Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΙΕΠ:100 ερωτήσεις απαντήσεις για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων

Δημοσίευση: 25/02/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (ΙΕΠ) ετοίμασε τις ακόλουθες εκατό ερωτήσεις- απαντήσεις για τη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων:

1. Ποια η διαφορά του Προγραμματισμού που γινόταν μέχρι τώρα στην αρχή του σχολικού έτους από τον "Συλλογικό Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου" που εισάγεται;

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ο Σύλλογος Διδασκόντων καλείται να προγραμματίσει το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Ο προγραμματισμός αυτός αφορά θέματα της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου όπως τα ωρολόγια προγράμματα, η κατανομή των τμημάτων, οι αναθέσεις μαθημάτων κ.λπ. Επιπλέον, από την επόμενη σχολική χρονιά, ο Σύλλογος καλείται να θέσει στόχους βελτίωσης σε επιλεγμένους θεματικούς άξονες και να ορίσει Ομάδες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Δράσεων βελτίωσης. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής  καταχωρίζεται στην ειδική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. ως “Συλλογικός Προγραμματισμός”, στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

2. Θα υπάρξει πρόβλεψη για παράταση της υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού δεδομένου ότι υπάρχουν μετακινήσεις των εκπαιδευτικών στις αρχές του σχολικού έτους;

Ο Συλλογικός Προγραμματισμός θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με βάση το δυναμικό του σχολείου στη δεδομένη περίοδο. Ωστόσο, εφόσον υπάρχουν αλλαγές στη σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων, θα είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωσή του.

3.Μήπως η διαδικασία της αξιολόγησης ενισχύει τον συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος;

Η ανάδειξη καλών πρακτικών από και προς τη βάση (όλα τα σχολεία της χώρας) είναι ως πρακτική αντίθετη του συγκεντρωτισμού. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διευκολύνει την όλη διαδικασία, ώστε να περιορίζεται ο όγκος των  καταχωρίσεων στον μικρότερο δυνατό.

4.Θα υπάρξει επιβράβευση ή συνέπειες για τις σχολικές μονάδες που θα πετύχουν ή θα αποτύχουν αντίστοιχα στους στόχους της αξιολόγησης;

Οι στόχοι βελτίωσης καθορίζονται από το ίδιο το σχολείο. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο βάσει του σχεδιασμού της ίδιας της Ομάδας, μπορεί να προταθεί επανάληψη με τροποποίηση της δράσης ή επέκτασή της την επόμενη σχολική χρονιά. Οι καλές πρακτικές από την άλλη καταγράφονται στα αποτελέσματα της σχολικής μονάδας και μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις διαδικασίες της εξωτερικής αξιολόγησης ώστε να αξιοποιηθούν και από άλλα σχολεία.

5.Είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν όλα τα σχολεία ιστοσελίδα;

Όλα τα σχολεία διαθέτουν ιστοθέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

6.Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ιστοσελίδα προκειμένου να αναρτάται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;

Όλα τα σχολεία διαθέτουν ιστοθέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Τα σχολεία που δεν έχουν ακόμα ιστοσελίδα, μπορούν να ξεκινήσουν με τη δημιουργία της στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Δράσης.

7.Ποιος είναι ο ρόλος του Διευθυντή του σχολείου;

Ο Διευθυντής ενημερώνει και υποστηρίζει τον Σύλλογο Διδασκόντων, αλλά και συμμετέχει στις ομάδες που συγκροτούνται σε όλες της φάσεις της διαδικασίας.

8.Θα διατεθούν διοικητικοί υπάλληλοι στα σχολεία για υποβοήθηση του διοικητικού έργου, ώστε να μην επιβαρυνθούν εξ ολοκλήρου οι διδάσκοντες, παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα;

Το σύστημα προβλέπει αποτίμηση του έργου του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς. Δεν αποτελεί διοικητική-διαχειριστική διαδικασία, την οποία θα μπορούσε να αναλάβει διοικητικός υπάλληλος.

9.Πότε θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων;

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Αυτό ρυθμίζεται σε κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες.

10. Πώς διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα όταν δικαιώματα ανάρτησης έχει μόνο ένα άτομο;

Η καταχώριση γίνεται από ένα άτομο αλλά η απόφαση σχετικά με το τι θα καταχωριστεί είναι συλλογική (βάσει του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων ή των αποφάσεων της Ομάδας).

11.Μήπως όλη αυτή η διαδικασία ενισχύει τον συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματός μας;

Η ανάδειξη καλών πρακτικών από και προς τη βάση (όλα τα σχολεία της χώρας) είναι ως πρακτική αντίθετη του συγκεντρωτισμού. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διευκολύνει την όλη διαδικασία, ώστε να περιορίζεται ο όγκος των καταχωρίσεων στον μικρότερο δυνατό. Η πλατφόρμα είναι απλή στη χρήση της και έχει προβλεφθεί να μη χρειάζεται εκ νέου καταχώριση των στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν από αλλού (π.χ. αριθμός Δράσεων, θεματικοί άξονες στους οποίους έχουν υλοποιηθεί Δράσεις κ.λπ.).

12. Ποιος είναι ο ρόλος του Διευθυντή Εκπαίδευσης στις διαδικασίες αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων;

Οι Διευθυντές/-ύντριες Εκπαίδευσης οφείλουν να είναι ενήμεροι των διαδικασιών, καθώς υποστηρίζουν το σύστημα διοικητικά.

13. Η δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα δεν ενδέχεται να δυσκολεύει μια αυθεντική αποτίμηση-προγραμματισμό;

Η συνοπτική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σχολικών μονάδων συμβάλλει στη διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο των σχολείων. Το μέρος που δημοσιεύεται ΔΕΝ περιλαμβάνει κλίμακες αποτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία. Όσον αφορά στην Εσωτερική Αξιολόγηση, δημοσιεύονται μόνο η ταυτότητα, τα θετικά σημεία και τα σημεία προς βελτίωση και η αποτίμηση των σχεδίων δράσης συνολικά, όπως δηλώνεται από τα ίδια τα σχολεία. Όσον αφορά την Εξωτερική Αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4692/2020, η ανάρτηση των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης ΔΕΝ περιλαμβάνει αναφορά στην αποτίμηση των συγκεκριμένων σχολείων, παρά μόνο όταν πρόκειται για τη διάχυση καλών πρακτικών.

14. Στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ προβλέπεται ο ορισμός Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου (άρθρο 16 ν. 4692). Οι Σ.Σ.Ε.Ε. είναι υπεύθυνοι για "τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων". Δεν υπάρχει αντίφαση;

Βάσει του άρθρου 16 του ν. 4692, οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου είναι εκπαιδευτικοί των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι είναι αρμόδιοι ιδίως για:

α) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνεργασία με το ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 17,

β) την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων της συμμετοχής των επί μέρους ειδικοτήτων ή τάξεων στον προγραμματισμό δράσεων του σχολείου, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και

γ) την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και της πορείας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί σύμφωνα με την περ. α΄. Οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συντάσσουν έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί σύμφωνα με την περ. α΄, στο τέλος του διδακτικού έτους, την οποία υποβάλλουν στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ.

Βάσει των παραπάνω, δεν υπάρχει αντίφαση. Πρόκειται για διαφορετικό επίπεδο ευθύνης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν, ούτως ή άλλως, την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου τους, ενώ οι Σ.Σ.Ε.Ε. έχουν μεταξύ άλλων ευρύτερων αρμοδιοτήτων (όπως οι όμιλοι ή η πρακτική άσκηση φοιτητών) και την ευθύνη του προγραμματισμού (ανά ειδικότητα/τάξη/ομάδες μαθημάτων ή ειδικοτήτων) και της παρακολούθησής του. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να λάβει υπόψη τη σχετική εισήγηση της παρ. β για τον προγραμματισμό των δράσεων.  Στο τέλος του σχολικού έτους (άρθρο 21), ο Διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία είναι η ίδια Έκθεση για οποία γίνεται αναφορά στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-01-2021. Οι Σ.Ε.Ε. έχουν την επιπρόσθετη ευθύνη για την κοινοποίηση των στοιχείων της παρ. γ παραπάνω, σχετικά με την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ.

15.Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις του πλαισίου στα Πρότυπα - Πειραματικά σχολεία;

Το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση είναι κοινό για όλα τα σχολεία.

16. Μπορούν τα εσπερινά λύκεια να συναγωνιστούν και να πάρουν μια ικανοποιητική βαθμολόγηση, συγκριτικά με τα ημερήσια;

Δεν συγκρίνονται τα σχολεία μεταξύ τους ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για διαφορετικούς τύπους σχολείων.

17. Τι ισχύει για τα μονοθέσια/ολιγοθέσια σχολεία;

Κάθε εκπαιδευτικός μονοθέσιου-ολιγοθέσιου σχολείου καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δύο δράσεις σε συνεργασία με συναδέλφους (στο σχολείο ή άλλου σχολείου εφόσον είναι εφικτό) ή μόνος/-η καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, με βάση τις δυνατότητές της/του, ενώ μπορεί να λάβει υπόψη τις απόψεις/προτάσεις του Σχολικού Συμβουλίου. Προτείνεται, ωστόσο, ως καλύτερη πρακτική, να αναζητήσουν συναδέλφους από άλλα σχολεία, ώστε να αναπτύξουν από κοινού σχέδια δράσης, τα οποία θα υλοποιήσουν στα σχολεία/τάξεις τους. Είναι αυτονόητο ότι ένα μονοθέσιο σχολείο δεν έχει τον όγκο τεκμηρίωσης ούτε τον αριθμό δράσεων που έχει ένα πολυδύναμο σχολείο.

18. Ποιες σχολικές μονάδες αφορά η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση;

Η διαδικασία της αξιολόγησης αφορά όλες τις σχολικές μονάδες της δημόσιας (εφόσον εποπτεύονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ) και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

19.Μπορούν τα συστεγαζόμενα σχολεία να συνεργαστούν στο πλαίσιο των διαδικασιών της αξιολόγησης;

Κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να συντάξει την ταυτότητα και την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αυτόνομα, δεδομένου ότι έχει ξεχωριστό κωδικό. Ωστόσο, τα συστεγαζόμενα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο του συλλογικού προγραμματισμού και στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης, όπως και όλα τα υπόλοιπα σχολεία.

