Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υφ. Παιδείας:Οι κατατακτήριες θα γίνουν όταν υπάρξει βελτίωση στα επιδημιολογικά δεδομένα

Δημοσίευση: 01/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Οι κατατακτήριες θα γίνουν όταν βελτιωθούν ουσιωδώς τα πράγματα !”

Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος.

Υπενθυμίζεται ότι στις  20/02/2021 από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι “Στο πλαίσιο των παρόντων επιδημιολογικών δεδομένων δεν είναι ακόμη εφικτή η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων”.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν  από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.  και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Επιτροπή Κατατάξεων

Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου, του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από έξι (6) καθηγητές, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα του ιδίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλου Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Διαδικασία επιλογής θεμάτων

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης.

Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά.

Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ιβ) Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων.

ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Σχόλια (31)

 
Υποψήφιος ΚΤΚ @ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
11 Μαρ 2021 11:41

Θεωρώ ότι κανένας δεν έχει αποκλείσει κι αυτό το σενάριο.

Εχεις απόλυτο δίκιο και μπορώ να σου πω οτι εχω σκεφτεί κι εγώ οσα αναφέρεις. Επίσης μπορώ να σου πω οτι ο μόνος λόγος που απωθω αυτό το ενδεχόμενο απο το μυαλό μου είναι διότι
α) είναι το χειρότερο και προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος, γι'αυτο και διαβάζω ακόμα, όπως κι εσύ και
β) πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί ότι το γεγονός αναβολής των κατακτητηριων πριν τα Χριστούγεννα αποδεικνύεται ότι ηταν άτοπο και γενικώς υπάρχει τάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να επιθυμούν να εντάξουν τους επιτυχόντες των κατακτητηριων άμεσα στο ακαδημαϊκό εξάμηνο
γ) Απρίλη και Μαη θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός για ενα σεβαστό ποσοστό του πληθυσμού, δεδομένου ότι θα υπάρχει και το μονοδοσικο της J&J, οπότε τείνει προς το να βελτιωθεί όντως η κατάσταση με τον Covid στη χωρα.

Ας ελπίσουμε ότι θα πρυτανευσει η λογική, θα αντιληφθούν οτι έχουν να κάνουν με ενήλικες που έχουμε επενδύσει χρόνο προσωπικό, και μάλιστα πολύ, και θα αποφασίσουν προς το συμφέρον μας.

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
10 Μαρ 2021 15:30

Να ρωτήσω κάτι εύλογο πιστεύω? Γιατί δεν γίνανε Ιανουάριο, προς τέλη του μήνα, που τα κρουσματα ήταν στο ναδηρ τους και οι Μ.Ε.Θ σε καλύτερη κατάσταση? Γιατί να γίνουν τώρα με τοσες χιλιάδες κρουσματα και κυρίως με τις Μ. Ε. Θ γεμάτες? Οταν λέω τώρα αναφέρομαι σε Απρίλιο-Μάιο.
Τι λογική έχει όλη αυτή η διαχείριση από το φοβερό μας υπουργείο?
Εξάλλου το εξάμηνο τρέχει, τα μαθήματα γίνονται όπως γινονται. Δεν χάθηκε το εαρινό?
Επίσης, γιατί να περιμένουμε από το υπουργείο ότι θα μας αφήσει να μπούμε στο εαρινό που ήδη τρέχει όταν τα διαχειριστήκε όλα όπως τα διαχειριστήκε μέχρι τώρα? Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα νομοθέτησει υπερ μας όταν τόσους μήνες αδιαφόρησε πλήρως για το θέμα? Δεν μπορεί κάλλιστα να πει το αγαπημένο μας υπουργείο ότι όλοι πάτε για Δεκέμβριο?
Δεν ξέρω παιδιά αλλά προσωπικά δεν περιμένω τίποτα πλέον από αυτούς. Λάθος ανθρώποι με ανεπαρκείς γνώσεις σε λάθος θέσεις.
Δεν έχω καμία ενημέρωση από μέσα ούτε γνωστούς στο υπουργείο. Απορίες που έχω τόσο καιρό εκφράζω. Υποψήφιος και εγώ που διαβάζω ακόμα με ότι δυνάμεις μου χουν μείνει. Καλή υπομονή και καλή επιτυχία σε όλους εύχομαι.

