ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος με οδηγίες για την διδακτέα ύλη στα Λύκεια και Γυμνάσια

Στα Φιλολογικά, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες
Δημοσίευση: 16/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προκειμένου να διαπιστωθεί η αφομοίωση της ύλης από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, με εγκύκλιο  που υπέγραψε η υφ. Παιδείας Ζέττα Μακρή, προτείνεται κατά την έναρξη των διά ζώσης μαθημάτων, και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:

Α. Επιλογή, ως επί το πλείστον, δραστηριοτήτων που επικεντρώνουν και ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.

Β. Επιλογή δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών καθώς και της ύπαρξης ενδεχόμενων μαθησιακών κενών.

Γ. Επιλογή ανακεφαλαιωτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση σε κεντρικά σημεία της ύλης τα οποία αναδεικνύονται από τις οδηγίες που δόθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς (αναφορικά με τα μαθήματα στα οποία πραγματοποιήθηκε καταγραφή της ύλης .

Δ. Ιδιαίτερα, η διαδικασία της διάγνωσης υπόκειται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού ο/η οποίος/οποία μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία της τάξης του/της και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων και εργαλείων εκείνα που θεωρεί τα καταλληλότερα για τον σκοπό αυτό (π.χ. προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις, διάλογο, ομαδικές εργασίες, ολιγόλεπτο διαγνωστικό κριτήριο (τεστ), ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις, δραστηριότητες από τα εμπλουτισμένα σχολικά εγχειρίδια κ.ά.). Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί τόσο κατά τη διαγνωστική όσο και κατά την ανακεφαλαιωτική διαδικασία για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που το επόμενο σχολικό έτος θα μεταβούν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στην τάξη ολοκλήρωσης των εγκύκλιων σπουδών τους, ώστε να προετοιμαστούν για τις διαδικασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά το επόμενο διδακτικό έτος.

Κεντρικά σημεία ύλης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για την καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου, δίδονται περαιτέρω οδηγίες για τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία πραγματοποιήθηκε η καταγραφή της ύλης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες για τα Φιλολογικά μαθήματα

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες για τα Μαθηματικά

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες για τις Φυσικές Επιστήμες

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο “Ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο στην περίοδο της πανδημίας Covid-19”

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζουν σε κεντρικά σημεία της ύλης, τα οποία κρίνονται θεμελιώδη για την επιτυχή μετάβαση των μαθητών/μαθητριών στην επόμενη τάξη και ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διδασκαλία και την εμπέδωσή τους από τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών

Η πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών λόγω της μακράς εξέλιξης της πανδημίας Covid-19 θεωρείται σημαντική, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους και συνεπώς να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες. Επομένως, πρωταρχικός και θεμελιώδης στόχος κατά την παιδαγωγική διαδικασία είναι η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση των συναισθημάτων με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται με την επανέναρξη της διά ζώσης διδασκαλίας να δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες που αφορούν σε συναισθηματικές δεξιότητες αντιμετώπισης και διαχείρισης αγχογόνων και κρίσιμων καταστάσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών, καθώς η επικοινωνία και η θετική αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας, η ικανότητα συνεργασίας, η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η ικανότητα επίλυσης κοινωνικών θεμάτων σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται αποτελούν ισχυρό πυλώνα της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, προτείνεται κατά τη συγκεκριμένη συγκυρία ο/η εκπαιδευτικός να λειτουργεί με την παιδαγωγική ευρύτητα και ευελιξία που διακρίνει τον ρόλο του, ενδυναμώνοντας τις κοινωνικές και ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών. Σε αυτό το πλαίσιο ο/η εκπαιδευτικός καλείται, λαμβάνοντας υπόψη τα ηλικιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών/μαθητριών, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες στη σχολική τάξη/μονάδα και στο ευρύτερο οικογενειακό/κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών/μαθητριών, να επιλέγει και να αξιοποιεί τις μεθόδους διδασκαλίας, μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας που κρίνει κατάλληλες και σκόπιμες για τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών του.

Αναλυτικότερες Οδηγίες σχετικά με την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών/μαθητριών στις παρούσες συνθήκες κατά την επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Σχολικής Ψυχολογίας κας Χρυσής Χατζηχρήστου και επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ι με θέμα: «Ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο στην περίοδο της πανδημίας COVID- 19». Στο εν λόγω κείμενο δίδονται εξειδικευμένες οδηγίες για την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προσαρμογής των μαθητών/μαθητριών κατά την επιστροφή στο σχολείο, μέσω της ανάλυσης των παραμέτρων που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και ψυχική υγεία των μαθητών/-τριών σε περίοδο πανδημίας και της παροχής προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης και την ουσιαστική βοήθεια και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών.

