Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Έγγραφο στους Πρυτάνεις: Να προβείτε άμεσα στην εκπόνηση σχεδίων ασφαλείας και προστασίας του Ιδρύματός σας

Για να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών”
Δημοσίευση: 24/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με έγγραφο  που απέστειλε σήμερα στους Πρυτάνεις, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ ‘Αγγελος Συρίγος, τους καλεί να “προβούν άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την εκπόνηση σχεδίων ασφαλείας και προστασίας του Ιδρύματός σας, ώστε να πληρωθούν οι εκ του νόμου επιβαλλόμενες προϋποθέσεις και να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών”.

Ο υφυπουργός Παιδείας υπενθυμίζει στους Πρυτάνεις ότι τα σχετικά προβλέπονται  στο νόμο  4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», στις διατάξεις των άρθρων 12 - 20 .

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Σύμφωνα με το άρθρο  12 του νόμου:

1. Τα Α.Ε.Ι. εφαρμόζουν τεχνικά ή άλλα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητι- κού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων - επισκεπτών και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι..

2. Κάθε Α.Ε.Ι., με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφάλειας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του. Ως τέτοια συστήματα λογίζονται ιδίως: α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι., γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης. Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφάλειας της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. δύνα- ται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, όπως η εφαρ- μογή φωτισμού ασφάλειας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας. Η εγκατάσταση και λειτουργία των τεχνικών μέτρων της περ. α ́ εντός των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνο για την πρό- ληψη και αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στα κεφάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δέκατο όγδοο, δέκατο ένατο και εικοστό τρίτο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α ́ 95) και τα κακουργήματα της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντικείμενο της αντιμετώπισης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά και η απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ταυτοποίησης του δράστη.

3. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του Α.Ε.Ι., η λειτουργία του οποίου υποστηρίζεται από το προσωπικό των άρθρων 14 και 18. Η απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων» εκδίδεται ύστερα από διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστα- σία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ., L 119) και το άρθρο 65 του ν. 4624/2019 (Α ́ 137). Η απόφαση δεν μπορεί να έχει χρονική ισχύ ανώτερη της τριετίας και υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις προτάσεις του οικείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. Η Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου διενεργείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη χρήσης των συστημάτων ασφάλειας της παρ. 2 και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παρόντος άρθρου.

4. Με απόφαση της συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας του άρθρου 15, εγκρίνεται σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι. που καταρτίζεται σύμφωνα με την περ. α ́ της παρ. 4 του άρθρου 15 και στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα τεχνικά και άλλα αναγκαία μέτρα ασφάλειας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, το χρονοδιάγραμμα και οι χώροι εφαρμογής. Το σχέδιο ασφάλειας και προστασίας καταρτίζεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και επικαιροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Α.Ε.Ι.Η απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του πρύτανη και εξαιρείται της υποχρέωσης δημοσίευσής της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», αυτό τίθεται σε λειτουργία εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του διατάγματος της παρ. 10.

5. Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος άρθρου, τα Α.Ε.Ι. ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον στο Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι., ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 18. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, και υπόκεινται σε όλες τις εκ της ως άνω ιδιότητάς τους απορρέουσες υποχρεώσεις. Οι λεπτομέρειες για τη συμμόρφωση εκάστου προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά στα καθήκοντά τους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, για την ενημέρωσή τους, ως προς τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα καθορίζονται με Μνημόνιο Συνεργασίας, που επικυρώνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ακόλουθα:

α) Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ορίζονται το Α.Ε.Ι. και η Ελληνική Αστυνομία, αντιστοίχως εφόσον στο Α.Ε.Ι. έχει
διατεθεί προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι..

β) Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται σαφώς στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και στην παρ. 4 του άρθρου 18, αντιστοίχως.

γ) Τα εν λόγω συστήματα δεν καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τους χώρους εργασίας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

δ) Το Α.Ε.Ι. υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέ- ουν από τα άρθρα 37 έως 39 του Γ.Κ.Π.Δ. και 6 έως 8 του ν. 4624/2019 (Α ́ 137) αναφορικά με τον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

ε) Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο χρόνος τήρησης και οι αποδέκτες αυτών καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 10.

7. Με απόφαση της συγκλήτου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας, εγκρίνονται τα σχέδια της περ. η ́ της παρ. 2 του άρθρου 14, ο εσωτερικός κανονισμός της περ. στ ́ της παρ. 4 του άρθρου 15, καθώς και οι μελέτες της περ. ζ ́ της ίδιας παρ. 4 του ίδιου άρθρου, και ενσωματώνονται στο σχέδιο ασφάλειας και προστασίας ως παραρτήματα αυτού.

8. Κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση του παρόντος τα Α.Ε.Ι. και η Ελληνική Αστυνομία αντιστοίχως μεριμνούν για την εφαρμογή και τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., την Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποι- νικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης- πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 119) και τον ν. 4624/2019.

9. Για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται αναλογικώς οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο π.δ. 75/2020 (Α ́ 173).

10. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των τεχνικών που εφαρμόζουν τα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, τα κριτήρια για την τήρηση της αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού, το είδος των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και οι αποδέκτες, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων, η διαδικασία καταστροφής, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με: α) οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στον βαθμό που δεν ορίζονται από το άρθρο 11 του π.δ. 75/2020 ή σε εκτέλεση αυτού, β) τεχνικά θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των συστημάτων.

Σχόλια (2)

 
Τάσος
26 Φεβ 2021 00:10

Των άμεσων ενεργειών των Πρυτάνεων δεν θα πρέπει να προηγηθούν: (α) το διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το Άρθρο 12, Παρ. 10, και (β) το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το Άρθρο 17, Παρ. 1;

Πότε αναμένεται η έκδοσή τους;

Ή θα πρέπει να καταρτιστούν άμεσα τα σχέδια και στη συνέχεια να αναθεωρηθούν όταν εκδοθούν οι κανονιστικές διατάξεις;

 
Μία βασική παράλειψη
25 Φεβ 2021 18:38

Δεν υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο για ένα ασφαλές χρηματοκιβώτιο για την αποθήκευση των κλειδιών των κτιρίων και άλλων τεχνικών μέσων, π.χ. φακοί, ασύρματοι πομποδέκτες κλπ. Κατά την διάρκεια της τρέχουσας κατάληψης της Πρυτανείας έχουν εξαφανιστεί από το Κεντρικό Θυρωρείο του ΑΠΘ εκατοντάδες κλειδιά κτιρίων, εργαστηρίων και υποδομών.

Εκτός από το οικονομικό κόστος αντικατάστασης όλων των κλειδαριών, μέχρι να γίνει η αλλαγή (με δεδομένες τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις), οι συνέπειες για την ασφάλεια των κτιρίων και υποδομών μετά το πέρας της κατάληψης είναι ευνόητες. Ένα χρηματοκιβώτιο θα προσέφερε ικανοποιητική ασφάλεια σε παρόμοιες έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες δυστυχώς φαίνεται ότι θα συμβαίνουν συχνά-πυκνά μέχρι να εφαρμοστεί (αν εφαρμοστεί) ο όποιος νόμος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