 
Υποψήφιος ΚΤΚ @ Αγγελική
10 Μαρ 2021 11:59

Θέλω να πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθεί το σύστημα για κατατακτηριες με την πρώτη ουσιαστική βελτίωση των επιδημιολογικων δεδομένων και να έχουμε ευχάριστα νέα.

Επίσης πιστεύω ότι σε περίπτωση άμεσης διενέργειας και έκδοσης αποτελεσμάτων, θα μπορούσε να εκδοθεί ενα τροποποιητικο νομοθέτημα για κατ'εξαιρεση δήλωση μαθημάτων απο τους επιτυχόντες για το εαρινό εξάμηνο και συμμετοχής τους στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου.

Νομιζω οτι ισως απαιτείται εκ μέρους μας λίγη υπομονή ακόμα να τελειώσει κι αυτός ο μήνας και ίσως μεσα με τέλη Απριλίου πριν τη Μ.Εβδομαδα να έχουμε κάτι θετικό.

Επαναλαμβάνω ότι οσα αναφέρω αποτελούν προσωπική εκτίμηση και δεν εχω καμια επικοινωνία με πολιτικά γραφεία ή γραμματεία/-ες τμημάτων.

Καλή συνέχεια και καλή μελέτη σε όλους.

 
Αγγελική @Υποψήφιος ΚΤΚ
09 Μαρ 2021 17:47

Κι εγώ σήμερα το διάβασα ! Η λογική υποδεικνύει και επιβάλλει τον προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας διεξαγωγής των κατατακτηρίων πριν το Πάσχα (μέσα Απριλίου). Εξάλλου, αυτή την χρονική στιγμή (μέσα Απριλίου) ανακοινώθηκε ότι θα ανοίξει και η εστίαση, συν του ότι ακούγονται πλέον "φωνές" για Πάσχα στο χωριό. Επιπλέον, πιέζουν και τα χρονικά περιθώρια κατάταξης σε εξάμηνο, όσο το δυνατόν νωρίτερα.
Εκτιμώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία !!

 
Υποψήφιος ΚΤΚ
09 Μαρ 2021 17:07

«Στις 14 Μαΐου ανοίγει ο ελληνικός τουρισμός. Με παγκόσμιο σύνθημα: All you want is Greece» ανακοίνωσε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, σε Συνέντευξη Τύπου.

Νομιζω οτι δε χρειάζεται να αναρωτιομαστε και να μας τρώει η αγωνία για το χρόνο διεξαγωγής των κατακτητηριων.

Προσωπική μου εκτίμηση είναι οτι δε γίνεται να ανοίξει ο τουρισμός από το εξωτερικό και να μην επιτρέπεται η μετακίνηση απο νομό σε νομό...

Γνώμη μου, λοιπόν, είναι ότι όσοι προσπαθήσαμε και προσπαθούμε και συνεχίζουμε τη μελετη και όσοι ενδιαφέρονται για τις κατατακτηριες να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα γύρω στο δίμηνο.

Τονίζω αλλη μια φορά οτι αυτο ειναι προσωπική εκτίμηση.

 
Μαρια
07 Μαρ 2021 20:43

Δωστε ημερομηνια για διεξαγωγη κατατακτηριωνπριν το πασχα. Δεν αντεχουμε αλλο μονο το λιανεμποριο σας ενδιαφερει και τιποτε αλλο

 
Α : υποψήφια κτκ
06 Μαρ 2021 22:07

Επιτέλους, δώστε συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων !!! Ήδη, για τις λοιπές δραστηριότητες (λιανεμπόριο, εστίαση, σχολεία) δίνουν ημερομηνίες επαναλειτουργίας !!
Αναλογικά, οι κτκ μπορούν να διεξαχθούν μέσα Απριλίου - πριν το Πάσχα !!
Έχουμε αγανακτήσει !!