Διάγνωση μαθησιακής κατάστασης και διαχείριση ύλης και ενδεχόμενων μαθησιακών κενών

Η διαδικασία της επιστροφής των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών στη διά ζώσης λειτουργία της σχολικής τάξης διέρχεται μέσω μίας αρχικής περιόδου προσαρμογής όχι μόνο σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε μαθησιακό/διδακτικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό η συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην ίδια τάξη, η επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ όλων των μελών του Συλλόγου διδασκόντων/-ουσών είναι απαραίτητη προκειμένου να κερδηθεί το υπόλοιπο διάστημα του διδακτικού έτους και να λειτουργήσει ως γέφυρα για τη μετάβαση στην επόμενη σχολική χρονιά. Επιπρόσθετα, η συνεργασία των Συντονιστών/-στριών Εκπαιδευτικού Έργου με τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους θα πρέπει να είναι πιο ζωντανή και άμεση από κάθε άλλη φορά.

Σχόλια (21)

 
Μαρία, καλλιθεα
20 Απρ 2021 07:32

Καλημέρα. Ήδη έχουν γράψει 2 διαγωνίσματα και τα υπόλοιπα έχουν δωθει για μετά το Πάσχα, με τις 15 ημέρες στην ουσία να μην φτάνουν για το διάβασμα. Όσο για τα φροντιστήρια, η γνώμη μου είναι βοηθούν αλλά δεν πρέπει να υποκαθιστουν το σχολειο. Το παιδί μου δεν εχει πάει ποτέ, είναι β λυκείου, άριστος και πολλές φορές του ζητούν φίλοι του, που πάνε φροντιστήριο, να τους εξηγήσει κάποιες ασκήσεις. Για τα διαγωνίσματα, έχω τους προβληματισμούς μου, γιατί μέχρι τώρα οι καθηγητές τους έλεγαν να κάνουν μόνο ανάγνωση.

 
Όλα πάνε καλά
19 Απρ 2021 22:05

Επίσης επειδή στη Α και Β Λυκείου έχει καλυφθεί η ύλη άριστα, εμείς λέμε να αρχίσουμε να διδάσκουμε σε αυτούς τους μαθητές και την ύλη της Γ Λυκείου! Αφού την τελειώσουμε και αυτήν μέχρι τέλη Μαΐου, μάλλον μέχρι μέσα Ιουνίου θα προλάβουμε να διδαξουμε και την ύλη του Α έτους του πανεπιστημίου!

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
19 Απρ 2021 18:34

Η ύλη που προτείνουν είναι πολύ προχωρημένη και δεν έχει καλυφθεί η προηγούμενη. Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.

 
Νίκος Σιώμος
18 Απρ 2021 16:10

Σκέφτηκε κάποιος ότι με το άνοιγμα των σχολείων πολλοί εκπαιδευτικοί θα αναγκαστούν να πάρουν άδεια, με αποτέλεσμα να ΜΗΝ γίνονται πια πολλά μαθήματα που πριν γινόντουσαν;
Στο σχολείο μου όλες οι κατευθύνσεις της Γ' έχουν από 6 ως και 15 χαμένες ώρες την εβδομάδα από συναδέλφους που λείπουν, ενώ σε κάποια τμήματα της Α' οι χαμένες ώρες φτάνουν τις 17. Από 35.
Ένας που να έχει σχέση με το τι γίνεται πραγματικά στα σχολεία δεν υπάρχει κάπου μέσα στο Υπουργείο;
Δώστε τώρα οδηγίες για τον καθηγητή που ΔΕΝ κάνει μάθημα, να τις εφαρμόσει μόνος του.

