Από 1-20 Μαρτίου οι αιτήσεις εγγραφών μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Απριλίου

18/02/2021

Ενημερώθηκε: 18/02/2021, 14:52

Άκουσε το άρθρο

Από 1-20 Μαρτίου θα πρέπει από φέτος να κατατεθούν οι αιτήσεις εγγραφών μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, σύμφωνα με το νέο   νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 44).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Άρθρο 44
Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία - Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 8 του π.δ. 79/2017

1. Η περ. α ́ και το τελευταίο εδάφιο της περ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109, διόρθ. σφάλμ. Α ́ 112) τροποποιούνται ως προς τις προθεσμίες και η παρ. 4 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για την εγγραφή των νηπίων και των δύο (2) ηλικιών που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) Από την 1η έως την 20ή Μαρτίου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς και κηδεμόνες υποβάλλουν αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο νηπιαγωγείο που ανήκουν, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας: αα) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου -προνηπίου, ββ) το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή και γγ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

β) Ο διευθυντής ή προϊστάμενος του νηπιαγωγείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο προϊστάμενος του νηπιαγωγείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει δύο (2) καταστάσεις: ονομαστική κατάσταση νηπίων και ονομαστική κατάσταση προνηπίων και τις αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τμημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του προϊσταμένου σχολικής μονάδας ιδρύεται επιπλέον τμήμα, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ο προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αποστέλλει στον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πίνακα με τα ονόματα των νηπίωπρονηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου, με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμει τα νήπια-προνήπια από τον πίνακα στα όμορα νηπιαγωγεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των νηπιαγωγείων από τη διεύθυνση κατοικίας των νηπίων-προνηπίων που έχει δηλωθεί. Τα νήπια-προνήπια που είναι αδέλφια ή είναι αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα νηπιαγωγεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Απριλίου εκάστου έτους».

2. Η περ. α ́ και το τελευταίο εδάφιο της περ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 τροποποιούνται ως προς τις προθεσμίες και η παρ. 4 του άρθρου 7 δια- μορφώνεται ως εξής:

«4. Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Από την 1η έως την 20ή Μαρτίου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς και κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

αα) βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο,

ββ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή,

γγ) το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή και

δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

β) Ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει ονομαστική κατάσταση μαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών στην οικεία διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τμημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ιδρύεται επιπλέον τμήμα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του δημοτικού σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων δημοτικών σχολείων στον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμει τους μαθητές από τον πίνακα στα όμορα δημοτικά σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των σχολείων από τη διεύθυνση κατοικίας των μαθητών που έχει δηλωθεί. Οι μαθητές που είναι αδέλφια ή έχουν αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Απριλίου εκάστου έτους».

3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 79/2017 τροποποιούνται ως προς τις προθεσμίες και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Όταν η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται μετά τη 10η Απριλίου, ο μαθητής γίνεται δεκτός στο σχολείο μετεγγραφής μόνο με το υπηρεσιακό σημείωμα, ενώ ο τίτλος προόδου, στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων, και το πιστοποιητικό φοίτησης, στην περίπτωση των νηπιαγωγείων, εκδίδεται την προβλεπόμενη ημερομηνία από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο του σχο- λείου προέλευσης. Στο υπηρεσιακό σημείωμα αναγράφεται ότι ο τίτλος προόδου ή το πιστοποιητικό φοίτησης εκδίδεται από το σχολείο προέλευσης, επειδή η αίτηση υποβλήθηκε μετά τη 10η Απριλίου και ότι το αποδεικτικό μετεγγραφής, που αφορά στη φοίτηση του μαθητή κατά το επόμενο διδακτικό έτος, εκδίδεται μετά την ημερομηνία χορήγησης των τίτλων προόδου ή των πιστοποιητικών φοίτησης. Στις καταστάσεις που συμπληρώνονται στο τέλος του έτους, οι παραπάνω μαθητές υπολογίζονται σε αυτές του σχολείου προέλευσης».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως προς την προθεσμία και διαμορφώνεται ως εξής: «6. Αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι την
30ή Απριλίου».