 
Υποψήφιος ΚΤΚ
05 Μαρ 2021 11:33

Παρατηρώ ότι ενω στα πρώτα σχόλια γίνεται μια προσπάθεια σοβαρής και ήρεμης ερμηνείας των δηλώσεων του ΥΦ.ΠΑΙΘ, στη συνέχεια εμφανίζονται σχολιαστές με πληροφορίες εκ των εσω.
Σας λέω, λοιπόν, οτι δεν εχω καμία πληροφορία και βασίζομαι στην εξής απλη εφαρμογή της λογικής.
Οι μόνες εξετάσεις, οι οποιες απαιτούν μετακίνηση υποψηφίων απο νομό σε νομό είναι οι ΚΤΚ, οι της ΕΣΔΔΑ και ορισμενων ξενογλωσσων ιδρυμάτων και του ΚΠγ.
Οι εξετάσεις, οι οποίες προσιδιαζουν αριθμητικά στις ΚΤΚ είναι οι Πανελλήνιες και του ΚΠγ.
Συνεπώς αν επιτραπεί η μετακίνηση απο νομό σε νομό για τις παραπάνω εξετάσεις, κοντα στο βασιλικό, θα ποτιστει και η γλάστρα.
Αυτη είναι μια προσωπικά αποψη κι ένας προσωπικός τρόπος σκέψης, ο οποίος θεωρώ ότι κινείται στο πλαίσιο της λογικής.
Η αλήθεια είναι ότι κι εγω πιστεύω ότι μετα το Πασχα θα δρομολογηθεί κατι, εκτός κι αν είναι τόσο καλα τα πράγματα αρχές Απριλίου επιδημιολογικα και "τρέξει" το ζήτημα εκεί μεσα.
Απο κει και πέρα καλο θα είναι να σεβόμαστε ο ένας τη μελέτη και τον κόπο του άλλου και να μην αναπαράγουμε μη διασταυρωμενες πληροφορίες ούτε να επικαλουμαστε φορείς και πρόσωπα που δεν μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη ή τη βαρύτητα των οσων λένε.
Καλή συνέχεια.

 
Προς ότι να ναι
04 Μαρ 2021 18:45

Το προηγούμενο μου σχόλιο δεν ήταν μομφή προς εσένα.Για παράδειγμα σε άλλο άρθρο, έγραψε κάποιος στα σχόλια ότι δήθεν θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες περί τα μέσα Μαρτίου.Τα fake news μόνο κακό προκαλούν στη ψυχολογία των υποψηφίων.Οσον αφορά τη δική σου την πληροφορία,σε ένα άρθρο στο οποίο ο αρμόδιος υφυπουργός λέει ότι θα διεξαχθούν οι εξετάσεις όταν βελτιωθούν ουσιωδώς τα επιδημιολογικά δεδομένα, εσύ γράφεις ότι έχεις έγκυρη πληροφόρηση για τη ματαίωση των εξετάσεων.Ποιον θα πρέπει να πιστέψει ο υποψήφιος που διαβάζει το άρθρο και τα σχόλια;Τον αρμόδιο υφυπουργό και επομένως να συνεχίσει την προετοιμασία του ή έναν ανώνυμο σχολιαστή και να σταματήσει την προετοιμασία του;Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω το Υπουργείο Παιδείας μέσα στο επόμενο διάστημα να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.Είναι απαράδεκτη η αβεβαιότητα που επικρατεί.

