Το σχέδιο 24 σελίδων για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη στο Παν. Πατρών

Η συνολική πρόταση απαρτίζεται από τρεις ενότητες

21/02/2021

Άκουσε το άρθρο

Το esos δημοσιεύει το  σχέδιο της Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πατρών για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη  του Ιδρύματος.

Το  σχέδιο θα σταλεί τις επόμενες ημέρες στα τμήματα του Πανεπιστημίου και στις αρχές Μαρτίου η Σύγκλητος θα συνεδριάσει, παρουσία τοπικών αρχόντων (Δημάρχων κλπ), προκειμένου να οριστικοποιήσει το κείμενο της  εισήγησης προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 24 ΣΕΛΙΔΩΝ

Ειδικότερα,  η συνολική πρόταση  απαρτίζεται από  τις εξής τρεις ενότητες:

A. Την πρόταση αναδιάρθρωσης της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

B. Την πρόταση απορρόφησης του Τμήματος Μουσειολογίας από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα.

Γ. Την πρόταση μεταφοράς της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα.

Πρόταση αναδιοργάνωσης της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο νόμος 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α ́) επέβαλε τη συνένωση τμήματος του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η νέα Σχολή Γεωπονικών Επιστημών προήλθε από την ενσωμάτωση της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και τη δημιουργία νέων Τμημάτων.

Η καινούργια αυτή Σχολή επέφερε σοβαρά προβλήματα λόγω της ακαδημαϊκά και χωροταξικά άναρχης και απρογραμμάτιστης δημιουργίας τμημάτων.

Σήμερα, 3 από τα νέα Τμήματα που φέτος δέχθηκαν φοιτητές στο 2ο έτος έχουν 3 ή λιγότερα μέλη ΔΕΠ και κανένα μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ.

Το ακαδημαϊκό περιεχόμενο και τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων είναι προβληματικά ενώ η χωροθέτησή τους είναι αποτρεπτική σε ακαδημαϊκές συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ των Τμημάτων. Μεγάλα προβλήματα προκύπτουν επίσης σε λειτουργικό και πρακτικό επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας και πανεπιστημίου (π.χ., υποδομές, φοιτητική μέριμνα, ανταπόκριση των τμημάτων στις κεντρικές υπηρεσίες και υποδομές του πανεπιστημίου, κ.λπ.).

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών έχει αυτή την στιγμή έξι Τμήματα. Πέντε Τμήματα σε λειτουργία από το 2019 και ένα σε αναστολή ως εξής:

● Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2019, με έδρα το Μεσολόγγι

● Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, 2019, με έδρα το Μεσολόγγι

● Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων , 2019, με έδρα το Αγρίνιο

● Γεωπονίας, 2019, με έδρα την Αμαλιάδα

● Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 2019, με έδρα το Μεσολόγγι

● Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο [Αναστολή άρθρο 33 του Ν.
4653/24.1.2020]

Από τα πέντε σε λειτουργία Τμήματα της Σχολής, τα 4 βρίσκονται στην Αιτωλοακαρνανία και το Τμήμα Γεωπονίας στην Ηλεία.

Ένα σημείο εκκίνησης για τις προτεινόμενες αλλαγές είναι οι εξής παραδοχές:

• Μία Σχολή δεν μπορεί να λειτουργεί Τμήματα σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες (νομούς) και σε αποστάσεις που είναι απαγορευτικές για οποιασδήποτε μορφής ακαδημαϊκές συνέργειες, διδακτικές ή ερευνητικές.

• Η Σχολή πρέπει να λειτουργεί με Τμήματα που εξασφαλίζουν τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών εκ των ενόντων, δηλαδή από μόνιμα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Κάθε λειτουργούν Τμήμα πενταετούς φοίτησης και με εκτεταμένο εργαστηριακο φόρτο πρέπει να έχει ως στόχο ένα ελάχιστο αριθμό 15 μελών ΔΕΠ και αντίστοιχα εργαστήρια.

• Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανταποκρίνονται σε γνωστικά αντικείμενα που να θεραπεύονται από προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και να είναι γενικώς αποδεκτά ως τέτοια.

• Οι απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα που προσδιορίζονται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο για την ελεύθερη και μισθωτή εργασία. Συνεπώς η μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων πρέπει να έχει ανάλογη εκπαίδευση, δηλαδή Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, Δασολόγοι, Ιχθυολόγοι και Κτηνίατροι στα Τμήματα γεωπονικής κατεύθυνσης.

Είναι εμφανές ότι:

• Οι βαθμολογικές επιδόσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν εξαιρετικές διαφορές από τις επιδόσεις των υπολοίπων φοιτητών του Πανεπιστημίου.

• Η ίδια τάση ισχύει και για τα τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πολυτεχνικής που έχει έδρα το Αγρίνιο και πολύ λιγότερο για το τμήμα Αρχαιολογίας-Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

• Ο αριθμός των εισακτέων δεν είναι ενδεικτικός του μεγέθους των Τμημάτων αυτών αφού μέχρι και ποσοστό 31% των εισακτέων διαγράφεται λόγω μετεγγραφής. Αυτό ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα Τμήματα στο Μεσολόγγι, το Αγρίνιο και την Αμαλιάδα.

• Ο αριθμός των ενεργών πρωτοετών φοιτητών στις εξετάσεις, δηλαδή φοιτητών που συμμετείχαν σε έστω και μία εξέταση δεν ξεπερνά τα 2/3 των φοιτητών του πρώτου έτους.

• Η κατανομή των βαθμολογιών εισαγωγής των φοιτητών σε όλα τα Τμήματα της Γεωπονικής Σχολής (με εξαίρεση το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) είναι εξαιρετικά δυσμενής με περίπου το 90% των νέων φοιτητών φέτος κάτω από 5.000 μονάδες.

• Το ίδιο ισχύει και για τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Είναι προφανές ότι:

• Με εξαίρεση το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών κανένα από τα Τμήματα της Γεωπονικής ή από τα Τμήματα που βρίσκονται στο Αγρίνιο δεν πρόκειται να αποκτήσει μία κρίσιμη μάζα διδασκόντων χωρίς παρέμβαση και αναδιοργάνωση.

