Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Παιδοφιλία: Επιστρέφουν στα σχολεία εκπαιδευτικοί εάν δεν τους επιβληθεί ποινή οριστικής παύσης

Καταργήθηκε ο νόμος του Α. Λοβέρδου
Δημοσίευση: 22/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκπαιδευτικός που του έχει ασκηθεί δίωξη για παιδοφιλία , δεν απομακρύνεται αλλά μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο που δίδασκε  εάν δεν του επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.

Αυτό ισχύει σήμερα μετά την κατάργηση διάταξης  “ Α. Λοβέρδου”  (νόμος 4310/2014)  από τον πρώην υπουργό Παιδείας Αρ. Μπαλντά (νόμος 4325/215) ,ο οποίος προέβλεπε μετάταξη σε άλλη υπηρεσία εκτός σχολείου,  στην περίπτωση που δεν επιβληθεί σε εκπαιδευτικό η ποινή της οριστικής παύσης.

Ειδικότερα, σήμερα ισχύουν τα εξής:

Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, τίθεται σε αργία.

Ο εκπαιδευτικός  επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία.

Συνέπειες αργίας

Στον εκπαιδευτικό που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ήμισυ ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση.
Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιμη η υπόνοια για άτακτη διαχείριση, επιστρέφεται το μέρος των αποδοχών του που παρακρατήθηκε.

Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας.

Εάν δεν επιβληθεί ποινή οριστικής παύσης

Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία   και δεν έχει επιβληθεί   πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης, την υπηρεσιακή απόδοση του υπαλλήλου και το συμφέρον της υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, συνεκτιμώντας την τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ή οικογενειακών λόγων, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντά του ή τη μετακίνησή του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την αναστολή της αργίας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν αφενός οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και αφετέρου στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή οικογενειακοί λόγοι. Το αίτημα του υπαλλήλου διαβιβάζεται άμεσα στο πειθαρχικό συμβούλιο. Το εν λόγω συμβούλιο γνωμοδοτεί, σε κάθε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος, από τους κατά νόμο δικαιούμενους το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του εν λόγω αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, το αρμόδιο όργανο έχει διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει και χωρίς τη γνωμοδότηση. Μέχρι την τυχόν έκδοση απόφασης αναστολής της αργίας ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.

Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος από τον υπάλληλο.

Τι ίσχυε και καταργήθηκε

Με   νόμο του πρώην  υπουργού Παιδείας Αρ. Μπαλντά καργήθηκε η πρόσθετη διάταξη του π. υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου που όριζε ότι:
 
 «Στην περίπτωση κατά την οποία επιβληθεί σε εκπαιδευτικό ή υπάλληλο που υπηρετεί σε σχολείο οποιαδήποτε ποινή με απόφαση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου, πλην της ποινής της οριστικής παύσης, για παραβίαση της γενετήσιας ελευθερίας ή παραβίαση της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, αυτός μετατάσσεται υποχρεωτικά σε υπηρεσία εκτός σχολείου και της διοίκησης αυτού με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην απόφαση αυτή θα ορίζεται, ότι η μετάταξη θα γίνεται σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση και η οργανική του θέση δεν θα καταργείται. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάταξης, ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος του σχολείου θα διατίθεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο γραφείο της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.»

Σχόλια (6)

 
Ποιος την κατάργησε;
22 Φεβ 2021 17:17

Ο Μπαλτάς την κατάργησε; Ο πρώην υπουργός παιδεία του ΣΥΡΙΖΑ;

 
Αναστασία
22 Φεβ 2021 15:08

Να κοιτάξετε να βάλετε στα σχολεία το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής ως υποχρεωτικό. Γιατί δεν γίνεται επειδή διαφωνεί η Εκκλησία να μην συζητιούνται τέτοια θέματα στα σχολεία. Τα παιδιά χρειάζονται ενημέρωση και υποστήριξη, όχι νηστεία κι προσευχή.

 
διοικητικός
22 Φεβ 2021 12:01

Σε δ/νση μας εκπαιδευτικός που είχε κατηγορηθεί για περιστατικά παιδοφιλίας, πήρε μετάθεση για άλλη δνση. Επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια και συνελήφθη για τα ίδια αδικήματα... Το κομμάτι αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής τόσο παιδαγωγικής όσο και νομικής, τα φαινόμενα έχουν πολλαπλασιαστεί επικίνδυνα

 
D.L.
22 Φεβ 2021 09:52

Τραγικό, τρομακτικό και ανέντιμο. Ας πάει σε διοικητική θέση όχι όμως ξανά σε χώρο με παιδιά. Έλεος με την προχειρότητα την ανευθυνότητα και τις φωτογραφικές διατάξεις .... Μια κοινωνία που δεν προστατεύει τα παιδιά της είναι καταδικασμένη.

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΧΛΙΜΙΡΗΣ
22 Φεβ 2021 08:29

Να γυρίσει ...ξανά,να του δώσουν ..επίδομα...επιπλέον...και να τον κάνουν και διευθυντή στη νέα υπηρεσία....Ρε με τι ... ..υπουργούς έχουμε ..μπλέξει?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