 
κατατακτηριεσ προς οτι ναναι
04 Μαρ 2021 18:26

πως εισαι τοσο σιγουρος πωσ δεν θα γινουν αλλο τοσο ειμαι και εγω εκ των εσω πληροφορια πωσ θα γινουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ειμαι απολυτα σιγουρη εισαι κακα πληροφορημενος

 
Ο,τι ναι
04 Μαρ 2021 17:28

Μα ειμαι σιγουρος κ γνωριζω κιολας! Δεν το καταλαβαινω αυτο. Ποιος παιζει;

 
Μαρια προς υποψηφιο
04 Μαρ 2021 16:48

Προθεση του υπουργειου ειναι να γινουν οι κατατακτηριες και θα γινουν δια ζωσης το ειπε ξεκαθαρα ο υφυπουργος. Οταν επιτραπει η μετακινηση αναμεσα στους νομους που αυτο θα σημαινει οτιι βελτιωθηκαν τα επιδημιολογικα δεδομενα τοτε θα διεξαχθουνοι κατατακτηριες.αυτο θα γινει η πριν. Η μετα το πασχα. Το παρακολουθουν βδοναδα ανα βδομαδα. Αυτο ειπε τουπουργειο ολα τα αλλα που λετε ειναι προς απογοητευση και αποπροσανατολισμο απο το διαβασμα των υποψηφιων ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

 
ΠΑΝΟΣ
04 Μαρ 2021 15:05

Δυστυχώς για την διενέργεια των κατατακτηρίων απαιτείται συνεννόηση μεταξύ υπουργείου και πανεπιστημίων ,δλδ μια σοβαρή προεργασία πέρα από τις προθέσεις...

 
Apostolos
04 Μαρ 2021 12:46

Στις 15 Μαϊου θα δούμε πως θα έχει επηρρεαστεί η εικόνα της πανδημίας από το Πάσχα (2 Μαϊου). Δεν νομίζω οι κατατακτήριες να γίνουν πριν τον Ιούλιο αφού τον Ιούνιο είναι η κανονική εξεταστική των Πανεπιστημίων. Από την άλλη τον Ιούλιο κανονικά τα ιδρύματα υπολειτουργούν οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε για το πότε θα γίνουν οι κατατακτήριες. Θα πρέπει και η ανακοίνωση να γίνει τουλάχιστον 10 μέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων.

 
Υποψήφιος
04 Μαρ 2021 11:39

Δεν ανακοινώνει την αναβολή των κατατακτηρίων γιατί δεν γνωρίζει τα επιδημιολογικά δεδομένα. Επίσης είναι θέμα ψυχολογίας να πει οτι δεν θα γίνει τπτ για τους επόμενους 6 μήνες γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί...δυστυχώς αν δεν αποκτήσει ανοσία ο πλυθυσμός δεν θα παρουν οποιοδήποτε ρίσκο για κανονικό άνοιγμα της οικονομίας ή εξετάσεις, απ' ότι μας έχει διδάξει η συντομη ιστορία με την πανδημία. Εγώ πάντως δηλώνω απογοητευμένος με την διεξαγωγή των κατατακτηρίων...πρέπει να να δωθεί μια κατεύθυνση από το υπουργείο άμεσα και όχι γενικολογίες...

 
Προς οτιναναι
04 Μαρ 2021 09:15

Αφού λες ότι γνωρίζεις, από τον Δεκέμβριο κιόλας, ότι δεν θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις, γιατί δεν το ανακοινώνει και το Υπουργείο Παιδείας; Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο και για τους υποψηφίους αλλά και για την ίδια την Κυβέρνηση να ανακοινωθεί εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να διεξαχθούν οι εξετάσεις, παρά να δίνονται υποσχέσεις ότι θα γίνουν μόλις βελτιωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα και τελικά να ακυρωθούν.Πάντως όσοι ισχυριζεστε ότι έχετε εσωτερική πληροφόρηση και τη μεταφέρετε στα σχόλια των σχετικών άρθρων,θα πρέπει να είστε σίγουροι για τα όσα γράφετε.Δεν είναι σωστό να παίζει κανείς με τον κόπο και την αγωνία των υποψηφίων.

