ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Απόφαση (ΦΕΚ): Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων

Δημοσίευση: 20/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για τον συλλογικό  προγραμματισμό , εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και στόχοι
της εσωτερικής αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Eπιμέρους στόχοι της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας είναι μεταξύ άλλων:

- η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων που επιδιώκουν την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/-τριών,
- η ανάπτυξη συνεργατικών διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών,
- η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
- η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στη σχολική κοινότητα.

Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών σημείων, των αδυναμιών αλλά και των αναγκών που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα. H διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας:

α) της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,

β) της διοικητικής λειτουργίας, και

γ) της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα, ενώ θεμελιώδη στοιχεία της αποτελούν ο αναστοχασμός, σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και η τεκμηριωμένη αξιολογική κρίση που βασίζεται στη συστηματική συλλογή στοιχείων από ποικιλία πηγών.

Άρθρο 2
Προγραμματισμός - Υλοποίηση - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας εφαρμόζουν κάθε έτος διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, ως προς τη λειτουργία τους και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού του έργου της σχολικής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων και τον σχεδιασμό αντίστοιχων συλλογικών δράσεων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης έχει ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, η σχολική μονάδα συντάσσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για τον λόγο αυτό.

Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια συνεχής κυκλική διαδικασία τριών (3) υποχρεωτικών σταδίων:


Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Αφορά στον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και στον εντοπισμό των θεματικών αξόνων, των τομέων δηλαδή που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη μάθηση των μαθητών/τριών ή/και για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και είναι δυνατό να βελτιωθούν. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει στόχους και συγκροτεί ομάδες εκπαιδευτικών, που καταρτίζουν Σχέδια Δράσης, για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. Αφορά στην υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και στην εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνολικά και οι υπεύθυνες Ομάδες Δράσης υλοποιούν, συλλέγουν, μελετούν, αναλύουν και αποτιμούν τα σχετικά δεδομένα, προσαρμόζοντας, τροποποιώντας και παρεμβαίνοντας διορθωτικά, εάν χρειάζεται. Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού. Εάν ο Σύλλογος κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό –ή σε τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή-Εκπαιδευτικού– Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Αφορά στην αποτίμηση: (α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, καθώς και (β) των επιμέρους Σχεδίων Δράσης, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τις Ομάδες Δράσης και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει σε σχέση με την επίδρασή τους.

Το στάδιο αυτό συμπίπτει με το τέλος του διδακτικού έτους, οπότε ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον Σύλλογο Διδασκόντων, για να συντάξουν την ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. από 15 έως 25 Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 3
Λειτουργίες, θεματικοί άξονες και δείκτες για την εσωτερική αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς τις τρεις βασικές της λειτουργίες, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω σε επιμέρους θεματικούς άξονες. Κάθε θεμα-τικός άξονας περιγράφεται μέσω της παράθεσης μιας σειράς δεικτών, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο αναφοράς του περιεχομένου κάθε άξονα και δεν αποτιμώνται ξεχωριστά.

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας γίνεται σε επίπεδο θεματικού άξονα, σε τετράβαθμη κλίμακα: 1 = μη επαρκής λειτουργία, με αρκετά σημεία προς βελτίωση, 2 = επαρκής λειτουργία με κάποια σημεία προς βελτίωση, 3 = καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς βελτίωση, 4 = εξαιρετική λειτουργία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αξιολογεί το έργο του σχολείου ως προς κάθε λειτουργία και θεματικό άξονα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, τις διαθέσιμες υποδομές, και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της.

Οι λειτουργίες, οι θεματικοί άξονες και οι δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Άρθρο 4
Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας

Ο Συλλογικός Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου αφορά:

α) στην καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο της παροχής του εκπαιδευτικού της έργου, και

β) στη συστηματική διαδικασία καθορισμού στόχων βελτίωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, επιλογής θεματικών αξόνων εστίασης και κατάρτισης Σχεδίων Δράσης. Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση πριν την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/ της Διευθυντή/τριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση, εκτός από τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Παιδαγωγικής Ευθύνης, είναι δυνατόν να προσκληθούν στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Π.Ε., καθώς και μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα και επιστήμονες άλλων εποπτευόμενων από το ΥπουργείοΠαιδείας και Θρησκευμάτων φορέων.

Στο πλαίσιο της αρχικής Συνεδρίασης, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αξιοποιώντας:

α) την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του προηγούμενου σχολικού έτους,

β) τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του/της Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης,

γ) τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματατης αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν την ειδική συνεδρίαση, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, και δ) τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει, προβαίνει:

(i) στον προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας όσον αφορά στην καθημερινή λειτουργία της, και

(ii) στο σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας, βάσει της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της και της εκτίμησης των δυνατοτήτων της. Για τον σκοπό αυτό, τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων καταθέτουν προτάσεις για Σχέδια Δράσης που θα αναλάβουν ομάδες 2-5 συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίες επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον Ομάδες Δράσης (Α και Β):

Δράση Α. Η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο του πρώτου θεματικού άξονα, «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» (άρθρο 3) είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Ομάδα Δράσης μπορεί να συγκροτείται από:

- εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κοινά γνωστικά αντικείμενα. Τα μέλη της Ομάδας προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη τα Προγράμματα Σπουδών και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σχεδιάζουν κοινές διδακτικές πρακτικές, επιλέγουν ή διαμορφώνουν από κοινού συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμόζουν εναλλακτικές πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών τους κ.λπ.,

- εκπαιδευτικούς διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκουν σε κοινά τμήματα. Τα μέλη της Ομάδας προβαίνουν στο σχεδιασμό διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών και μαθητριών τους, την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ή δυσκολιών κατά τη διδασκαλία τους, την υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων κ.λπ.,

- εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που θα σχεδιάσουν Δράση για την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών/παιδαγωγικών πρακτικών, δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, διαθεματικών προσεγγίσεων, πρακτικών αξιολόγησης κ.λπ. σε διαφορετικά τμήματα και γνωστικά αντικείμενα.

Οι εκπαιδευτικοί θέτουν στη δοκιμασία των πραγματικών συνθηκών της τάξης τους (α) τον προγραμματισμό τους για τη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου, (β) την εφαρμογή του κοινού προγραμματισμού σε πλαίσιο συνδιδασκαλίας ή/και ετεροπαρατήρησης, όταν είναι εφικτό, και (γ) τα συμπεράσματα από τη μεταξύ τους ανατροφοδότηση. Διευκρινίζεται ότι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό προγραμματισμό, σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις ανατροφοδότησης, στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ωραρίου. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας φροντίζει ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα να παρέχει τις σχετικές χρονικές διευκολύνσεις.

Δράση Β. Κάθε εκπαιδευτικός εντάσσεται σε μία τουλάχιστον επιπλέον Ομάδα Δράσης, επιλέγοντας ένα δεύτερο θεματικό άξονα (άρθρο 3) με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους στόχους της σχολικής μονάδας, καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα. Ο/Η Διευθυντής/τρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων φροντίζουν να υπάρχει, κατά το δυνατό, ισοκατανομή Ομάδων Δράσης στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν σε μία τουλάχιστον Δράση (Α ή Β) της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες. Για τη δεύτερη Δράση τους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του σχολείου στο οποίο θα δηλώσουν συμμετοχή.

Ο Συλλογικός Προγραμματισμός, η καταγραφή δηλαδή των στόχων βελτίωσης για την εκάστοτε σχολική χρονιά, ανά θεματικό άξονα, και των τίτλων των Σχεδίων Δράσης που θα αναλάβουν οι Ομάδες, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., μετά από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι Ομάδες Δράσης, στη συνέχεια, προβαίνουν στον αναλυτικό σχεδιασμό των Δράσεων, τον οποίο επίσης αποτυπώνουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., αναφέροντας τους στόχους, το περιεχόμενο, τα μέσα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ.

Ο Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδιασμού των Δράσεων στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το σχεδιασμό του με βάση την ανατροφοδότηση αυτή.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και όποτε κρίνεται αναγκαίο, ο/η Διευθυντής/τρια συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να εξετάσουν την πορεία υλοποίησης του Συλλογικού Προγραμματισμού, καθώς και την εφαρμογή τυχόν διορθωτικών παρεμβάσεων.

Στο τέλος του διδακτικού έτους, εξετάζεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν οι συνεργαζόμενες ομάδες την εργασία τους σε ειδική εκδήλωση του σχολείου, σε δια- σχολικές συναντήσεις ή σε εκπαιδευτικές ημερίδες ανάλογης θεματικής, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών.

Η τελική αξιολόγηση της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης λαμβάνει χώρα στο τέλος του διδακτικού έτους, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την οποία οι Ομάδες παρουσιάζουν, αποτιμούν και συζητούν συλλογικά τις εμπειρίες από τη συνεργασία και τις Δράσεις που υλοποίησαν, τους τομείς που θεωρούν ότι βελτίωσαν, τα σημεία στα οποία δυσκολεύτηκαν, τους παράγοντες που τους βοήθησαν ή/και τους δυσκόλεψαν.

Συμπληρωματικά, οι ομάδες προβαίνουν στην λεκτική αυτοαξιολόγηση (1. μη επαρκής, 2. επαρκής, 3. καλή, 4. εξαιρετική) παραμέτρων των Σχεδίων Δράσης, με κριτήρια τις βελτιώσεις, τους εμπλουτισμούς, τους εκσυγχρονισμούς και τις αλλαγές που επήλθαν στις αντιλήψεις και στις πρακτικές των μελών της ομάδας δράσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους. Τέλος, οι ομάδες δράσης παραθέτουν, ενδεικτικά, στοιχεία/τεκμήρια που στηρίζουν την αξιολογική αποτίμηση των Δράσεων.

Άρθρο 5
Διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, κατά την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πραγματοποιείται η εσωτερική αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συμπληρώνεται και καταχωρίζεται μέχρι τις 25 Ιουνίου κάθε έτους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., και αποτυπώνει:

1. τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολικής μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.).

