Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στέλνουν χιλιάδες "ραβασάκια" σε πανεπιστημιακούς δασκάλους με οφειλές από το 1999- Σε Καθηγητή έστειλαν, για οφειλή 24,62 ευρώ, δικαστικό κλητήρα δυο φορές στο σπίτι του

Τι προβλέπει εγκύκλιος-οδηγία του υπ. Παιδείας προς τα Πανεπιστήμια
Δημοσίευση: 05/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Ραβασάκια” με δικαστικούς  κλητήρες για οφειλές από μερικά ευρώ μέχρι και εκατοντάδες ευρώ για  φορολογικές δηλώσεις που έγιναν το έτος 2.000 λαμβάνουν αυτές τις ημέρες χιλιάδες πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, εν ενεργεία, συνταξιούχοι και συγγενείς αποθανόντων.

Πρόκειται για οφειλές που προκύπτουν  από εισοδήματα  του έτους 1999 που εισέπραξαν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς,  χωρίς να αποδώσουν  το οφειλόμενο ποσοστό (7%) που προβλέπεται ο νόμος 4009/2011  (περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23)   προς τον ΕΛΚΕ.

“Ραβασάκια” θα   στέλνονται και τους  επόμενους μήνες  για οφειλές των  υπόλοιπων  οικονομικών  ετών,  μέχρι το έτος 2018.

Δυο φορές πήγε δικαστικός κλητήρας στην οικεία πανεπιστημιακού για οφειλή 24, 62 ευρώ

Διαβάστε πως περιγράφει  στο esos  καθηγητής μεγάλου κεντρικού Πανεπιστημίου  για οφειλή 24, 62 ευρώ:

"Καλούμαι να επιστρέψω το μέγα ποσόν των 24,62 Ευρώ στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου.. από αναγκαστική έκδοση 3 χειρογράφων εκπαιδευτικών σημειώσεων για του φοιτητές του Μαθ. Τμήματος , που εκδόθηκαν από το αρμόδιο γραφείο του Πανεπιστημίου!...

Αυτό συνέβη για το εισοδήματα του οικονομικού έτους  1999 που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2000.

Δηλ. έχουν περάσει 21 χρόνια.

Δηλαδή  χαρακτηρίζουν την αποζημίωση από το Πανεπιστήμιο  ως αμοιβή από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να συμβεί αυτό ,έπρεπε να ζητήσω από το Τμήμα άδεια   και να τα δηλώσω στο Ε3.

Ουδαμού τέτοια πράξη υπάρχει!..

Μου επιδόθηκε από δικαστικό κλητήρα 2 φορές η κοινοποίηση πληρωμής!..

Πόσο κόστισε η επίδοση αυτή?

Τέλος, έχει εξουσιοδοτηθεί ο ΝΟΔΕ του ΕΛΚΕ να κάνει ,συλλήβδην, εξόρυξη προσωπικών οικονομικών δεδομένων από την ΑΑΔΕ!..  

Να αναζητηθούν οι εγκρίσεις ασκήσεως ελεύθερου επαγγέλματος των μελών ΔΕΠ(ιατρικής, νομικής, οικονομικών,..)από τις αντίστοιχες Σχολές.

 Ασχολούνται με το “μαριδάκι” και αφήνουν τους καρχαρίες. Επίσης, δημιουργείται και μείζον οικονομικό πρόβλημα ,γιατί πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση μετά από 20 και χρόνια, για λίγα φραγκοδίφραγκα!..Έτσι, θα μεγαλώσει το βάθεμα και πλάτεμα της επιστήμης στο  Πανεπιστήμιό μας.

Ντροπή και αίσχος!..”

Τι προβλέπει εγκύκλιος-οδηγία του υπ. Παιδείας προς τα Πανεπιστήμια

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στα Πανεπιστήμια στις 9 Δεκεμβρίου, προβλέπει τα εξής:

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. εκδίδει πράξεις προσδιορισμού οφειλής για την είσπραξη του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί του καθαρού εισοδήματος των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα παρελθόντα έτη από το 1999 έως το 2017, και το 2018 και εξής.

1. Ο προσδιορισμός του ύψους των οφειλόμενων ποσών πραγματοποιείται βάσει των φορολογικών στοιχείων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρίας κατά το έτος αναφοράς, τα οποία χορηγούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως ισχύει και την υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β ́ 5351).

2. Ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Η ένσταση ασκείται αποκλειστικά εγγράφως προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και της παρούσας, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή άλλον νομίμως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό εκπρόσωπό του, και αυτή δύναται να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα.

Περιεχόμενο ένστασης

1. Με την ένσταση, ο υπόχρεος δύναται να αιτηθεί αιτιολογημένα είτε την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού οφειλής, εάν δεν είναι υπόχρεος καταβολής του οφειλόμενου ποσού κατά το/ τα έτος/η αναφοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε την τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής ως προς το ύψος του οφειλόμενου ποσού, που αναγράφεται σε αυτήν.

Ο υπόχρεος φέρει αποκλειστικά το βάρος απόδειξης των προβαλλόμενων ισχυρισμών επί της ενστάσεώς του.

2. Η άσκηση της ένστασης δεν έχει ανασταλτική ισχύ, πλην όμως ο υπόχρεος δύναται να αιτηθεί την αναστολή ισχύος της πράξης, έως την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. επί της ένστασης , εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος.

3. Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής, ειδικώς και επαρκώς τεκμηριωμένη και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας για κάθε έτος αναφοράς, άλλως απορρίπτεται.

4. Λόγοι υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, είναι:

α) η μη ύπαρξη της ιδιότητας του υπόχρεου κατά το έτος αναφοράς ή για μέρος αυτού,

β) ο επαναπροσδιορισμός του οφειλόμενου ποσού, λόγω συνυπολογισμού εισοδημάτων που δεν εντάσσονται στην περ. θ ́ της παρ. 2 του ν. 4009/2011 ή εξαιρούνται ρητώς από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού του επτά τοις εκατό (7%) βάσει της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 5351),

γ) οιανδήποτε άλλη αιτία προβάλει ο υπόχρεος, η οποία κατά την εκτίμησή του συνέβαλε στον μη ορθό προσδιορισμό του οφειλόμενου ποσού για το/α έτος/η αναφοράς.

Δικαιολογητικά

1. Ο υπόχρεος προσκομίζει οιανδήποτε έγγραφα, δικαιολογητικά ή λοιπά στοιχεία, είναι ικανά να αποδείξουν με βέβαιο τρόπο τους ισχυρισμούς που προβάλει στην ένστασή του. Ειδικά, ως έγγραφα, δικαιολογητικά ή λοιπά στοιχεία, για την υποστήριξη της ένστασης προσκομίζονται:

α) αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), όπως αυτά υποβλήθηκαν προς την αρμόδια φορολογική αρχή, τα οποία μπορούν να εξαχθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «taxisnet» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) εφόσον είναι διαθέσιμα για το έτος αναφοράς,

β) αντίγραφα καταστάσεων οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3), όπως αυτά υποβλήθηκαν προς την αρμόδια φορολογική αρχή, τα οποία μπορούν να εξαχθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «taxisnet» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) εφόσον είναι διαθέσιμα για το έτος αναφοράς,

γ) βεβαιώσεις αποδοχών από δημόσιους φορείς (π.χ. Α.Ε.Ι., Δημόσια Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Π., νοσοκομεία), από τους οποίους έχουν ληφθεί αποδοχές που υπολογίστηκαν ως εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για την άσκηση έργου που έχει ρητώς εξαιρεθεί από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) και το εν λόγω εισόδημα λογίστηκε από φορολογικής απόψεως ως εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, ως τέτοιες περιπτώσεις λογίζονται τα εισοδήματα που προέρχονται από διδακτικό έργο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, διοικητικό έργο στο Ι.Ε.Π., το επίδομα για την άσκηση κλινικού έργου, την ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων κ.λπ.,

δ) έγγραφα ή δικαιολογητικά, δυνάμει των οποίων αποδεικνύεται το ύψος των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν κατά το/α έτος/η αναφοράς και τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο που σχετίζεται με την επενδυτική δραστηριότητα του υπόχρεου ή την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας),

ε) στοιχεία του υπόχρεου από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α ́ 251),

στ) αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα του Α.Ε.Ι. προς απόδειξη της χρονικής διάρκειας που βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το έτος αναφοράς, εφόσον δεν είχε την ιδιότητα του υπόχρεου καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους (π.χ. απόφαση διορισμού),

ζ) κάθε άλλο έγγραφο, δικαιολογητικό ή στοιχείο κρίνει χρήσιμο ο υπόχρεος για τον επαναπροσδιορισμό του οφειλόμενου ποσού.

