Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το “ξέκοψε” ο υφ. Παιδείας: Όχι εξ αποστάσεως οι κατατακτήριες

Οι κατατακτήριες εξετάσεις είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας
Δημοσίευση: 14/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

«Οι κατατακτήριες δεν μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως. Θα πρέπει να περιμένουμε μετά το Πάσχα να δούμε τι θα γίνει. Δεν ματαιώνονται, έτσι όπως φαίνεται προβλέπω ότι θα έχουμε δύο φορές κατατακτήριες φέτος, αλλά περιμένουμε ακόμα τα επιδημιολογικά δεδομένα».

Τη δήλωση αυτή έκανε σήμερα ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν  από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.  και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Επιτροπή Κατατάξεων

Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου, του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από έξι (6) καθηγητές, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα του ιδίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλου Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Διαδικασία επιλογής θεμάτων

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης.

Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά.

Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ιβ) Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων.

ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Σχόλια (36)

 
προφητης
22 Απρ 2021 11:51

εχω πληροφοριες πως οι κατατακτηριες θα ξεκινησουν 20 Μαϊου

 
@Σοφία
22 Απρ 2021 09:24

Απ.: Επίσημα δεν υπάρχει ημερομηνία, μόνο ότι θα εξεταστεί το θέμα μετά το Πάσχα και αν το επιτρέπει η κατάσταση θα οριστεί τότε ημερομηνία.

 
Σοφία
21 Απρ 2021 23:21

Καλησπέρα σας, ισχύει αυτό που λένε ότι θα γίνουν οι εξετάσεις πριν το καλοκαίρι; Έβγαλαν κάποια ανακοίνωση;

 
ΥΠΟΨΗΦΙΑ
21 Απρ 2021 14:59

''Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.'' Μέχρι τώρα ολοι ξέραμε ότι η εισαγωγή των κατατακτηριών, τουλάχιστον για 4ετεις σχόλες, γίνεται στο 3ο εξάμηνο. Το ΦΕΚ όμως προβλέπει κατάταξη μέχρι και το 5ο εξάμηνο, γνωρίζει κάνεις εάν ο εσωτερικος κανονισμος ενός τμήματος που είχε επιλέξει το 3ο εξάμηνο για εισαγωγή, μπορεί να τροποποιηθεί εκ των υστέρων(δηλαδή τώρα) έτσι ώστε εαν οι εξετάσεις πανε για Σεπτεμβριο-Οκτωβριο να μπουμε έστω στο 4ο εξάμηνο και να μη χάσουμε έτσι ολο το δεύτερο ετος;;

 
@Ανώνυμη
21 Απρ 2021 12:37

Ερ.: Τώρα που είπαν ότι επιτρέπονται κάθε είδους εξετάσεις, θα μπορέσουν να γίνουν και οι Κατατακτήριες;
Απ.: Δυστυχώς όχι, αν δεις την ΚΥΑ που βγαίνει κάθε τόσο οι εξετάσεις των πανεπιστημίων είναι άλλο κουτάκι!

 
Γιάννα προς @16:52
20 Απρ 2021 15:26

Κάνεις μεγάλο λάθος. Η εισαγωγή με βαθμό πτυχίου θα ήταν έσχατη λύση, όχι αξιοκρατική.
Όσοι έχουν δώσει κατατακτήριες ξέρουν ότι υπάρχουν υποψήφιοι που διαβάζουν τόσο ώστε τελικά γράφουν καλύτερα στα εξεταζόμενα μαθήματα από απόφοιτους του αντικειμένου. Προσωπικά έχω γράψει καλύτερα στη βιολογία απο υπότροφο και διδάκτορα. Καμία επιτροπή δεν μπορεί να ξέρει και να προκαθορίζει αν ένας βιολόγος είναι πιο άξιος να γίνει γιατρός από ένα φαρμακοποιό ή ακόμα αν ένας φαρμοκοποιός είναι ικανότερος από έναν φυσικό. Ο φυσικός μπορεί να έχει πάθος για το αντικείμενο και να γίνει ένας αξιόλογος πυρηνικός ιατρός ή ακτινολόγος. Ο φαρμακοποιός μπορεί να θέλει να αναλάβει το ιατρείο της οικογένειας που έχει στρωμένη δουλειά, και μιας και τα εξεταζόμενα μαθήματα του είναι γνώριμα, να πάει να δώσει. Αξιοκρατικό είναι να δίνουμε σε όλους την δυνατότητα να προσπαθήσουν χωρίς προκαταλήψεις.