Στο πεδίο αυτό καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συν- θήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της,

2. το αποτέλεσμα της αποτίμησης των λειτουργιών της σχολικής μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στους θεματικούς άξονες εστίασης (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης),

3. την τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής, με επισύναψη σχετικών τεκμηρίων,

4. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των τριών λειτουργιών της σχολικής μονάδας,

5. τους στόχους βελτίωσης που είχαν τεθεί στο Συλλογικό Προγραμματισμό με εστίαση στις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας,

6. τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων που υλοποιήθηκαν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί,

7. τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των Δράσεων,

8. την πιθανή ανάδειξη καλών πρακτικών με προτάσεις για αξιοποίησή τους,

9. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,

10. προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης ή ανάληψης πρωτοβουλιών για το επόμενο σχολικό έτος.

Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Άρθρο 6
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης

Α. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολείο

Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Στην Έκθεση αυτή έχει πρόσβαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, καθώς και το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει:

1. ανατροφοδοτικές παρατηρήσεις καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης σχετικά με τον Συλλογικό Προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης της σχολικής μονάδας,

2. την τεκμηριωμένη αποτίμηση των λειτουργιών του σχολείου ανά θεματικό άξονα (σε δεκάβαθμη κλίμακα), 3. συνολική εκτίμηση των θετικών σημείων και των αδυναμιών του σχολείου όσον αφορά τις τρεις λειτουργίες, καθώς και προτάσεις βελτίωσης.

Επισημαίνεται ότι ο/η Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, κατά τη διατύπωση των ανατροφοδοτικών παρατηρήσεων και προτάσεων, πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, τα κοινωνικο-πολιτισμικά δεδομένα της, τις προσπάθειες του Διευθυντή/τριας και των εκπαιδευτικών, καθώς και το γενικότερο κλίμα του σχολείου.

Β. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολείων ευθύνης του/της ΣΕΕ

Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε έτους.

Η Έκθεση αυτή των Σ.Ε.Ε. αποτυπώνει συνοπτικά:

1. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των σχολικών μονάδων ευθύνης τους,

2. προτάσεις για τη βελτίωση των λειτουργιών τους και την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών,

3. συνολική αποτίμηση των Δράσεων των σχολικών μονάδων ευθύνης τους με αναφορά στα σημαντικότερα αποτελέσματά τους, στις καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν, στα θέματα που χρήζουν μελέτης στο άμεσο μέλλον καθώς και σε προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Άρθρο 7
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβάνει:

1. συνολικές συνοπτικές παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης στα σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ανά θεματικό άξονα,

2. προτάσεις βελτίωσης ανά βαθμίδα και τύπο σχο- λείου,

3. καταγραφή των καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν, με παράθεση του υλικού που παρήχθη και προτείνεται για την εφαρμογή σε άλλες σχολικές μονάδες,

4. προτάσεις για διάχυση των επιτυχημένων πρακτικών που αναπτύχθηκαν στις σχολικές μονάδες,

5. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,

6. καταγραφή των αναγκών και των τάσεων που αναδείχθηκαν μέσα από τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας,

7. άλλες επισημάνσεις, κατά την κρίση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Άρθρο 8
Συντονισμός και Παρακολούθηση

Την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού της διαδικασίας του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων έχουν:

1. σε περιφερειακό επίπεδο το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

2. σε εθνικό επίπεδο η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το Ι.Ε.Π.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ψηφιακής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και εστιάζοντας κυρίως στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.:

(α) συντάσσει ετήσια Έκθεση (ν. 4142/2013), εστιάζοντας σε γενι- κές παρατηρήσεις, αναφορικά με τα επιτεύγματα, τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τις τάσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και

(β) εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των διαδικασιών του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Οι ετήσιες Εκθέσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επί- πεδο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο.

Άρθρο 9
Ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. για τη σύνταξη του Συλλογικού Προγραμματισμού, της Εσωτερικής και της Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4692/2020, το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην οποία συντάσσονται (α) ο Συλλογικός Προγραμματισμός των σχολικών μονά- δων, (β) η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, (γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, και (δ) η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για το σύνολο των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 10
Διατάξεις για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων.

1. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, δεν προβλέπεται η εφαρμογή των διαδικασιών Συλλογικού Προγραμματισμού του άρθρου 4. Κατά συνέπεια, οι Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης θα υποβληθούν σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσης, χωρίς την αναφορά των σημείων που αφορούν σε θέματα του Συλλογικού Προγραμματισμού και στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης.

Ειδικότερα:

i. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας δεν θα περιλαμβάνει τα σημεία 5-8 του άρθρου 5.
ii. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης για κάθε σχολείο (Α) δεν θα περιλαμβάνει το σημείο Α. 1 του άρθρου 6.
iii. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολείων ευθύνης του/της ΣΕΕ (Β) δεν θα περιλαμβάνει το σημείο Β.3 του άρθρου 6.
iv. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν θα περιλαμβάνει τα σημεία 1, 3, 4 του άρθρου 7.

2. Για την προετοιμασία της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (σχολικού έτους 2020-2021):

- Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσης.