20. Τι προβλέπεται για τα σχολεία με πολλούς αναπληρωτές ή και μόνιμους που διδάσκουν σε 2-3-4 σχολεία; Θα συμμετέχουν σε ομάδες σε όλα τα σχολεία;

Για τη φετινή χρονιά, προβλέπεται η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών σε μία μόνο ομάδα, η οποία αναλαμβάνει την αποτίμηση ενός ή περισσότερων αξόνων ώστε να προετοιμάσει την τελική απόφαση αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας (Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης). Κατά προτίμηση, η ομάδα αυτή θα είναι στο σχολείο που έχουν τοποθετηθεί (ή έχουν τις περισσότερες ώρες).  Ωστόσο, στο τέλος, στο πλαίσιο του Συλλόγου Διδασκόντων έχουν πάντα δικαίωμα ως μέλη του να καταθέσουν την άποψή τους για ό,τι αφορά το σχολείο, όπως γίνεται και για όλα τα υπόλοιπα θέματα.

Στο πλαίσιο του Συλλογικού Προγραμματισμού που ξεκινάει από την επόμενη σχολική χρονιά, όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δύο Ομάδες Δράσης υποχρεωτικά. Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν σε μία τουλάχιστον Δράση (Α ή Β) της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες. Για τη δεύτερη Δράση τούς παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του σχολείου στο οποίο θα δηλώσουν συμμετοχή. Η Διεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της κατάλληλης διαχείρισης του προσωπικού, οφείλει να φροντίζει ώστε οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα από δύο σχολεία να μην αναλαμβάνουν ρόλο μέσα στην ομάδα ο οποίος να είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αντιστοιχεί στο ωράριό τους.

21. Συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.;

Στην αξιολόγηση σχολικών μονάδων συμμετέχει όποιος ανήκει στον Σύλλογο Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο Ε.Ε.Π. και στο Ε.Β.Π. δεδομένου ότι, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο, συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, αξιολογούν μαθητές και μαθήτριες, ενημερώνουν γονείς,  συμμετέχουν στον Σύλλογο Διδασκόντων κ.λπ., συμμετέχουν κανονικά και στις διαδικασίες αξιολόγησης των λειτουργιών της σχολικής μονάδας.

22. Τι προβλέπεται για τη  διαδικασία αξιολόγησης  από συλλόγους διδασκόντων των Εργαστηριακών Κέντρων τα οποία υποστηρίζουν διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικές μονάδες  όπως τα ΕΠΑ.Λ., τα Προγράμματα Μαθητείας κ.λπ.;

Για τα Εργαστηριακά Κέντρα ισχύουν τα εξής:

 • Βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 101 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, των καταρτιζόμενων των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας, συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ανά δύο (2) τουλάχιστον εκπαιδευτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ..
 • Όταν όσοι ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες, οι εργαστηριακές ανάγκες καλύπτονται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο επαγγελματικό λύκειο (παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985).
 • Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, ορίζονται οι σχολικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής, οι μαθητές των οποίων ασκούνται στο Ε.Κ.. (παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985).
 •  Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, ορίζονται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολικών μονάδων που διατίθενται στα Ε.Κ. και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους (παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985).
 • Διευθυντής των Ε.Κ. ορίζεται εκπαιδευτικός βάσει των διατάξεων για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, ενώ σε κάθε Τομέα Εργαστηρίων και Εργαστήριο Κατεύθυνσης του Εργαστηριακού Κέντρου τοποθετούνται Υπεύθυνοι (παρ. 3 & 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985).
 • Οι λεπτομέρειες λειτουργίας των Ε.Κ. και τα ειδικότερα καθήκοντα των Δ/ντών, Υποδιευθυντών, Υπευθύνων Τομέων Εργαστηρίων, Εργαστηρίων Κατεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων τους καθορίζονται με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 96004/Δ4/17-07-2015 (Β΄ 1318) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, και η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω Υ.Α.: «τα Εργαστηριακά Κέντρα ως εκπαιδευτικές μονάδες του Υ.ΠO.ΠΑΙ.Θ, έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑ.Λ, τις Σ.Ε.Κ. και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους. Στελέχη Διοίκησης εργαστηριακών κέντρων είναι: α) ο Διευθυντής του Ε.Κ., β) ο Υποδιευθυντής του Ε.Κ., γ) οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Ε.Κ.. Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων».[….].
 • Περαιτέρω, στα άρθρα 4, 5 της Υ.Α. υπ’ αριθ. 96004/Δ4/17-07-2015 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηρίων ή Εργαστηρίων Κατεύθυνσης προσφέρουν τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Ε.Κ. και παραμένουν στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες, ενός ωραρίου. Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Ε.Κ. από τα ΕΠΑ.Λ., με απόφαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ., για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, μετά από συνεργασία των Διευθυντών των ΕΠΑ.Λ. που εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. και των Διευθυντών των Ε.Κ.. Η διάθεση των εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. μπορεί να είναι μερική ή ολική (άρθρο 7 της Υ.Α. υπ’ αριθ. 96004/Δ4/17-07-2015).
 • Επιπρόσθετα, στο άρθρο 9 της Υ.Α. υπ’ αριθ. 96004/Δ4/17-07-2015 αναφέρεται ότι κάθε Ε.Κ «ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα χρηματοδοτείται αυτοτελώς και συγκροτεί αυτόνομο συμβούλιο σχολικής κοινότητας. Λαμβάνει ειδική χρηματοδότηση η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται».
 • Βάσει της Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (Β’ 4299/27-09-2018), «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου», αναφέρει στο άρθρο 3 παρ. 3, (Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου) «Για την επιτέλεση του έργου τους, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου: α) Μελετούν τις ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη…»

Με βάση τα παραπάνω, οι διατάξεις των άρθρων 47, 47Α και 47Β του ν. 4547/2018 (διατάξεις  των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020) για τον «Συλλογικό προγραμματισμό, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων» εφαρμόζονται στα ΕΠΑ.Λ., καθώς και στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες.

23. Ποιος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης; Ο Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης ή της Ενταξιακής Εκπαίδευσης;

Δεν αξιολογείται κάθε τμήμα ξεχωριστά, αλλά η σχολική μονάδα συνολικά. Ο Σ.Ε.Ε. Ενταξιακής Εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλλει με τη συνεργασία του στην υλοποίηση σχετικών δράσεων αλλά την ευθύνη για την εξωτερική αξιολόγηση έχει ο Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου.

24. Πώς θα λειτουργήσει το πλάνο της αξιολόγησης στα σχολεία που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο από αναπληρωτές, αφού κάθε χρόνο αλλάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση καθώς διασφαλίζει τη συνέχεια. Η λειτουργία του σχολείου αποτιμάται στο τέλος του χρόνου και ο επόμενος Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να βασιστεί σε αυτή και να ενημερωθεί σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά ώστε να γνωρίσει καλύτερα το σχολείο και να υλοποιήσει νέες δράσεις με βάση τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΛΟΓΗΣΗ

25. Γιατί ο Σ.Ε.Ε. που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου να προβεί σε παρατηρήσεις στην πλατφόρμα κι όχι άμεσα στους εκπαιδευτικούς; Αυτό δεν τον απομακρύνει από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς;           

Η δια ζώσης άμεση παρακολούθηση του έργου των σχολείων και η παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με αυτό είναι φυσικά απαραίτητη και πολύτιμη αλλά δεν είναι εφικτή σε όλες τις περιπτώσεις και στον ίδιο βαθμό. Η πλατφόρμα διασφαλίζει ότι το έργο των σχολείων αποτυπώνεται σαφώς και ότι ο Σ.Ε.Ε. μπορεί καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους να το υποστηρίζει. Με αυτή την έννοια, η διαδικασία διευκολύνει το έργο της υποστήριξης και φέρνει πιο κοντά τους Σ.Ε.Ε. με τα σχολεία τους. Η αξιολογική διαδικασία έχει στόχο αυτήν ακριβώς την υποστήριξη και το αποτέλεσμά της δεν συνδέεται με κανενός άλλου είδους επίπτωση στα σχολεία.

26. Τι προβλέπεται για τους Σ.Ε.Ε. Προσχολικής Εκπαίδευσης που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη μεγάλου αριθμού σχολικών μονάδων;

Οι ΣΕΕ που έχουν στην παιδαγωγική ευθύνη τους μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων έχουν συνολικά μικρότερο αριθμό εκπαιδευτικών και επομένως δράσεων.

27. Πώς θα ανταποκριθούν οι Σ.Ε.Ε. στις ανάγκες της εξωτερικής αξιολόγησης, εντός της προθεσμίας;

Οι Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο του ρόλου τους συνεργάζονται με τα σχολεία ευθύνης τους και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία των Δράσεων βελτίωσης. Στο τέλος της χρονιάς, καλούνται να αποτιμήσουν αυτό το έργο με βάση τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που αποτυπώνει αυτή τη συνεργασία στη διάρκεια του έτους.

28. Τι αποτιμά ο Σ.Ε.Ε.; Το έργο του σχολείου γενικά ή τις επιμέρους δράσεις;

Ο/Η Σ.Ε.Ε. α) καταχωρίζει στην πλατφόρμα τις παρατηρήσεις του για τον Συλλογικό Προγραμματισμό, για την επιλογή, τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των δράσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, β) αποτιμά τεκμηριωμένα το έργο του σχολείου ανά θεματικό άξονα σε 10βαθμη κλίμακα, μετά την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης από το σχολείο, και γ) σημειώνει συνοπτικά  θετικά σημεία, σημεία προς βελτίωση και προτάσεις βελτίωσης. Οι Σ.Ε.Ε. δεν αποτιμούν την κάθε Δράση ξεχωριστά.

