ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κοινή δήλωση 11 Οργ. Συντονιστών: Με αντιφάσεις το νέο μοντέλο αξιολόγησης

Αρκούν τα σχέδια δράσης των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου;
Δημοσίευση: 22/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για εσωτερικές αντιφάσεις του νέου μοντέλου αξιολόγησης, σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, κάνουν λόγο έντεκα  Οργανωτικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, με κοινή δήλωση, και σημειώνουν ότι “από τις πλέον χαρακτηριστικές αντιφάσεις είναι το γεγονός ότι θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν σχέδια δράσης, για παράδειγμα, εναλλακτικής αξιολόγησης σε βαθμίδες όπως τα ΓΕ.Λ. και τα ΕΠΑ.Λ., όταν στην Α΄ τάξη η διδακτέα και η εξεταστέα ύλη ταυτίζονται και η αξιολόγηση ρυθμίζεται από την Τράπεζα Θεμάτων”.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το αμφιλεγόμενο ζήτημα της εφαρμογής της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων επανέρχεται και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, εγείροντας προβληματισμούς τόσο σε σχέση με το θεωρητικό της πλαίσιο όσο και με τις διαδικασίες υλοποίησής της.

Τα μοντέλα για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών αντανακλούν επιστημονικές απόψεις για την παιδαγωγική και τη διδασκαλία. Οι βασικοί στόχοι της ισχυρότερης τάσης στο πεδίο αυτό, δηλαδή της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Σολομών, Ι., (1999) Εσωτερική Αξιολόγηση & Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα, Αθήνα ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΕΠΕΑΕΚ: σ. 15) είναι: α. η διεύρυνση της γνώσης για το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο σε κάθε σχολική μονάδα, β. η προώθηση διαδικασιών ανάπτυξης των σχολείων και η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και γ. η λειτουργία του θεσμού ως μοχλού βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.

Σε αυτό το μοντέλο αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό συγκείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και οι εθνικές ιδιαιτερότητες και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται η πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναδύεται η σημασία μιας συνολικής εκτίμησης του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι, χωρίς να αποδίδονται ευθύνες σε ένα μόνο παράγοντα αυτής, για παράδειγμα στον/στην εκπαιδευτικό.

Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, η εκπαιδευτική κοινότητα έχει τη δυνατότητα να διερευνά κριτικά το έργο της με βάση το κοινωνικό, κάθε φορά, συγκείμενο, να αναστοχάζεται και να ανασχεδιάζει τις δράσεις της. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί μια συλλογική, παιδαγωγική, ανατροφοδοτική διαδικασία, που υλοποιείται εντός της σχολικής μονάδας, αφορά τον Σύλλογο Διδασκόντων και παραμένει εκεί, δεν αναρτάται σε πλατφόρμες ούτε βαθμολογείται. Ο/η Συντονιστής/ρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) σε ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργεί ως κριτικός φίλος που καθοδηγεί και υποστηρίζει το έργο της σχολικής κοινότητας σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς να βαθμολογεί, όπως άλλωστε απορρέει από το καθηκοντολόγιό του (ΦΕΚ 4299/τ.Β΄/27.09.2018). Μια τέτοια διαδικασία αναγνωρίζει έμπρακτα την παιδαγωγική αυτονομία των σχολικών μονάδων και ευνοεί την ανάπτυξη κουλτούρας για κριτική χειραφέτηση.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, εγείρονται προβληματισμοί ως προς:

α. το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 140/τ.Β΄/20.01.2021, όπου παρατηρείται μείξη αντιτιθέμενων προσεγγίσεων. Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο αντλεί στοιχεία από θεωρητικές προσεγγίσεις εκ διαμέτρου αντίθετες: από τη μια πλευρά φαίνεται να οικειοποιείται αρχές της έρευνας δράσης της κριτικής παιδαγωγικής, με έμφαση στον σχεδιασμό και τον αναστοχασμό, από την άλλη παρουσιάζει θετικιστικά χαρακτηριστικά, εφόσον με την εισαγωγή κλιμάκων βαθμολόγησης ποσοτικοποιούνται ποιοτικά δεδομένα.

β. την αξιοπιστία της διαδικασίας, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από το Ι.Ε.Π. ούτε τα κριτήρια με τα οποία θα βαθμολογούνται τόσο οι άξονες εκπαιδευτικού έργου όσο και τα σχέδια δράσης των εκπαιδευτικών στους τομείς που χρήζουν βελτίωσης ούτε παραδείγματα σχεδίων δράσης. Αντίθετα, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι Σ.Ε.Ε. καλούνται να χρησιμοποιήσουν αριθμητική κλίμακα βαθμολόγησης (αντίστοιχα τετράβαθμη και δεκάβαθμη) και όχι περιγραφική αξιολόγηση. Ωστόσο σε μια διαδικασία εσωτερικής αλλά, ακόμη περισσότερο, εξωτερικής αξιολόγησης η διαφάνεια, όσον αφορά τα κριτήρια, συνιστά παράγοντα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον αξιολογητή και τον αξιολογούμενο.