• Τα Τμήματα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν ένα πυρήνα διδασκόντων και μελών ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ που να εξυπηρετεί το βασικό πρόγραμμα σπουδών τους εκτός και αν απορροφούν το σύνολο των νέων θέσων του Πανεπιστημίου για τα επόμενα 5 χρόνια.

• Το Τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα δεν είναι βιώσιμο με 8 μέλη ΔΕΠ και πενταετές πρόγραμμα σπουδών. Το Τμήμα αυτό θα μπορούσε να συνδράμει ή να συνεργήσει με τα άλλα Τμήματα εάν ήταν είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι.

• Μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Γεωπονίας, Οικολογίας ή Χημείας βρίσκονται σε άλλα Τμήματα με έδρα το Αγρίνιο και θα μπορούσαν να συνδράμουν τα Τμήματα της Γεωπονικής.

Στο Παράρτημα 3 αυτής της πρότασης παρατίθενται στοιχεία για τις υποδομές των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στο Μεσολόγγι και την Αμαλιάδα. Οι υποδομές είναι σημαντικές σε ποσότητα και αξία όμως η αδρανοποίησή τους και η έλλειψη συντήρησης αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον τους.

Πρόταση Αναδιοργάνωσης

Η παρούσα πρόταση αναδιοργάνωσης της δομής των Τμημάτων της Σχολής εξειδικεύεται στις παρακάτω εσωτερικές μεταβολές:

1. Συνένωση των Τμημάτων «Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής» με έδρα το Μεσολόγγι, «Γεωπονίας» με έδρα την Αμαλιάδα και «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» με έδρα το Μεσολόγγι σε «Τμήμα Γεωπονίας» με έδρα το Μεσολόγγι.

2. Δημιουργία Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος) με αντικείμενο τη Διαχείριση Αγροτικών Πόρων και Περιβάλλοντος από το 2023-24.

3. Μετονομασία του Τμήματος «Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» σε τμήμα «Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» με έδρα το Μεσολόγγι.

4. Συνένωση του Τμήματος «Διοίκησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο με το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» στο Αγρίνιο. Προτείνεται η δημιουργία τομέα «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» στο «Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων». Στον τομέα αυτό θα περιέλθει και το MBA «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται οι σπουδές διοίκησης για επιχειρήσεις τροφίμων αλλά σε μεταπτυχιακό επίπεδο και παραμένει το γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων στον νομό Αιτωλοακαρνανίας για να υποστηρίξει όλα τα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής.

5. Απορρόφηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Αγρίνιο από καινούργιο τμήμα με αντικείμενο το περιβάλλον και την αειφορική γεωργία. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στην Πολυτεχνική Σχολή με αντικείμενο «Μηχανική Περιβάλλοντος» το οποίο θα στελεχωθεί από μέλη ΔΕΠ του πρώην Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και των άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και θα έχει έδρα την Πάτρα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη συνέχιση των σπουδών «Μηχανικού Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο. Στο μέλλον, με πρόσφορες συνθήκες και κατάλληλο νομικό πλαίσιο, η Πολυτεχνική Σχολή ενδεχομένως να επανεξετάσει τη λειτουργία ενός διατμηματικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο αντικείμενο του «Μηχανικού Περιβάλλοντος».

Δομή της Σχολής μετά τις μεταβολές (σε παρένθεση τα υπολογιζόμενα μέλη ΔΕΠ):

1. Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (16), με έδρα το Μεσολόγγι

2. Γεωπονίας (17), με έδρα το Μεσολόγγι

3. Επιστήμης της Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (12), με έδρα το Αγρίνιο

4. Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος) (8), με έδρα το Αγρίνιο

Φοιτητικά Ζητήματα

Το προτεινόμενο προς σύσταση Τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές των τριών εν λειτουργία Τμημάτων δηλαδή των Τμημάτων «Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής» με έδρα το Μεσολόγγι, «Γεωπονίας» με έδρα την Αμαλιάδα και «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» με έδρα το Μεσολόγγι. Οι φοιτητές αυτών των Τμημάτων θα είναι αυτόματα φοιτητές του νέου Τμήματος, θα ενταχθούν στα αντίστοιχα έτη και μία επιτροπή θα αναλάβει να εκπονήσει προγράμματα σπουδών για την προσαρμογή τους στο νέο Τμήμα. Το φοιτητικό αρχείο μεταφέρεται στο νέο Τμήμα. Αρμόδια για την υλοποίηση των παραπάνω είναι τα όργανα του νέου Τμήματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών δεν αλλάζουν καθώς οι απόφοιτοι του νέου Τμήματος θα είναι αποδεκτοί από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Οι φοιτητές του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο τελειώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους με αντικείμενο την διοίκηση επιχειρήσεων και τα ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα τους απονεμηθεί δίπλωμα «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων». Το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» στο Αγρίνιο πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές. Για την ολοκλήρωση των σπουδών των υπαρχόντων φοιτητών την ευθύνη έχει ο προτεινόμενος για δημιουργία τομέας «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Τμήματος «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων». Το φοιτητικό αρχείο του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» θα περάσει στο τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων». Ο διάδοχος για εργαστήρια και υποδομές, εν εξελίξει θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, οργάνωση μαθημάτων και εξετάσεων και άλλες υποχρεώσεις, είναι το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων».

Οι φοιτητές του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Αγρίνιο τελειώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους και διατηρούν τα ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα τους απονεμηθεί δίπλωμα «Μηχανικών Περιβάλλοντος» της Πολυτεχνικής Σχολής. Το υπό δημιουργία Τμήμα «Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος)» στο Αγρίνιο πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές. Για την ολοκλήρωση των σπουδών των υπαρχόντων φοιτητών την ευθύνη έχει το νέο Τμήμα. Το φοιτητικό αρχείο του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» θα περάσει στο νέο Τμήμα «Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος)». Η κατανομή των εργαστηρίων του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» θα γίνει από κοινή συνεδρίαση των κοσμητειών Γεωπονίας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής. Λοιπές υποδομές και εν εξελίξει θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, οργάνωση μαθημάτων και εξετάσεων και άλλες υποχρεώσεις, είναι ευθύνη του νέου Τμήματος.