29. Οι Σ.Ε.Ε. συντάσσουν την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του σχολείου ή περιλαμβάνουν και δικά τους σχόλια;

Οι Σ.Ε.Ε. συντάσσουν την Έκθεσή τους: 1. με βάση την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολείου και 2. Τη  δική τους τεκμηριωμένη εικόνα σε σχέση με το έργο του.

Οι Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο του ρόλου τους συνεργάζονται με τα σχολεία ευθύνης τους και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία των Δράσεων βελτίωσης. Στο τέλος της χρονιάς, καλούνται να αποτιμήσουν αυτό το έργο με βάση τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που αποτυπώνει αυτή τη συνεργασία στη διάρκεια του έτους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

30. Μπορεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης να δημοσιευτεί στο ιστολόγιο (blog) του σχολείου;

Εφόσον το ιστολόγιο προσφέρεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μπορεί να δημοσιευτεί εκεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολείου.

31. Συνδέεται η αυτοαξιολόγηση με την επίδοση των μαθητών; Πώς θα γίνει η αξιολόγηση ενός σχολείου αν δεν έχει αξιολογηθεί το επίπεδο του μαθητικού του δυναμικού;

Η αυτοαξιολόγηση δεν συνδέεται άμεσα με την επίδοση των μαθητών/-τριών, αν και το όλο εγχείρημα στοχεύει στη βελτίωσή της.

32. Φέτος είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 2 ομάδες;

Η υποχρεωτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 2 ομάδες αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Συλλογικού Προγραμματισμού, που ξεκινάει από την επόμενη σχολική χρονιά, και όχι στην αποτίμηση του έργου του σχολείου. Συγκεκριμένα:

Φέτος διαμορφώνονται ομάδες για την αποτίμηση των αξόνων (για την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης). Ο κάθε εκπαιδευτικός συμμετέχει σε μία ομάδα,  η οποία αναλαμβάνει έναν ή περισσότερους άξονες, ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Τον Οκτώβριο του 2021, διαμορφώνονται ομάδες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων (Συλλογικός Προγραμματισμός).  Ο κάθε εκπαιδευτικός συμμετέχει σε δύο ομάδες υποχρεωτικά (ανεξαρτήτως του αριθμού σχολείων όπου διδάσκει).

33. Πώς γίνεται η αποτίμηση με βάση την κλίμακα; Πρόκειται για υποκειμενική κρίση με κριτήρια που θα ορίζει η κάθε σχολική μονάδα; Θα γίνεται μέσω ρούμπρικας;

Η αποτίμηση του έργου του σχολείου ως προς τους επιμέρους άξονες γίνεται με βάση τα τεκμήρια που έχει συλλέξει ο ίδιος ο Σύλλογος, την εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι εκπαιδευτικοί από την εμπειρία τους σε αυτό, συνεκτιμώντας τις συνθήκες λειτουργίας του. Με αυτή την έννοια, ο χαρακτηρισμός της 4βαθμης κλίμακας δεν έχει  συγκριτική αξία (και ως εκ τούτου δεν μπορεί να οδηγήσει σε σύγκριση μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων). Αυτό όμως δεν καθιστά τη διαδικασία υποκειμενική, δεδομένου ότι υπάρχει τεκμηρίωση, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του εξωτερικού αξιολογητή.

34. Γιατί επιλέχθηκε η ποσοτική βαθμολόγηση των αξόνων;

Ούτε οι δείκτες ούτε η κλίμακα αποτίμησης είναι ποσοτική. Το 1-4 αντιπροσωπεύει ποιοτικούς χαρακτηρισμούς για λόγους διευκόλυνσης της καταγραφής (μη επαρκής λειτουργία με αρκετά σημεία προς βελτίωση - εξαιρετική λειτουργία). Ο κάθε άξονας έχει τη δική του διακριτή αξία (δεν υπάρχει συνολικός αριθμός ούτε μέσος όρος), επομένως πρόκειται για καθαρά ποιοτική αξιολόγηση με βάση τεκμήρια και ως τέτοια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση των σχολείων.

35. Τι μπορεί να αξιοποιείται ως τεκμήριο;

Σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, οδηγός σχετικά με την τεκμηρίωση της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, τα τεκμήρια που καταθέτουν στον Σύλλογο Διδασκόντων οι Ομάδες ή/και οι εκπαιδευτικοί μεμονωμένα για τη διαδικασία της αποτίμησης, εγκρίνονται από τον Σύλλογο, αναφέρονται στο σχετικό Πρακτικό και με αυτόν τον τρόπο επικυρώνονται.

ΟΜΑΔΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

36. Πώς διαμορφώνονται οι Ομάδες Δράσης; Υπάρχουν κριτήρια;

Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν ομάδες 2 έως 5 ατόμων ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν, τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τους και την ειδίκευση που ενδεχομένως διαθέτουν. Μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες με βάση το κοινό γνωστικό τους αντικείμενο ή τη διδασκαλία σε κοινά τμήματα ή και το ενδιαφέρον τους για άλλους διαθεματικούς τομείς. Οι ομάδες οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

37. Πόσα σχέδια δράσης πρέπει να καταθέσουμε;

Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να συμμετέχει σε δύο Δράσεις. Μία υποχρεωτικά στον άξονα 1 (Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση των μαθητών), και μία σε κάποιον από τους άλλους άξονες. Ο αριθμός των Δράσεων του σχολείου εξαρτάται επομένως από τον αριθμό των εκπαιδευτικών του.

38. Είναι υποχρεωτικό να προηγηθούν Σχέδια Δράσης που αφορούν θεματικούς άξονες με χαμηλότερη βαθμολογική αποτίμηση;

Δεν είναι υποχρεωτικό.  Συνιστάται, όμως, να επικεντρωθούμε σε θέματα που κατά προτεραιότητα χρήζουν βελτίωσης και που είναι εφικτό να βελτιωθούν με δική μας παρέμβαση.

39. Τι θα κάνουν οι εκπαιδευτικοί στις ομάδες δράσης του πρώτου θεματικού άξονα “Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση”;

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη (ή στις τάξεις) τους:

 •     έναν κοινό σχεδιασμό/προγραμματισμό για τη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου, με χαρακτηριστικά που θα έχουν επιλέξει προκειμένου να βελτιώσουν τη διδακτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα (εντός του θεσμικού πλαισίου και του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών), ή/και
 •     διδακτικές παρεμβάσεις σε πλαίσιο συνδιδασκαλίας ή/και ετεροπαρατήρησης, όταν είναι εφικτό.

40. Ποιες επιλογές έχουν στον σχεδιασμό οι Ομάδες Δράσης του πρώτου θεματικού άξονα “Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση”;

 •     Εάν η Ομάδα απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κοινά γνωστικά αντικείμενα, τα μέλη της μπορούν, λαμβάνοντας υπόψη τα Προγράμματα Σπουδών και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κοινές διδακτικές πρακτικές, να επιλέξουν ή να διαμορφώσουν από κοινού συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία τους, να εφαρμόσουν εναλλακτικές πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών τους κ.λπ.
 •     Εάν η Ομάδα απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκουν σε κοινά τμήματα, τα μέλη της μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές στις τάξεις τους, με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών και μαθητριών τους, την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ή δυσκολιών κατά τη διδασκαλία τους, την υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων κ.λπ.
 •     Εάν η Ομάδα απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και τμημάτων, τα μέλη της μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στις τάξεις τους κοινές καινοτόμες διδακτικές/παιδαγωγικές πρακτικές, δραστηριότητες για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, διαθεματικές προσεγγίσεις, πρακτικές αξιολόγησης κ.λπ.

41. Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να συντρέχουν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Δράσεων;

Όλες οι Δράσεις προϋποθέτουν συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και τακτική ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία της εφαρμογής τους, ώστε να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή τους, εφόσον απαιτείται, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Διευκρινίζεται ότι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό προγραμματισμό, σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις ανατροφοδότησης, στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ωραρίου.

42. Είναι υποχρεωτικές οι ετεροπαρατηρήσεις και οι συνδιδασκαλίες εκπαιδευτικών;

Είναι προτεινόμενες καλές πρακτικές που διευκολύνουν την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση των κοινών στόχων-δράσεων, εφόσον υπάρχει η σχετική διευκόλυνση στο ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

43. Η σύσταση μιας Ομάδας Δράσης μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων;

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δεν σχετίζονται με τις Ομάδες Δράσης της Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Η γνώση όμως και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε σχέση με τα θέματα αυτά (π.χ. διαδικασίες ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων, ενίσχυση κριτικής σκέψης, εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης κ.ά.) μπορεί να φανεί χρήσιμη για τον σχεδιασμό Δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της διδασκαλίας ή άλλων αξόνων.  

44. Μπορούν όλες οι Ομάδες Δράσης μιας σχολικής μονάδας να επιλέξουν για τη δεύτερη Δράση τους θεματικούς άξονες μιας μόνο λειτουργίας;

Δεν είναι απαγορευτικό, αλλά είναι καλό ο Σύλλογος Διδασκόντων να φροντίζει (εφόσον είναι εφικτό) για την ισοκατανομή των Ομάδων Δράσεων και στις τρεις λειτουργίες. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή των Δράσεων είναι η αναγκαιότητα βελτίωσης συγκεκριμένων αξόνων. Υπό αυτή την έννοια, εάν ένα σχολείο κρίνει ότι προτεραιότητα έχει η αντιμετώπιση προβλημάτων bullying, για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίσει να διοχετεύσει όλες του τις προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα.

45. Όλα τα μέλη μιας Ομάδας Δράσης θα έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες;

Όλα τα μέλη της Ομάδας Δράσης είναι ισότιμα, αλλά απαιτείται ο ορισμός ενός εξ αυτών ως Συντονιστή/-ίστριας (με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων), ο οποίος/η οποία θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. για την καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων. Θεωρείται αυτονόητο ότι η όποια καταγραφή στην πλατφόρμα (σχετική με το Σχέδιο Δράσης – καταχώριση, συμπλήρωση, τροποποίηση) θα έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Ομάδας.

46. Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή σε διαφορετικές Ομάδες Δράσης;

Κάθε εκπαιδευτικός συμμετέχει σε δύο Ομάδες  Δράσης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα ίδια ή και διαφορετικά άτομα.

47. Μπορεί να γίνει αντικατάσταση του Συντονιστή μιας Ομάδας Δράσης;

Εφόσον το επιθυμεί ή υπάρχει ανάγκη, ο Συντονιστής μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

48. Πού και πώς αποτυπώνεται το Σχέδιο Δράσης μιας Ομάδας;

Το Σχέδιο Δράσης κάθε Ομάδας αποτυπώνεται σε ειδική σελίδα της πλατφόρμας από τον/την Συντονιστή/-ίστρια της Ομάδας (με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της). Η φόρμα περιλαμβάνει 3 ενότητες:

Α. Σχεδιασμός της Δράσης: περιγράφεται συνοπτικά η Δράση, και καταγράφονται οι στόχοι, η μεθοδολογία υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα, οι απαιτούμενοι πόροι και τα μέσα, οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησής της καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της. Η ενότητα αυτή παραμένει ενεργή για τροποποιήσεις – συμπληρώσεις μέχρι τον Δεκέμβριο εκάστου έτους. Μετά τον Δεκέμβριο, οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση χρειαστεί να γίνει καταγράφεται στην επόμενη ενότητα (Β).

Β. Υλοποίηση της Δράσης: Καταγράφονται οι βασικές ενέργειες, οι εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης καθώς και η πιθανή τροποποίησή τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Η ενότητα αυτή παραμένει ενεργή μέχρι την τελική υποβολή του Σχεδίου στο τέλος του διδακτικού έτους.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης: Καταγράφονται συνοπτικά οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, τα αποτελέσματα της δράσης, ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί και η εκτίμηση των λόγων που συνδέονται με αυτόν, οι παράμετροι που διευκόλυναν την επιτυχία και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, το υλικό που παρήχθη και οι επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης. Κατατίθενται επίσης προτάσεις για αξιοποίηση του Σχεδίου ή επιμέρους πρακτικών από άλλες Ομάδες και σχολεία,  προτάσεις για επιμορφώσεις που κρίνονται αναγκαίες, καθώς και προτάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον Συλλογικό Προγραμματισμό του επόμενου έτους (π.χ. για νέες σχετικές Δράσεις, για συνέχιση ή επέκταση της Δράσης κ.λπ.).  Η ενότητα αυτή παραμένει ενεργή μέχρι την τελική υποβολή του Σχεδίου στο τέλος του διδακτικού έτους.

49. Μπορεί να αλλάξει το Σχέδιο Δράσης μετά την οριστικοποίησή του;

Το Σχέδιο Δράσης  καταχωρίζεται από τον Συντονιστή της Ομάδας σε ειδική φόρμα στην εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Το μέρος αυτό της φόρμας (Α. Σχεδιασμός Δράσης) παραμένει ενεργό για επεξεργασία μέχρι το τέλος  Δεκεμβρίου. Από τότε κι έπειτα, οποιαδήποτε αλλαγή, θεωρείται τροποποίηση κατά τη φάση της υλοποίησης και καταγράφεται στο Β μέρος (Υλοποίηση Δράσης).

50. Τι γίνεται αν κριθεί ότι ένα Σχέδιο Δράσης δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως υποβλήθηκε;

Γίνονται οι απαιτούμενες αλλαγές, καταγράφονται στο Β μέρος της φόρμας (Υλοποίηση Δράσης) και στο τέλος, στο Γ. Μέρος (Αποτίμηση της Δράσης), αναφέρονται οι δυσκολίες που προέκυψαν.

51. Ποιος έχει πρόσβαση στη Φόρμα Αποτύπωσης του Σχεδίου Δράσης; Μόνο ο Συντονιστής της Ομάδας;

Πρόσβαση στις Φόρμες ΟΛΩΝ των Δράσεων έχουν ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, καθώς και η ιεραρχία της εκπαίδευσης. Δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας ωστόσο έχει μόνο ο/η Συντονιστής/-ίστρια της Ομάδας. Ο/Η ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου έχει δυνατότητα να καταγράψει παρατηρήσεις σε ειδικό πεδίο της φόρμας.

52. Είναι υποχρεωτικό να λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις του Σ.Ε.Ε. όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης;

Ο/Η υπεύθυνος/-η Σ.Ε.Ε. για τη σχολική μονάδα παρακολουθεί, σχολιάζει και παρέχει ανατροφοδότηση με γνώμονα τη βελτίωση της Δράσης, επομένως, οι εκπαιδευτικοί καλό θα ήταν να τις λάβουν υπόψη.

53. Πώς θα υλοποιηθούν Σχέδια Δράσης στα ολιγοθέσια σχολεία;

Τα ολιγοθέσια σχολεία μπορούν να συνεργαστούν με άλλο σχολείο, όπου αυτό είναι εφικτό.

54. Πώς θα συνεργαστεί ένας εκπαιδευτικός με τα μέλη της Ομάδας Δράσης, όταν διδάσκει σε περισσότερα από ένα σχολεία;

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας φροντίζει ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα να παρέχει τις σχετικές διευκολύνσεις. Η τηλεδιάσκεψη μπορεί επίσης να διευκολύνει σημαντικά τη συνεργασία.

55. Πότε και πώς γίνεται η τελική αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης;

Η τελική αξιολόγηση της εφαρμογής των Σχεδίων  Δράσης λαμβάνει χώρα στο τέλος του διδακτικού έτους, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την οποία οι Ομάδες παρουσιάζουν, αποτιμούν και συζητούν συλλογικά τις εμπειρίες από τη συνεργασία και τις Δράσεις που υλοποίησαν, τους τομείς που θεωρούν ότι βελτίωσαν, τα σημεία στα οποία δυσκολεύτηκαν, τους παράγοντες που τους βοήθησαν ή/και τους δυσκόλεψαν. Η αξιολόγηση των επιμέρους Σχεδίων Δράσης με βάση τα επιμέρους κριτήρια που είχαν οριστεί από την ίδια την Ομάδα οδηγεί στη συνολική αποτίμηση των Σχεδίων Δράσης ανά θεματικό άξονα και τροφοδοτεί το Γ Μέρος της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολείου.  

56. Ποια είναι τα στοιχεία /τεκμήρια που στηρίζουν την αξιολογική αποτίμηση των Δράσεων;

Στοιχείο/τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της Δράσης (π.χ. υλικό, εκδηλώσεις, αρχεία, φωτογραφίες κ.λπ. που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή έχουν καταχωριστεί σε φάκελο του σχολείου κ.λπ.).

57. Μπορούν τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων να ενσωματώσουν τις δράσεις στον Συλλογικό Προγραμματισμό;

Τα σχέδια δράσης στοχεύουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου με βάση τους στόχους του ίδιου του σχολείου. Οι επιμέρους δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών και προγραμμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποτελούν διακριτή διαδικασία. Ωστόσο, μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις βελτίωσης που να σχετίζονται με την ενίσχυση της ικανότητας του σχολείου να ανταποκριθεί σε καινοτομίες, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (π.χ. ενδοσχολική επιμόρφωση για τον σκοπό αυτό). Στο πλαίσιο μάλιστα της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, αποτιμάται το σύνολο των δράσεων της σχολικής μονάδας και με αυτήν την έννοια δράσεις, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία της αξιολόγησης.

58. Θα δοθεί στα σχολεία επιπλέον χρηματοδότηση για την υλοποίηση των δράσεων;

Οι δράσεις βελτίωσης του σχολείου αφορούν στη βελτίωση των διαδικασιών και λειτουργιών του σχολείου και δεν σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, καθώς δεν προβλέπεται να έχουν κόστος. Οι δράσεις αφορούν τον συστηματικό σχεδιασμό ενεργειών/ προγραμμάτων/ μεθόδων διδασκαλίας κ.λπ. για τη βελτίωση κάποιου άξονα (π.χ. την εφαρμογή επιλεγμένων τεχνικών αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών στην τάξη, την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών σε συγκεκριμένα θέματα κ.ά.).

59. Πόσοι συντονιστές ομάδων θα υπάρχουν σε κάθε σχολείο;

Ένας/Μία σε κάθε ομάδα.

Η ανάληψη δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τα στάδια του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης, και αποφέρουν παιδαγωγικά οφέλη στους μαθητές/-τριες και επαγγελματική ανάπτυξη στους δασκάλους, απαιτούν αρκετό χρόνο. Αυτό δεν είναι εις βάρος της διδακτικής διαδικασίας;

Η υλοποίηση του Συλλογικού Προγραμματισμού –και των δράσεων επομένως– δεν διαχωρίζεται από την λειτουργία του σχολείου. Ο στόχος του συστήματος είναι η βελτίωση του έργου του σχολείου. Είναι σκόπιμο, επομένως, το σχολείο να σχεδιάζει δράσεις με τρόπο που να συμβάλουν στοχευμένα στην καλύτερη λειτουργία των διαδικασιών του σχολείου, ώστε να τις διευκολύνουν μακροπρόθεσμα και όχι να τις επιβαρύνουν άσκοπα.

Οι εκπαιδευτικοί που κρίνουν, για παράδειγμα, ότι χρειάζονται αλλαγές για την καλύτερη διαχείριση των τάξεών τους, αντί να προσπαθούν μόνοι τους για αυτό, μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο των δράσεων για να το κάνουν συστηματικά και μέσω κοινής προσπάθειας (ανταλλάσοντας ιδέες, πρακτικές, υλικό κ.λπ.).

60. Μπορεί το σχολείο να θέσει ως στόχο την ανανέωση του εξοπλισμού, την προμήθεια νέων υλικών και μέσων, τη βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής; Προβλέπεται σχετική χρηματοδότηση;

Το σχολείο θέτει στόχους και σχεδιάζει δράσεις για τη βελτίωση αξόνων βάσει των δυνατοτήτων του και των αρμοδιοτήτων του. Η ανανέωση του εξοπλισμού και η προμήθεια νέων υλικών και μέσων μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών.