2. Ο υπόχρεος δύναται να αποκρύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή λοιπά στοιχεία  , φορολογικά στοιχεία που αφορούν σε εισοδήματα του ίδιου από άλλες πηγές εισοδημάτων, μη προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρίας, καθώς και σε προσωπικά δεδομένα και φορολογικά στοιχεία τρίτων φυσικών προσώπων.

3. Ο υπόχρεος, σε περίπτωση άσκησης ένστασης με την οποία αιτείται την εξαίρεση εισοδημάτων από το ποσό, το οποίο έχει χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και αποτελεί τη βάση υπολογισμού για την έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής, υποβάλει υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι τα εισοδήματα, των οποίων την εξαίρεση αιτείται, συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των φορολογικών στοιχείων, που χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν έχουν δηλωθεί σε άλλη κατηγορία εισοδημάτων.

4. Εάν η ένσταση ασκείται κατά της πράξης προσδιορισμού παρελθόντων ετών και οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί αφορούν στον ακριβή προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που προέρχεται από ατομική επιχείρηση υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων, ο υπόχρεος προσκομίζει υποχρεωτικά αντίγραφα δηλώσεων εισοδήματος (έντυπο Ε1) σύμφωνα με την περ. α ́της παρ. 1 για έτη αναφοράς από το 2003 και εξής.

5. Ειδικά για τα παρελθόντα έτη, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία τήρησης βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και εφόσον υφίσταται αιτιολογημένη αδυναμία αναζήτησης από άλλους φορείς ή προσκόμισης εγγράφων, δικαιολογητικών ή λοιπών στοιχείων προς απόδειξη των ισχυρισμών του για τα αντίστοιχα έτη, με την επιφύλαξη της παρ. 2, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει αναλυτικά το ύψος του καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που προέρχεται από ατομική επιχείρηση υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων, επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό του επτά τοις εκατό (7%), καθώς και το ποσό που εξαιρείται από την υποχρέωση απόδοσης του εν λόγω ποσοστού και την αιτιολογία εξαίρεσης. Η ψευδής δήλωση στοιχείων επιφέρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

6. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών πραγματοποιείται το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

7. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να ζητήσει από τον υπόχρεο την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων, πλην αυτών που έχει υποβάλει ο υπόχρεος, εφόσον κρίνει αναγκαία την προσκόμισή τους για την εξέταση των ισχυρισμών του ενιστάμενου, ακόμη και μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

Αρμόδιο όργανο εξέτασης ενστάσεων - Διαδικασία

1. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114), εφεξής Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο της ένστασης και τα συνυποβαλλόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

2. Μετά από εξέταση των προβαλλόμενων ισχυρισμών του υπόχρεου και των συνυποβαλλόμενων σε αυτή δικαιολογητικών εγγράφων, η Επιτροπή με απόφασή της δύναται:

α) να απορρίψει την ένσταση, εμμένοντας στο περιεχόμενο της πράξης προσδιορισμού οφειλής που έχει εκδώσει,

β) να κάνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει την ένσταση, εκδίδοντας τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 165788/ Ζ2/4.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 5351),

γ) να ακυρώσει την πράξη προσδιορισμού οφειλής, εάν κρίνει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση απόδοσης.

3. Εάν παρέλθει η προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, η ένσταση θεωρείται ότι έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά της απόφασης της Επιτροπής επί του περιεχομένου της ένστασης και πράξης επαναπροσδιορισμού οφειλής, που εκδίδεται μετά από άσκηση ένστασης του υπόχρεου.