Θέματα Μελών ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ των Τμημάτων «Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής» με έδρα το Μεσολόγγι, «Γεωπονίας» με έδρα την Αμαλιάδα και «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» με έδρα το Μεσολόγγι εντάσσονται αυτοδικαίως στο κανούργιο τμήμα «Γεωπονίας» της Γεωπονικής Σχολής με έδρα το Μεσολόγγι.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» επιλέγουν την αυτοδίκαιη ένταξή τους στο Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» ή μετακινούνται σε Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με βάση την κείμενη νομοθεσία περί μετακινήσεων.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» επιλέγουν την αυτοδίκαιη ένταξή τους στο Τμήμα «Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος)» ή μετακινούνται σε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Γεωπονίας και της Σχολής Θετικών Επιστημών με βάση την κείμενη νομοθεσία περί μετακινήσεων.

Το διοικητικό προσωπικό όλων των τμημάτων εντάσσεται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα Τμήματα που ορίζονται ως καθολικοί διάδοχοι.

Πρόταση απορρόφησης του Τμήματος Μουσειολογίας από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα

Το Τμήμα Μουσειολογίας, με έδρα τον Πύργο, είναι καινούργιο και ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019. Το ακαδημαϊκό περιεχόμενο και το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος είναι υπό συζήτηση για το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών. Μεγάλα προβλήματα προκύπτουν από την υποστελέχωση του Τμήματος που αδυνατεί να υπηρετήσει αξιοπρεπώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Μουσειολογίας ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών που αποτελείται από τα εξής τμήματα.

1. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, με έδρα την Πάτρα

2. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, με έδρα την Πάτρα

3. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, με έδρα την Πάτρα

4. Τμήμα Φιλολογίας, με έδρα την Πάτρα

5. Τμήμα Φιλοσοφίας, με έδρα την Πάτρα

6. Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, με έδρα το Αγρίνιο

7. Τμήμα Μουσειολογίας, με έδρα τον Πύργο

Οι προτεινόμενες αλλαγές σχετίζονται με τις εξής ακαδημαϊκές παραδοχές:

• Μία Σχολή δεν μπορεί να λειτουργεί Τμήματα σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες (νομούς) και σε αποστάσεις που είναι απαγορευτικές για οποιασδήποτε μορφής ακαδημαϊκές συνέργειες, διδακτικές ή ερευνητικές. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η μοναδική Σχολή του Πανεπιστημίου που είναι κατακερματισμένη με Τμήματα και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Η Σχολή πρέπει να λειτουργεί με Τμήματα που εξασφαλίζουν τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών εκ των ενόντων, δηλαδή από μόνιμα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Κάθε λειτουργούν Τμήμα πρέπει να έχει ως στόχο ένα ελάχιστο αριθμό 10-12 μελών ΔΕΠ και αντίστοιχα εργαστήρια και εργαστηριακό προσωπικό.

• Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανταποκρίνονται σε γνωστικά αντικείμενα που να θεραπεύονται από προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και να είναι γενικώς αποδεκτά ως τέτοια.
Στο Παράρτημα 6 αυτής της πρότασης παρατίθενται στοιχεία για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Είναι εμφανές ότι:

• Οι βαθμολογικές επιδόσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών στα νέα Τμήματα του Αγρινίου και του Πύργου έχουν εξαιρετικές διαφορές από τις επιδόσεις των υπολοίπων φοιτητών της Σχολής

• Ο αριθμός των εισακτέων δεν είναι ενδεικτικός του μεγέθους των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Μουσειολογίας.

• Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας είναι 70% των επιτυχόντων επειδή οι διαγραφές λόγω μετεγγραφής είναι πολύ υψηλές. Από τους νεοεισερχόμενους αυτού του Τμήματος μόνο 65% είναι ενεργοί πρωτοετείς στις εξετάσεις, δηλαδή φοιτητές ή φοιτήτριες που συμμετείχαν σε έστω και μία εξέταση.

• Το Τμήμα Μουσειολογίας δεν παρουσιάζει διαρροές επιτυχόντων διότι δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στις μετεγγραφές. Από τους νεοεισερχόμενους αυτού του Τμήματος μόνο 57% είναι ενεργοί πρωτοετείς στις εξετάσεις, δηλαδή φοιτητές ή φοιτήτριες που συμμετείχαν σε έστω και μία εξέταση.

Το ανθρώπινο δυναμικό (μέλη ΔΕΠ και εργαστηριακό προσωπικό) των Τμημάτων Μουσειολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας είναι ολιγάριθμο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηρίξει τα βασικά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών. Η απορρόφηση του Τμήματος Μουσειολογίας και η μεταφορά του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα θα επιτρέψουν σε μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων της Σχολής να συμβάλουν στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας μέχρι εξομαλύνσεως της ροής των φοιτητών και της προσθήκης μελών ΔΕΠ με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Πρόταση Αναδιοργάνωσης

Συνένωση του Τμήματος Μουσειολογίας με το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» με ονομασία Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» και έδρα την Πάτρα. Οι φοιτητές του Τμήματος «Μουσειολογίας» της Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους. Θα τους απονεμηθεί πτυχίο «Μουσειολογίας» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» μεταφέρεται από το Αγρίνιο στην Πάτρα και θα πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας. Το φοιτητικό αρχείο του Τμήματος «Μουσειολογίας» θα περάσει στο τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας». Ο διάδοχος για εργαστήρια και υποδομές, εν εξελίξει θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, οργάνωση μαθημάτων και εξετάσεων και άλλες υποχρεώσεις, είναι το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας».

 

Πρόταση μεταφοράς της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα

Η Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας απαρτίζεται από τα κάτωθι τμήματα:

1. Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την Πάτρα

2. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα το Αίγιο

3. Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα την Πάτρα

Προτεινόμενη μεταβολή

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας λειτουργεί στην πόλη του Αιγίου, μακριά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου και τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής που είναι στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας στο Κουκούλι. Προτείνεται η μεταφορά του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η προφανής συνέργεια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι επ’ ωφελεία των φοιτητών. Η εξεύρεση σημαντικών χώρων λειτουργίας των εργαστηρίων του Τμήματος αυτού στην Πάτρα είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης μεταβολής.

Υποδομές της Σχολής σε Αμαλιάδα και Μεσολόγγι ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Έκταση: 800 στρέμματα

200 στρέμματα το κυρίως Campus με τις κτιριακές υποδομές και 600 στρέμματα αγρόκτημα.