61. Με τι κριτήριο συγκροτούνται οι Ομάδες Δράσης από την επόμενη σχολική χρονιά;

Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν ομάδες 2 έως 5 ατόμων ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν, τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τους και την ειδίκευση που ενδεχομένως διαθέτουν. Μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες με βάση το κοινό γνωστικό τους αντικείμενο ή τη διδασκαλία σε κοινά τμήματα ή και το ενδιαφέρον τους για άλλους διαθεματικούς τομείς.

62. Συμμετέχουν και οι Διευθυντές/-ύντριες στις Ομάδες Δράσης;

Οι Διευθυντές/-ύντριες ως μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων και ως εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στις Ομάδες Δράσης.

63. Ποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις Ομάδες Δράσης;

Συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων (αναπληρωτές, ειδικότητες, τμήμα ένταξης κ.λπ.).

64. Πώς θα αξιολογούνται οι δράσεις από τις Ομάδες;

Οι ίδιες οι Ομάδες Δράσης ορίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης της Δράσης ανάλογα με αυτό που θέλουν να επιτύχουν (τους στόχους τους δηλαδή), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της Ομάδας και του σχολείου (εφικτό).

Τα κριτήρια μπορεί να είναι ποσοτικά (π.χ. μείωση των περιστατικών βίας στο σχολείο) ή ποιοτικά (βελτίωση των σχέσεων με τους γονείς). Αντίστοιχα θα είναι και τα τεκμήρια.

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

65. Μπορεί να γίνει αξιολόγηση διδακτικών πρακτικών σε συνθήκες πανδημίας;

Οι άξονες αποτυπώνονται και αποτιμούνται με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη σχολική μονάδα κατά το συγκεκριμένο κάθε φορά σχολικό έτος. Τη φετινή χρονιά, θα αποτιμηθεί η διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση σε συνθήκες πανδημίας και κυρίως τηλεκπαίδευσης. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: πώς ανταποκρίθηκε το σχολείο μας στις δεδομενες συνθήκες;

66. Μπορεί να γίνει αναφορά στις δράσεις και τα πεπραγμένα προηγούμενων ετών για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας του σχολείου, δεδομένου ότι φέτος δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθούν δράσεις;             

Τα πεπραγμένα του σχολείου, εφόσον αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του, αποτυπώνονται συνοπτικά στην ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του σχολείου. Οι άξονες, οι οποίοι θα αποτιμηθούν, αποτυπώνουν τη λειτουργία της μονάδας τη δεδομένη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ο τρόπος ανταπόκρισης του σχολείου στις συνθήκες τηλεκπαίδευσης, με τα μέσα που είχε στη διάθεσή του και τα μέσα που είχαν οι μαθητές/-ήτριες, αποτελεί για φέτος κριτήριο αξιολόγησης.

67. Μπορεί να γίνει αναφορά στις δράσεις και τα πεπραγμένα προηγούμενων ετών από οποία συνεχίζονται και φέτος;                

Όποιες δράσεις έχουν ξεκινήσει σε προηγούμενα σχολικά έτη και είναι ακόμα σε εξέλιξη θα καταγραφούν κανονικά.

68. Ποια εργαλεία αξιολόγησης θα χρησιμοποιήσουμε;    

Θα αναρτηθούν σύντομα προτάσεις και βιβλιογραφία για τη χρήση εργαλείων (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης κ.λπ.) ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν αυτά που εξυπηρετούν καλύτερα την διερεύνηση των αξόνων για την αποτίμηση και τεκμηρίωσή τους.

69. Γιατί γίνεται αποτίμηση φέτος χωρίς προηγούμενο προγραμματισμό; Πώς θα τεκμηριωθεί η αξιολόγηση φέτος, αφού δεν θα υλοποιηθούν δράσεις;   

Το σύστημα μπορεί να ξεκινήσει είτε από τη φάση του προγραμματισμού είτε από τη φάση της αξιολόγησης. Φέτος, θα γίνει μια πρώτη αποτίμηση των λειτουργιών του σχολείου ώστε να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά ο συλλογικός προγραμματισμός, με βάση την αποτίμηση αυτή. Η αξιολόγηση δεν υλοποιείται μόνο για τη διαπίστωση επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό αλλά και για την αποτίμηση των λειτουργιών των σχολείων γενικότερα, από την οποία θα ξεκινήσουμε φέτος, ώστε να  σχεδιαστούν οι δράσεις της επόμενης χρονιάς σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδας. Η αποτίμηση παίρνει τον ρόλο μιας διαγνωστικής διαδικασίας, κατά την οποία εντοπίζονται τα σημεία που χρειάζεται να βελτιώσουμε με τις δράσεις τις επόμενης σχολικής χρονιάς. Η φετινή διαδικασία αποτελεί επομένως προετοιμασία της επόμενης χρονιάς.

70. Μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα δεδομένης της απουσίας κουλτούρας αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα;           

Η κουλτούρα αξιολόγησης δεν διαμορφώνεται θεωρητικά, χωρίς διαδικασίες αξιολόγησης. Το συγκεκριμένο σύστημα, δεδομένου ότι δεν συνδέεται με διοικητικές αποφάσεις ως αποτέλεσμα της εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησης αλλά στοχεύει στη βελτίωση και τη διάχυση καλών πρακτικών, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία τέτοιας κουλτούρας, βάσει της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και έρευνας.

71. Θα δοθούν κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων;         

Έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης των αξόνων, ως βοηθητικό εργαλείο για την αποτίμησή τους. Αυτά ωστόσο δεν έχουν διαβάθμιση και σύνδεση με τη βαθμολογική κλίμακα γιατί η αποτίμηση του κάθε άξονα συνεκτιμάται με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου και επομένως σε κάθε σχολείο θα είναι διαφορετική.

72. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος πριν την εφαρμογή του συστήματος;

Φέτος θα γίνει μόνο η αποτίμηση των αξόνων στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας, με όποια τεκμηρίωση είναι δυνατή στις δεδομένες συνθηκες, με σκοπό να ξεκινήσει κανονικά ο συλλογικός προγραμματισμός, την επόμενη σχολική χρονιά. Υπό αυτή την έννοια, η φετινή διαδιασία έχει χαρακτηριστικά προετοιμασίας και εξοικείωσης των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του συστήματος.

73. Πόσους θεματικούς άξονες θα αποτιμήσουμε φέτος;

Όλοι οι θεματικοί άξονες (14) αποτιμώνται κάθε χρόνο. Η επιλογή άξονα (του 1ου άξονα υποχρεωτικά και ενός άλλου) προβλέπεται μόνο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων (βλ. Συλλογικός Προγραμματισμός) και όχι για την αξιολόγηση (Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης).       

74. Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες ή/σε διαφορετικά κτήρια;

Η αποτίμηση των αξόνων γίνεται ανά σχολική μονάδα, ανεξαρτήτως κτηρίου ή άλλων ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας της. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε διαφορετικές σχολικές μονάδες (πάνω από μία δηλαδή) εντάσσονται για την αποτίμηση, σε ομάδα ενός σχολείου μόνο (αυτού όπου έχουν τοποθετηθεί οργανικά ή έχουν τις περισσότερες ώρες). Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, μπορούν να συμμετέχουν στις σχετικές αποφάσεις (για την τελική αποτίμηση) των Συλλόγων Διδασκόντων όλων των σχολείων που εργάζονται, όπως ισχύει και για όλα τα άλλα θέματα.

75. Τι γίνεται στην περίπτωση άρνησης συμμετοχής κάποιου εκπαιδευτικού στην εφαρμογή του συστήματος;      

Η εφαρμογή του συστήματος Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς βάσει της κείμενης νομοθεσίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στις περιπτώσεις μη τήρησής της.

76. Η εφαρμογή του συστήματος δεν ενισχύει τη γραφειοκρατία;

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τη γραφειοκρατία. Η πλατφόρμα είναι απλή στη χρήση της και έχει προβλεφθεί να μη χρειάζεται εκ νέου καταχώριση των στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν από αλλού (π.χ. Αριθμός Δράσεων, θεματικοί άξονες στους οποίους έχουν υλοποιηθεί Δράσεις κ.λπ.).

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

77. Πότε συντάσσεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς (15-25 Ιουνίου) και αποδίδει τη συνολική εικόνα του ετήσιου εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας των λειτουργιών του σχολείου. Περιλαμβάνει επίσης την αποτίμηση των Δράσεων Βελτίωσης του σχολείου (από το σχολικό έτος 2021-22).

78. Είναι υποχρεωτική η αποτίμηση όλων των θεματικών αξόνων κάθε σχολική χρονιά;

Αξιολογούνται υποχρεωτικά όλοι οι θεματικοί άξονες, ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα της αποτίμησης της σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση που το σχολείο δεν λειτούργησε στο επιθυμητό επίπεδο όσον αφορά κάποιον άξονα, έχει τη δυνατότητα στο πεδίο της τεκμηρίωσης να συμπληρώσει τους λόγους, οι οποίοι μπορούν να αφορούν και εξωτερικές συνθήκες που επέδρασαν περιοριστικά.

79. Πώς οροθετείται κάθε δείκτης; Υπάρχει κάποιος οδηγός;

Κάθε δείκτης μπορεί να οροθετηθεί με ποικίλα  κριτήρια – χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εκπαιδευτικού έργου. Ενδεικτική αναφορά γίνεται στον Οδηγό που βρίσκεται αναρτημένος στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. (βλ. “Περιγραφή δεικτών”).

80. Είναι υποχρεωτική η σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου και σε ποιον βαθμό θα επηρεάσει τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων;

Το Σχολικό Συμβούλιο χρειάζεται να έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης και να καταθέσει τις προτάσεις του.  Η τελική απόφαση ανήκει στον Σύλλογο Διδασκόντων.

