Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Αξιολόγηση: Προβληματισμοί και ανησυχίες από 45 Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

Δημοσίευση: 25/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κυρία Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό και τις ανησυχίες μας για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση της Αξιολόγησης με βάση την Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (ΦΕΚ Β 140), που καλούμαστε να εφαρμόσουμε από το τρέχον σχολικό έτος.

Θα θέλαμε να τονίσουμε εξαρχής ότι ως εκπαιδευτική κοινότητα και επιδιώκουμε και επιζητούμε τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του Ε.Ε. ως εργαλείο καταγραφής θετικών και αρνητικών στοιχείων, άρσης δυσλειτουργιών, στοχοθεσίας, βελτίωσης και ανατροφοδότησης  του εκπαιδευτικού έργου.

Άλλωστε ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου εφαρμόζονται και σήμερα στις σχολικές μας μονάδες. Οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι εκπαιδευτικού προσωπικού προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σχολείου. Επίσης, παίρνουν πρωτοβουλίες και καινοτομούν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Ανακύπτουν όμως κατά κοινή ομολογία σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Στο υπάρχον κλίμα έλλειψης αποδοχής της αξιολόγησης που επιχειρείται, είναι ορατός ο κίνδυνος αναπαραγωγής μιας τεράστιας γραφειοκρατίας, καθώς και μιας άσκοπης αναταραχής στα σχολεία  για τους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να επισημάνουμε συνοπτικά τα παρακάτω:

1. Έναρξη Αξιολόγησης

Θεωρούμε πως είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η υλοποίηση υπό τις παρούσες συνθήκες πανδημίας που βιώνουμε. Σε συνθήκες μη κανονικότητας η εικόνα που θα αποτυπωθεί για τη λειτουργία των σχολείων κινδυνεύει να είναι πλασματική.

2. Εσωτερική Αξιολόγηση – Όχι εξωτερική

-   Είμαστε υπέρ της Αυτοαξιολόγησης που δεν επιβάλλεται ιεραρχικά με ένα ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο αλλά είναι πρωτίστως εσωτερική, συλλογική, και  συνειδητή διαδικασία του κάθε Συλλόγου που δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθεί η αυτονομία της σχολικής μονάδας και να προαχθεί σε οργανισμό ανάπτυξης.

-  Η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να αποδώσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία χωρίς την εμπλοκή που μπορεί να επιφέρει η εξωτερική αξιολόγηση.

-  Η περιγραφική αξιολόγηση των δεικτών έχει ουσία και περιεχόμενο. Η βαθμολογική κανένα, δεδομένου ότι αφενός ποσοτικοποιεί  ποιοτικές παραμέτρους και αφετέρου ενδέχεται να ασκεί έντονη ψυχολογική πίεση στους εκπαιδευτικούς και να οδηγήσει σε  μια πληθωριστική ωραιοποίηση, πλασματική κατάταξη των σχολικών μονάδων σε βάρος της ποιότητας και της ουσίας.

-  Η εξωτερική αξιολόγηση και η βαθμολόγηση είναι πιθανόν να  οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση σχολείων.

-    Η εξωτερική αξιολόγηση μετατρέπει τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου από Συνεργάτες σε Επιθεωρητές αφού προβλέπει βαθμολόγηση.

3. Δείκτες και Ομάδες εργασίας

- Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι ή όλη προτεινόμενη διαδικασία θα εξελιχθεί σε μία επίπονη και ρηχή υπηρεσιακή χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.

-    Οι θεματικοί άξονες και ο υπερβολικός αριθμός των δεικτών που προτείνονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις σχολικές μονάδες κυρίως σε αυτές με ολιγομελές εκπαιδευτικό προσωπικό.

-   Οι ομάδες που προτείνονται είναι πολλές. Η ποιότητα και η ουσία μπορεί να προκύψει και από λιγότερους δείκτες. Με μια περιοδικότητα όχι κατ’ ανάγκη ετήσιας βάσης για κάθε σχολική μονάδα, μπορεί να βελτιωθεί η υλοποίηση - αποτελεσματικότητα του όλου προγραμματισμού.

4. Ανησυχία απόδοσης ευθυνών μόνο στους εκπαιδευτικούς

- Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου  δεν είναι ζήτημα  μόνο των εκπαιδευτικών αλλά είναι και ζήτημα συστημικό. Απουσιάζει η αναφορά και η αξιολόγηση των δομών της εκπαίδευσης, των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων, του ύψους της χρηματοδότησης και άλλων κρίσιμων παραγόντων που άπτονται της κεντρικά ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η πρόταση μας, κυρία Υπουργέ συνοπτικά είναι η εξής:

-Αναστολή υλοποίησης της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και έναρξη διαβούλευσης για τον προσανατολισμό και την κατεύθυνσή της.

-Κατάργηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

-Υιοθέτηση ενός μοντέλου Προγραμματισμού και εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης με χαρακτηριστικά που να ταιριάζουν σε οργανισμούς δυναμικούς, όπως είναι μια Σχολική Μονάδα. Θα πρέπει δηλαδή να δίνεται η δυνατότητα οι παράμετροι αυτές να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε Σχολικής Μονάδας. Προϋπόθεση γι αυτό είναι να μην εξουθενώνονται οι εκπαιδευτικοί επιβαρυνόμενοι με χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδεχομένως μικρής απόδοσης.

- Η στοχοθεσία για κάθε σχολική μονάδα να γίνεται στη βάση διετούς ή τριετούς σχεδιασμού. Κάθε σχολική μονάδα να επιλέγει κι από τις τρεις λειτουργίες όσους θεματικούς άξονες και δείκτες κρίνει σκόπιμο ότι μπορεί και πρέπει να βελτιώσει στη βάση μιας ανατροφοδότησης.

- Οι Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) να έχουν τον ρόλο του κριτικού φίλου που καθοδηγεί και υποστηρίζει ανατροφοδοτικά το έργο της σχολικής κοινότητας σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς εξωτερικές αξιολογήσεις.

- Η αποτίμηση για να έχει ουσία και περιεχόμενο πρέπει να είναι περιγραφική, δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας διέπεται από ποιοτικούς κατά κύριο λόγο παράγοντες.

- Τα αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης  να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη του σχολείου.

- Συντασσόμαστε με την θέση που διατυπώθηκε  από τους έντεκα Οργανωτικούς Συντονιστές Ε.Ε. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (22-02-2021) ότι η εσωτερική αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί μια συλλογική, παιδαγωγική, ανατροφοδοτική διαδικασία, που υλοποιείται εντός της σχολικής μονάδας, να αφορά τον Σύλλογο Διδασκόντων και να παραμένει εκεί, δεν αναρτάται σε πλατφόρμες ούτε βαθμολογείται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να ανοίξει ένα γόνιμος διάλογος σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συναίνεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Με εκτίμηση

Οι υπογράφοντες/-ουσες

 1. Αγγελόπουλος Απόστολος  Διευθυντής 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Αλμυρού
 2. Βαλσάμης Στυλιανός  Διευθυντής Γενικού Λυκείου Ζαγοράς
 3. Βοϊβόνδας Σταύρος  Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Αλμυρού
 4. Γαρυφάλλου Αικατερίνη  Διευθυντής 5ου Γυμνασίου Βόλου
 5. Γαρουφαλής Σταύρος Διευθυντής Γυμνασίου Μηλεών
 6. Γεωργούδης Σταμάτης  Διευθυντής Γυμνασίου Ζαγοράς
 7. Γιαννακούρας Ιωάννης  Διευθυντής Γυμνασίου Πτελεού
 8. Γιάνναρος Κωνσταντίνος  Διευθυντής Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Νέας Ιωνίας
 9. Γκίκας Αθανάσιος  Διευθυντής 2ου ΕΠΑΛ Βόλου
 10. Γρηγορίου φωτεινή  Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Βόλου
 11. Θεοδώρου Ιωάννης  Διευθυντής Γενικού Λυκείου Αλμυρού
 12. Καλαντζή Σπυριδούλα  Διευθύντρια Γυμνασίου Αργαλαστής
 13. Καπράνας Γεώργιος  Διευθυντής ΕΠΑΛ Αλμυρού
 14. Καραγκούνης Παναγιώτης  Διευθυντής Γυμνασίου Σκιάθου
 15. Καρανίκας Θωμάς  Διευθυντής Γενικού Λυκείου Αγριάς
 16. Καφετζής Αποστόλης  Διευθυντής Γυμνασίου  με ΛΤ Τρικερίου
 17. Καψιμάλης Φαίδων  Διευθυντής Γενικού Λυκείου Αργαλαστης
 18. Κόκκινος Δημήτριος  Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας
 19. Κοτζαγιώτου Αποστολία  Διευθύντρια Γυμνασίου Νέας Αγχιάλου
 20. Λεμονής Φίλιππος   Διευθυντής ΕΠΑΛ Σκοπέλου
 21. Λοντρίδου Παρασκεύη Διευθύντρια 1ου Γενικού Λυκείου Βόλου
 22. Μαγκλάρα Αγγελική  Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Νέας Αγχιάλου
 23. Μαράτος Χρήστος  Διευθυντής ΕΠΑΛ Αγριάς
 24. Μαχαιρίδου Μερόπη  Διευθύντρια Γυμνασίου με ΛΤ Αλοννήσου
 25. Μητσοπούλου Πολυξένη Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Τσαγκαράδας
 26. Μπάσιου Ασπασία  Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Καναλίων
 27. Μπουκώρου Άννα  Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Αλμυρού
 28. Μπούρα Μαρία  Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Βελεστίνου
 29. Μπρίζης Θεόδωρος  Διευθυντής Γυμνασίου Τσαγκαράδας
 30. Πανταζοπούλου Κων/να  Διευθύντρια Γυμνασίου Βελεστίνου
 31. Παπαϊωάννου Χρήστος  Διευθυντής 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας
 32. Παρασκευά Βάσσα  Διευθύντρια 1ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας
 33. Παρασκευάς Ευάγγελος  Διευθυντής ΕΠΑΛ Αργαλαστής
 34. Σαλαμουρίδης Γιάννης  Διευθυντής 8ου Γενικού Λυκείου Βόλου
 35. Σανάγου Λουκία  Διευθύντρια Γυμνασίου με ΛΤ Γλώσσας
 36. Σουρμενίδης Κωνσταντίνος  Διευθυντής Γυμνασίου Καναλίων
 37. Σταυραντώνη Μαρία  Διευθύντρια Γυμνασίου Ευξεινούπολης
 38. Συκιώτης Ανδρέας  Διευθυντής 8ου Γυμνασίου Βόλου
 39. Ταχούλας Στέργιος  Διευθυντής 4ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας (Εσπερινό)
 40. Τζαβαλιάς Λεωνίδας  Διευθυντής Γενικού Λυκείου Σκιάθου
 41. Τσοκανάκης Ιωάννης  Διευθυντής 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου
 42. φασουράκης Περικλής  Διευθυντής 7ου Γυμνασίου Βόλου
 43. Χατζηαυγουστίδης Νικόλαος  Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Αλμυρού
 44. Χατζηδημητρίου Ελένη  Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας
 45. Χατζηκυριάκου Νίκη  Διευθύντρια 9ου Γυμνασίου Βόλου
Ετικέτες: 
Αξιολόγηση