Σχόλια (6)

Βυρωνιώτης
|

3 εργάσιμες πια και το Παιδείας κοιμάται. Κανείς δεν έχει ενημερωθεί για τίποτα.

Σ.Σ.
|

Σε 4 εργάσιμες ημέρες ξεκινούν οι εγγραφές! Ω! ΥΠΑΙΘ το μεγαλείο σου!!! Η σχολική μονάδα δεν έχει ενημερωθεί υπηρεσιακά με καμία εγκύκλιο. Εγκύκλιος για τις επαναφοιτήσεις επίσης δεν έχει σταλεί. Τα ΚΕΣΥ δεν έχουν ολοκληρώσει διαδικασίες ουσιαστικές και τυπικές που αφορούν γνωμοδοτήσεις για τη σχολική ετοιμότητα πολλών παιδιών, αλλά και την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα παιδιά και οι οικογένειες ζουν απίστευτες αντιξοότητες, αλλά το ΥΠΑΙΘ επιλέγει να προκαλεί με εμμονή ασφυξία στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα. Ο κίνδυνος του Covid -19 ωχριά μπροστά στον κίνδυνο που προκαλείται από την πολιτική ηγεσία. Μήπως πρέπει να φροντίσει η ίδια να αυξηθούν οι κλίνες στην εντατική ώστε να διασωληνώνονται και τα θύματα των αποφάσεών της;

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
|

Διανύουμε το σωτήριο έτος 2021. Υπολογιστές υπάρχουν, διαδίκτυο υπάρχει, κινητά υπάρχουν για να κάνουμε τηλεκπαίδευση, να αποστέλλουμε e-mail, να υποβάλλουμε αιτήσεις κλπ., αλλά το αξιοθαύμαστο Υπουργείο Παιδείας και Αναχρονισμού επιμένει να δουλεύει ακόμα ... με κάρβουνο! Ως πότε κυρία εκσυγχρονίστρια υπουργέ; Ως πότε θα ζώμεν στα στενά, μονάχοι ωσάν λιοντάρια... Μια απλή αίτηση και 2 φωτογραφίες του βιβλιαρίου υγείας και του ΑΔΥΜ. Αν και αυτά θα μπορούσαν να προσκομιστούν και τον Ιούνιο, που θα ήμασταν πιο ασφαλείς... Αλλά εσείς εκεί... να περάσει το δικό σας...! Πείσμα και στην ανοησία ακόμα και στον αναχρονισμό! Εμείς πότε θα σας αξιολογήσουμε για τα θαυμαστά αυτά Έργα σας;;;

Δάσκαλος.
|

Πραγματικά τι να πεις. Είναι να τρελαίνεσαι με όλους αυτούς τους δήθεν έξυπνους. Λες και τελείωσε ο χρόνος για να γίνουν οι εγγραφές. Είναι να απορεις κάθε μέρα και κάτι κουφό ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας.

gigou
|

Υπάρχει κάπου η λέξη "ηλεκτρονικά" και μου διέφυγε; "Προσκομίζοντας" και όχι "υποβάλλοντας" γράφει το ΦΕΚ, κάτι που παραπέμπει σε φυσική παρουσία των γονέων.
Χύμα στο κύμα λοιπόν κι όποιον πάρει ο χάρος;

Φ.Φ.
|

Γιατί να γίνουν 1-20 Μαρτίου οι εγγραφές, και μάλιστα για πρώτη φορά φέτος; Στο ζενίθ του 3ου κύματος κορωνοϊού, πριν εμβολιαστούμε, πριν βελτιωθεί ο καιρός, ώστε να κινδυνεύουμε λιγότερο; Αντί να πάνε αργότερα, για την προστασία των διευθυντών σχολείων - που δεν ήμαστε και νέοι - εισάγουν την 'καινοτομία' να γίνουν οι εγγραφές φέτοπς 2,5 μήνες πιο νωρίς;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