81. Ποια είναι η διαφορά της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ιούνιος 2021) από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που θα συντάσσεται από το σχολικό έτος 2021-22;

Η  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που θα συνταχθεί τον Ιούνιο του 2021, κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού, περιλαμβάνει μόνο το Α μέρος (Ταυτότητα του σχολείου) και το Β μέρος (Αποτίμηση των θεματικών αξόνων). Δεν περιλαμβάνει το Γ μέρος, το οποίο αφορά στην αποτίμηση των Δράσεων που υλοποιήθηκαν στο σχολείο, καθώς κατά το τρέχον σχολικό έτος δεν θα σχεδιαστούν και δεν θα υλοποιηθούν Δράσεις. Από την επόμενη σχολική χρονιά, δεδομένου ότι το σχολείο θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί Δράσεις βελτίωσης, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης θα περιλαμβάνει και τα τρία παραπάνω μέρη.

82. Τι είδους τεκμήρια παρέχονται για την τεκμηρίωση της αποτίμησης των θεματικών αξόνων;

Η τεκμηρίωση της αποτίμησης μπορεί να είναι περιγραφική (με σύντομο κείμενο) και να αποτυπώνει τις ενέργειες ή δράσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τον αντίστοιχο άξονα π.χ. μια δράση ενημέρωσης των μαθητών και μαθητριών ή των γονέων για θέματα bullying, αναφορά σε κάποιον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αποτελεσματικά ο Σύλλογος τους διαθέσιμους πόρους για το σχολείο, επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, εργασίες/έργα των μαθητών και μαθητριών, το ψηφιακό αρχείο μιας παράστασης, ένα εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης κ.λπ. Τα τεκμήρια αυτά αναφέρονται στο σχετικό πεδίο της πλατφόρμας αλλά δεν αναρτώνται σε αυτή. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό να είναι διαθέσιμα σε αρχείο του σχολείου. Μπορούν επίσης να παρατίθενται σύνδεσμοι (links) που παραπέμπουν σε σχετικές πληροφορίες (π.χ. στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου παρουσιάζεται μια Δράση ή έχει αναρτηθεί μια πρόσκληση για επιμόρφωση κ.λπ.).

83. Δημοσιεύεται το αποτέλεσμα της αποτίμησης των θεματικών αξόνων σε αριθμητική κλίμακα;

Όχι, το αποτέλεσμα της αποτίμησης σε αριθμητική κλίμακα ανά θεματικό άξονα ΔΕΝ δημοσιεύεται. Πρόσβαση σε αυτό έχει μόνο το σχολείο και η εκπαιδευτική ιεραρχία.

84. Πόσες φορές θα ενημερώνεται η ιστοσελίδα του Σχολείου;

Η ιστοσελίδα του σχολείου θα ενημερώνεται δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Α)  Συλλογικός Προγραμματισμός (στην αρχή του σχολικού έτους - Οκτώβριος)

Β)  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (στο τέλος του σχολικού έτους - Ιούνιος)

Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021), η ιστοσελίδα θα ενημερωθεί μία φορά με την πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ιούνιος 2021).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

85. Πώς λαμβάνεται η απόφαση για την τελική αποτίμηση των θεματικών αξόνων;

Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια ή ομάδα εκπαιδευτικών αναλαμβάνει να εισηγηθεί στον Σύλλογο Διδασκόντων πρόταση προς επεξεργασία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από εκτενή και αναλυτική συζήτηση αποφασίζει –είτε ομόφωνα είτε με πλειοψηφία– σχετικά με την τελική αποτίμηση του κάθε άξονα. Οι απόψεις των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφονται  συνοπτικά στο Πρακτικό της συνεδρίασης.

86. Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς την αποτίμηση επιμέρους θεματικών αξόνων;

Η τελική αποτίμηση των θεματικών αξόνων αποτελεί αποτέλεσμα συζήτησης και διεργασίας με βάση τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση την πλειοψηφία. Οι απόψεις, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες αποφάσεις του Συλλόγου, καταγράφονται στο Πρακτικό του Συλλόγου.

87. Πώς διαμορφώνονται οι στόχοι βελτίωσης; Τι ρόλο διαδραματίζουν σε αυτή τη διαδικασία οι δείκτες;

Οι στόχοι βελτίωσης που  καταχωρίζονται στον Συλλογικό Προγραμματισμό διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες/προτεραιότητες του σχολείου ανά θεματικό άξονα, μετά από συζήτηση των εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι δείκτες παρέχουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο αναφοράς, για τη διευκόλυνση της συζήτησης και την οριοθέτηση των στόχων. Π.χ. για τον θεματικό άξονα “Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού”, στο πλαίσιο του δείκτη “Ενημέρωση και συνεργασία με την οικογένεια” θα μπορούσε να οριστεί ως στόχος η “συχνότερη και συστηματικότερη επικοινωνία με τους γονείς για την ενημέρωσή τους σχετικά με προβλήματα που παρουσιάζονται …". Είναι δυνατόν ένας στόχος να συνδέεται με περισσότερους από έναν δείκτες ή και περισσότερους θεματικούς άξονες. Σε κάθε περίπτωση, οι στόχοι καταγράφονται στην πλατφόρμα σε επίπεδο θεματικού άξονα, όπως συμβαίνει και με την αποτίμηση. Σε περίπτωση που ένας στόχος σχετίζεται με περισσότερους από έναν θεματικούς άξονες, καταγράφεται στον κυριότερο/σχετικότερο άξονα.

Για παράδειγμα, ένα Σχέδιο Δράσης για τη διαμόρφωση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης με σκοπό την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετίζεται με τους θεματικούς άξονες 1 και 2. Προτείνεται να δηλωθεί στον θεματικό άξονα 2, "Υποστήριξη μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος.

88. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του Σ.Ε.Ε. στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων;

Υποχρεωτική δεν είναι, εντούτοις, μπορεί να συμμετέχει μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων.

89. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός των ετήσιων υποχρεωτικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων για την εφαρμογή του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης;

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει:

 •         Στην αρχή του σχολικού έτους για:
 •         Τον Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας και τον σχεδιασμό Δράσεων
 •         Τη συγκρότηση των Ομάδων Δράσης
 •         Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για:
 •         Ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Δράσεων (τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο)
 •         Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

90. Τι είναι η ειδική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτή;

Η ειδική εφαρμογή του Ι.Ε.Π είναι μία πλατφόρμα, η οποία έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Στην εφαρμογή αποτυπώνεται η ταυτότητα του σχολείου, ο Συλλογικός Προγραμματισμός, τα Σχέδια Δράσης, η Εσωτερική Αξιολόγηση του κάθε σχολείου, καθώς και η Εξωτερική Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους Σ.Ε.Ε. και τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Στην πλατφόρμα έχουν πρόσβαση μέσω των κωδικών του myschool ο Διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι Συντονιστές των ομάδων, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕΚΕΣ, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το Ι.Ε.Π.

Πλήρη δικαιώματα χρήσης για την  καταχώριση και επεξεργασία των επιμέρους πεδίων έχουν ωστόσο μόνο οι ορισμένοι υπεύθυνοι (μόνο ο/η Διευθυντής/ -ύντρια του σχολείου στον Συλλογικό Προγραμματισμό και την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, και μόνο οι Συντονιστές των Ομάδων στη φόρμα των Σχεδίων Δράσης).

91. Τι υποβάλλει η σχολική μονάδα στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και πότε;

Κάθε σχολικό έτος υποβάλλονται:

 •     Ο Συλλογικός Προγραμματισμός και οι τίτλοι των Σχεδίων Δράσης (από τον Σύλλογο Διδασκόντων) (1-20 Οκτωβρίου)
 •     Ο Αναλυτικός Σχεδιασμός των Δράσεων (από τις Ομάδες Δράσης) (Οκτώβριος-Νοέμβριος)
 •     Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (από τον Σύλλογο Διδασκόντων) (μέχρι τις 25 Ιουνίου)

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

92. Πώς γίνεται η εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων;

Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Στην Έκθεση αυτή έχει πρόσβαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, καθώς και το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

92. Τι περιλαμβάνει η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Σ.Ε.Ε.;

 Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 •     ανατροφοδοτικές παρατηρήσεις καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης σχετικά με τον Συλλογικό Προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης της σχολικής μονάδας,
 •     την τεκμηριωμένη αποτίμηση των λειτουργιών του σχολείου ανά θεματικό άξονα (σε δεκάβαθμη κλίμακα),
 •     συνολική εκτίμηση των θετικών σημείων και των αδυναμιών του σχολείου όσον αφορά τις τρεις λειτουργίες, καθώς και προτάσεις βελτίωσης.

93. Ποιος είναι ο ρόλος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.;

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους.

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

94. Τι πρέπει να κάνει κάθε σχολική μονάδα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά;

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά προβλέπεται μόνο η αποτίμηση των 14 θεματικών αξόνων με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες της κάθε σχολικής μονάδας και η υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης μέχρι τις 25 Ιουνίου. Για τον σκοπό αυτό, ο/η Διευθυντής/-ύντρια του σχολείου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων και για τη συγκρότηση ομάδων εκπαιδευτικών, που θα προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 εισήγηση αναφορικά με την αποτίμηση του άξονα ή των αξόνων που έχουν αναλάβει. Οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων συλλέγουν δεδομένα και τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία και το έργο της σχολικής μονάδας, προκειμένου να συμβάλουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτίμηση του θεματικού άξονα (ή των θεματικών αξόνων).

95. Θα δημιουργηθούν Ομάδες Δράσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά;

Κατά το τρέχον σχολικό έτος δεν θα πραγματοποιηθεί ο Συλλογικός Προγραμματισμός και δεν υλοποιηθούν Δράσεις βελτίωσης.

96. Ποιες συνεδριάσεις χρειάζεται να προγραμματίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων κατά το τρέχον σχολικό έτος ;

Πρώτη συνεδρίαση (μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου):

 •         Ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα αξιολόγησης.
 •         Συγκρότηση ομάδων για τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες.

