφή στο σχολείο), καθώς και από τα ακόλουθα υποπρογράμματα :

  • Το Εκπαιδευτικό υλικό : Παρέχεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ και περιλαμβάνει α) Εκπαιδευτικά τετράδια ασκήσεων (3 τεύχη) που απευθύνονται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) 2 παιχνίδια με ενημερωτικό χαρακτήρα και περιεχόμενο από τις στατιστικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, γ) Εκπαιδευτικά κουίζ στατιστικών γνώσεων, δ) ασκήσεις στατιστικής με τη βοήθεια της τέχνης του origami ε) 8 εκπαιδευτικά βίντεο.
  • Οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις: Περιλαμβάνουν επισκέψεις των σχολικών μονάδων στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και επισκέψεις στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ σε σχολεία. Στις επισκέψεις γίνεται ενημέρωση για τις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής, διάδοσης και ορθής επικοινωνίας των επίσημων στατιστικών. Στη συνέχεια με τη βοήθεια φορητών υπολογιστών που παρέχονται στους μαθητές, τους δίνεται η δυνατότητα να προηγηθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, όπου μαθαίνουν πώς να βρίσκουν εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν.
  • Ευρωπαϊκός διαγωνισμός στη Στατιστική: Η νικήτρια ομάδα και μία φιναλίστ του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική με την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε κατηγορία έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, με τη δημιουργία ενός βίντεο, με θέμα συναφές με την επιστήμη της στατιστικής. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική έχει λάβει έγκριση για το τρέχον σχολικό έτος με το με αρ. πρωτ. Φ15/152576/Δ2/09-11-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Σημειώνεται ότι η έγκριση των ανωτέρων προγραμμάτων/δράσεων δίνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 με την προϋπόθεση ότι για την υλοποίησή τους θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και επιπλέον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στα εκπαιδευτικά προγράμματα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

4. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Η υλοποίηση του κάθε προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

6. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές στο κάθε πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη κατά
περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.

7. Το «Εκπαιδευτικό Υλικό» να αξιοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες, τον/την εκπαιδευτικό και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και να έχει
χαρακτήρα προαιρετικό.

8. Η επίσκεψη στελέχους του φορέα (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο της δράσης «Εκπαιδευτικές
επισκέψεις» να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.

9. Τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες της δράσης «Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική» να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

10. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την κείμενη νομοθεσία, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού.

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σχόλια (3)

 
Βιοπληροφορική
23 Δεκ 2020 11:49

Η Στατιστική είναι το μάθημα που έπρεπε να δίνουν οι υποψήφιοι στο επιστημονικό πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής, αντί για τα Μαθηματικά. Ο υπολογισμός παραγώγων και ολοκληρωμάτων με χαρτί και μολύβι είναι αναχρονισμός.

 
ΝΙΚΗ
22 Δεκ 2020 19:38

Υιοθετώ κι επαυξάνω το σχόλιο του Δασκάλου. Οι ανεπτυγμένοι λαοί πήγαν στο φεγγάρι κι εμείς ακόμα συλλέγουμε κι αποστέλλουμε στοιχεία με χαρτιά... Είμαστε και Οικολόγοι!!!

 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
22 Δεκ 2020 16:24

Τι να μας μάθει η ΕΛΣΤΑΤ που ακόμα μαζεύει στατιστικά στοιχεία των σχολείων και των μαθητών σε χαρτί με υπογραφή, σφραγίδα και αποστολή με fax;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