Σχόλια (18)

 
Dimitrios E
16 Μαρ 2021 09:17

Προς ΔΠ και άλλους συναδέλφους:

Δυστυχώς, στην παροχή διευκρινήσεων (ΑΔΑ: 96ΠΕ46ΜΤΛΗ-6ΜΨ) της 10.12.2020, σελ. 30, αναφέρεται ευκρινώς ότι ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν (με 15%) και υπερβαίνουν τα προσδιορισμένα με τη νέα ΚΥΑ (του 7%), δεν μπορούν να συμψηφισθούν με μελλοντικές οφειλές από το 2018 και μετά.
Κοινώς, όσοι πληρώσαν στην ώρα τους τα τριπλάσια ή τετραπλάσια απ' ότι θα καταλογιστούν τώρα, στην ουσία την πάτησαν άσχημα.
Δεν είμαι βέβαιος πώς μπορεί κανείς να κινηθεί νομικά για αυτό το θέμα, αν όμως κάποιος έχει πληροφορίες, θα μπορούσε να τις μοιραστεί εδώ;

 
Ατελείωτη γραφειοκρατία ...
06 Ιαν 2021 11:10

και πλήρης αναποτελεσματικότητα στους ΕΛΚΕ. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών (και κάθε είδους) προγραμμάτων είναι πλήρως εκτεθειμένοι σε ποινικές διώξεις και πρόστιμα ενώ κανένας από το προσωπικό διαχείρισης των ΕΛΚΕ δεν έχει ποτέ διωχθεί για την μη-εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων, που για αυτό πληρώνονται, για να τις εφαρμόζουν.
Στην σημερινή εποχή, έπρεπε όλη η διαχείριση προγραμμάτων να γίνεται μέσω e-banking λογαριασμών στο όνομα των επιστημονικών υπευθύνων, εφαρμόζοντας οι αρμόδιες αρχές ελέγχους ανά εξάμηνο.
Όλο το σύστημα της γραφειοκρατίας βασίζεται στην πρόσληψη συμβασιούχων και διοικητικού προσωπικού, στην στήριξη των ντόπιων "αντιπροσώπων" (των μεσαζόντων) που διπλασιάζουν τις τιμές της αγοράς, και την είσπραξη του 24% από το κράτος.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο υπόλογος που "πληρώνει" τα παραπάνω. Ίσως δεν θα έπρεπε να υποβληθεί ξανά ερευνητική πρόταση μέχρι να αντιμετωπιστεί ορθά η μάστιγα της γραφειοκρατίας (=αναποτελεσματικότητα).

 
@Απαξιωτικό καψόνι
05 Ιαν 2021 21:00

για όσους γνωρίζουν είναι η διαπάλη όσων ζηλεύουν όσους πράττουν.

 
Απαξιωτικό καψόνι
05 Ιαν 2021 19:47

Η παρακράτηση στις πρόσθετες αποδοχές μελών ΔΕΠ προβλεπόταν από το νόμο και είναι σωστό να καταβληθούν. Αυτό που γίνεται όμως σήμερα είναι αδιανόητη απαξίωση και καψόνι από πλευράς πολιτείας και πανεπιστημίων-ΕΛΚΕ των ανθρώπων στους οποίους στηρίζονταν τα πανεπιστήμια
(1) Αμοιβές που δεν έχουν σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα στέλνονται από την ΑΑΔΕ στους ΕΛΚΕ και αυτοί χωρίς κανένα έλεγχο στέλνουν απαιτήσεις 7% για ότι ποσό εμφανίζεται
(2) Όσοι πράγματι είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα και πλήρωναν 15% στα έσοδα σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε ΕΛΚΕ αποδεικνύονται κορόϊδα, αφού όσοι δεν πλήρωναν θα καταβάλουν μόνο 7% στα κέρδη
(3) Πρόσθετες αμοιβές για εργασία αποκλειστικά σε ερευνητικά προγράμματα που προβλέπονταν να αποδίδουν 4% στον ΕΛΚΕ τώρα αντιμετωπίζονται σαν επιχειρηματική δραστηριότητα και ας έχει ο ΕΛΚΕ όλα τα τιμολόγια και βλέπει από που ήταν η αμοιβή
Τρέχα Πανεπιστημιακέ να βρεις στοιχεία που έβαζες στη φορολογική δήλωση του 1999! Όποιος μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες απαιτήσεις γραφειοκρατίας δεν θα είχε χρόνο να κάνει καλά τη δουλειά του στο πανεπιστήμιο.