Δεύτερη συνεδρίαση (αρχές Ιουνίου):

 •         Παρουσίαση εισηγήσεων των ομάδων διερεύνησης για την αποτίμηση των θεματικών αξόνων.
 •         Σύνταξη, από κοινού, της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

97. Ποια φόρμα θα συμπληρωθεί στην εφαρμογή κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά;

Κάθε σχολική μονάδα καλείται να συμπληρώσει στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους (Ιούνιος 2021) την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης: Πεδίο Α.: Ταυτότητα της Σχολικής Μονάδας και Πεδίο Β.: Συνολική Αποτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας. Εφέτος ΔΕΝ θα συμπληρωθεί το Πεδίο Γ.: Αποτίμηση των Δράσεων βελτίωσης της σχολικής μονάδας.

98. Η αποτίμηση των θεματικών αξόνων θα αφορά στο σύνολο του σχολικού έτους ή στο διάστημα από τέλος Φεβρουαρίου και μετά;

Η αποτίμηση θα αφορά στις λειτουργίες της σχολικής μονάδας καθ΄ όλη τη σχολική χρονιά. Οι όποιες ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας θα καταγραφούν και θα ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση των αξόνων.

99. Πόσες αναρτήσεις θα γίνουν στην ιστοσελίδα του σχολείου κατά το τρέχον σχολικό έτος;

Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021), η ιστοσελίδα θα ενημερωθεί μία φορά με τη συνοπτική έκδοση της  Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ιούνιος 2021).

100. Πόσες αναρτήσεις θα γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π κατά το τρέχον σχολικό έτος;

Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021), η πλατφόρμα του Ι.Ε.Π θα ενημερωθεί μια φορά με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και την Ταυτότητα του Σχολείου (15-25 Ιουνίου).

Ετικέτες: 
ΙΕΠΑξιολόγηση

Σχόλια (24)

 
Μανώλης Νεφελούδης
27 Φεβ 2021 19:47

Μια από τα ίδια. Τίποτα το ιδιαίτερο δεν κόμισαν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Αλήθεια τι πιστεύει το ΙΕΠ ότι δεν διαβάζουμε τα κείμενα που έχει αναρτήσει εδώ και μια δεκαετία. Όλο το εγχείρημα αποσκοπεί στην δημιουργία ενός τεράστιου γραφειοκρατικού μηχανισμού που θα εποπτεύει την κατηγοριοποίηση των σχολείων και την είσοδο σε αυτά των ιδιωτικών συμφερόντων.
Κάτι τελευταίο. Οι λεγόμενες καλές πρακτικές είναι μια ανοησία. Η Παιδαγωγική είναι επιστήμη και το παιδαγωγικό γεγονός μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η Παιδαγωγική δεν γίνεται με τσελεμεντέδες, Οι τυπολογικές μορφές διδασκαλίας χρησιμοποιούνται στο ερβαρτιανό σχολείο. Από τους μεγάλους Έλληνες παιδαγωγούς μόνο ο Εξαρχόπουλος τις υιοθέτησε, οι άλλοι (Δελμούζος, Κουντουρας, Γληνός, Σωτηρίου, Παπαμαύρος κ. αλλ.) τις απέρριψαν πλήρως. Εν προκειμένω ο παιδαγωγός χρειάζεται πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα και αυτονομία στη διδακτική πράξη. Όσα λέει το ΙΕΠ σε άλλη κατεύθυνση μας πάνε.

 
Οι συνήθεις ύποπτοι
27 Φεβ 2021 10:22

@Legend
"γιατί καταφύγατε στο σωματείο που δεν εμπιστευόσασταν καθόλου και ποτέ". Αυτό κι αν ήταν η μεγάλη επιτυχία της Υπουργού σου!!! Κανείς ως τώρα δεν το είχε καταφέρει.
Ο δε επίλογος, σκέτο "ανθολόγιο". Περνάς αυτόματα την αξιολόγηση, με Άριστα.

 
Legend
27 Φεβ 2021 08:45

Πολύ κατατοπιστικό! Η ολμε γιατί ξεκίνησε πόλεμο ή καλύτερα αντάρτικο δεν ξέρω. Θα έχουμε την ευκαιρία να καταγράψουμε τα όσα βιώσαμε ως εκπαιδευτική κοινότητα εν μέσω πανδημίας. Θα μείνουν όλα αυτά καταγεγραμμένα και θα αποτελούν βάση για μεταγενέστερες δυσκολίες που τυχόν εμφανιστούν. Πετύχαμε πολλά φέτος με την τηλεκπαίδευση! Ίσως να μην το ξαναζήσουμε. Η πρώτη έκθεση θα είναι ιστορική! Γιατί ο κλάδος είναι αρνητικός συνεχώς; Ποιο είναι το τόσο φοβερό που μας ζητείται; Γιατί δεν βλέπετε τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τη σωστή αξιοποίηση της ες. Αξιοολόγησης! Μην τυφλώνεστε και μην ξεκουφαίνεστε από τις κορώνες της ολμε. Είναι σημαντικό έργο η αξιολόγηση! Όσο και να επιχειρηματολογείτε δεν πείθετε ότι δεν την φοβάστε, γιατί καταφύγατε στο σωματείο που δεν εμπιστευόσασταν καθόλου και ποτέ. Τρέμετε, όχι απλώς φοβάστε! Ο φοβισμένος εκπαιδευτικός είναι επικίνδυνος και δεν θα έπρεπε να μπαίνει σε τάξη. Μείνετε σπίτι σας καλύτερα. Τα παιδιά χρειάζονται ελεύθερους ανθρώπους να τα διδάσκουν!

 
Akis Mavridis
26 Φεβ 2021 21:56

Μόλις πρόσφατα είχατε μια νέα απόφαση όπου συνεχίζετε να ισχυρίζεστε ότι είναι θεμιτό να υπάρχουν τμήματα των 25 μαθητών.
Πόσο μακριά από την εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκεστε;
Μήπως ελάχιστα σας ενδιαφέρει η ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας;
Όταν καμία πρόβλεψη δεν είχατε για την υγειονομική προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, πως μπορείτε πρώτα να σας ενδιαφέρει η αξιολόγηση;
Δίχως κανένα επιστημονικά τεκμηριωμένο επιχείρημα προσπαθείτε να δημιουργήσετε συνθήκες blame game για τους εκπαιδευτικούς, σε ένα σύστημα που εσείς με τα λάθη και τις παραλείψεις σας, είστε υπόλογοι απέναντι στους μαθητές, τους γονείς αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Ειλικρινά αφουγκραστείτε το παλμό της καρδιάς στα σχολεία της Ελληνικής επικράτειας και όχι των ανθρώπων πίσω από τις καρέκλες του Υπουργείου με τον επιθετικό προσδιορισμό Παιδείας.

 
Αναστασία
26 Φεβ 2021 20:45

Θα ήθελα να εξηγήσω στο Υπουργείο γιατί απέχουμε. Όχι γιατί φοβόμαστε ότι είμαστε ανεπαρκείς. Τα μεταπτυχιακά, οι επιμορφώσεις, τα προγράμματα και τα σεμινάρια είναι πλέον πολύ συνηθισμένα στο χώρο μας. Η τηλεκπαίδευση μας βοήθησε στην οργάνωση του υλικού μας και πλέον έχουμε και πολλά να δείξουμε. Όμως από τις απαντήσεις του ΙΕΠ και μόνο καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την αποχή από την αξιολόγηση. Π.χ.

Ερώτηση 2 Η απάντηση θα έπρεπε να είναι ότι από του χρόνου ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους 1η Σεπτεμβρίου. Μόνο περιπτώσεις ασθενείας, εγκυμοσύνες ή άλλα έκτακτα γεγονότα θα καλύπτονται από αναπληρωτές.

Ερώτηση 8 Η σωστή απάντηση είναι. Βεβαίως έχει προβλεφθεί να διαθέτει κάθε σχολική μονάδα γραμματέα όπως διαθέτει ακόμη και το φροντιστήριο της γειτονιάς που δεν έχει 400 μαθητές και δεν έχει τόση γραφειοκρατία.

Ερώτηση 17 Η απάντηση που δίνει το ΙΕΠ δεν υπάρχει στο ΦΕΚ άρα ο καημένος ο δάσκαλος είναι στη διακριτική ευχέρεια του συντονιστή για το πως θα κριθεί.

Ερώτηση 20. Θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί και οι αναπληρωτές που θα είναι ελάχιστοι δεν θα χρεώνονται αυτήν την ιστορία ούτε και αυτοί της παράλληλης που πάνε σε 2- 3 σχολεία, ακόμη και την ίδια μέρα.

Ερώτηση 24. Ντροπή η απάντηση του ΙΕΠ. Θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός και στήριξη σχολείου με περαστικούς παρά μόνον με ανθρώπους που επενδύουν σε ένα σχολείο για κάποια χρόνια. Διαφορετικά κατά την παράδοση- παραλαβή από τους Διευθυντές υπάρχει ενημέρωση, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη έκθεση.

Ερωτήσεις 26-27 Ρωτάω το ΙΕΠ. Ξέρετε πόσα σχολεία έχει στην ευθύνη του ο Σ.Ε.Ε;

Ερώτηση 28-29 Κατηγοροιοποίηση των σχολείων σε καλά και κακά ανάλογα με το αν κάνουν προγράμματα και άλλα παρόμοια; Εσείς όταν ψάχνατε καθηγητές για το παιδί σας θέλατε να του κάνουν πρωτίστως μάθημα ή δράσεις;

Ερωτήσεις 59 και 60. Ο Βασιλιάς είναι γυμνός! Θα αυτοβελτιωθούμε να γίνουμε Σουηδία με υποδομές και χρηματοδότηση του πάτου. Δεν γίνεται και το ξέρετε και το ξέρουμε κι εμείς.

Ερωτήσεις για την ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Ντροπή σας και μόνο ντροπή σας.

Δεν ασχολήθηκα με όλα τα σημεία. Έτσι κάποια κοίταξα ενδεικτικά. Γιατί αν τα πιάσουμε αναλυτικά και με βάση τη βιβλιογραφία, θα δούμε ότι αυτά που μας ζητάτε δεν γίνονται με προγράμματα σπουδών και βιβλία 20ετίας. Επίσης δεν γίνονται σε σχολεία που προωθείται ο ανταγωνισμός και οι εξετάσεις αντί της συνεργασίας και της ομαδικότητας.