- Συγκροτούνται ομάδες εκπαιδευτικών, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες του άρθρου 3, με σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 εισήγηση αναφορικά με την αποτίμησή τους. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας και ο αριθμός των θεματικών αξόνων που αναλαμβάνει η κάθε ομάδα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

- Οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων συλλέγουν δεδομένα και τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία και το έργο της σχολικής μονάδας όσον αφορά τον θεματικό άξονα (ή τους θεματικούς άξονες) που έχουν αναλάβει, προκειμένου να συμβάλουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτίμηση του θεματικού άξονα (ή των θεματικών αξόνων).

- Στις αρχές Ιουνίου, οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων παρουσιάζουν τις σχετικές εισηγήσεις τους στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να συζητηθούν από κοινού και να συνταχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, με τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.i).

- Στο πεδίο «Ταυτότητα» της σχολικής μονάδας (άρθρο 5.1), όπου περιγράφονται σύντομα τα χαρακτηριστικά της (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.), καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της.

3. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέ- σεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.ii).

4. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iii).

5. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iv).

Σχόλια (30)

 
Δημήτρης
05 Φεβ 2021 14:13

@simon05, τα περισσότερα αυτά τα έλυσαν στο εξωτερικό μέσω της αξιολόγησης κυρίως εσωτερικής αλλά θεσμική , δηλαδή υπεύθυνη και με διαστάσεις. Φυσικά υπάρχει και η εξωτερικη αλλά ενδυναμωτικη αξιολόγηση. Η ΟΛΜΕ τι ακριβώς προτείνει για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά που αναφέρετε;

 
simon
05 Φεβ 2021 12:56

Ας επανδρώσουν τα πολυδύναμα σχολεία με γραμματέα, γενικών καθηκόντων, υλικοτεχνικό εξοπλισμό (λάπτοπ, projectior, θρανία), συντήρηση σχολείων στα σοβαρά, η τακτική επιχορήγηση να επανέλθει όπως παλαιότερα, μόνιμη καθαρίστρια, τεχνικό - υπάλληλο του Δήμου για να επιδιορθώνει στα σχολεία τα προβλήματα ίντερνετ, το ΠΣΔ να παρέχει 100 mbps στο δίκτυο μέσω cosmote και αφού διαγράψει από το νόμο τις τάχα ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των σχολείων, γιατί αν δεν το κάνει θα δημιουργηθεί φανερή ανισότητα στα σχολεία, και θα διαλέγουν οι γονείς σχολεία, τότε και μόνο τότε, να έρθει η αξιολόγηση μετά χαράς....
Όλα τα παραπάνω υπάρχουν σε χώρες της Ευρώπης? Σε ποιες?
Αν ναι τι είδους αξιολόγηση έχουν? Να αναφερθεί...
Πως αξιολογούν τα στελέχη?
Τι μισθό έχουν?
Ας βοηθήσει σε αυτό η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ... Ας κάνουν προτάσεις...
Έτσι θα φανεί και η διαφορά απόψεων και τι πραγματικά επιδιώκει το υπουργείο.

 
ΖΟΡΟ
05 Φεβ 2021 09:54

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.......ΜΟΝΟ ΟΙ ...........ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ..... ... ΜΠΡΑΒΟ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΒΑΛΕ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.... ΥΓ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟΣ ΦΟΒΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ.......ΓΥΜΝΟΣ Ο............... ΜΗΠΩΣ ....ΜΗΠΩΣ...ΛΕΩ...ΕΓΩ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

 
Ert
22 Ιαν 2021 19:57

Για να δούμε όμως η υπουργός θα σπάσει αυγά; Θα στείλει στα πειθαρχικά όσους δεν θα εφαρμόσουν την αξιολόγηση; Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω.

 
Στράτος
22 Ιαν 2021 19:14

Αυτοαξιολόγηση σχολείων και επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Όπως έγινε γνωστό το Υπουργείο Παιδείας προχωρά άμεσα στην εφαρμογή των διατάξεων για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων (1). Την ίδια στιγμή αναμένεται τον Φεβρουάριο ο νέος νόμος που αφορά στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών αλλά ταυτόχρονα και στην επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης. Όπως όλα δείχνουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα αναλάβουν τα νέα στελέχη εκπαίδευσης που θα επιλεγούν με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου.
Τι πρόκειται όμως να γίνει με την αυτοαξιολόγηση των σχολείων; Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολείων μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ενώ το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης του. Τέλος το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου.
Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιοι ΣΕΕ (ή Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, όπως θα ονομαστούν τα νέα στελέχη) θα προχωρήσουν στις παραπάνω ενέργειες; Αυτοί που τώρα υπηρετούν στις θέσεις ή οι νέοι που θα επιλεγούν με το νέο νόμο επιλογής στελεχών; Επειδή μάλιστα η επιλογή των ΣΕΕ θα προηγηθεί αυτής άλλων στελεχών εκπαίδευσης (π.χ. των Διευθυντών σχολείων), πότε αναμένεται οι νέοι ΣΕΕ να επιλεγούν και πότε θα γνωρίσουν τα σχολεία ευθύνης τους και θα συνεργαστούν μαζί τους για την αυτοαξιολόγηση;
Ο σχεδιασμός επιλογής νέων στελεχών εκπαίδευσης προσκρούει σαφώς χρονικά στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης σχολείων. Εάν η διαδικασία αυτοαξιολόγησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καλό θα ήταν να μην ξεκινήσει καν εντός του Φεβρουαρίου, φέρνοντας αναστάτωση στους Συλλόγους καθηγητών, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν να αντιμετωπίσουν το μείζον θέμα της δια ζώσης εκπαίδευσης των μαθητών με μέτρα, μετά την επιστροφή και των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στα σχολεία την 1η Φεβρουαρίου.