 
Κτκ Νομ
20 Απρ 2021 13:58

Διαβάζω τώρα τελευταία ότι η διεξαγωγή πάει για Σεπτέμβρη.
Πως προκύπτει αυτό?

 
Ανώνυμη
20 Απρ 2021 09:58

Τώρα που είπαν ότι επιτρέπονται κάθε είδους εξετάσεις, θα μπορέσουν να γίνουν και οι Κατατακτήριες;

 
@θαμώνας
19 Απρ 2021 14:51

Υπαρχουν σχολες και σχολες..σε θεωρητικες σχολες που δεν εχουν ουτε υποχρεωτικα μαθηματα ουτε πρακτικες ισως να γινεται αυτο που λετε..πειτε μου ομως..πως θα μπορεσει το συστημα να αντεξει τοσο μεγαλο αριθμο φοιτητων σε δημοφιλεις σχολες οπως οι ιατρικες Αθηνας και Θεσσαλονικης? Ειναι αδυνατο να κανουν κλινικες τοσα ατομα..ηδη με τους αριθμους που υπαρχουν δυσκολευονται να βρουν ακρη και ποσο μαλλον σε αυτη τη φαση με τον κορονοιο. Οποτε δειτε και λιγο πιο πρακτικα καποια ζητηματα και θα αρχισετε να ΘΕΩΡΕΙΤΕ οπως τονιζετε και εσεις το ιδιο με μενα.

 
θαμώνας
19 Απρ 2021 10:42

Ευχαριστώ πολύ που έρχεσθε στα λόγια μου.
Τελικά συμφωνούμε να περάσουν όλοι για πολλούς λόγους.
Το αν γίνεται ή όχι καθώς αναφέρατε πως ΘΕΩΡΕΙΤΕ πως δε γίνεται εγώ σας λέω ότι γίνεται!
Το θέμα είναι αν είμαστε διατεθειμένοι να το παλέψουμε....

 
@θαμώνας
19 Απρ 2021 00:03

Δεν ειπα οτι εχετε καποιο προβλημα. Απλώς θεωρω οτι ολη αυτη η βαβουρα γινεται κυριως απο ατομα που προσπαθουν να εξασφαλισουν τη θεση τους, φοβουμενοι οτι ισως με εξετασεις εχουν λιγοτερες πιθανοτητες να περασουν και ζητανε ειτε βαθμους πτυχιων ειτε να περασουν ολοι. Ιδανικα και για μενα ναι ας περνουσαν ολοι. Ωστοσο αυτο που εθεσα ως παρατηρηση ηταν οτι ειναι κατι ακατορθωτο αυτο, ειδικα για σχολες μεγαλης ζητησης οπου υπαρχει μεγαλος αριθμος υποψηφιων.
Και επισης δεν ειναι κρυφα ξερετε τα νουμερα των υποψηφιων..σε πολλες σχολες τα ανακοινωνουν κιολας..οποτε δε χρειαζεται πληροφορηση εκ των εσω..δημοσιευονται.

 
θαμώνας
18 Απρ 2021 22:02

Αααα, τώρα φοβάμαι να δώσω εξετάσεις και ζητάω παράλογα πράγματα, ενώ πριν είχα ιδίον όφελος...
αποφασίστε τι πρόβλημα έχω να το ξέρω κι εγώ!
Τι να πω..... ΕΛΕΟΣ

υ.γ. και η πληροφόρηση για το συγκεκριμένο τμήμα; από μέσα; σα να λέμε έχετε επαφές; διαπλεκόμενος;

 
@θαμώνας
18 Απρ 2021 00:24

εδωσα ενα παραδειγμα γιατι γνωριζω για ενα συγκεκριμενο τμημα..τωρα απο κει και περα αν σε καποια ειναι 600+ ή 1500+ οπως δινεις παραδειγμα ακομα χειροτερα..και αν δε μπορεις να δεις πως αυτοι οι αριθμοι δημιουργουν προβλημα τοτε τι να πω..ειδικα σε μια Ελλαδα που οι αριθμοι των φοιτητων στα ιδρυματα ειναι τεραστιοι ουτως ή αλλως...οχι δε γινεται να γινουν ολοι δεκτοι..με την ιδια λογικη και οι μαθητες της Γ' λυκειου ταλαιπωρηθηκαν πολυ τη φετινη χρονια οποτε ας περασουν ολοι εκει που επιθυμουν..οποιος φοβαται να εξεταστει ας μην παει να δωσει εξετασεις.

