ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Σε ΦΕΚ ο νέος νόμος “Κεραμέως” 4777/2021 για την Ελάχιστη Βάση εισαγωγής, την πανεπιστημιακή αστυνομία και τις διαγραφές φοιτητών

Το αρχικό Σχέδιο Νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αποτελούνταν από 35 άρθρα και στη συνέχεια προστέθηκαν μαζί με τις τροπολογίες αλλά 23 άρθρα
Δημοσίευση: 17/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος  4777/2021  για την Ελάχιστη Βάση εισαγωγής, την πανεπιστημιακή αστυνομία και τις διαγραφές φοιτητών “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομαδα, κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Το νομοσχέδιο αποτελείται από 58 άρθρα.

Το αρχικό Σχέδιο Νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αποτελούνταν από 35 άρθρα και στη συνέχεια προστέθηκαν μαζί με τις τροπολογίες  αλλά 23 άρθρα.

Στη διαβούλευση κατατέθηκαν 569 σχόλια.

Ειδικότερα οι τίτλοι των 58 άρθρων έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ A ́

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου - Αντικατάσταση της περ. β ́ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013

Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής - Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013

Άρθρο 3 Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων - Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 4 Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο - Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 5 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων - Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013

Άρθρο 6 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013

Άρθρο 7 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013

Άρθρο 8 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Αντικατάσταση της περ. α ́ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013

Άρθρο 9 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυμπιάδες - Αντικατάσταση της περ. ε ́ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003

Άρθρο 10 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών - Αντικατάσταση της τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

Άρθρο 11 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις - Αντικατάσταση της παρ. 1 και των περ. α ́ και β ́ της παρ. 3 και προσθήκη παρ. 5 έως 7 στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013

 ΜΕΡΟΣ Β ́
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 12 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 13 Άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλειας και προστασίας

Άρθρο 14 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

Άρθρο 15 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.

Άρθρο 16 Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.

Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18 Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Άρθρο 19 Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α ́ 161)

Άρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 21 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Άρθρο 22 Βασικές αρχές
Άρθρο 23 Πειθαρχικά παραπτώματα Άρθρο 24 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 25 Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 26 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία
Άρθρο 27 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις
Άρθρο 28 Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Άρθρο 29 Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης τους
Άρθρο 30 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών
Άρθρο 31 Δικαστική προστασία Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας-Τροποποίηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα ΜΕΡΟΣ Δ ́

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́

Άρθρο 34 Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης
Άρθρο 35 Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού - Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4610/2019
Άρθρο 36 Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 37 Απαλλαγή μαθητών από συμμετοχή σε μαθήματα
Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

Άρθρο 39 Ρυθμίσεις για την απαλλαγή μισθωμάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι.
Άρθρο 40 Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων  των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 41 Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 42 Χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισμό και λειτουργικές εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών δομών
Άρθρο 43 Εθνική Μονάδα Συντονισμού «Erasmus+» και «European Solidarity Corps»
Άρθρο 44 Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία - Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 8 του π.δ. 79/2017
Άρθρο 45 Ζητήματα απόσπασης - μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4415/2016
Άρθρο 46 Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008
Άρθρο 47 Θέματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4763/2020
Άρθρο 48 Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 49 Θέματα του ν.π.ι.δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3512/2006
Άρθρο 50 Σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας και συλλογικών οργάνων για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027
Άρθρο 51 Ίδρυση «Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού»
Άρθρο 52 Διάταξη για την εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών ενόσω κρατεί η πανδημία του κορονοϊού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

Άρθρο 53 Απασχόληση συνταξιούχων στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση - Τροποποίηση της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016

ΜΕΡΟΣ Ε ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α ́
Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α ́ και

Β ́ Μέρους Β ́

Άρθρο 56 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ ́

Μέρους Β ́

Άρθρο 57 Καταργούμενες διατάξεις Άρθρο 58 Έναρξη ισχύος

 

Σχόλια (8)

 
@ @Τι Λωζάνη, τι Τρίκαλα
18 Φεβ 2021 21:58

Σας διαβεβαιώ.... ότι ΞΕΡΩ να "διαβάζω"....

 
@ Τι Λωζάνη, τι Τρίκαλα
18 Φεβ 2021 19:38

μα δε μίλησε ο άνθρωπος για Ελβετία. Απλά παρέθεσε τί του είπε ο/η φοιτητοπατέρας/μητέρα. Λέει ίσως ότι "του αρέσει" γιατί θα μειωθούν οι καταλήψεις;

 
Τι Λωζάνη, τι Τρίκαλα
18 Φεβ 2021 16:12

@ @ Ι.Κ 90 (08:43)
Μα πώς θα γίνουν τα Πανεπιστήμια Ελβετία, σε μια χώρα, που ΔΕΝ είναι, αγαπητέ μου? Σαν να θέλουμε Toblerone από τα Τρίκαλα. Ούτε και η Κεραμέως μου μοιάζει αλήθεια, με τη μικρή Χάιντη....

Λέτε επίσης, ότι σας "αρέσει το νομοσχέδιο". Πώς γίνεται να σας αρέσει κάτι, ΠΡΙΝ το δοκιμάσετε? Στο "χαρτί" όλα ωραία μπορεί να φαίνονται. Και παλάτια μπορούμε να σχεδιάσουμε στο χαρτί (ή και Ελβετικά σαλέ). Να πούμε λοιπόν καλύτερα, εάν μας αρέσει ή όχι, όταν θα δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη?

Και η κατάργηση του ασύλου φαινόταν ωραία και μας έλεγαν ότι θα έλυνε το πρόβλημα.... ένας χρόνος πέρασε....

 
Νώντας
18 Φεβ 2021 12:27

@Ι.Κ 90
η δωρεάν εκπαίδευση καταργήθηκε εδώ και 29 χρόνια με την ίδρυση του ΕΑΠ

 
Tεφαρίκης @ Ι.Κ 90
18 Φεβ 2021 09:02

Αφού λες ότι ήρθε το τέλος στη ΛΑΪΚΗ εκπαίδευση δούλεψε άνθρωπε μου στη ΛΑΪΚΗ.

 
@ Ι.Κ 90
18 Φεβ 2021 08:43

Πάντως εγώ που είμαι λαϊκός φοιτητής από την επαρχία και δε στέλνω τα παιδιά μου στη σχολή Χιλλ, μου αρέσει το νομοσχέδιο. Έχω βαρεθεί να κλείνει η σχολή με γελοίες αφορμές. Όπως είπε και ένας συμφοιτητής μου "αγωνιστής": "ρε ψηλέ αν τα πανεπιστήμια γίνουν ελβετία πώς θα φτιάξουμε νέους αγωνιστές;"

 
Δημήτρης
18 Φεβ 2021 08:23

@Ουτε λαϊκή ούτε δωρεάν ήταν η Παιδεία.
Τα υπόλοιπα σε όποιον δεν είναι κατανοητά ή αντιληπτά τα τσουβαλιαζει στον "νεοφιλελευθερισμό"

 
Ι.Κ 90
18 Φεβ 2021 00:20

Τίτλοι τέλους στη ΔΗΜΟΣΙΑ,ΛΑΪΚΗ,ΔΩΡΕΑΝ Εκπαίδευση.
Αυτή δεν είναι λαϊκή-πατριωτική-δεξιά Κυβέρνηση αλλά άκρατη νεοφιλελευθερη κουστωδία.
Τίποτα δεν θα ισχύσει κι εδώ είμαστε

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