(1) https://www.esos.gr/arthra/71252/apofasi-fek-esoteriki-kai-exoteriki-axi...

 
ας ανοίξουμε πρώτα
22 Ιαν 2021 06:39

Ας μετατεθεί το Σεπτέμβρη η αυτοαξιολόγηση. Εδώ δεν άνοιξαν τα γυμνάσια και τα λύκεια.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
22 Ιαν 2021 00:10

Περί οπών εν ύδατι τυρβάζει η μεγαλομανής υπουργός απεργαζόμενη νυχθημερόν μηχανισμούς για πλήρη χειραγώγηση της παιδείας και υποταγή της στα καταχθόνια νεοφιλελεύθερα αδιέξοδα. Προφανώς γιαυτό δεν της μένει χρόνος να ασχοληθεί στα σοβαρά με την καθημερινότητα της εκπαίδευσης κάνοντας καμιά φιλότιμη προσπάθεια να βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο τους άμοιρους τους εκπαιδευτικούς που βολοδέρνουν με τα στοιχειά της άφρονος εξουσίας, η οποία τους βάζει συνεχώς τρικλοποδιές. Μια παράνοια ζούμε εδώ και ενάμιση χρόνο που σε συνδυασμό με την πανδημία οδηγεί ατραπότρεπτα στην απόλυτη βαρβαροποίηση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. Ο Θεός να φυλάει...

 
Poyet
21 Ιαν 2021 23:33

Ξαναψηφίστε τους, τόσο απλά...

 
ΝΔ δε θέλατε
21 Ιαν 2021 23:30

Τις κινητοποιήσεις τον φοιτητών τις είδατε.
Και είναι μόνο η αρχή. Στο τέλος θα έχετε στρέψει και τον τελευταίο κάτοικο αυτής της χώρας εναντίον σας.

 
Εκπαιδευτικος
21 Ιαν 2021 19:21

Μάθημα θα κάνουμε;Η θα αυξηθούν κι άλλο τα φροντιστήρια;Από το δημοτικό.Δε θα ασχοληθώ και δε με ενδιαφέρει να βγει πρώτο σε κάτι το σχολείο και να αυτοθαυμαζομαστε.Μετα θα σου πουν ότι οι μαθητές σου είναι άσχετοι,αφού έτρεχα σε δράσεις ,διαγωνισμούς,εκδηλώσεις, θα πω.Τοτε πάρε κακό βαθμό,γιατί πρέπει να τα κάνεις όλα.Εγω που είμαι 30 χρόνια δασκάλα,θα με απολύσουν;Δε με νοιάζει.Εσεις ούτε οικογένεια δε θα μπορείτε να κάνετε δε σας νοιάζει;Όσο για την Αγγλία,τους δασκάλους τους ψάχνει με το ματοκυαλι,μόνο Ινδοί πηγαίνουν.Ψαξτε λίγο εκεί για τη διαρροή μαθητών,το επίπεδο ...στα δημόσια και μετά τα λέμε.Καλο βράδυ.

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
21 Ιαν 2021 18:03

...και φυσικά η σχ. χρονιά 2021-21 είναι ιδανική για όλο αυτό.

 
Σώτος
21 Ιαν 2021 16:53

Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Εάν ήθελαν πραγματική αξιολόγηση όλο το βάρος έπρεπε να πέσει στο αν γίνεται σωστό μάθημα στην τάξη.Αυτη είναι η ουσία. Όλα αυτά που προκρίνουν για δράσεις και επιμορφώσεις συνιστούν μια δυσκίνητη γραφειοκρατική διαδικασία δίχως τέλος και χωρίς καμία ουσία . Προσθέτουν και άλλο βάρος στις πλάτες των εκπαιδευτικών με απίστευτη χαρτούρα με αποτελέσματα να χάνουμε πολύτιμο χρόνο τον οποίο θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε για τη βελτίωση του μαθήματος στην τάξη. Πρόκειται για αγγλοφερτο μοντέλο μόνο που εκεί υπάρχουν γραμματείς ,διοικητικό προσωπικό και άλλοι θεσμοί που ξαλαφρωνουν το έργο εκπαιδευτικών και έτσι έχουν κάποιο χρόνο να τρέξουν και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εδώ ζητάνε τα πάντα πλέον καταργώντας με πλάγιο τρόπο το καθηκοντολογιο και επιβάλλοντας νέες δεσμεύσεις ώστε να καταστείς ανταγωνιστικός
Με τον τρόπο τους σε υποχρεώνουν να κάνεις επιμορφώσεις βάζοντας το χέρι στην τσέπη γιατί αλλιώς πχ στη συγκεκριμένη κατηγορία μετά δεν θα μπορείς να γράψεις κάτι.
Νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ρομπότ. Και τι δεν ζητάνε; Δράσεις, συνεργασίες, προγραμματα, ενημερώσεις γονέων , υλικό....
Η χαρά των ανθρώπων του φαίνεσθαι που δεν τους νοιάζει η ουσία και δεν κάνουν ποτέ μάθημα στην τάξη.
Στους άλλους κλάδους στο δημόσιο κάνουν τόσα πράγματα στην αξιολόγηση; Εγώ ξέρω ένα βαθμό βάζει ο προϊστάμενος και τελειώνει το θέμα .
Εδώ βγάζουμε από τη μύγα ξίγκι.