 
@Μαρία, καλλιθεα
18 Απρ 2021 15:34

Συμφωνώ μαζί σας πως καλύτερα θα ήταν να αφιερωθεί ο χρόνος που απομένει σε μάθημα και όχι διαγωνίσματα. Ως εκπαιδευτικός δε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως ο αριθμός ανά τετράμηνο όπως και η ακριβής μορφή των διαγωνισμάτων δεν εναπόκειται στην κρίση των καθηγητών αλλά ορίζεται από το υπουργείο. Κοντολογίς, ακολουθούμε οδηγίες ωα δημόσιοι λειτουργεί. Σας διαβεβαιώ επίσης πως σε κανέναν δεν κάνει κέφι να διορθώνει 200 -300 διαγωνίσματα ανά τετράμηνο (τόσα περίπου θα λάβει όποιος διδάσκει 2ωρο μάθημα). Και εν τέλει, θέλω να φαντάζομαι πως το ίδιο επιθυμείτε και θα ζητήσετε να γίνει και στα φροντιστήρια. Γιατί θα ήταν κρίμα να συμπεράνουμε πως απλά θέλετε να μην έχουν πολλά πολλά στο σχολείο για να έχουν χρόνο για το φροντιστήριο...γιατί τα ακούμε και αυτά και πολλά άλλα ωραία...

 
Χημικός
18 Απρ 2021 13:18

Είναι ολοφάνερο ότι στη Χημεία Α΄Λυκείου δεν γράψατε στην εγκύκλιο αυτά που χρειάζονται τα παιδιά για να πάνε στην επόμενη τάξη, αλλά αυτά που προλάβαμε να κάνουμε. Αυτά που δεν γράψατε (mol, Vm, καταστατική εξίσωση των αερίων, μείγματα, διαλύματα) είναι αυτά που χρειαζόμαστε στην Β΄Λυκείου. Προφανώς θα μας πείτε να τα διδάξουμε του χρόνου. Μόνο που αυτά δεν χρειάζονται 10 ημέρες όπως μας προτείνατε φέτος, αλλά ενάμιση μήνα. Αν είχατε κάνει ένα πλάνο έστω από τα Χριστούγεννα και είχατε ανακοινώσει ότι δεν θα υπάρξει Τράπεζα Θεμάτων, θα είχαμε κάνει αναπροσαρμογή της ύλης και θα εστιάζαμε στα σημαντικά.
Είστε ανοργάνωτοι, χωρίς όραμα για την Παιδεία, αυταρχικοί, χωρίς περιθώρια συννενόησης και τελικά ακατάλληλοι.

 
Ελευθερία
18 Απρ 2021 11:48

Στη βιολογία της Α λυκείου αποφάσισαν να αφαιρέσουν τελείως το 2ο κατά σειρά κεφάλαιο (νευρικό σύστημα), που όχι μόνο είναι απαραίτητες γνώσεις για τα παιδιά, αλλά και στα περισσότερα σχολεία το διδάσκονται τους τελευταίους μήνες. Αντ' αυτού, μας υποχρεώνουν να πάμε κατευθείαν στο τελευταίο κεφάλαιο (αναπαραγωγικό σύστημα), μία μόλις εβδομάδα πριν το Πάσχα, με το σύννεφο της τράπεζας θεμάτων να "αδικεί" ουσιαστικά τα ίδια τα παιδιά. Τέτοιες αλλαγές στην οργάνωση της ύλης πρέπει να τις αναφέρουν τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη διεξαγωγή εξετάσεων, καθώς η αναστάτωση είναι μεγάλη αυτή τη στιγμή, πόσο μάλλον με την πίεση που ήδη έχουμε δεχθεί λόγω της τηλεκπαίδευσης.

 
Ερώτηματα.
18 Απρ 2021 10:42

@ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ(Φυσικός)
είσαι στη ελεύθερη πτώση ... όχι είμαστε, όταν φέτος κατα γενική ομολογία δεν χάθηκε ούτε μία ωρα. Άλλο φυσικά η ποιότητα της διδασκαλείας, που είναι αντκειμενικά υποδιαίστερη από άλλες χρονιές λόγω εξαε και άλλο η ποσότητα της διδαχθείσας ύλης.
@φυσικός.
Συνάδελφε που είδες τα κυματα στη Γ Λυκείου;

 
Μάκης
18 Απρ 2021 03:55

Οδηγίες εν όψει της επικείμενης ματαίωσης των προαγωγικών εξετάσεων ...

 
Μητέρα
18 Απρ 2021 01:47

Τα παιδιά δεν χρειάζονται διαγωνίσματα τώρα που επέστρεψαν, εμψύχωση χρειάζονται και επαναλήψεις για εμπέδωση των πιο βασικών θεμάτων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την εμπειρία να το κάνουν αυτό. Οι βαθμοί δεν είναι το ζητούμενο, τα διαγωνίσματα μόνο επιπλέον άγχος θα φέρουν. Όλοι μαζί εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς να κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια να σωθεί ψυχικά και μαθησιακά αυτή η πρωτόγνωρα δύσκολη χρονιά.

 
Αννα
17 Απρ 2021 21:51

Φοβερές οδηγίες στα μαθηματικά δυο σειρές για κάθε τάξη!