Κτηριακές Υποδομές:

• 18.000 τ.μ. Ιδιόκτητα κτήρια (2 Αμφιθέατρα 400 και 250 θέσεων, πάνω από 20 αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστηριακοί χώροι και χώροι Γραφείων και πολλοί αδιαμόρφωτοι χώροι για αίθουσες διδασκαλίας και Εργαστήρια στο καινούργιο κτίριο της πρώην ΕΠΔΟ.
• Εστιατόριο, φοιτητική εστία και βιβλιοθήκη.
• Κλειστό γυμναστήριο, ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις.
• Λειτουργικό Θερμοκήπιο 1100 τ.μ., (που λειτουργεί ανελλιπώς για πειράματα
παραγωγής υβριδίων λαχανικών).
• Παλαιό Θερμοκήπιο 1250 τμ. με σύστημα θέρμανσης και άρδευση.
• Παλαιό Θερμοκήπιο-Ανθοκήπιο 500 τμ.
• Πάρκο αρδεύσεων και σύγχρονο υπόστεγο με γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, κλπ.

Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος των κτηριακών υποδομών στο campus του Μεσολογγίου δεν χρησιμοποιείται και είναι αναξιοποίητο.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Έκταση: 60 στρέμματα

Κτηριακές Υποδομές:

• 2500 τ.μ. Ιδιόκτητα κτήρια στο campus του Τμήματος Γεωπονίας (Αμφιθέατρο 200 θέσεων, αίθουσα συνεδριάσεων, 3 Αίθουσες διδασκαλίας 110, 70 και 70 θέσεων, 6 Εργαστήρια και χώροι Γραφείων).
• Λειτουργικό κτήριο στην πόλη της Αμαλιάδας που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο και σε απόσταση περίπου 2 Km από το campus του Τμήματος Γεωπονίας (2 Αίθουσες διδασκαλίας 70 και 70 θέσεων, 1 Εργαστήριo). Στο κτήριο αυτό συστεγάζεται και το Εδαφολογικό Εργαστήριο της ΠΔΕ.
• Θερμοκήπιο 500 τ.μ., που μεταφέρθηκε από Μεσολόγγι, πλήρως εξοπλισμένο.
• Καινούργια ημιτελή θερμοκήπια 1000 τ.μ. και 100 τ.μ. (χωρίς καθόλου εξοπλισμό).

Στην Αμαλιάδα δεν υπάρχει Βιβλιοθήκη, Εστιατόριο, Εστία και Αγρόκτημα. Για τις ανάγκες ανάπτυξης των υπολοίπων αναγκαίων Εργαστηρίων και τις ανάγκες σίτισης και στέγασης των φοιτητών του Τμήματος είχαν ενταχθεί κτηριακά έργα στο Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 043, 07/08/2014), τα οποία δεν υλοποιήθηκαν.

Προτεινόμενο Νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο

ΤΜΗΜΑ: Αειφορικής Γεωργίας

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Καινούργιο Τμήμα ή μετεξέλιξη του υπάρχοντος πενταετούς διάρκειας φοίτησης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ: Γεωπονική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος εστιάζει αποκλειστικά στην αειφορική φυτική και ζωική παραγωγή που μπορεί να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη γεωργία, τη βιολογική γεωργία, την εκτατική γεωργία καθώς και άλλες μορφές ολοκληρωμένης διαχείρισης των πόρων στη φυτική ή τη ζωική παραγωγή.

Η αποστολή του τμήματος είναι η εκπαίδευση γεωτεχνικών επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις της γεωργικής επιστήμης και της τεχνολογίας και η προετοιμασία τους για τη στελέχωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και ποτών, των φορέων ελέγχου και υποστήριξης των επιχειρήσεων όπως ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων, εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής, και προετοιμασίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα συστήματα βιολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης γεωργίας, κ.λπ..

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας θα έχει 5ετή κύκλο σπουδών που θα οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Γεωτεχνικού» αναγνωριζόμενου ως integrated master με βάση το άρθρο 16, Ν.4458/2017, στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το τμήμα θα έχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης 150 φοιτητών ανά έτος με υποχρεωτική εργαστηριακή παρουσία, υποχρεωτική πρακτική άσκηση με τρίμηνη απασχόληση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και συναφείς οργανισμούς και υποχρεωτική διπλωματική εργασία.

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Για την σωστή λειτουργία του νέου τμήματος θα απαιτηθούν την επόμενη πενταετία 10 μέλη ΔΕΠ γεωτεχνικού προσανατολισμού, 3 μέλη ΔΕΠ προσανατολισμού θετικών επιστημών και 2 μέλη ΔΕΠ μηχανικών. Επίσης θα απαιτηθούν 5 θέσεις ΕΔΙΠ για τη στελέχωση των νέων εργαστηρίων.

Το Τμήμα μπορεί να προσελκύσει μέλη ΔΕΠ από άλλα τμήματα του ΠΠ.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
• Εργαστήριο «Βιολογικής Γεωργίας - Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής»
• Εργαστήριο «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φυτοπροστασίας»
• Εργαστήριο «Γεωργίας Ακριβείας»
• Εργαστήριο «Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών»

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ:

Ετήσιο Λειτουργικό κόστος στην πλήρη 5-ετή λειτουργία:

Ανθρώπινο Δυναμικό: 800.000 ευρώ επιπλέον δαπάνες μισθοδοσίας

Λειτουργία εργαστηρίων: 150.000 ευρώ δαπάνες αντιδραστηρίων, αναλωσίμων εργαστηρίων και επισκευών

Διοίκηση/διαχείριση: 100.000 ευρώ για τη διαχείριση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και των εργασιών πεδίου

Σύνολο Λειτουργικών: 1.050.000 ευρώ

Εφ’ άπαξ Κόστος Παγίων και Εργαστηρίων:

Εργασίες διαμόρφωσης χώρων: 100.000 ευρώ για εγκατάσταση τεχνική υποδομής εργαστηρίων (υδραυλικές και ηλεκτρο-μηχανολογικές εγκαταστάσεις, απαγωγοί, κ.λπ) Αγορά επιστημονικών οργάνων: 1.500.000 ευρώ για τον εφ’ άπαξ εξοπλισμό των τεσσάρων νέων εργαστηρίων

Σύνολο παγίων: 1.600.000 ευρώ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Χρηματοδότηση Λειτουργικών Αναγκών:

• Τακτικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Πατρών
• Ανταγωνιστικά Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την λειτουργία των εργαστηρίων

• Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Διασύνδεσης με την Βιομηχανία Χρηματοδότηση Παγίων:

• Προγράμματα Ενίσχυσης Ερευνητικών Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

• Εθνικά Προγράμματα Προμήθειας Ερευνητικού Εξοπλισμού (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

• Προγραμματικές Συμβάσεις Σύμπραξης με τη Βιομηχανία Τροφίμων και τους Εθνικούς Φορείς Περιβάλλοντος
• Δωρεές και Συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις (π.χ., FAO)

 Η Υλικοτεχνική Υποδομή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων που προτείνεται να παραχωρηθεί στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

1. Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων:

• Θερμοπρέσα παραγωγής υμενίων
• Σύστημα ελέγχου διαπερατότητας υγρασίας σε φιλμ
• Φούρνος κενού και θερμοπρογραμματιζόμενος φούρνος
• Φασματοφωτόμετρο UV/Vis διπλής δέσμης (Jasco)
• Συσκευή προσδιορισμού αζώτου κατά Kjeldhal (Velp)
• Συστήματα επεξεργασίας και προετοιμασίας δειγμάτων (πχ. Ζυγοί, pHμετρα, εκχύλιση Soxhlet, φυγόκεντροι κ.α)
• Ψυγείο και πυριαντήριο αποθήκευσης, συντήρησης και κατεργασίας δειγμάτων
• Σύστημα XRD-σκόνης
• Σύστημα ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων
• Σύστημα ελέγχου διαπερατότητας οξυγόνου σε υλικά συσκευασίας
• Εργαστηριακό δικόχλιο εκβολέα τήγματος πολυμερών ή σύνθετων υλικών
• Μονάδα IRMS, προσδιορισμού ισοτοπικού λόγου σταθερών ισοτόπων, για τον
προσδιορισμό γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προϊόντων (κοινός εξοπλισμός με το Εργαστήριο Φυτικής παραγωγής).

2. Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής:

• Ανοικτά φορητά συστήματα μέτρησης ανταλλαγής αερίων (φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοματική αγωγιμότητα κλπ)
• Φορητά όργανα μέτρησης φθορισμού Χλωροφύλλης
• Αισθητήρες-καταγραφικά μικροκλιματικών παραμέτρων
• Αισθητήρες προσδιορισμού εδαφικής υγρασίας
• Συσκευές προσδιορισμού υδατικού δυναμικού (Pressure bomb)
• Αισθητήρες προσδιορισμού ταχύτητας ανοδικού ρεύματος (sap flow)
• Θερμόμετρα υπέρυθρης ακτινοβολίας
• Σύστημα μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας.
• Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας διπλής μάζας (UPLC-MS-MS)
• Αέριο χρωματογράφο με φασματοφωτομετρία μάζας (GC-MS) Shimadzu QP2010.
• Δύο αέριους χρωματογράφους Shimadzu 2010 και 17A με ανιχνευτές ECD και FΙD
αντίστοιχα
• Σύστημα υγρής χρωματογραφίας HPLC Dionex με δύο ανιχνευτές DIA και UV-Vis.
• Φλογοφωτόμετρο για τον προσδιορισμό μακροθρεπτικών συστατικών
• Συστήματα εκχύλισης και προσυγκέντρωσης δια της στερεάς φάσης (Solid Phase
Extraction).
• Ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες αποθήκευσης και συντήρησης δειγμάτων.

Εισαχθέντες Φοιτητές Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Πάτρα, τον Πύργο και το Αγρίνιο

Η Επιτροπή

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, στην 174η/10-09-2020 συνεδρίασή της, όρισε Επιτροπή για το στρατηγικό σχέδιο ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης αποτελούμενη από (α) τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων και Οικονομικών & Προγραμματισμού, (β) τους Κοσμήτορες των Σχολών και (γ) τους Προέδρους των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας. Η Επιτροπή συνεδρίασε τρεις φορές (21-09-2020, 01-10-2020 και 15-02-2021) καταλήγοντας, κατά πλειοψηφία, στο παρόν σχέδιο. Το κείμενο της Επιτροπής έχει ως στόχο την κατάθεση απόψεων για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και την έναρξη ενός διαλόγου με στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε καμία περίπτωση το κείμενο αυτό δεν ορίζει τις νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες της προτεινόμενης αναδιοργάνωσης.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη νομοθετική παρέμβαση 4610/2019 ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019 έχει Τμήματα σε 6 πόλεις, συντηρεί 7 συγκροτήματα πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και λειτουργεί 35 Τμήματα και 49 προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν επίσης 2 Τμήματα σε αναστολή λειτουργίας και ένα που καταργήθηκε.

Σχόλια (28)

Ενιαίο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
|

Στην Πελοπόννησο μπορεί να δημιουργηθεί ενιαίο ΑΕΙ με έδρα σε Πάτρα, Τρίπολη και Καλαμάτα και να μην υπάρχουν δύο διαφορετικά ιδρύματα με επικάλυψη σχολών.

Τα περισσότερα τμήματα θα συγκεντρωθούν στο μεγάλο οργανωμένο campus στην Πάτρα ώστε να επωφεληθούν από όλες τις υποδομές και την κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες αλλά η έρευνα και η μεταφορά τεχνογνωσίας (πχ. επιχειρήσεις που φιλοξενούνται σε θερμοκοιτίδα) μπορεί να διαχυθεί σε κάθε πόλη της περιφέρειας.