 
Αξιολογημένος
21 Ιαν 2021 14:31

Απίστευτη γραφειοκρατία με κανένα αποτέλεσμα.
Οι εκπαιδευτικοί θα πάψουν να ασχολούνται με το μάθημά τους που είναι το ουσιαστικό και θα αρχίσουν να κάνουν "δράσεις" επιμορφώσεις soft skills και άλλες μπούρδες που έχουν σκεφτεί μόνο άσχετοι που δεν έχουν μπει ποτέ σε τάξη σχολείου.
Το κανονικό μάθημα που είναι και το ουσιαστικό ποιος θα το αξιολογήσει επιτέλους?

 
Χμμ
21 Ιαν 2021 13:56

Χμμμ...για να δούμε τα πράγματα λίγο ψύχραι μα και ορθολογικά...
Μέσα στο υπηρεσιακό ωράριο, δηλαδή τις εως και 30 ώρες την εβδομάδα και ως και 6 ώρες την ημέρα ( και εδώ να προλάβω τυχόν ανθρωποφάγους λέγοντας πως οι εκπαιδευτικοί εργάζονται και στο σπίτι απασχολούμενοι με την διδακτική προετοιμασία, βαθμολόγηση διαγωνισμάτων, διόρθωση εργασιών αλλά και τώρα τελευταία με την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού όπως προκρίνει το υπουργείο και οι ΣΕΕ, την παραγωγή δηλαδή συγγραφικού έργου χωρίς αμοιβή, που πολλοί συνάδελφοι τρέχουμε να κάνουμε αντί να ζητάμε υλικό από το υπουργείο και το ΙΕΠ) καλούμαστε να κάνουμε τα παρακάτω:
1. Ώρες διδασκαλίας...
2. Ώρες γονέων...
3. Ώρες μετακίνησης από σχολείο σε σχολείο...
4. Ώρες απασχόλησης σε διοικητικές εργασίες...
5. Ώρες απασχόλησης μαθητών όταν λείπει συνάδελφος...
6. Ώρες συνεδριάσεων συλλόγων,σε περισσότερα του ενός σχολεία, για 1000 και έναν λόγους....
6. Ώρες απασχόλησης σε ομάδες δράσεων...
Ώρες απασχόλησης στη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης...
7. Ώρες απασχόλησης ως επιτηρητής/τρια σε τάξη συναδέλφου κατά τις ώρες διαγωνισμάτων τετραμήνου για να μπορέσει ο συνάδελφος να εξετάσει τους προφορικά εξεταζόμενους που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τμήμα...
Κουράστηκα και πρέπει να πάω να ταίσω τα παιδιά μου και για το λόγο αυτό δεν θα συνεχίσω τη λίστα στην οποία άλλοι συνάδελφοι σίγουρα μπορούν να προσθέσουν και άλλα ωραία...αφήνω όμως όλους μας να ξαναδούμε τη λίστα και να κάνουμε μερικές προσθέσεις ωρών...γιατί σαν να μην μου βγαίνει εμένα βρε συνάδελφοι η εξίσωση...

 
Πέτρος
21 Ιαν 2021 13:07

Το Υπουργείο συμπεριφέρεται απαξιωτικά και επιθετικά στους εκπαιδευτικούς. Έχει φροντίσει να μας δυσφημίσουν τα ΜΜΕ, μας έχει εκ των προτέρων κατατάξει στους τεμπέληδες που θέλουν όλο να λουφάρουν, δεν λαμβάνει ποτέ υπόψη του τη γνώμη μας. Να πληροφορήσουμε το Υπουργείο ότι είμαστε όλοι πτυχιούχοι, που δεν χρωστάμε τη θέση μας σε κανέναν και ένα μεγάλο ποσοστό έχει πλέον και μεταπτυχιακές σπουδές που τις έκανε με αίμα γιατί δεν προβλέπονται εκπαιδευτικές άδειες και γιατί τα μεταπτυχιακά έχουν δίδακτρα. Επιμορφωνόμαστε με δική μας πρωτοβουλία. Κουβαλάμε τα δικά μας laptop στα σχολεία για να δείξουμε κάτι στα παιδιά, μοιραζόμαστε όλη τη γραφειοκρατική δουλειά γιατί δεν υπάρχει γραμματέας, δεν μπορούμε να έχουμε κοινή γραμμή γιατί οι μισοί πηγαίνουν σε άλλα σχολεία και δεν υπάρχει επαφή ώστε να δημιουργηθεί σχολική κουλτούρα. Κάνουμε Ευρωπαϊκά προγράμματα και βλέπουμε τι συμβαίνει αλλού. Αξιολόγηση όπως πάτε να κάνετε εσείς ισχύει μόνο στην Μεγάλη Βρετανία. Και επίσης καμία χώρα δεν έχει τα σχολεία της με τόσο ελλειπείς υποδομές όσο στην Ελλάδα. Μας κουνάτε το δάχτυλο ενώ δεν προσφέρετε τίποτα. Δεν αρνούμαι την αξιολόγηση. Είμαι όμως οργισμένος που ενώ μας έχετε εγκαταλείψει θέλετε να μας αξιολογήσει.

