Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύγκλητος Ιονίου Πανεπιστημίου: Οι επισημάνσεις επί του Σχεδίου Νόμου του υπ. Παιδείας

Δημοσίευση: 20/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ψήφισμα που εξέδωσε, επαναφέρει το αίτημά της προς το υπουργείο Παιδείας   για αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού, ούτως ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανωτέρω δαπάνες φύλαξης και προστασίας των υποδομών του.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι οι βάσεις εισαγωγής των Τμημάτων του εξαρτώνται από μη-ακαδημαϊκούς παράγοντες, όπως η πολυνησιωτικότητα και η περιφερειακή τους έδρα, θεωρεί ότι πρέπει, πέραν του ορισμού του αριθμού των εισακτέων εκ μέρους των Τμημάτων, κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του όποιου νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να δοθεί η δυνατότητα μιας περισσότερο ευέλικτης δυνατότητας ορισμού του επιτρεπόμενου εύρους της βάσης εισαγωγής σε αυτά, αποφεύγοντας την έμμεση επιβολή τιμών αυτής από τα οριζόμενα στην προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση, κάτι που αντίκειται στο βασικό σκεπτικό του νομοσχεδίου και απειλεί τις αναπτυξιακές ακαδημαϊκές προοπτικές του Ιδρύματος.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά την 15η συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 20 Ιανουαρίου 2021, αφού έλαβε υπόψιν το κατατεθέν προς διαβούλευση σχέδιο νόμου περί προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμισης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την σχετική εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου (10 η συνεδρίαση/18.01.2021), εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

-    Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο οφείλει στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Α.Ε.Ι. να λαμβάνει μέριμνα και να προστατεύει την περιουσία και τις υποδομές του α) με 24ωρη φύλαξη, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί υπό την αποκλειστική ευθύνη και εποπτεία της διοίκησης και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε Ιδρύματος και β) με την εκπόνηση και εφαρμογή κατάλληλου σχεδίου πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

-    Τυχόν φαινόμενα παραβατικότητας, βίας και τέλεσης ποινικών αδικημάτων εντός των χώρων των Ιδρυμάτων είναι ανησυχητικά και καταδικαστέα, αλλά δεν πρέπει να συνδέονται με την ακαδημαϊκή λειτουργία των Πανεπιστημίων, ούτε να χαρακτηρίζουν εν γένει την ταυτότητα και την προσφορά τους. Το πλαίσιο αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών ορίζεται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα και δεν πρέπει να σχετίζεται με πειθαρχικά ζητήματα ακαδημαϊκής φύσεως τα οποία πρέπει να ρυθμίζονται στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου και των κανονισμών των Ιδρυμάτων.

-    Τα ακαδημαϊκά Τμήματα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν βασικές παραμέτρους του συστήματος εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τρόπο ολιστικό, ο οποίος δεν θα περιλαμβάνει μόνο τον καθορισμό των βάσεων εισαγωγής και των συντελεστών βαρύτητας της τελικής μοριοδότησης, αλλά πρωτίστως του αριθμού των εισακτέων, λαμβάνοντας υπόψιν τις διαθέσιμες υποδομές, αλλά και αξιοποιώντας αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο διαθέσιμος αριθμός των διδασκόντων. Η όποια διαφορετική, μη-ολιστική προσέγγιση θέτει εν αμφιβόλω τη μεσοπρόθεσμη δυνατότητα των Τμημάτων - ειδικά αυτών της περιφέρειας - να δεχθούν το σύνολο των εισακτέων που τους αναλογεί, δημιουργώντας αρνητικές προοπτικές ακαδημαϊκής βιωσιμότητας.

-    O ορισμός του αριθμού των εισακτέων εκ μέρους των Ιδρυμάτων εκτιμάται ότι θα μειώσει την εμφάνιση φαινομένων που σχετίζονται με την παρατεταμένη διάρκεια των σπουδών. Ενός φαινομένου που πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψιν την επιβάρυνση που δημιουργεί στον ακαδημαϊκό προγραμματισμό των Ιδρυμάτων, αλλά και τις πολύπλευρες κοινωνικές συνέπειες που δημιουργεί η όποια σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Η αντιμετώπιση αυτή δεν μπορεί να είναι ποσοτικά οριζόντια με βάση τη διάρκεια των σπουδών. Θα πρέπει να συνδυάζει απαραιτήτως ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία να συνεκτιμούν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την συνολική εικόνα των σπουδών.