γ. την ποιότητα συνεργασίας μεταξύ σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Ε., δεδομένου ότι το νέο πλαίσιο μεταβάλλει τον/τη Σ.Ε.Ε. σε βαθμολογητή/-τρια και του/της αφαιρεί τα χαρακτηριστικά του κριτικού φίλου που υποστηρίζει ανατροφοδοτικά τη σχολική κοινότητα ερμηνεύοντας τα δεδομένα.

δ. την επικράτηση μιας τεχνοκρατικής αντίληψης για την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία «τα πάντα είναι μετρήσιμα», αντίληψη που περιορίζει ή και ακυρώνει την πολυπλοκότητα της εκπαίδευσης ως θεσμού και της παιδαγωγικής διαδικασίας στο σύνολό της.

ε. την εφαρμογή ενός μοντέλου ή μοντέλων αξιολόγησης που δεν λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό συγκείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τις εθνικές ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα συγκεντρωτικό, κατά συνέπεια δεν δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις με βάση τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες τους.

Επιπλέον, επισημαίνουμε τις εσωτερικές αντιφάσεις του νέου μοντέλου αξιολόγησης, σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Από τις πλέον χαρακτηριστικές αντιφάσεις είναι το γεγονός ότι θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν σχέδια δράσης, για παράδειγμα, εναλλακτικής αξιολόγησης σε βαθμίδες όπως τα ΓΕ.Λ. και τα ΕΠΑ.Λ., όταν στην Α΄ τάξη η διδακτέα και η εξεταστέα ύλη ταυτίζονται και η αξιολόγηση ρυθμίζεται από την Τράπεζα Θεμάτων.

Οι παραπάνω προβληματισμοί εύλογα οδηγούν στη διατύπωση ερωτημάτων όπως:

  • Αρκούν τα σχέδια δράσης των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου; Ποιον ρόλο διαδραματίζουν τα Προγράμματα Σπουδών, τα Σχολικά Εγχειρίδια, οι Οδηγίες Διδασκαλίας, τα ΦΕΚ Αξιολόγησης στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου;
  • Είναι δυνατόν να ανατραπούν διοικητικές δυσλειτουργίες και θεσμικές αντιφάσεις της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής από τους/τις εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο μιας τεχνητής συνεργατικότητας; Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι ζήτημα ατόμων ή μικρών ομάδων και όχι ζήτημα συστημικό;
  • Εν τέλει φαίνεται ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και το περιεχόμενο του όρου «καλός εκπαιδευτικός» - όταν μάλιστα, δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος η επιστημονική κοινότητα αδυνατεί να καταλήξει σε συγκεκριμένα κριτήρια καθορισμού τους –ορίζονται με βάση την υποκείμενη εκπαιδευτική θεωρία και την ιδεολογική αφετηρία του νομοθετήματος.

Ανταμπούφης Νίκος, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης

Βιδάκη Ειρήνη, Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Γκίνη Αικατερίνη, Αν. Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Γραίκος Νικόλαος, Οργανωτικός Συντονιστής 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας

Ζάγκα Ελευθερία, Οργανωτική Συντονίστρια 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας

Καμήλος Νικόλαος, Οργανωτικός Συντονιστής 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Καράμηνας Ιγνάτιος, Οργανωτικός Συντονιστής 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Κουμαριώτου Διονυσία, Οργανωτική Συντονίστρια 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων

Κωτούλας Βασίλειος, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας

Νέζη Μαρία, Οργανωτική Συντονίστρια 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Πεφάνης Παναγιώτης, Οργανωτικός Συντονιστής 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

www.neapaideia-glossa.gr

Σχόλια (10)

 
Αμοραλισμός στο ζενίθ
23 Φεβ 2021 08:14

Τους συγκεκριμένους συντονιστές και συντονίστριες και πρώην Σχολικούς Συμβούλους (η πλειονότητα από τους 11) δεν τους είδα να ξιφουλκούν όταν ο ιδεοληπτικός Γαβρόγλου μας κατηγόρησε ενώπιον ακροατηρίου οτι "καθόμαστε..... και δεν κάνουμε τίποτε". Τότε δεν προσβλήθηκαν; Τότε δεν είχαν προτάσεις για την "αξιολόγηση" του κυρίου ; Δεν τους είδαμε να λαμβάνουν μέρος σε συνεδριάσεις κατά του αντισυνταγματικού ν. 4547/2018 με τις παραγράφους-κόφτες για αξιόλογους Συμβούλους με έργο και προσοφορά στην εκπαίδευση. Ούτε καν όταν το προσχέδιο του Γ. μιλούσε για 2 θητείες, που υποτίθεται οτι τους έπληττε άμεσα. Μήπως ήξεραν τότε κάτι; Τώρα ανακάλυψαν την Αμερική;