 
θαμώνας
17 Απρ 2021 10:33

@ΑΠΟΡΩ

Εκτός κι αν έχεις συγκεκριμένες πληροφορίες (δηλαδή ενημέρωση απ' όλα τα ιδρύματα και τους αιτούντες) πως μιλάς για 300+ υποψήφιους; Και γιατί όχι 600+ ή 1500+;;;
ΕΕΕΕ, ναι λοιπόν. ΦΕΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ!
Τους αξίζει διότι χάσανε τη χρονιά, διότι τόσους μήνες τους έχουν βάλει σε μία ψυχοφθόρο διαδικασία, διότι λεφτά υπάρχουν και αν θέλουν μπορούν να βρουν τρόπο να το κάνουν στο υπουργείο.

υ.γ πως να με βολεύει προσωπικά αυτό; Για όλους το ίδιο θα είναι!!

 
προς Apostolos
17 Απρ 2021 00:01

δε γινεται πρακτικα αυτο που λες..μια αποφαση πρεπει να ναι κοινη για ολους..δεν γινεται για τους μεν, να ισχυει ετσι και για τους δε, αλλιως..υπαρχει νομοθετικο πλαισιο κοινο για ολους..και επισης χαθηκε ενα 6μηνο οκ..ειναι το λιγοτερο μπροστα σε ολα τ αλλα νομιζω, οποτε ας κραταμε το θετικο που ειναι η πραγματοποιηση εν τελει των εξετασεων (παρεμπιπτοντως ουτε εγω θα δωσω για δημοφιλη σχολη, οποτε θα με συνεφερε αυτο που λες, αλλα δεν κοιταω πως βολευει εμενα)

 
Apostolos
16 Απρ 2021 19:02

Πάντως ανεξάρτητα του πότε θα γίνουν οι κατατακτήριες η χρονιά χάθηκε και δεν φαίνεται να σας πειράζει ιδιαίτερα (τους υποψηφίους). Δεν υπάρχει θέμα άραγε? Αυτή η μεγάλη καθυστέρηση είναι απαράδεκτη, αλλά μάλλον υπό το φόβο να μην επιλεχθεί από μεριάς Υπουργείου η εισαγωγή με βαθμό πτυχίου κάποιοι την δέχτηκαν. Όχι όλοι βέβαια.
Και εγω υποψήφιος είμαι και δεν τρολάρω, ούτε έχω μεγάλο ανταγωνισμό στην σχολή που θα δώσω (δεν δίνω σε δημοφιλής σχολή) οπότε είτε με βαθμό πτυχίου είτε με εξετάσεις το ίδιο είναι για μένα.
Λογικά θα πρεπε να επιλεχθεί ο βαθμός πτυχίου σε σχολές με λίγους υποψηφίους (υποψήφιοι < θέσεις). Που το κακό σε αυτή την περίπτωση. Θα είχαν μπει όλοι χωρίς εξετάσεις και επαφές. Πως είναι το 10% για αυτούς που έχουν δώσει Πανελλήνιες? Κάτι τέτοιο.
Για τις σχολές με πολλούς υποψηφίους αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένουν να ανοίξουν τα ΑΕΙ ή να γινόταν κάτι όπως στις Αστυνομικές σχολές.
Πάντως κανονικά τώρα θα πρεπε να προετοιμαζόμαστε για τις εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου.