 
Ο,τι να ναι
03 Μαρ 2021 20:04

Αλήθεια τώρα; Θα γίνουν κτκ φέτος; ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση! Το έχω γράψει από τον Δεκέμβρη ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Κ δεν είναι από το μυαλό μου. Οι κατάταξη του 2020-21 θ συμπεριληφθεί στις εξετάσεις που θα γίνουν τον Δεκέμβρη το 21 και θα φορά το έτος 2021-22.

 
ΠΡΟΣ ΜΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ
03 Μαρ 2021 12:28

Aπο τη μια στις 30/01 "Οι κατατακτήριες θα μπορέσουν γίνουν όταν πάρουμε το “πράσινο φως” για δια ζώσης λειτουργία των Πανεπιστημίων", δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και σημείωσε: “Αυτό δεν υπάρχει για την ώρα . Άρα εφόσον δεν επαναλειτουργούν δια ζώσης τα Πανεπιστήμια, δεν υπάρχει για την ώρα να γίνουν οι κατατακτήριες εξετάσεις”.
Απο την αλλη στις 20/02 "Στο πλαίσιο των παρόντων επιδημιολογικών δεδομένων δεν είναι ακόμη εφικτή η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας."
Τελικά οι κατατακτήριες δε γίνονται επειδή δεν είναι ανοιχτά τα ΑΕΙ, πράγμα που σημαίνει ότι δε θα γίνουν μέχρι να ανοίξουν ή λόγων των επιδημιολογικών δεδομένων και μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα θα πραγματοποιηθούν και ας παραμείνουν κλειστά τα ΑΕΙ;

 
Μαρια
03 Μαρ 2021 07:12

Το υποργειο προστασιας του πολιτη εβγαλε ανακοινωση για διεξαγωγη κατατακτηριων εξετασςων τησ ελληνικης αστυνομιας 15 και 16 μαιου. Θα μπορουσε και το υπουργειο παιδειας να ορισει και αυτο τις δικες του κατατακτηριες

 
Κατατακτηριες
03 Μαρ 2021 01:11

Σε τηλεφωνικη επικοινωνια που ειχα με υπουργειο παιδειας ειπανοτι η διεξαγωγη κατατακτηριων θα γινει οταν επιτραπει η μετακινηση αναμεσα. Στους νομους. Δεν εχει σχεση με την διδασκαλια δια ζωσης η μη των πανεπιστημιων αλλα μετην καλυτερευση των επιδημιολογικων δεδομενων

 
Υποψήφιος ΚΤΚ προς σχόλιο 02 Μαρ 2021 13:47
02 Μαρ 2021 21:58

Εχω διαβασει το σύνολο των ΥΑ που έχουν εκδοθεί για τον τρόπο λειτουργίας της εκπαίδευσης το χρονικό διάστημα του Covid και έρχομαι να συμφωνήσω και με το προηγούμενο σχόλιο αναγνώστη οτι δε θα πρέπει να συγχέονται τα δια ζώσης μαθήματα με τις κατατακτηριες. Αν ο ΕΟΔΥ δώσει την έγκριση, τότε το ΥΠΑΙΘ θα το μνημονευσει σα ρύθμιση στην επόμενη του ΥΑ, όπως συνέβη με τις εξετάσεις ΔΟΑΤΑΠ και εισαγωγής σε ξένα πανεπιστήμια.
Αρκεί νομίζω να επανέλθουμε σε καλα επιδημιολογικα δεδομένα και Απρίλιο Μάιο θα έχουμε ανακοινώσεις για διεξαγωγή των κατακτητηριων.