STAV
|

Η ευκολότερη λύση θα ήταν να μεταφερθούν τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών σε Αμαλιάδα , Πύργο και Αίγιο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου , εφόσον δεν τα επιθυμεί το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πιο συγκεκριμένα , το Τμήμα Μουσειολογίας στον Πύργο θα μπορούσε να μεταφερθεί στην Καλαμάτα και να συγχωνευτεί με το εκεί τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας . Επίσης , όσα τμήματα δεν επιθυμεί να τα έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών , ας τα δώσει στο Παν. Πελοποννήσου .Για παράδειγμα , το τμήμα Φιλολογίας Πάτρας θα μπορούσε να μεταφερθεί στην Καλαμάτα και να συγχωνευτεί με το τμήμα Φιλολογίας Καλαμάτας .Επίσης , το πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας που συγχωνεύτηκε με το πρώην Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο νέο τμημα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής εργασίας , ενώνοντας δύο άσχετα επιστημονικά αντικείμενα σε ένα ενιαίο τμήμα ...,θα μπορούσε να μεταφερθεί στην Τρίπολη ( που άλλωστε μέχρι το 1988 είχε Παιδαγωγική Ακαδημία ) και να μείνει στην Πάτρα μόνο το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αυτόνομο . Όσο για το τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο του Παν.Πατρών , η καλύτερη λύση θα ήταν να μεταφερθεί στα Ιωάννινα και να συγχωνευτεί με το εκεί τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας.

500 τμήματα ΑΕΙ το 2013
|

Το 2013 λειτουργούσαν πάνω από 500 τμήματα σε όλη την Ελλάδα, επομένως δεν ευθύνεται ο πρώην ή η νυν Υπουργός Παιδείας για την κατάσταση που κληρονόμησαν.

Δεν ξαναγράφεται η ιστορία.

@Ενοποίηση σχολών και πανεπιστημίων
24 Φεβ 2021 01:22

Τα ΤΕΙ δεν έπρεπε καν να έχουν ιδρυθεί, το 2001 χάθηκε η ευκαιρία να γίνουν με άνεση χρόνοι οι συγχωνεύσεις του 2018.

Εννοείται πως δεν πρέπει να λειτουργούν διπλές σχολές ούτε στο ίδιο ΑΕΙ σε διαφορετικές πόλεις (πχ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ιόνιο, Αιγαίο, ΔΠΘ) ούτε στην ίδια πόλη σε διαφορετικά ΑΕΙ (Κρήτη, Αττική, Θεσσαλονίκη) και γενικά να επικρατεί η άναρχη διασπορά τμημάτων.

@Ενοποίηση σχολών και πανεπιστημίων
|

Το υπουργείο παιδείας να συμμαζέψει πρώτα από φέτος στο μηχανογραφικό τα περιττά διπλά ταυτόσημα τμήματα ανά περιφέρεια από τα πρώην ΤΕΙ που έσπειρε αλόγιστα ο νόμος Γαβρόγλου. Με 10 τμήματα ΗΜΜΥ στην Ελλάδα γεμίσαμε Ηλεκτρολόγους για να τους στέλνουμε για δουλειά στη Γερμανία. Στην Πάτρα έχουμε δυο τμήματα Ηλεκτρολόγων στην ίδια πόλη. Ομοίως και στην Κρήτη με το δεύτερο ταυτόσημο τμήμα ΗΜΜΥ στο Ηράκλειο να επιδιώκει "πολυτεχνοποίηση" με αλόγιστες συνέπειες για την ταυτόσημη σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης αναφορικά με την ποιότητα και τον αριθμό εισακτέων που θα προσελκύει από το Ηράκλειο.

αποφοιτος
|

Με τους Πολιτικους μηχανικους ΤΕ του πρωην ΤΕΙ Κρητης ποια θα ειναι η καταληξη;

Ενοποίηση σχολών και πανεπιστημίων
|

Το υπουργείο Παιδείας και τα ΑΕΙ πρέπει να μείνουν ανεπηρέαστα από τοπικιστικά και συντεχνιακά συμφέροντα.

Είναι απαράδεκτο να συντηρούνται Πανεπιστήμια σε 70 περιοχές, κωμοπόλεις και νησιά, της Ελλάδας - αυτό δεν είναι προς το συμφέρον ούτε των φοιτητών ούτε της έρευνας αλλά ούτε και της παραγωγικής ανάπτυξης.

@ Αρθούρος
23 Φεβ 2021 08:32

Ο ίδιος αντιακαδημαϊκός σχολιασμός σε κάθε σχετικό θέμα. Αυτά...

@ Αρθούρος
|

γιατί στην Ελλάδα, οι περιφερειάρχες, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι είναι αυτοί που χαράσουν την εθνική πολιτική για την Παιδεία.
Η ιστορία πάει να επαναληφθεί!

Αρθούρος
|

Τα νέα από το χτεσινό έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε με θέμα μόνο τις προτάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ακόμα μία επανάληψη αυτών που διαμείφθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όταν οι Βολιώτες πήγαν να κάνουν αυτά που κάνει τώρα ο πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Όχι μόνο ο περιφερειάρχης εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στο σχέδιο συντασσόμενος με τις προτάσεις των δημάρχων όλων των πόλεων Μεσολογγίου, Αγρινίου, Πύργου, Αμαλιάδας, Ναυπάκτου, Αιγίου, Πύργου και των μικρότερων αλλά και επιχειρηματολόγησε υπέρ της πραγματικότητας, Ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη δαπανήσει και δαπανά χρήματα γιά το στήσιμο του Πανεπιστημίου στην Περιφέρεια. Αυτές οι εγκαταστάσεις τί θα γίνουν; Τέλος, τάχθηκε υπέρ ενός μεγάλου Περιφερειακού Πανεπιστημίου κι όχι υπέρ μιάς μικρής περιορισμένης στην Πάτρα δομής, όπως θέλουν και οι ακαδημαϊκοί. Δεν παρέλειψε επίσης να τους επιτιμήσει. Άξιος.
Αυτά.

Τμήματα Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης
|

Γιατί χρειάζονται ξεχωριστά τμήματα των ΤΕΙ για κάθε υποειδικότητα όταν ήδη λειτουργούν Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και τμήματα ΗΜΜΥ (Πολυτεχνείο Κρήτης), σε Ηράκλειο και Χανιά, αντίστοιχα;

@ Ο επόμενος
22 Φεβ 2021 20:30

Όλα τα τμήματα Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ πρέπει να ενταχθούν στην Πολυτεχνική Σχολή ώστε να μη μείνουν ως "δεύτερης" ταχύτητας (βλ. διαφορά σε επίπεδο έρευνας και βάσεων εισαγωγής).

Αντίστοιχα, τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να ενταχθούν στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών στο Ρέθυμνο, και το τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Υγείας στο Ηράκλειο.

Τελικά, μόνο μια Γεωπονική Σχολή και μια Νομική Σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί ακαδημαϊκά το νέο ενοποιημένο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με έδρα Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο.