 
123
21 Ιαν 2021 12:25

@Ηλίας
Το θέμα είναι η βιασύνη; Δλδ αυτά είναι εφαρμόσιμα "εντός υπηρεσιακού ωραρίου" και το μόνο πρόβλημα είναι το άν θα ξεκινήσουν αύριο ή το Σεπτέμβρη;
Το θέμα με τους εκπαιδευτικούς είναι πως δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μας σέβονται και οι υπόλοιποι.
Το υπηρεσιακό ωράριο δεν φτάνει για να καλύψουμε τις διδακτικές ώρες, ώρες μετακίνησης σε 2 και 3 σχολεία, ώρες γονέων ανά εβδομάδα και ώρες απασχόλησης σε διοικητικές εργασίες που μας αναθέτουν, οι οποίες βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά εμείς τί κάνουμε; Παίρνουμε δουλειά στο σπίτι (πχ τηλέφωνο στους γονείς για απουσίες) την ώρα που στο σπίτι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι μόνο η διδακτική προετοιμασία και το διόρθωμα γραπτών εργασιών που έτσι κι αλλιώς κάνουμε. Εσύ ξέρεις πολλά υπουργεία στα οποία οι υπάλληλοι συνεχίζουν διοικητικό έργο στο σπίτι; Σε περίπτωση που δεν έχουμε καταλάβει τί γίνεται, πηγαίνουμε σε καταστρατήγηση του ωραρίου μας (αν μπορεί πια να μιλήσει κανείς για ωράριο, μιας και το 8ωρο το έχουμε ήδη ξεπεράσει) και αυτό δεν ξεκίνησε τώρα (θα θυμάσαι ίσως την "απασχόληση μαθητών" όταν λείπει συνάδελφος και άλλα ωραία επί προηγούμενης κυβέρνησης), απλώς συνεχίζεται μιας και εμείς αντί να πούμε "τέλος χρόνου για σήμερα" κάνουμε αυτό που θα κάνουμε και τώρα: θα πάρουμε κι αυτή τη δουλειά στο σπίτι! Έτσι δεν είναι; Όπως κάναμε κ με την τηλεκπαίδευση...τα σχολεία αδυνατούσαν να την υποστηρίξουν και εμείς τί κάναμε; Τρέξαμε σαν καλοί που είμαστε να την κάνουμε στο σπίτι με δικά μας μέσα! Γιατί στεναχωριόμαστε για τα παιδιά και δυστυχώς εκεί πατάνε όλοι!!!
Θα μας στήσουν αδριάντα λες;
Εγώ λοιπόν αυτό βλέπω ως πρόβλημα και όχι αν θα αρχίσει τώρα ή σε 5 μήνες...

 
Στοχοθεσία - αξιολόγηση
21 Ιαν 2021 11:25

Αν κατάλαβα καλά (δεν είμαι Υπουργός, κοινός θνητός είμαι) κάθε σχολείο θα έχει τους δικούς του στόχους. Το Υπουργείο μπορεί να μας πει τι στόχους έχει θέσει για τα σχολεία; Είναι δυνατόν άλλο σχολείο να θέτει π.χ. αθλητικούς στόχους, άλλο περιβαλλοντικούς κλπ. Δεν πρέπει να υπάρχει ενιαία κοινή γραμμή για όλα τα σχολεία; Έχουν όλα την ίδια υλικοτεχνική υποδομή; Είναι τοποθετημένοι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων στα σχολεία την 1η Σεπτέμβρη; Πώς τα λένε όλα αυτά; Στο μόνο που αποσκοπεί η εσωτερική αξιολόγηση είναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων σε "καλά" και "κακά". Όταν εγώ ως γυμναστής δεν έχω γυμναστήριο και κάνω μάθημα στην σχολική αίθουσα τις περισσότερες μέρες του χειμώνα, τι στόχο να θέσω; Να εξοικειώσω τα παιδιά του δημοτικού με τις νέες τεχνολογίες (το αναφέρει και αυτό). Ως γυμναστής ή ως καθηγητής πληροφορικής θα θέσω αυτό τον στόχο; Έχω μια ιδέα :οι εκπαιδευτικές μονάδες να θέσουν ως μοναδικό στόχο τη σωστή διαχείριση των κενών, δηλαδή "εργαζόμαστε περισσότερες ώρες από διδακτικό μας ωράριο κάθε εβδομάδα για να καλύψουμε τα κενά και να φαίνεται και στους γονείς όλα λειτουργούνε ρολόι" Εννοείται πως δεν ζητάμε την πενιχρή υπερωρία, δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε! Δεν μας φτάνει που μας πληρώνουν, θα ζητήσουμε και υπερωρία;; Έλεος με τις βλακείες τους. Κάτι τελευταίο: πόσους γραμματείς έχουν στο Υπουργείο; Δεν στέλνουν και κάνα γραμματέα στα σχολεία να επιληφθεί όλης της χαρτούρας που θα προκύψει; Στο τέλος θα κάνουμε τα πάντα εκτός από διδασκαλία

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΧΛΙΜΙΡΗΣ
21 Ιαν 2021 10:37

Καλή η αξιολόγηση. Το υπουργείο και οι υπεύθυνοί του οι οποίοι ούτε μια ...μάσκα.. κανονική δεν μπόρεσαν να.. φτιάξουν για τα παιδιά...πώς πρέπει να αξιολογηθούν ;Δεν είδα να παίρνει κάποιος την ευθύνη......