 
ΑΠΟΡΩ..
16 Απρ 2021 11:26

Πραγματικα αναρωτιεμαι για πολλα που διαβαζω τελευταια για τις κατατακτηριες, και δε θα σταθω στη λυση περι βαθμου πτυχιου, γιατι εχει χιλιοειπωθει και νοημα δε βγαινει..αλλα αυτοι που ζητατε να γινουν δεκτοι ολοι οι αιτουντες απλα γελαω..πως ακριβως θεωρειτε οτι μπορει να γινει αυτο απο τη στιγμη που υπαρχουν προκαθορισμενες θεσεις και κονδυλια σε καθε σχολη? Υπαρχουν σχολες που κανουν αιτηση για κατατακτηριες 300+ ατομα..πως ακριβως πιστευετε οτι 300 ατομα επιπλεον των ηδη υπαρχοντων στη σχολη θα προστεθουν? Λιγη λογικη παιδια..μη ζηταμε παραλογα πραματα απλα και μονο γιατι μας βολευει εμας ετσι..οι εξετασεις θα γινουν και θα ανακοινωθει μια ημερομηνια μετα το Πασχα να ησυχασουμε ολοι! Λιγη θετικη σκεψη χρειαζεται, ψυχραιμια και λογικη..και ολα θα πανε καλα! Μεχρι τοτε καλο διαβασμα..φτασαμε μεχρι εδω, δεν τα παραταμε τωρα!

 
Λάμπρος
16 Απρ 2021 03:33

Είσαι ο μόνος που το λες να εισαχθούν όλοι οι αιτούντες... Και συμφωνώ..Οι άλλοι απλά κάθονται και διαφωνούν για το αν θα γίνει η εισαγωγή με βαθμό πτυχίου ή με εξετάσεις και πιθανολογούν το τι θα γίνει.. Και άκρη δεν βγάζουν...για την χρονιά που χάθηκε έτσι μάταια δεν λέει κάνεις τπτ.
Και αυτό με το βαθμό πτυχίου παρατράβηξε άλλο να βγάλεις τη σχολή στα 4 χρόνια με 7 και άλλο στα 10 χρόνια με 9. Άρα τι λέτε για βαθμό πτυχίου...

 
Μαρια προς Apostolos
16 Απρ 2021 00:14

Πολυ απογοητευτικος εισαι σε τηλεφωνα στουπουργειο που γινανε καιστα 2 γραφεια κεραμεως και συριγου λενε πια οτι θα ανακοινωθει μετα το πασχα ημερομηνια. Επισης δεν εχουν σχεση οι εξετασεις με τις 4 ιουνιου. Ειναι αποδεσμευμενες οι κατατακτηριες απο τα πανεπιστημια σε συμβουλευω να αρχισεις διαβασμα γιατι ολοι εχουμεαρχισεικαι να αφησεις το τρολαρισμα

 
θαμωνας
15 Απρ 2021 20:21

Τελικά κι αυτό το αστείο παρατράβηξε, έγινε μαύρο όπως κι άλλα πράγματα τον τελευταίο καιρό.
Λύση τώρα με αποδοχή όλων των αιτούντων από τις σχολές.
Αρκετά!!!

 
Κατατακτηριες 2020 @ Apostolos
15 Απρ 2021 13:27

Αν αποφασιστεί κατι τέτοιο και αν οδηγηθούν εκει τα πράγματα, στις έκτακτες νομοθετησεις και στην επίκληση για αυτες θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια.

Η πανδημία ειναι έκτακτη ανάγκη, αλλα δε συνέχεται με τις εξετάσεις, καθώς
θα γίνουν σίγουρα οι πανελλήνιες και έχουν ανακοινωθεί ηδη ίδιας φύσεως κατατακτηριες (της Αστυνομίας)
και ίδιας φυσιογνωμίας (των ξένων πανεπιστημιων).

Αφενός είναι γκολ απο τα αποδυτήρια, γιατί θα πρέπει να δεχθεί ως υπεραριθμους όσους προσφύγουν κι αφετέρου έχουν γίνει τουλάχιστον τρεις δημόσιες τοποθετήσεις απο ΥΠΑΙΘ και ΥΦΥΠΑΙΘ που θα ηταν έξτρα πολιτικό, για το ηδη μεγάλο, κόστος που έχει το Υπουργείο σε ολη την πανδημία.

Όσες ρυθμίσεις περνάνε αυτήν την περίοδο συνδέονται αμεσα με την υγεία (χρήση self test, τηλεκπαιδευση κτλ κτλ).

