Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Επιτροπή για τη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Δημοσίευση: 31/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του υπ. Παιδείας Γ. Βούτσινος.

Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν  οι  :

1) Μπαμπίλης Δημήτριος, Σύμβουλος Α’ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2) Χατζή Κωνσταντίνου Σωκράτης, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο Μονάδας Β2 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3) Σταματίου Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83, αποσπασμένος στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4) Μηλιωρίτσας Ευάγγελος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ81 και ΠΕ03, Διευθυντής του 1ου ΕΚ Ανατολικής Αττικής.

5) Βουτσάς Παντελής εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 82 του 1ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου.

6) Αθανασόπουλος Ανδρέας, κλάδου ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΩΝ του 2ου ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ΠΕΚΕΣ Βέροιας.

7) Καρβούνης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων, Διευθυντής Ι.Ε.Κ. Αγίου Στεφάνου.

Χρέη Προέδρου θα εκτελεί ο Μπαμπίλης Δημήτριος.

Έργο της Επιτροπής είναι:

Α) Η σύνταξη και η υλοποίηση βελτιώσεων, τροποποιήσεων ή επικαιροποιήσεων των Προδιαγραφών εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, κάθε φορά που ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:

α) τις τεχνολογικές εξελίξεις,

β) τις ανάγκες των ωφελούμενων ομάδων στόχων από τις εν λόγω προμήθειες,

γ) τις προτεινόμενες πράξεις αναβάθμισης εργαστηριακού εξοπλισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, κυρίως, το Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο, καθώς και τον χρονικό προγραμματισμό,

δ) τις υπάρχουσες υποδομές και την ενδεχόμενη ανάγκη για διαλειτουργικότητα και συμβατότητα με αυτές, καθώς και την ανάγκη για πιθανή επέκταση ή/και βελτίωση τους, ε) το σύνολο των αναγκών που θα καλύψει ο προς προμήθεια εξοπλισμός στις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

στ) τα ήδη υλοποιημένα, υπό υλοποίηση ή υπό σχεδίαση συσχετιζόμενα εργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τυχόν γνωστά σχετικά με το αντικείμενο των Πράξεων έργα που έχουν υλοποιηθεί,

ζ) τα αποτελέσματα ενδεχομένων δημοσίων διαβουλεύσεων των τευχών τεχνικών προδιαγραφών και

η) τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Β) Διεξαγωγή ερευνών με τη δυνατότητα αίτησης συνδρομής ειδικών εμπειρογνωμόνων, συνεργατών και στελεχών των φορέων και νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γ) Η απόκριση σε αιτήματα διευκρινίσεων που υποβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τους εν δυνάμει Προσφέροντες ή Αναδόχους, σε κάθε φάση υλοποίησης.

Δ) Η απόκριση σε αιτήματα διευκρινίσεων που υποβάλλονται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης/Ενστάσεων/ Παραλαβής και τις Ομάδες Έργου, επί θεμάτων που άπτονται των Προδιαγραφών του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων προμήθειας και εγκατάστασης (αναβάθμισης) εργαστηριακού εξοπλισμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η Επιτροπή θα παραδώσει προδιαγραφές εργαστηριακού εξοπλισμού που αφορούν το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης έως την 31/5/2021.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μέχρι την περάτωση του έργου της, χωρίς αμοιβή.

Σχόλια (3)

 
Γιάννης Καρ.
02 Απρ 2021 17:16

Στην Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχει η επιτροπή από το 2016.
Απευθύνεται στους καθ΄ ύλην αρμόδιους -λόγω ειδικότητας- των εργαστηρίων.
Προφανώς, η επιτροπή δεν αποφασίζει τι λείπει σε κάθε ΕΚ, κλπ.
Η Επιτροπή, συντονίζει.
Καθηγητές ανά ειδικότητα καταρτίζουν πίνακα με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία, κλπ, και συντάσσουν τις προδιαγραφές.
Για τα ΕΠΑΛ, έχει γίνει η επεξεργασία και έχουν βγει προκηρύξεις για κάποιες περιφέρειες.
Η ανασύσταση / επικαιροποίηση της λίστας των μελών της επιτροπής έγινε με την παραπάνω απόφαση, με την προοπτική να συμπεριλάβει και τα ΙΕΚ.

 
Γεώργιος
02 Απρ 2021 13:38

Η επιτροπή καλώς δημιουργήθηκε.
Λαμβάνει υπόψη τα αναλυτικά προγράμματα;
Λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές;
Πως πρόκειται να καλύψει τα εργαστήρια;
α) Με νέα τεχνολογία και το εκπαιδευτικό προσωπικό πως θα ανταπεξέλθει;
Έχει την απαραίτητη εμπειρία;
Μήπως έχουμε πειράματα;
Η υποδοχή του εξοπλισμού έχει τα απαραίτητα εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα;
Μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά, πληροφορική, εργαστήρια Νοσηλευτικής,
Ακόμα τίθεται το ερώτημα;
Γνωρίζετε το πλεόνασμα η το έλλειμμα εξοπλισμού στο εργαστήρια της κάθε ειδικότητας;
Την κατάσταση που βρίσκεται και κυρίως αν καλύπτει τις ανάγκες με βαση των αριθμο των μαθητών και τον αριθμο των τμημάτων;
Σήμερα έχουμε προβλήματα με τον αριθμό μαθητών σε κάθε αίθουσα η εργαστήριο;
Έχουμε εναλλακτική για παράδειγμα το ωράριο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αν χρειασθεί να γίνεται ,πρωί, μεσημέρι, και απόγευμα ωστερ να μην υπάρχει δικαιολογία όπως σήμερα να μην γίνονται δια ζώσης μαθήματα;
Υπάρχει πρόγραμμα ώστε σε περίπτωση που χρειάζεται για την νέα Σχολική χρονιά να υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης για το νεο ωράριο εργασίας που μπορεί να προκριθεί;
Με λιγα λογια για την 1η του Σεπτεμβρίου γνωρίζετε τι χρειάζεται να κάνετε ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα;
Το δεν ξέρω δεν γίνεται δεκτό.

 
stelios
31 Μαρ 2021 18:56

ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ!!! ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΕ!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