 
Θύμιος
05 Ιαν 2021 19:01

"Εάν παρέλθει η προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, η ένσταση θεωρείται ότι έχει σιωπηρώς απορριφθεί."
Δηλαδή είναι απολύτων νόμιμο η επιτροπή να μην κάνει τίποτα! Αμοίβεται για αυτό και θα αποδόση και 7% στον ΕΛΚΕ;

 
Θύμιος
05 Ιαν 2021 19:00

Αν δεν απατώμαι υπάρχει δεκαετής παραγραφή στο νόμο του 1995 για τα χρέη "από παρακρατηθέντες ή για λογαριασμό του Δημοσίου εισπραχθέντες φόρους, τέλη και δικαιώματα". Που αν καταλαβαίνω καλά σημαίνει ότι ο,τιδήποτε πριν το 2005 έχει παραγραφεί.

 
Σχολιαστής
05 Ιαν 2021 17:47

Ανεπίτρεπτη και σαφώς αντισυνταγματική εγκύκλιος!! Εννοείται ότι με νομική προσφυγή θα καταρρεύσει προς μεγάλη λύπη των οπαδών του υπεράνω όλων ο ο νόμος!!!

 
Ουδείς υπεράνω του νόμου
05 Ιαν 2021 17:00

Έχω την εντύπωση ότι οι ΕΛΚΕ υπάγονται από καιρό στο Δημόσιο Λογιστικό , και συνεπώς έχουν πλήρη πρόσβαση στα πάντα. Ακόμα και αν είσαι υπάλληλος διορισμένος ως μέλος σε οποιασδήποτε επιτροπή έχει να κάνει με διαχείριση χρήματος ή προμηθειών, π.χ. Αναπληρωματικό μέλος σε Επιτροπή Παραλαβής προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού αξίας 50 ευρώ, πρέπει να υποβάλλεις τακτικά πόθεν έσχες. Μπορεί να μοιάζει υπερβολικό, αλλά αυτός είναι ο νόμος, και κανείς, μα κανείς δεν είναι υπεράνω. Δηλώσεις του τύπου "δεν πληρώνω 25 ευρώ" από κάποιον που έχει μισθό σχεδόν 2.000 το μήνα είναι εντελώς απαράδεκτες. Μήπως θα προτιμούσατε να είχαν διοριστεί όλοι οι πανεπιστημιακοί και υπάλληλοι από τον πρωθυπουργό, όπως οι πρυτάνεις στην γείτονα χώρα;

 
Νίκος
05 Ιαν 2021 14:07

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει κάποιος να κρατάει αποδείξεις και στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις ; Από ότι φαίνεται για 20 χρόνια τουλάχιστον. Για να αποδείξεις δηλαδή ότι είσαι εντάξει πρέπει να κρατάς όλη την χαρτούρα για όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι κάθε πανεπιστημιακός δηλώνει κάθε εξάμηνο του χρόνου τα έξτρα έσοδα που έχει, τα οποία κρατάει και το Πανεπιστήμιο και το Κράτος. Ας ψάξουν λιγάκι και ας απευθυνθούν σε αυτούς που εμπίπτουν στην διάταξη αυτή και ας μην ξεκινάνε με την υπόθεση ότι όλοι είναι ένοχοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Δυστυχώς έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε τους λογιστές και τους γραφειοκράτες από να ασχολούμαστε με τα επιστημονικά μας καθήκοντα. Έτσι δεν πάει μπροστά το κράτος. Μάλλον πίσω πάει έτσι.

 
Προσωπικά Δεδομένα @Παναγιώτης
05 Ιαν 2021 12:42

όταν ήταν να γίνουν τηλεμαθήματα οι επιτροπές προσωπικών δεδομένων είχαν πάρει φωτιά, εισηγήσεις γνωμοδοτήσεις, η υπουργός να κάνει δηλώσεις.
Εδώ, έχουν στείλει οι εφορίες προσωπικά δεδομένα είκοσι ετών για τον καθένα, να τα βλέπει ο καθένας, να τα συζητάει στο καφεδάκι του με τους άλλους.... και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι.
Υποκρισία και από τις διορισμένες επιτροπές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και από την Υπουργό.
Με την ένταση που δημιουργείτε ακούγετε ότι οι υπάλληλοι στις επιτροπές ερευνών δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα φοβούμενοι προσωπικές προσφυγές.