 
Προφήτης
15 Απρ 2021 10:26

• Απρίλιος : έφυγε
• Μάιος : Πάσχα και προσπάθεια ανοίγματος της αγοράς σταδιακά
• Ιούνιος και μισός Ιούλιος : Εξεταστική
• Μισός Ιούλιος και Αύγουστος : Δεν γίνεται τίποτα
• Σεπτέμβρη : Εξεταστική
• Οκτώβρη : Καταλήψεις – Απεργίες
Επίσης δεν έχει υπολογιστεί ο παράγοντας καθηγητές – επιτηρητές στις ΚΤΚ.
Ρωτήσατε αν θα παραστούν με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα;
Δεν θα πρέπει να γίνει και η ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων τουλάχιστον 1 μήνα πριν;
Μήπως δεν τα έχουν βάλει κάτω στο υπουργείο;

 
Apostolos
15 Απρ 2021 08:19

@ Υποψήφιος ΚΤΚ @ Apostolos

<<Υπάρχουν πολλες σχολές που η εξεταστική τους φτάνει μέχρι και τον Ιούλιο, συνεπώς δεν είναι απαγορευτικός μήνας διενέργειας των κατακτητηριων.>>

Ναι φθάνει μέχρι ορισμένες ημέρες τον Ιούλιο αλλά δεν νομίζω να ήταν καλό ούτε για τους υποψήφιους να δώσουν εξετάσεις μέσα στον Ιούλιο με τις θερμοκρασίες που επικρατούν τέτοια εποχή.

<<Επίσης πού ορίζεται ότι οι κατατακτηριες δεν μπορούν να λάβουν χώρα σε ημερομηνίες που διεξάγεται και η εξεταστική; >>

Αυτό δεν το θέλουν οι καθηγητές των Πανεπιστημίων συνήθως

<<εκτός απο αυτο, τα Πανεπιστήμια θα είναι κλειστά μέχρι τις 4 Ιουνιου, αλλα αν έχει εγκριθεί η διεξαγωγή κατακτητηριων, τα Πανεπιστήμια θα έχουν ορίσει ημερομηνίες νωρίτερα, οπότε αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι πχ στις 5,6,7 ή 11,12,13 και να ξεκινήσει μετά η εξεταστική του εξαμήνου.>>

Σωστά αυτό είναι το μόνο εφικτό.

<<Γενικά δε χρειάζεται να βλέπουμε τις τοποθετήσεις μόνο αρνητικά. Έχουν και θετική όψη για όσους θέλουν να τη δουν.

Στην τελική γιατί να μην ακολουθήσουν το καθεστώς των εξετάσεων ξένων πανεπιστημιων ή των κατακτητηριων της ΕΛΑΣ που έχουν δρομολογηθεί;>>

Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα αλλά μάλλον υπάρχει λόγος.

Πάντως η αγωνία των υποψηφίων έχει και συνέχεια, διότι ακόμα και αν γίνουν οι εξετάσεις μέσα στο Ιούνιο θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να βγουν τα αποτελέσματα. Έχω δει περιπτώσεις που τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Δεκεμβρίου βγαίνουν τέλος Φεβρουαρίου μέχρι μέσα Μαρτίου.

@ Κατατακτηριες 2020 @ Καταταξη
<<Σε περίπτωση επαναφοράς της εισαγωγής με βαθμό πτυχίου για αυτή τη χρονιά, στο Διοικητικό Δικαστήριο που θα προσφύγει ο κόσμος που θα θιχτουν έννομα συμφέροντα του και υπέβαλλε ηδη αιτήσεις με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο τι θα ισχυριστεί το κράτος; οτι νομοθέτησε κόντρα και αναδρομικά επειδή τι; εγκυμονούσε κινδύνους για τη χωρα η διενέργεια διπλής εξεταστικής κατακτητηριων εντός του ίδιου έτους;>>

Η διοίκηση θα επικαλεστεί έκτακτες συνθήκες (πανδημία). Εύκολο. Απορώ που δεν το έχει κάνει ήδη, άδικα χάνουν τον χρόνο τους ορισμένοι που τα τμήματα που θα δώσουν προσφέρουν περισσότερες θέσεις από τους υποψηφίους!

 
Μαιρη
14 Απρ 2021 23:17

Να πραγματοποιηθουν με βαθμο πτυχιου

 
Υποψήφιος ΚΤΚ @ Apostolos
14 Απρ 2021 21:52

Υπάρχουν πολλες σχολές που η εξεταστική τους φτάνει μέχρι και τον Ιούλιο, συνεπώς δεν είναι απαγορευτικός μήνας διενέργειας των κατακτητηριων.