 
ΜΙΝΑ
26 Φεβ 2021 18:06

Προσπαθειτε να εξωραισετε το εκτρωμα.Τσαμπα κοπος! Η αποχη νικησε1

 
Β. Κ. - Δ. Κ.
26 Φεβ 2021 17:26

Θέλουμε να προσθέσουμε άλλο ένα ερώτημα και να γίνουν 101:
Μετά τις 19 Μάρτη θα δοθεί νέα παράταση;;
Ευχαριστουμε

 
Βικτωρια
26 Φεβ 2021 17:24

Μια επιμόρφωση σχετικά με το webex περιμένουμε εδώ και μήνες... Ακομη δεν την έχετε οργανώσει.
Όλες τις εγκυκλιους / φεκ κλπ φτάνουν στο σχολείο μας εκ των υστέρων, αφού τα έχουμε μάθει από τα site, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και θα βασιστούμε σε εσάς σχετικά με την αξιολόγηση και την όποια "βελτίωση" της εκπαίδευσης;;;; δύο γαιδαρων άχυρα δεν μπορείτε να μοιράσετε... Για σοβαρευτείτε λίγο.

 
1000 και 1 νύχτες
26 Φεβ 2021 14:49

Ή αλλιώς "τα παραμύθια της Χαλιμάς", σε έκδοση ΙΕΠ. ΕΥΓ(Α) στραγγιστό!

 
@κασσανδρα
26 Φεβ 2021 13:46

αυτοαξιολογηση με δείκτες παρόμοιους έκαναν και τα λοιπά σχολεία, όχι μόνο πειραματικά (με πλάνα , κλπ κλπ) . θα μας πει το αγαπητό ΙΕΠ (που εύγε όχι μόνο από την υπουργό αλλά και από την εκπαιδευτική κοινότητα που επιμόρφωσε λεει στην εξαε , χαχαχαχαχαχαχαχαχαχχχ) πώς αποδελτίωσε και αξιολόγησε εκείνη την επιμόρφωση, ποια βήματα έγιναν σε αναλυτικά προγράμματα , θεσμικό πλαίσιο και υποδομές από τότε; γιατί να γίνει σήμερα; δεν ξέρουν τα προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν με τους εκπαιδευτικούς; για αυτούς οι διευθυνσεις τα ξέρουν και ή τους γυρνάνε σε διάφορα σχολεία ή τους έχουν στις υπηρεσίες. για τα άλλα θα πουν κάτι; μήπως στις επόμενες 100 μάθουμε κάτι παραπάνω, έχουμε υπομονή. μπράβο και πάλι μπράβο σε όλους, στον άξιο διευθυντή (αλήθεια συχαρίκια και για τη θέση στις απειράριθμες επιτροπές με τα πόσα μέλη είπαμε συνολικά; ενδεικτικό πόσο αρέσκεται η"αφρόκρεμα" των υπηρεσιών του υπουργείου σε ευέλικτες και αποτελεσματικές δομές. εγώ προσωπικά έχω πειστεί για την ικανότητα όλων εκεί στο υπαιθ και για την αξιολόγηση. όποιος δεν θέλει απόλυση, τυφεκισμό όχι , είστε και ανθρωπισταί... )

 
Γιάννης Α. Σ.
26 Φεβ 2021 11:20

Για επιβράβευση, κίνητρα μούγκα βλέπω. Γιατί να το κάνουμε λοιπόν;;;;; Ξέρω, ξερω:"για βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών μας". Δεν πιστεύουμε ότι όλο τούτο θα, βελτιώσει την εκπαίδευση, επομένως δεν το κάνουμε. Πάρτε το χαμπάρι και μη μας κουράζετε. Έχουμε ήδη κουραστεί πολύ...

 
Βερα
26 Φεβ 2021 11:18

Προς εύγε :
Μην προτρέχεις... Ζεις σε άλλο κόσμο;;;;; Δεν είδες τη συντριπτική πλειοψηφία της απεργίας αποχης;;;;Αν θες τόσο πολύ, ξεκινά μόνος σου...

 
Χρυσή
26 Φεβ 2021 11:07

Συγχαρητήρια στο ΙΕΠ για τον προγραμματισμό του για ακόμα μία φορά. Εκδίδει διευκρινίσεις ακριβώς την ημέρα που έληγε κανονικά η προθεσμία (πριν το Υπουργείο, άλλο σαΐνι στον προγραμματισμό, δώσει χθες, εν τω μέσω της νυκτός, την παράταση). Στο μεταξύ έχουν συνεδριάσει όλοι οι Σύλλογοι στη χώρα (γιατί οι εκπαιδευτικοί, σε αντίθεση με τους παραπάνω, ξέρουν να τηρούν με σχολαστικότητα τα χρονοδιαγράμματα) κι έχουν γίνει συζητήσεις, στις οποίες οι υποστηρικτές της αποχής αντλούν επιχειρήματα από πλήθος κείμενα που έχουν δημοσιευθεί τον τελευταίο καιρό (της ΟΛΜΕ, των 11 Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕΚΕΣ, Διευθυντών σχολείων από διάφορα μέρη της Ελλάδας κλπ. κλπ.), ενώ οι αντίθετοι στην αποχή κατεβαίνουν με το επιχείρημα "δεν μπορούμε να απέχουμε γιατί είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, γιατί όποιος δεν εφαρμόσει τον νόμο θα υποστεί τις συνέπειες". Ένα μεγάλο μπράβο και πάλι στο Υπουργείο και στο ΙΕΠ για την επαφή του με την πραγματικότητα και τον επιτελικό σχεδιασμό. Σε ποια κλίμακα θέλετε να σας αξιολογήσουμε; Τι αξιολόγηση προτιμάτε; Ποιοτική ή ποσοτική;

 
Μανόλης Αλεξάκης
26 Φεβ 2021 10:42

Και μόνο οι 100 διευκρινιστικές δείχνουν πόσο ασαφές, σαθρό και ανεφάρμοστο είναι.
Ο Θεός αρκέστηκε σε 10 εντολούλες ρε παιδιά.
Σοβαρευτείτε και δώστε ουσία στη δουλειά σας!

 
Α.Μ.
26 Φεβ 2021 09:23

Μόνο 100; Τέτοια σαφήνεια στο νομοθέτημα! Έχουμε κι άλλες 100...

 
κασσάνδρα
26 Φεβ 2021 08:35

αγαπητό ιεπ για πες μας τα αποτελέσματα της σκληρότατης, γραφειοκρατικής αξιολόγησης των προτύπων και πειραματικών που έγινε το 2012-13 εκτός από την απώλεια των οργανικών θέσεων των συναδέλφων πως αξιοποιήθηκαν; τι προσέφεραν στην εκπ έρευνα κ πράξη; πως οι βέλτιστες πρακτικές διαχύθηκαν στα υπόλοιπα σχολεια;;

 
Ευγε!
26 Φεβ 2021 01:01

Αριστα δομημένος λόγος κ αναλυτικοτατος από το ΙΕΠ.
ΕΥΓΕ!
Τη σειρά πλεον παιρνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί!
Όλα θα πανε καλα!

 
Βασίλειος Παππάς
25 Φεβ 2021 23:34

αν οι του ΙΕΠ αφιέρωναν τόσο χρόνο για να οργανώσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία με θεματικές, διδακτικά πακέτα, αναμόρφωση ωρολ. προγράμματος δεν θα είμαστε στην σημερινή αδιέξοδη κατάσταση. έλεος !!!
με εκείνη την επιμόρφωση αγαπητό ΙΕΠ τι γίνεται ???

 
Pe19
25 Φεβ 2021 23:22

Να κάνω μια βασική ερώτηση ?
Μάθημα πότε θα κάνουμε ???
ΑΙΙΙΙΙ

 
Αριστεία, όχι αστεία
25 Φεβ 2021 23:21

Τι του λείπει του ψωριάρη, φούντα με μαργαριτάρι.
Παλεύουμε για δεύτερη χρονιά μόνοι μας να μάθουν τα παιδιά πέντα γράμματα γιατί υπάρχουν κενά και οι άριστοι αντι να στείλουν οδηγίες για τα μαθήματα σκέφτονται τις ιδεοληψίες τους.

 
ekpkos
25 Φεβ 2021 23:10

Aν ένας θεσμός δεν έχει αποδοχή από την πλειοψηφία των εκπκων τι μέλλον μπορεί να εχει.
Θα καταρριφθεί και θα μείνει στην ιστορία ως το φιασκο του αιωνα.

 
ekpkos
25 Φεβ 2021 23:01

Έτσι κάνατε και το 2014 και πεσατε μεσοχρονις , και ήρθαν οι αλλοι και τα αλλαξανε ολα, πατε γυρευοντας, δεν μπορειτε να σταθειτε πανω απο δυο χρονια, ολο προωρες, προωρες, προωρες, αναξιοι πολιτικοί, δεν μπορούμε να σας κρατησουμε πανω απο 2 χρονια , με το ζορι περνατε τισ ημερες , αλλα που θα παει η δ ιετία κοντευει, κηρυξτε τες να τελειωνουμε.
Αν δεν ηταν ο κορωνοιος θα ειχατε γινει παρελθον και εσεισ και η πολιτικη σας.

 
Στράτος
25 Φεβ 2021 23:00

Το βασικό ερώτημα που δεν απαντά το ΙΕΠ είναι:

Τι θα γίνει εάν όλοι ή η συντριπτική πλειονότητα των μελών του Συλλόγου διδασκόντων δηλώσουν αποχή από τη διαδικασία και επομένως προκύψει αδυναμία συγκρότησης ομάδων αποτίμησης (φέτος) ή ομάδων Δράσεων (από το νέο έτος);

 
DASKALA
25 Φεβ 2021 22:56

ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΟΥΡΙΑ, ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΓΑΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΑΣ , ΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΗΥ, ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020 ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ 3 ΩΡΕΣ.
ΑΝΤΕ ΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΛΟ , ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ , ΠΑΤΕ ΚΑΛΙΑ ΣΑΣ ,ΠΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΠΑΛΙΑ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