 
ΔΓ
17 Απρ 2021 21:22

Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α και Β ΕΠΑΛ, πραγματικά ούτε προσπάθησαν να γράψουν οδηγίες. Copy paste από τις οδηγίες του Οκτωβρίου. Εύγε και αλίμονό μας!!!

 
Χ. Παπαφράγκας
17 Απρ 2021 21:13

Δεν πρόκειται για μείωση της ύλης. Διαβάζουμε πρώτα και μετά μιλάμε....

 
Σάκης
17 Απρ 2021 20:53

Φυσικέ Γ γυμνασίου υπάρχει και Γ ΕΠΑΛ που είναι μάθημα γενικής παιδείας. Που τα είδες τα Κύματα σε Γ Λυκείου?

 
Μαρία
17 Απρ 2021 15:20

Συμφωνώ, αυτό με την ευκτική με ξεπερνά. Και όχι μόνο αυτό, έχει αλλάξει πολύ γενικότερα η διδακτέα ύλη στο γυμνάσιο, στα αρχαία και τα παιδιά όταν πηγαίνουν στην α λυκείου βιώνουν μια απίστευτη αρχαιομαθεια με καθηγητές που δεν έχουν ενημερωθεί για τα δεδομένα του γυμνασίου. Θεωρούν διδαγμενα κεφάλαια που στο γυμνάσιο είναι εκτός ύλης βάσει αναλυτικών προγραμμάτων.

 
Μαρία, καλλιθεα
17 Απρ 2021 14:12

Καλησπέρα. Η εγκύκλιος είναι σωστή. Αν στάλθηκε στα σχολεία νωρίς την Παρασκευή, περιμένω από την Δευτέρα, οι καθηγητές, να φερθούν ανάλογα και να επικεντρωθουν στην αφομοίωση από τα παιδιά της ύλης, βάζοντας εργασίες, ασκήσεις και ερωτηματολόγια για το σπίτι και όχι τα διαγωνίσματα που έχουν δρομολογησει. Ήδη στο σχολείο μας, έχουν μπει αρκετά για πρώτη εβδομάδα, συνεχεια για τη δεύτερη, και το αποκορυφωμα, έρχεται για μετά το Πάσχα, μέχρι τώρα 4 και έπεται συνέχεια. Καλό Πάσχα.

 
ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ(Φυσικός)
17 Απρ 2021 13:12

Ρωτήστε ή ενημερωθείτε πρώτα, σε ποιο σημείο της ύλης βρισκόμαστε και μετά προτείνετε τι θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή στην Α Λυκείου τελειώσαμε την ελεύθερη πτώση. Όπως φαίνεται δεν θα προλάβουμε να ασχοληθούμε με το έργο, την ενέργεια και το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας, που είναι βασικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων στις επόμενες τάξεις. Με δεδομένο ότι δεν θα γίνουν προαγωγικές εξετάσεις, δεν απαιτείται μείωση της ύλης, αλλά επιβάλλεται να διδαχθούν στη Β Λυκείου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αφήστε τις αερολογίες και ακούστε τους καθηγητές, που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία στην πράξη και μέσα στις τάξεις. Από λόγια χορτάσαμε!!!!!!! Έχω την εμπειρία τριάντα χρόνων και ξέρω τι λέω.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
17 Απρ 2021 11:25

Όλη η λογική που διαπνέει την ενδιαφέρουσα αυτή εγκύκλιο είναι ότι έχει ήδη ληφθεί η απόφαση μη πραγματοποίησης γραπτών προαγωγικών εξετάσεων! Κι αυτό το βρίσκω θετικό και αναγκαίο κάτω από τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς.

 
Εκπαιδευτικός λυκείου
17 Απρ 2021 10:58

Καλά ποια είναι αυτή η Επιστημονική Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών του ΙΕΠ, που πλησιάζουν οι εξετάσεις και ακόμα να βγάλει από την Τράπεζα θεμάτων φυσικής τα θέματα που είναι εκτός ύλης και τώρα στέλνει αυτό το βαρυσήμαντο πόρισμα;

 
φυσικός
17 Απρ 2021 10:51

Και στη Γ΄ Λυκείου Φυσική ξαναμπήκαν ξαφνικά τα κύματα στην ύλη!!! Αχ!!

 
Φιλόλογος
17 Απρ 2021 01:31

Συγνώμη αλλά στα φιλολογικά γυμνασίου κάποια απο τα προτεινόμενα σημεία είναι εκτός ύλης φέτος!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