Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Νέες διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων, ΙΙΕΚ , ΚΔΒΜ , Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και 29 Ιανουαρίου
Δημοσίευση: 17/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σχέδιο Νόμου, το οποίο περιέχει διατάξεις για την απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας  των  Κολλεγίων, των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), των  Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), των  Φροντιστηρίων  και  των  Κέντρων Ξένων Γλωσσών, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση  μέχρι και 29  Ιανουαρίου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 Ειδικότερα οι διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

Μετά από το άρθρο 120 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο Κ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.ΙΕΚ), ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Άρθρο 121
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν τα κολλέγια, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, με κωδικούς NACE 85.41 και 85.59.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μπορούν να ασκούν δραστηριότητα κολλεγίων, ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων δια βίου μάθησης, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

Άρθρο 122
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος είναι:

(α) Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τα κολλέγια, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και τα κέντρα δια βίου μάθησης,

(β) ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Άρθρο 123
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης

1. Τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης υπάγονται για την ίδρυση και λειτουργία τους σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7.

Ομοίως σε καθεστώς έγκρισης υπάγονται τα κέντρα δια βίου μάθησης, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα ή τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων.

2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικά για την έγκριση κολλεγίου και ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης απαιτείται η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ για τη συνδρομή των νόμιμων κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και των δικαιολογητικών η αρμόδια αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία της δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Η αίτηση χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας αυτών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια.

3. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τροποποιείται μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας. Για την τροποποίηση της έγκρισης τηρείται η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή ανάκλησης της έγκρισης, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης και για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

4. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται, εφόσον οι κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου φορέα. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή που χορηγεί την έγκριση μετά από σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

5. Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την έγκριση της τροποποίησής της, καθώς και για την έγκριση της μεταβίβασής της απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 128.

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τις εγκρίσεις και τις τροποποιήσεις τους στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

7. Η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Άρθρο 124
Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης

1. Τα κέντρα δια βίου μάθησης, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει την αναλογία ενός (1) ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

3. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή διακοπής της λειτουργίας, οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή σχετική με τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας ή για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

5. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης, ή της γνωστοποίησης μεταβολής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

6. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 128.

7. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί, τόσο την αρχική γνωστοποίηση, όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

8. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Άρθρο 125
Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόμενες με το πρόσωπο του φορέα

1. Φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 121, εφόσον:

(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και, καθώς επίσης και την ιδιότητα του κληρικού.
(δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης,
(ε) δεν έχει καταδικαστεί σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

2. Νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 120, εφόσον:

(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος – μέλος της Ε.Ε.• από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρθρου 5 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2).
(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
(γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,
(ε) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της αδείας ή της διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,
(στ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πληροί τις προϋποθέσεις των περ. (γ), (δ), (ε) και (στ) της παρ. 1.

3. Τα νομικά πρόσωπα, εκτός των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της ιδιότητας τους (ex officio), μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 121, εφόσον οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 126
Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόμενες με την κτιριολογική υποδομή του φορέα

Για την κτιριολογική υποδομή των δραστηριοτήτων του άρθρου 121 ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή τμήμα κτηρίου ή οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυώροφο κτήριο), απαιτείται:

(α) νόμιμο αυτοτελές κτίριο ή τμήμα κτιρίου ή οριζόντια ιδιοκτησία ή βεβαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
(β) τήρηση της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας,
(γ) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,
(δ) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,
(ε) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) για τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 123 και δώδεκα (12) τ.μ. για τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 124,
(στ) ενάμιση (1,5) τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
(ζ) δύο (2) τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης.
Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι,
(η) δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα (κτίριο ή όροφο) ανά περιφέρεια,
(θ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους.

Άρθρο 127
Κυρώσεις

1. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, η παράλειψη υποβολής αρχικής γνωστοποίησης, ή η παράλειψη υποβολής γνωστοποίησης μεταβολής, ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 122, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της αδείας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας.

2. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς αυτή να έχει λάβει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 122, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 128
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία της έγκρισης, της τροποποίησης και της μεταβίβασης αυτής, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται οι εγκρίσεις και οι τροποποιήσεις τους, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έγκριση, την τροποποίηση και τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος των παραβόλων της παρ. 5 του άρθρου 123, αναφορικά με την έγκριση, και της παρ. 6 του άρθρου 124, αναφορικά με τη γνωστοποίηση, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 127, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, και της παρ. 2 του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε έγκριση, η διαδικασία επιβολής τους, οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των δραστηριοτήτων σε περίπτωση έλλειψης έγκρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 129
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι δραστηριότητες της παρ. 1 των άρθρων 123 και 124 που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν ήδη λάβει άδεια εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 123 υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 123, και ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 124 υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 124. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης ή την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 123 νοείται η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. Όπου γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 124, νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 130
Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων δεν εφαρμόζονται, ως προς τις δραστηριότητες του άρθρου 121, η περ. 1, η υποπερ. α της περ. 2, το πρώτο εδάφιο της περ. 3, οι περ. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 και 18 της υποπαρ. Θ3 και οι περ. 1, 2, 4 και 6 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).».

 

Σχόλια (2)

 
Γιώργος
17 Ιαν 2021 22:49

Καλύτερα να μην μιλάει όποιος δεν γνωρίζει. Απαγορεύεται στο Ελληνικό κράτος να ανακατευθεί στους "ακαδημαϊκούς όρους" που αναφέρεις. Του όρους αυτούς τους ορίζουν τα Πανεπιστήμια που δίνουν τα πτυχία. Αν τώρα θεωρείς ότι ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού δεν εξετάζει τους όρους αυτούς, τότε δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.

 
Ακαδημαικη αριστεία σε όλο της το μεγαλείο...
17 Ιαν 2021 17:14

Ούτε μια (μα ούτε μια) διάταξη σχετική με κάποιους -εστω υποτυπώδεις ακαδημαϊκούς όρους!
Αρκεί ο «κολεγιαρχης» να είναι πάνω από 18.. να έχει ένα διαθέσιμο κτίριο .. και πολλούς υποψήφιους .

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