@ Ο επόμενος
|

Δεν χωράνε δύο τμήματα ΗΜΜΥ στην Κρήτη ούτε νέα πολυτεχνική σχολή στο Ηράκλειο.
Το νέο τμήμα ΗΜΜΥ στο Ηράκλειο από τους Ηλεκτρολόγους ΤΕ του πρώην ΤΕΙ θα στερήσει σημαντικό αριθμό εισακτέων, προερχόμενων από το Ηράκλειο, από τη σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά, απλά και μόνο λόγω οικονομικών συγκυριών.
Πλεονάζει η "πολυτεχνοποίηση" δεύτερου ταυτόσημου τμήματος ΗΜΜΥ στην Κρήτη, ειδικά όταν τα τμήματα ΗΜΜΥ σε όλη την Ελλάδα είναι ήδη 10!
Ένα τμήμα ΗΜΜΥ ανά περιφέρεια είναι υπέρ-αρκετό.
Η ίδρυση πολυτεχνικής σχολής στο Ηράκλειο θα επιφέρει ολέθριες συνέπειες για το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά αναφορικά με τις βάσεις και τον αριθμό των εισακτέων.
Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί στον νέο ακαδημαϊκό χάρτη και στα τμήματα που θα συμπεριληφθούν στο φετινό μηχανογραφικό.

Ο επόμενος
|

το ζητούμενο νομίζω είναι να υπάρχουν βιώσιμες δομές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Και το ΗΜΜΥ στο Ηράκλειο έχει τις προυποθέσεις αυτές, με 40 σχεδόν μέλη ΔΕΠ, υποδομές και πολύ καλό προσωπικό και δίπλα στο ΙΤΕ εκτός των άλλων.
Αυτός είναι ο λόγος που θα υπάρχουν " απρόβλεπτες συνέπειες για το τμήμα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης";
Αντίθετα, το τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών στα Χανιά, μόνον αν ενταχθεί στο πολυτεχνείο θα έχει αυτή τη δυνατότητα, διαφορετικά αναγκαστικά θα πρέπει να μεταφερθεί σο Ηράκλειο. Θνησιγενή είναι και τα τμήματα σε Ρέθυμνο, Σητεία καιι Άγιο Νικόλαο.
Στο ΕΛΜΕΠΑ πρέπει να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο.

@ Ο επόμενος - Κρήτη ακαδημαϊκός χάρτης
|

Δεν γίνεται να υπάρξουν πολυτεχνικά τμήματα στο Ηράκλειο εφόσον υπάρχει το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά.-

@ Ο επόμενος
|

Δεν γίνεται στην Κρήτη να έχουμε δύο Τμήματα ΗΜΜΥ από τους πρώην Ηλεκτρολόγους ΤΕ του ΤΕΙ και μάλιστα στο Ηράκλειο! Αυτό σταδιακά θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το τμήμα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Μία είναι η λύση, ένα μόνο ομόσπονδο πανεπιστήμιο σε όλη την Κρήτη με Πολυτεχνική Σχολή στα Χανιά, θεωριτικές σπουδές στο Ρέθυμνο και όλα τα υπόλοιπα στο Ηράκλειο.
Πολυτεχνικά τμήματα στο Ηράκλειο δεν μπορούν να υπάρξουν καθώς οι επιπτώσεις για το Πολυτεχνείο Κρήτης θα είναι μη αναστρέψιμες.

έλλογη πρόταση αλλά
|

και πάλι μεμονωμένες σχολές σε μεσολόγγι ή αγρίνιο (σιγά τις πόλεις, για ακαδημαϊκό περιβάλλον ΟΥΤΕ συζήτηση) είναι ΠΑΡΑΛΟΓΟ. Τωρα μάζεμα ΟΛΩΝ των πανεπιστημίων (στον Μοριά ένα στην Πατρα , τέρμα και το δήθεν πελοποννήσου). Εκτός αν μειωθεί το κόστος της γέφυρας (άλλο σκάνδαλο αυτό) στα 5 ευρώ ανά διέλευση οπότε θα στρώσει πρώτα το αναπτυξιακό και δευτερευόντως το ακαδημαϊκό. Ακομα να καταλάβουμε (δεν το λέω για τους πανεπιστημιακούς, κατανοω τη θέση τους) ότι τα πανεπιστήμια είναι πολλά και τα τμήματα ! πάλι βλακείες θα κάνουμε. μαχαίρι ΧΤΕΣ

Παλιά τμήματα ΤΕΙ
|

Τα πρώην τμήματα των ΤΕΙ ιδρύθηκαν πολύ πριν το 2010, άρα δεν ευθύνονται οι υπουργοί της προηγούμενης δεκαετίας για αυτά.

Η μετονομασία και μετατροπή έγινε επειδή οι Σύγκλητοι και οι Πρυτανικές Αρχές των ΑΕΙ δεν πρότειναν ποτέ ρεαλιστικό σχέδιο συνενώσεων. Ευτυχώς, τώρα γίνεται μια αρχή αλλά χρειάζονται πολλά βήματα ακόμα.

@ γιόχαν
22 Φεβ 2021 10:38

Ο <<σπουδαίος>> υπουργός κ. Γαβρόγλου δημιούργησε το 2019 νέα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής σε καστοριά,καβάλα,Λαμία, τα οποία έχουν βάση εισαγωγής κάτω από 6000 μόρια.

Ο επόμενος
|

Σειρά έχει η Κρήτη τώρα, με τα 3 πανεπιστήμια.
Το ΕΛΜΕΠΑ, αν θέλει να αναπτυχθεί πρέπει να μείνει ΜΟΝΟΝ στο Ηράκλειο. 11 τμήματα με 160-180 μέλη ΔΕΠ είναι πάρα πολλά, πόσο μάλλον που είναι διάσπαρτα από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη.
Το πολυτεχνείο να απορροφήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι έχει μείνει στα Χανιά από το πρώην ΤΕΙ.
Στο Ρέθυμνο αρκεί το Πανεπιστήμιο, το τμήμα του πρώην ΤΕΙ κλείνει ή μεταφέρεται στο Ηράκλειο.
Από Άγιο Νικόλαο και Σητεία τα τμήματα κλείνουν ή μεταφέρονται Ηράκλειο.
Έτσι, θα μείνει ΕΝΑ πολυτεχνείο σε Χανιά, ΕΝΑ Πανεπιστήμιο (Κρήτης) σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο και ΕΝΑ πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) σε Ηράκλειο.
Σε επόμενη φάση, η ομοσπονδιοποίηση θα έρθει από μόνη της.