 
Αγγελική @ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
02 Μαρ 2021 19:59

Δεν πρέπει να συγχέονται οι δια ζώσης λειτουργία των ΑΕΙ και η εξεταστική με τις κατατακτήριες. Αφενός για αποφυγή συνωστισμού αφετέρου για πρακτικούς λόγους (βαθμολόγηση γραπτών, εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο όσο το δυνατόν πιο σύντομα κλπ) δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα κατατακτήριες και εξεταστική Ιουνίου, όπως έγινε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Γι' αυτό συμπεραίνω ότι θα γίνουν νωρίτερα (Απρίλιο-Μάιο).
Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε για το νωρίτερο δυνατό, γιατί όλοι μας έχουμε κουραστεί ψυχολογικά και πνευματικά.

 
ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
02 Μαρ 2021 13:47

Εαν ειδατε ολη τη συνεντευξη του Συριγου ειπε οτι μεχρι τις 04/06 τα μαθηματα θα γινονται με τηλεδιασκεψη πραγμα που σημαινει οτι δεν προκειται οι εξετασεις να γινουν νωριτερα της ανωτερω ημερομηνιας , με απλα λογια το Απριλιος Μαιο φανταζει λιγο ουτοπικο

 
Σοφία
01 Μαρ 2021 22:58

Έχουμε βάλει κόπο και πολύ χρόνο!! Θα είναι άδικο να μην γίνουν οι εξετάσεις! Θα έπρεπε όμως να γίνουν πιο συγκεκριμένοι για τον χρόνο διεξαγωγής τους!! Όπως των πανελληνίων!! Είναι πολύ ψυχοφθόρο να διαβάζουμε χωρίς να γνωρίζουμε το πότε θα γίνουν έστω κατά προσέγγιση!

 
Αλέξης
01 Μαρ 2021 20:15

4 μήνες το υπουργείο βγάζει ανακοινώσεις και κάνει δηλώσεις χωρίς ουσιαστικά να λέει τίποτα...νισάφι

 
Καταταξη
01 Μαρ 2021 16:09

Μακάρι να γίνουν ....Αυτό θέλουμε όλοι...Ο τρόπος εισαγωγής δεν ενδιαφέρει και τόσο...ας γίνουν τώρα τουλάχιστον να εγγραφουμε στο χειμερινό εξάμηνο του Σεπτεμβρίου να ηρεμήσουμε ψυχολογικά

 
Apostolos
01 Μαρ 2021 11:10

Εγώ πάλι θεωρώ πιο πιθανό χρόνο διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων τον μήνα Ιούλιο ή ενδεχομένως τον Οκτώβριο.

 
φιλελεύθερος
01 Μαρ 2021 11:05

Εξετάσεις θα γίνουν. Λίγη υπομονή ακόμα. Καλή επιτυχία σε όλους.

 
Αντε να δουμε...
01 Μαρ 2021 09:52

Μακαρι να γραψουμε συντομα στους επομενους μηνες...να τελειωνουμε με το αγχος!!!

 
Αγγελική
01 Μαρ 2021 08:30

Το θετικό είναι ότι υπάρχει σαφέστατη πρόθεση του Υπουργείου να διεξαχθούν οι κατατακτήριες με τον νόμιμο προβλεπόμενο τρόπο !! Πρώτη φορά γίνεται μια τόσο αναλυτική ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής των κατατακτηρίων !
Κι εγώ πιστεύω ότι θα είναι Απρίλιο-Μάιο, πριν το Πάσχα και, πάντως, πριν τις Πανελλήνιες κι εκείνες των ξένων γλωσσών (για τα Γερμανικά ξέρω ότι έχουν βγει συγκεκριμένες ημερομηνίες τον Ιούνιο), ώστε να μην υπάρχει μαζική μετακίνηση, κινητικότητα κλπ, και για να σωθεί όσο το δυνατόν το εαρινό εξάμηνο, καθώς Ιούνιο αρχίζει η εξεταστική.
Τουλάχιστον, έχουμε έναν χρονικό ορίζοντα !
Καλό διάβασμα, λοιπόν !

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.