 
μαθαίνεις να μην πληρώνεις
05 Ιαν 2021 12:16

όταν για είκοσι χρόνια δεν πληρώνεις το 15% ζητάνε πλέον το 7%.
Οπότε τι μαθαίνουμε, μην πληρώνεις και κάτι θα γίνει.

Προσωπικά έχω προσφύγει σε δικηγορικό γραφείο για να κινηθώ σε επίπεδο προσφυγής ώστε να μου αποδοθεί πίσω το 8% που έχω πληρώσει τόσα χρόνια (14 για την ακρίβεια). Δεν θα το αφήσω έτσι, ούτε θα δεχθώ κάτι διατάξεις που λένε ότι θα τα αποδώσουν σε όσους πλήρωσαν 15% στο παρελθόν από το 7% όσων θα δώσουν τώρα.
Τα συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία πρόκειται να απευθυνθούν σε όσους περισσότερους μπορέσουν για να κινηθούν νομικά.

Στο τέλος καταλήγουμε να πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά στους δικηγόρους (και συναδέλφους της υπουργού) επειδή δεν μπορεί να οργανωθεί σωστά ένα ηλεκτρονικό σύστημα διασύνδεσης ΑΑΔΕ και ΕΛΚΕ ώστε από δω και πέρα να γίνεται αυτόματα η ανάληψη και απόδοση του όποιου ποσοστού βάσει κωδικών και ιδιότητας.
Ο κος. Πιερρακάκης δεν μπορεί να κάνει κάτι ή δεν είναι πιασάρικο.

 
δεν ήξερε δεν ρώταγε
05 Ιαν 2021 12:04

Καλά ο κος. Διγαλάκης δεν ήξερε, δεν μπορούσε να ρωτήσει την κυρία Υπουργό (που είναι και νομικός), δεν μπορούσε να ρωτήσει τους συναδέλφους του στο Πολυτεχνείο στην Κρήτη.
Εδώ έχουν πάρει στοιχεία από την εφορία για χρόνια που καθηγητές δεν είχαν καν επιχειρηματική δραστηριότητα (κοινώς μπλοκάκια), και τα επεξεργάζονται και πληρώνουν για νομικές διαδικασίες και και και...

Πολλοί πλέον έχουν απευθυνθεί σε νομικές εταιρείες για προσφυγές προς τα Πανεπιστήμια, και από ότι καταλαβαίνω μάλλον θα πληρώσουν περισσότερα από ότι θα λάβουν.
Η ευθύνη απόλυτα στην ηγεσία των Πανεπιστημίων και του υπουργείου. Ο κος. Διγαλάκης έφυγε βέβαια αλλά τι έχει να πει η Υπουργός που επέτρεψε μια τέτοια περιπέτεια προς ανθρώπους που ξόδεψαν 30 χρόνια στα Πανεπιστήμια και προφανώς δεν περιορίστηκαν στο μάθημα τους, αλλά έφεραν χρηματοδότηση, πρόσφεραν δουλειές,,,αυτό είναι το ευχαριστώ....
Για εγκληματίες όλα ξεχνιούνται γρήγορα, για τους άριστους κοιτάμε να τους αρμέξουμε, ιδιαίτερα τις συντάξεις και τους πενιχρούς μισθούς.