Επίσης πού ορίζεται ότι οι κατατακτηριες δεν μπορούν να λάβουν χώρα σε ημερομηνίες που διεξάγεται και η εξεταστική; εκτός απο αυτο, τα Πανεπιστήμια θα είναι κλειστά μέχρι τις 4 Ιουνιου, αλλα αν έχει εγκριθεί η διεξαγωγή κατακτητηριων, τα Πανεπιστήμια θα έχουν ορίσει ημερομηνίες νωρίτερα, οπότε αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι πχ στις 5,6,7 ή 11,12,13 και να ξεκινήσει μετά η εξεταστική του εξαμήνου.

Γενικά δε χρειάζεται να βλέπουμε τις τοποθετήσεις μόνο αρνητικά. Έχουν και θετική όψη για όσους θέλουν να τη δουν.

Στην τελική γιατί να μην ακολουθήσουν το καθεστώς των εξετάσεων ξένων πανεπιστημιων ή των κατακτητηριων της ΕΛΑΣ που έχουν δρομολογηθεί;

 
Κατατακτηριες 2020 @ Καταταξη
14 Απρ 2021 21:45

Σε περίπτωση επαναφοράς της εισαγωγής με βαθμό πτυχίου για αυτή τη χρονιά, στο Διοικητικό Δικαστήριο που θα προσφύγει ο κόσμος που θα θιχτουν έννομα συμφέροντα του και υπέβαλλε ηδη αιτήσεις με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο τι θα ισχυριστεί το κράτος; οτι νομοθέτησε κόντρα και αναδρομικά επειδή τι; εγκυμονούσε κινδύνους για τη χωρα η διενέργεια διπλής εξεταστικής κατακτητηριων εντός του ίδιου έτους;

Φτανει με αυτο το αστείο.

 
Αγγελική @Apostolos
14 Απρ 2021 21:14

Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος ! Είπε ότι οι κτκ θα γίνουν μέχρι το καλοκαίρι !

 
Apostolos
14 Απρ 2021 20:16

Πάντως τα Πανεπιστήμια θα είναι κλειστά μέχρι τις 4 Ιουνίου. Ακόμα και αν ανοίξουν στις 5 Ιουνίου θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου (περίπου 3 με 4 εβδομάδες) , τον Ιούλιο τα Πανεπιστήμια δεν κάνουν ούτε μαθήματα ούτε εξετάσεις, τον Αύγουστο είναι εντελώς κλειστά (τα μπάνια του λαού), τον Σεπτέμβριο πρέπει να γίνουν οι επαναληπτικές εξετάσεις των Πανεπιστημίων οπότε.... καλό Οκτώβριο, 2 μήνες πριν γίνουν οι επόμενες κατατακτήριες του Δεκεμβρίου του 21.!!!!!
Πείτε μου αν κάνω λάθος.

 
Νώντας
14 Απρ 2021 19:18

Μπράβο σας κ. Υφυπουργέ!

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

 
Καταταξη
14 Απρ 2021 16:52

Λοιπον, κε υπουργέ...
Για να τελειώνει η ιστορία αυτή...
Επαναφέρεται με μια υπουργική απόφαση το παλαιό καθεστώς όπου τα πανεπιστήμια αποφάσιζαν να δέχονται φοιτητές από καταταξη με βαθμό πτυχίο...

Βαθμός πτυχίου, συνάφεια και συγγένεια πρώτου πτυχίου με τη σχολή κατάταξης, συνάφεια πρακτικών ασκήσεων, τυχόν υποτροφίες επίδοσης των υποψηφίων κατάταξης , βαθμός μαθηματων συγγενών με την σχολή κατάταξης...

Ότι ισχύει για την επιλογή υποψηφίων για μεταπτυχιακά ας ισχύει για φέτος έκτακτα στις κατατακτήριες....Τι πιο διαφανές και αξιοκρατικό απο αυτο;;;;

Πχ πτυχιούχος βιολογίας που διεκδικεί θέση σε μια ιατρικη ή οδοντιατρική να έχει προτεραιότητα από ένα υποψήφιο μαθηματικού, λέω εγώ τωρα

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.