 
σδ
21 Ιαν 2021 10:37

μου θυμιζει λογικη στρατου ..... δως τους κατι να ασχολουνται και να τσακωνονται μεταξυ τους ..

 
ε
21 Ιαν 2021 10:18

Και όποιος κατάλαβε ...κατάλαβε!και που είμαστε ακόμα...

 
Χρήστος
21 Ιαν 2021 10:04

Η αξιολόγηση γονέων δεν υπάρχει πουθενά βλέπω... και η ζωή συνεχίζεται για τον Έλληνα εκπαιδευτικό.

 
@ ηλία
21 Ιαν 2021 09:25

μα όλα είναι προαποφασισμένα , απλώς το σχέδιο μαθαίνεται αργά αργά... (ακόμα και τι βαθμό θα πάρει ο καθένας ανάλογα με θέση στο κομματικό-προσωπολατρικό φάσμα, εγωιστικές ιδεοληψίες, τι θα μου προσφέρεις κλπ κλπ)

 
Το ζητουμενο είναι η εφαρμογή!
21 Ιαν 2021 09:24

Το ζητουμενο είναι η άμεση υλοποίηση των μέτρων και ΚΥΡΙΩΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!
Διαφορετικά, αν μείνουμε μόνο στην. περίφημη "αυτο-αξιολόγηση, (πλέον "εσωτερική αξιολόγηση"), όπου κάθε μονάδα θα βαθμολογεί τον εαυτό της με....χίλια, ας μην προχωρήσει καθόλου το μετρο, μια κ θα προκειται για γελειοτητα (μονο
αυτο-αξιολογηση)...

 
ΣΑΚΗΣ
21 Ιαν 2021 09:19

Θα έπρεπε πρώτα να στελεχωθούν τα σχολεία με επιστάτη ή τεχνικό υπεύθυνο και γραμματέα, ώστε οι διευθυντές και οι καθηγητές να απαλλαγούν από καθήκοντα, όπως να ανοίγουν την πόρτα, να σηκώνουν το τηλέφωνο, κλπ, κλπ, κλπ. ώστε να έχουν χρόνο για να προχωρήσουν ουσιαστικά σε αυτές τις διαδικασίες.

 
Φαροφύλακας
21 Ιαν 2021 09:19

Επειδή μεγάλωσα και ξεχνάω... πόσες μέρες πέρασαν που έγινε η ανάληψη των καθηκόντων της νέας υφυπουργού; 10-15 μέρες; Κάπου εκεί νομίζω.
Πρόλαβε λοιπόν η καινούρια υφυπουργός να ενημερωθεί για το θέμα και να το υπογράψει; Δε νομίζω...
Τί νομίζω ότι συνέβη; Εφαρμόζει έτοιμες και προαποφασισμένες πολιτικές.

 
Ενι
21 Ιαν 2021 09:12

Προς αξιολογούμενο εκπαιδευτικό

Το αξιολογεί φίλε μου το υπουργικό έργο κάθε 4 χρόνια (περίπου) με την ψήφο σου στις εθνικές εκλογές...δεν διάβασες πάλι; Το προεκλογικό πρόγραμμα κάθε κόμματος; Για αυτό τα ζούμε τώρα όλα αυτά....
Μπράβο στην κυβέρνηση, ότι είχε πει το κάνει

 
Γονιός
21 Ιαν 2021 08:19

Διαβάζω πρωί πρωί με προσοχή το ΦΕΚ και καταλαβαίνω ότι έχω στα χέρια μου μια τρύπα στο νερό ... αξιολογήσεις αξιολογήσεις χωρίς νόημα και μόνο επιπλέον χαρτούρα (δυστυχώς). Τελικά ξέρει το Υπουργείο τι επιδιώκει από την εκπαιδευτική διαδικασία; Ποιοι είναι οι στόχοι του; Γιατί διαβάζω μια θολούρα ! Τελικά το Υπουργείο αφουγκράζεται τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις ανάγκες των μαθητών ή όχι ; Σαν γονιός ρωτάω

 
Ηλίας
21 Ιαν 2021 07:00

Γιατί τόση βιασύνη; Εδώ ακόμη δεν άνοιξε η Β/θμια.

 
αξιολογουμενος εκπαιδευτικος
21 Ιαν 2021 00:37

Θα ηθελα, να μπορω και εγω να αξιολογω καθε χρονο το υπουργικο εργο, καθως και την εκπαιδευτικη πολιτικη που ακολουθει το Ι.Ε.Π. Επισης προτεινω στο υπουργειο την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ συμμετοχικη ηλεκτρονικη δημοκρατια.

 
Κου-κου
21 Ιαν 2021 00:00

"Πριν αλέκτορα φωνήσαι"....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.