Ειδικότερα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως πολυνησιωτικό Ίδρυμα, το οποίο αναπτύσσεται χωρικά σε τέσσερα (4) νησιά και πέντε (5) πόλεις, διαθέτει ήδη υπηρεσίες φύλαξης, οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό, ούτως ώστε να καλύπτεται το σύνολο των υποδομών του και να εξασφαλίζεται η επίβλεψη και προστασία τους σε 24ωρη βάση από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό - πάντοτε υπό την αποκλειστική ευθύνη και εποπτεία της διοίκησης και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του - αλλά και να προλαμβάνεται η όποια εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς. Η τρέχουσα τακτική χρηματοδότηση του Ιδρύματος δεν επαρκεί για την κάλυψη της ανωτέρω επιτακτικής ανάγκης και πρέπει επειγόντως να αυξηθεί. Η ελεγχόμενη πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους του Πανεπιστημίου μπορεί να συμβάλλει συμπληρωματικά στην προστασία ευαίσθητων ερευνητικών υποδομών του. Τυχόν, όμως, καθολική επιβολή της είναι άσκοπη, αλλά και ανεφάρμοστη, λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησης των υποδομών αυτών εντός του εκάστοτε αστικού ιστού. Αντιθέτως, απαιτούνται πρόσθετα κονδύλια για την εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και περίφραξης των υποδομών του Ιδρύματος στο σύνολο των τεσσάρων (4) νησιών.

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος επαναφέρει το αίτημά της προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού, ούτως ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανωτέρω δαπάνες φύλαξης και προστασίας των υποδομών του. Παράλληλα, με δεδομένο ότι οι βάσεις εισαγωγής των Τμημάτων του εξαρτώνται από μη-ακαδημαϊκούς παράγοντες, όπως η πολυνησιωτικότητα και η περιφερειακή τους έδρα, θεωρεί ότι πρέπει, πέραν του ορισμού του αριθμού των εισακτέων εκ μέρους των Τμημάτων, κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του όποιου νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να δοθεί η δυνατότητα μιας περισσότερο ευέλικτης δυνατότητας ορισμού του επιτρεπόμενου εύρους της βάσης εισαγωγής σε αυτά, αποφεύγοντας την έμμεση επιβολή τιμών αυτής από τα οριζόμενα στην προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση, κάτι που αντίκειται στο βασικό σκεπτικό του νομοσχεδίου και απειλεί τις αναπτυξιακές ακαδημαϊκές προοπτικές του Ιδρύματος.

Σχόλια (2)

 
Προβληματική ακαδημαϊκή δομή ΑΕΙ
20 Ιαν 2021 23:56

To Πανεπιστήμιο ως πολυνησιωτικό Ίδρυμα, το οποίο αναπτύσσεται χωρικά σε τέσσερα (4) νησιά και πέντε (5) πόλεις - είναι δυνατόν αυτή η δομή να ωφελεί τη διδασκαλία και την έρευνα; Το ίδιο και χειρότερα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με σχολές σε (6) νησιά, Ρόδο, Λήμνο, Λέσβο, Σύρο, Σάμο και Χίο.

Αντίστοιχα, και στην Κρήτη όπου τριά ξεχωριστά (!) ΑΕΙ έχουν εξαπλωθεί σε όλο το νησί, και στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία.

@ xyz
20 Ιαν 2021 21:58

Το υπουργείο γνωρίζει ότι πολλά περιφερειακά τμήματα (πχ. τμήμα Μαθηματικών Κρήτης) έχουν χαμηλή βάση λόγω απόστασης από την ενδοχώρα.

Προφανώς τα περιφερειακά πανεπιστήμια επιθυμούν ένα αναβαθμισμένο επίπεδο φοιτητών χωρίς παράλληλα να χάσουν κρίσιμη μάζα σπουδαστών που θα τους επιτρέψει να διεκδικούν θέσεις προσωπικού, χρηματοδότηση και να ανανεώνουν το δυναμικό τους. Με το ισχύον καθεστώς βλέπουμε περιφερειακές σχολές να έχουν υψηλότερο αριθμό εισακτέων από κεντρικές, κάτι που πιέζει τις βάσεις τους - και μετά γίνεται μεταφορά μέσω του συστήματος των μετεγγραφών.

Αυτό θεωρείται Δημόσια Εκπαίδευση;

Μόνη λύση είναι όλα τα περιφερειακά τμήματα να έχουν τουλάχιστον 50 μέλη ΔΕΠ και επαρκές επικουρικό προσωπικό και να δέχονται από 120 έως 150 εισακτέους κάθε έτος, όπου ΜΟΝΟ το 5% θα έχει δυνατότητα μετεγγραφής. Αυτό είναι απόφαση του Υπουργείου: μόνο προωθώντας κατάλληλες συνενώσεις μεταξύ ΑΕΙ θα ισχυροποιηθούν οι σχολές και να παρέχουν υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Ο κύριος λόγος που οι φοιτητές δεν επιλέγουν σχολές εκτός κέντρου ή καθυστερούν στις σπουδές τους είναι οικονομικά προβλήματα και η ανάγκη βιοπορισμού.

( Διαβάζουμε απίστευτα πράγματα. Ότι οι αναπτυξιακές ακαδημαϊκές προοπτικές του Ιδρύματος απειλούνται αν δεν αφεθούν να πέφτουν ελεύθερα οι βάσεις εισαγωγής. Αυτό θεωρείται Πανεπιστήμιο? )

 
xyz
20 Ιαν 2021 21:58

Διαβάζουμε απίστευτα πράγματα. Ότι οι αναπτυξιακές ακαδημαϊκές προοπτικές του Ιδρύματος απειλούνται αν δεν αφεθούν να πέφτουν ελεύθερα οι βάσεις εισαγωγής. Αυτό θεωρείται Πανεπιστήμιο?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