Σχόλια (6)

 
Ερωτήματα
26 Φεβ 2021 09:04

Ευχαριστούμε για την πρότασή σας. Συγκεκριμένη και λειτουργική. Αν αύριο το ΥΠΑΙΘ αφουγκραζόμενο τον κλάδο υιοθετήσει τις προτάσεις σας, θα συμμετέχετε στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας; Θα συμμετέχουμε ως κλάδος;

 
Με δυο λόγια
26 Φεβ 2021 08:30

Αφήστε μας στην ησυχία μας. Μια χαρά είμαστε. Κανένας έλεγχος κανένας προβληματισμός κανένας στόχος καμία ΒΕΛΤΙΩΣΗ!!

 
20 χρόνια εκπαιδευτικός
26 Φεβ 2021 01:19

Πολύ καλή η πρόταση αυτή! Εάν ο σκοπός τους είναι να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης ,θα πρέπει η αυτοαξιολόγηση να γίνει μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας και μάλιστα περιγραφική αξιολόγηση. Τι θα μας πουν οι βαθμοί; Μήπως όμως έχουν σκοπό να σπείρουν ανταγωνισμό, ψυχολογική πίεση, πνευματική υποταγή, περικοπή μισθού ή και απολύσεις; Όταν μία υπουργός δε δέχεται διάλογο και εκβιάζει είναι δυνατόν να γνωρίζει από παιδαγωγικές διαδικασίες και δημοκρατικές κοινωνίες; Τι είναι το σχολείο; ΖΟΥΓΚΛΑ; Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες θα πρέπει καθημερινά να υποκύπτουν στις οποιεσδήποτε " ορέξεις" του εκάστοτε διευθυντή για να είναι αρεστοί αλλά και ψεύτικοι για να πάρουν καλό βαθμό; Ποιο πνεύμα θα περάσουμε στα παιδιά μας; Ποια ιδανικά;

 
Γιωργος
26 Φεβ 2021 00:49

@ εκπαιδευτικος

Η ΟΛΜΕ δεν ειναι κατα της αξιολογησης, ειναι κατα της συγκεκριμενης αξιολογησης.

 
κυκλοφορήστε
25 Φεβ 2021 21:41

σε ολα τα σχολεία ένα τυποποιημένο κείμενο σε κάθε πεδίο της αυτοαξιολόγησης (που έχει ξαναγίνει πριν λίγα χρόνια παρόμοια, αλλά δεν είδαμε βελτίωση στα οικονομικά , υποδομές και θεσμικά πλαίσια από το υπαιθ ) με σύντομη αναφορά στην ευθύνη του υπουργείου και στο τι πρέπει να κάνει (αφού δεν ξέρει) , δυο γραμμές όχι περισσότερα και αυτό το χαρτάκι να περάσει το ΙΔΙΟ από όλους τους συλλόγους. Να τη δούμε τότε τι θα κάνει και πώς θα εκβιάσει !

 
εκπαιδευτικός
25 Φεβ 2021 16:18

στην ΟΛΜΕ το είπατε; προσέξτε μην σας διαγράψει που ζητάτε αξιολόγηση!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