Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Δύο χιλιάδες προσλήψεις ωρομισθίων στα ΑΕΙ για ενισχυτική διδασκαλία με συνολική αμοιβή 2.600 ευρώ

Τα κριτήρια-Τα δικαιολογητικά-Η κατανομή θέσεων
Δημοσίευση: 19/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την  πρόσληψη δύο χιλιάδων  ωρομισθίων  για την ενισχυτική διδασκαλία των φοιτητών, με συνολική αμοιβή 2.600 ευρώ,μέσω υποτροφιών,  προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Υποχρεώσεις υποτρόφων

1. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου συνολικής διάρκειας τριακοσίων είκοσι (320) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ ́ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.

2. Το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής). Τα μαθήματα μπορούν να εντάσσονται είτε σε ένα από τα δύο (2) εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους
2020-2021, είτε και στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος.

3. Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 περιλαμβάνει:

α) την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά θα καθοριστούν στην πρόσκληση του άρθρου 10.

β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών, στις οποίες συμμετέχουν έως τριάντα (30) εγγεγραμμένοι φοιτητές, με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων.

γ) την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος το μάθημα,

δ) τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηριακών μαθημάτων,

ε) τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, που υποστηρίζουν.

4. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β ́ της παρ. 2, πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιπλέον των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά από το τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4009/2011.

Διαδικασία επιλογής υποτρόφων

1. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επισπεύδεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε., υπογράφεται από Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του κάθε Ιδρύματος, του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνει την προκήρυξη για την επιλογή των υποτρόφων του Ιδρύματος, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. και τις διατάξεις της παρούσας. Ειδικότερα, η πρόσκληση για την επιλογή των υποτρόφων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων, τους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία της πρόσκλησης, τις υποχρεώσεις των υποτρόφων, σε περίπτωση επιλογής τους, το ποσό της προς απόδοση υποτροφίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση προς απόδειξη των προς αξιολόγηση κριτηρίων και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και των συνοδευόμενων δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα. Επιπλέον, των ως άνω στοιχείων, στην πρόσκληση αναφέρονται ανά Τμήμα:

α) τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο,

β) ο αριθμός των προς απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο και το είδος των προς απόδοση υποτροφιών (πλήρης ή μερική),

γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να συντομότερη των δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του
Ε.Λ.Κ.Ε. και τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ορίζονται. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστικών αντικειμένων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα με τα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης.

5. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσης διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

6. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Γραμματείας του Τμήματος, όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.

7. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.

8. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της επιτροπής Ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Δικαιολογητικά

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει σύμφωνα με τους όρους τους πρόσκλησης, ως συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας τα ακόλουθα:

α) αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,

β) πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

γ) φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

δ) φωτοαντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που είναι κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών),

ε) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας με αναφορά του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (για τους υποψήφιους που είναι υποψήφιοι διδάκτορες)

στ) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής με αναφορά του τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος (για τους υποψήφιους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές)

ζ) αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου, π.χ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα του μαθήματος, ή τον Πρόεδρο του Τμήματος ή του Κοσμήτορα σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, στην οποία αναφέρεται το επικουρικό διδακτικό έργο του υποψηφίου (μάθημα και ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου.

η) Για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια, απαιτείται η αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων στοιχείων αυτών στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της περ. β ́

θ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υποτροφίας, απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών του).

ι) Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσας.

Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των περ. γ ́ έως στ ́ είναι η Γραμματεία του Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, ο υποψήφιος εναλλακτικά δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει ή φοιτά σε πρόγραμμα σπουδών α ́, β ́ ή γ ́ κύκλου του Τμήματος, αιτούμενος την έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών και την συμπερίληψή τους στην αίτηση υποψηφιότητάς του, ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της αίτησής του. Εάν κατά τον διενεργούμενο έλεγχο από τη Γραμματεία του Τμήματος, διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναληθές ή μη ακριβές, ο υποψήφιος απορρίπτεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι θέσεις ανά ΑΕΙ

Σχόλια (7)

 
Δ.Ρ
01 Απρ 2021 14:09

Αρα οι ήδη Ακαδ. υποτροφοι δεν μπορουμε να συμμετασχουμε με την ιδιοτητα του ΥΔ στο προγραμμα σωστΑ?

 
Άννα
23 Μαρ 2021 00:29

Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις;

 
PE19
21 Μαρ 2021 15:41

Σαν ακαδημαϊκός υπότροφος (με ΔΔ) διδάσκω μάθημα τετάρτου έτους σε Παν/μιο διάρκειας 4 ωρών/εβδομάδα δηλαδή λαμβάνω το 1/4 του μισθού δημοσίου υπαλήλου ήτοι 1092+6*56 = 1428 το μήνα αν πούμε ότι το εξάμηνο διαρκεί περίπου 4 μήνες το συνολικό ποσό που θα λάβω ΜΙΚΤΑ είναι 1500 € περίπου καθαρά γύρω στα 1000 €
Να μου φέρουν τον τελευταίο μήνα βοηθό να παίρνει 2500 €
ΡΕ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ??????????

 
Ιωάννης Ηλιόπουλος
20 Μαρ 2021 11:07

Το μεν χειμερινό εξάμηνο του 2020-2021 έχει λήξει, το δε εαρινό οδεύει προς το μέσον του. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα έχει ολοκληρωθεί και η εξεταστική του Ιουνίου.
Επίσης, κατά πόσον οι κατά τόπους Γραμματείς των Τμημάτων/Δομών, μπορούν να επωμιστούν (αν είναι και νομικά δική τους αρμοδιότητα) τον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι; Ο φόρτος τους είναι ήδη υπέρμετρος!
Η προχειρότητα σε όλο της το μεγαλείο! Για να μην αναφερθούμε στο πότε η Υπουργός ανακοίνωσε προφορικά την έναρξη του μέτρου (πριν την έναρξη του ακαδ. έτους 2020-2021)

 
Ερώτηση
20 Μαρ 2021 00:46

Τι νόημα έχει η αναφορά του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 αφού έχει λήξει;
Πως θα προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτό;;;

 
@Ενταυθα
19 Μαρ 2021 23:57

Χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ, για τέσσερις λόγους:

α) τα ΑΕΙ θα ανοίξουν πλήρως σε 2-3 χρόνια λόγω πανδημίας

β) θα χαθούν αρκετά εξάμηνα λόγω των καταλήψεων διαρκείας

γ) η κόπωση των διδασκόντων έχει ήδη φτάσει στο μέγιστο

δ) οι εξεταστικές διαδικασίες όλο και δυσκολεύουν λόγω της συσσώρευσης εξεταζομένων

 
Eνταυθα
19 Μαρ 2021 22:31

Το ακαδημαϊκό έτος ληγει σε 2 μηνες. Μεγαλη καθυστερηση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