 
αίσχος
05 Ιαν 2021 10:38

Λοιπόν η εγκύκλιος του κου Διγαλάκη έχει προκύψει μετά από διαβούλευση με όλους τους Πρυτάνεις για τα διαφυγόντα κέρδη των ΕΛΚΕ.
Σε προηγούμενη απόφαση έχει κανονιστεί ειδική ρύθμιση για τους γιατρούς, ενώ οι υπάλληλοι των ΕΛΚΕ που ασχολούνται με αυτά τα θέματα καλύπτονται νομικά από πρόσφατη ειδική ρύθμιση ώστε να αλωνίζουν στα δεδομένα εικοσαετίας των συναδέλφων καθηγητών.
Επιπλέον δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας που διδάσκει στο ΕΜΠ, έχοντας επιλεγεί επειδή είναι ήδη καθηγητής σε Πανεπιστήμιο δεν πληρώνει το 7% και το πληρώνει κάποιος που κάνει μελέτη ή έρευνα βάσει των επαγγελματικών του δικαιωμάτων (μηχανικός) ανεξάρτητα του αν είναι καθηγητής.
Προφανώς όπως αντιλαμβάνεστε, βάσει της συγκεκριμένης διάταξης όποιος έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα είτε πλήρωνε 15% είτε όχι (γιατί υπήρχαν νομικές ή άλλες εξαιρέσεις - αλήθεια που θα τις βρούμε να τις επικαλεστούμε μετά από 20 χρόνια???) θα λάβει αυτό το χαρτί και θα πρέπει να ψάξει και να προσκομίσει χιλιάδες δικαιολογητικά στην ένσταση που θα κάνει.
Βέβαια μέχρι να εξεταστεί η ένσταση θα πρέπει να πληρώσει άμεσα, ενδεχομένως τεράστια ποσά (ή και μικρά). Υπάρχει πάντα η επιλογή να εξευτελιστούμε λέγοντας ότι δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε για λόγους επιβίωσης και να περιμένουμε τον ΕΛΚΕ να μας λυπηθεί.
Συνάδελφοι οι Πρυτανικές Αρχές της χώρας το αποδέχθηκαν αυτό και το προώθησαν στον κο. Διγαλάκη, εκεί πρέπει να αναζητηθεί η λύση και ας μην κάνουν ότι δεν ήξεραν τίποτα. Ήδη σε πολλά ιδρύματα κάνουν σχέδια πως θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα λεφτά (αλήθεια που θα βρουν να τα επιστρέψουν αν δικαιωθούν οι ενστάσεις).
Μαθαίνω ότι ήδη άρχισαν συνάδελφοι να αποτίνονται σε δικηγορικά γραφεία ώστε να διαχειριστούν το θέμα, οπότε και άλλα έξοδα για συνταξιούχους, κληρονόμους και ενεργούς συναδέλφους.
Μπράβο κε. Διγαλάκη (συνάδελφος καθηγητής) εξαιρετικό έργο παραδίδετε, ας δούμε πως θα χειριστεί αυτή την πονεμένη ιστορία ο νέος υφυπουργός ο κος. Συρίγος (συνάδελφος και αυτός)

Η λύση είναι απλή, αναζήτηση σε βάθος 5ετίας που όσοι έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα διατηρούν τα βιβλία, και από εδώ και πέρα ειδικός κωδικός στην εφορία ώστε να μπαίνουν εκεί τα συγκεκριμένα κέρδη και να μην χρειάζεται να μαθαίνει ο ΕΛΚΕ οποιαδήποτε αλλά εισοδήματα έχουμε και δεν τον αφορούν.

 
Παναγιώτης
05 Ιαν 2021 10:04

Απαράδεκτη διαδικασία, δίχως να τηρείται κανένα μέτρο προστασίας προσωπικών δεδομένων, προσδιορίζεται μια οφειλή με βάση το σύνολο των εισοδημάτων και στη συνέχεια καλείται ο ενδιαφερόμενος να βρει στοιχεία για είκοσι χρόνια πριν για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας

 
ΔΠ
05 Ιαν 2021 09:28

Η παραπάνω εγκύκλιος δεν αναφέρει τι θα γίνει με αυτούς που κατέβαλαν 15% επί του μικτού ποσού εμπρόθεσμα, ενώ τώρα καλούνται όσοι δεν είχαν καταβάλει τα ποσά, να καταβάλουν 7% επί του καθαρού ποσού. Θα επιστραφούν τα ποσά σε αυτούς που εμπρόθεσμα κατέβαλαν 15% επί του μικτού? Αν δεν γίνει αυτό θα πρόκειται για κατάφωρη αδικία αλλά και άνιση μεταχειριση και θα δώσει το μήνυμα στα μέλη ΔΕΠ, μην πληρώνεται ποτέ μέχρι να έρθει μία ρύθμιση και να ξεχρεώσετε.

 
να δώκω διεύθυνση
05 Ιαν 2021 09:10

να πλερώσω τα 25 ευρά και 5 για καφέ του κλητήρα;

 
Νίκη
05 Ιαν 2021 08:45

Αν ειναι έτσι ο νόμος να πληρώσουν όλοι, όχι επιλεκτικά!

 
Δον Κιχώτης
05 Ιαν 2021 07:29

Ροφός: χεεεεεεεεε....
Καρχαρίας: ΧΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