Απορρόφηση ΠΑΠΕΛ από Πανεπιστήμιο Πατρών
|

Στην Πάτρα λειτουργεί από το 1970 οργανωμένη πανεπιστημιούπολη με 28+ τμήματα, στην Τρίπολη δεν υπάρχει η δυνατότητα τέτοιων εγκαταστάσεων.

Η μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δε θα ακυρώσει εντελώς την υφιστάμενη ακαδημαϊκή δομή μετά από τόσες δεκαετίες.

Η συνένωση θα γίνει με ουσιαστική απορρόφηση του Παν. Πελοποννήσου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, και επέκταση ερευνητικών δραστηριοτήτων σε Καλαμάτα και Τρίπολη.

@ Ηρα
21 Φεβ 2021 16:00

μια χάρα τα λέτε, επιπροσθέτως το ΠΑΠΕΛ να απορροφήσει το Πατρών και να πάνε όλα στην Τρίπολη.

γιόχαν
|

Ο <<σπουδαίος>> υπουργός κ. Γαβρόγλου δημιούργησε το 2019 νέα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής σε καστοριά,καβάλα,Λαμία, τα οποία έχουν βάση εισαγωγής κάτω από 6000 μόρια.

Παν Πελοποννήσου
|

Περιμένουμε το σχέδιο του πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Φοιτητής
|

Αυτά να τα πείτε και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που οι σχολές του βρίσκονται όπου νά' ναι στα νησιά και όχι συγκεντρωμένα σε ένα μέρος.

Απορία για το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
|

Σε όλη τα Πανεπιστήμια μέχρι σήμερα ονομάζονται Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Κατά παράδοξο τρόπο υπάρχει και το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 70/7.5.2019, τ. Α, σύμφωνα με το νόμο 4610/2019).
Όπως είναι γνωστό το ενωτικό [η μικρή οριζόντια γραμμή (-) ] τοποθετείται για να δείξει ότι δύο τμήματα μιας λέξης ή και δύο ολόκληρες λέξεις ενώνονται και αποτελούν ενιαία γλωσσική μονάδα (μία λέξη).
Προφανώς έγινε καινοτόμος ενοποίηση επιστημών, πιθανόν για εξοικονόμηση διδακτικού προσωπικού?

Απλά και λογικά
|

Μείωση αριθμού πανεπιστημίων και μείωση αριθμού τμημάτων σε αυτά με Βασικά επιστημονικά αντικείμενα με κατευθύνσεις σε κάθε τμήμα . Εξειδικεύσεις μόνο σε Μεταπτυχιακό επίπεδο

Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς!
|

Ημίμετρα!
Ένα πανεπιστήμιο μόνο σε όλη την Πελοπόννησο.
Δεν μπορείς να έχεις δύο Τμήματα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ στην ίδια πόλη και αισίως δέκα!!! ΗΜΜΥ σε όλη τη χώρα.
Ένα ανά περιφέρεια και πάλι πολλά είναι.
Οτιδήποτε άλλο είναι ιδιοτελής μικροπολιτική.

Ενιαία Γεωπονική Σχολή Πελοποννήσου
|

Ας δημιουργηθούν 3 νέα βιώσιμα τμήματα με βασικά γνωστικά αντικείμενα μόνο σε μία πόλη (Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιολογία Βιοτεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής).

Απορρόφηση του τμ. Μουσειολογίας από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας του στην Πάτρα --- Μια αυτονόητη ενέργεια, ένα τμήμα Μουσειολογίας είναι αχρείαστη υπερεξειδίκευση ειδικά αποκομμένο από την υπόλοιπη Φιλοσοφική Σχολή.

Αντίστοιχα και το τμήμα Φυσικοθεραπείας, που πρέπει να ενταχθεί μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής Υγείας δίπλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

ΓΙΩΡΓΟΣ
|

Ορθολογικές προτάσεις προς όφελος των φοιτητών και της αξίας του πτυχίου τους.

Ηρα
|

@Ενιαίο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

μια χάρα τα λέτε, επιπροσθέτως το ΠΑΠΕΛ να απορροφήσει το Πατρών και να πάνε όλα στην Τρίπολη.

Ενιαίο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
|

Καλή η πρόταση αλλά το σχέδιο πρέπει να είναι συνολικό και να αφορά τον ακαδημαϊκό σχεδιασμό σε τρεις πόλεις της Πελοποννήσου (Πάτρα, Τρίπολη και Καλαμάτα)

Ο νομός Αχαϊας ανήκει γεωγραφικά στην Πελοπόννησο, το ίδιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ας μην αρχίσουν πάλι τα σχόλεια ότι δήθεν η Πάτρα είναι σε άλλη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ότι έχει περισσότερη σχέση με το Μεσολόγγι - για άλλους λόγους έγινε αυτός ο διαχωρισμός όχι με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών ή την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πάλι πρέπει να ενωθεί με το Δυτικής Μακεδονίας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να καλύψει τη ΒΔ Ελλάδα.

>Ο αριθμός των εισακτέων δεν είναι ενδεικτικός του μεγέθους των Τμημάτων αυτών αφού μέχρι και ποσοστό 31% των εισακτέων διαγράφεται λόγω μετεγγραφής. Αυτό ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα Τμήματα στο Μεσολόγγι, το Αγρίνιο και την Αμαλιάδα.

Πολύ σωστή παρατήρηση, δεν έχει νόημα η διατήρηση διάσπαρτων σχολών που απλώς επιλέγονται για τη δυνατότητα μετεγγραφής.

εγώ έχω άλλη πρόταση
|

...τα τμήματα στην Αιτωλοακαρνανίας μπορούν να πάνε σε άλλο Πανεπιστήμιο (Ιωαννίνων) που είμαι βεβαίως θα τα τα αξιοποιήσει κατάλληλα.
...τα τμήματα εκτός της πόλης της Πάτρας μπορούν να πάνε στο Παν. Πελοποννήσου...για να μην πω ότι το Παν. Πατρών πρέπει να απορροφηθεί από αυτό της Πελοποννήσου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