 
Κωνσταντίνος
23 Φεβ 2021 00:41

Η υπουργός συνεχίζει ακάθεκτη τις απορρυθμισεις στην εκπαίδευση, ξεσηκώνοντας εκπαιδευτικούς φορείς και οργανώσεις....Το χειρότερο είναι ότι δεν βλέπει τις αντιδράσεις που προκαλεί...λες και είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία...Η ιστορία, όμως, αργά ή γρήγορα θα κληθεί να απαντήσει για το έργου της......

 
ert
22 Φεβ 2021 20:43

Τα σχολεία θα κλείσουν επειδή δεν θα υπάρχουν μαθητές σε λίγο. Λίγη επαφή με την πραγματικότητα ορισμένοι. Όσο για τις απολύσεις, πρέπει να απολυθούν αυτοί που ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.-

 
Επαναστατες ανευ ουσιας;
22 Φεβ 2021 19:41

Καμια παραιτηση θα γενει;
Η στο τελος θα κανετε οπισθεν.

 
ΒΑΣΙΛΗΣ
22 Φεβ 2021 19:28

Στο κείμενο παρουσιάζεται πληρέστατα μια συμπυκνωμένη και απολύτως αναγκαία 'κριτική ανάγνωση' του νεοεισαχθέντος πλαισίου αξιολόγησης. Τίποτε περισσότερο & τίποτε λιγότερο. Η κριτική αυτή οπτική μπορεί να φανεί χρήσιμη, τόσο στο ΙΕΠ, όσο και στο ΥΠΑΙΘ. Άλλωστε πρόκειται για ερωτήματα που τέθηκαν συλλήβδην κατά τις επιμορφωτικές συναντήσεις του ΙΕΠ.

Συνεπώς, από που προκύπτει πως οι γράφοντες είναι υποχρεωμένοι να απέχουν από τη διαδικασία, πόσο μάλλον να παραιτηθούν; (αγαπητή κα. Δώρα και κ. Γιώργο). Άλλο η κριτική στάση, άλλο η τήρηση του νόμου...

 
ΠΕΤΡΟΣ
22 Φεβ 2021 19:27

Πριν 2,5 χρόνια κάποιοι αμοραλιστές φόρεσαν τον μανδύα του ιδεολόγου και ξεσπάθωσαν ενάντια στους Σχολικούς Συμβούλους ζητώντας τους να παραιτηθούν με αφορμή την αυτοαξιολόγηση και τα σχετικά ! Που είναι όλοι αυτοί σήμερα και τι προτείνουν ;

 
Μ.Χ
22 Φεβ 2021 19:07

Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τον νόμο. Και τι νόμο. Εδώ ο κόσμος καίγεται αυτοί το βιολί τους.

 
Δώρα
22 Φεβ 2021 18:21

Αν διαφωνούν, μπορούν να παραιτηθούν από τη θέση τους, παράλληλα να τους θυμίσω, ότι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τον νόμο....

 
Ένας καθηγητής Β'θμιας
22 Φεβ 2021 18:16

Επιστημονικά τεκμηριωμένο κείμενο. Και δεν είναι απλά 11 Συντονιστές, αλλά η ανώτατη βαθμίδα, 11 Οργανωτικοί Συντονιστές. Υπό αυτούς τους όρους, πολύ επικίνδυνη για τα μικρά, περιφερειακά σχολεία η αυτοαξιολόγηση. Ξαναζωντανεύουν οι φόβοι της διαθεσιμότητας. Φοβάμαι ότι ζητείται άλλοθι να κλείσουν σχολεία σε χωριά ή υποβαθμισμένες περιοχές και να δοθεί είτε η δυνατότητα της υποχρεωτικής μετακίνησης για τις ανάγκες της υπηρεσίας είτε η απόλυση. Αλί σε όσους υπηρετούν σε σχολεία που θα πάρουν τις πιο χαμηλές βαθμολογίες.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
22 Φεβ 2021 17:16

Τεράστια διάσπαση! από τους 24 οργανωτικούς συντονιστές που ήταν τοποθετημένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση, μόνον 11 υπογράφουν! οι υπόλοιποι 13 διαφωνούν? ωραίες οι εκθέσεις ιδεών αλλά για το δια ταύτα κουβέντα. Θα αξιολογήσετε εσείς οι 11 που υπογράφετε ή θα παραιτηθείτε διαφωνώντας? Ιδού η Ρόδος....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.