Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κατατακτήριες: Τα δύο Σαββατοκύριακα από 19 έως 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις

Θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση με όλες τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων
Δημοσίευση: 23/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι κατατακτήριες εξετάσεις   θα διεξαχθούν  διά ζώσης από 19 έως 30 Μαΐου , τα δύο Σαββατοκύριακα αυτού το χρονικού διαστήματος κι ενδεχομένως εάν χρειαστεί και Παρασκευή απόγευμα.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα στη Σύνοδο Πρυτάνεων ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, παρουσία της υπουργού Ν. Κεραμέως.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν  από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.  και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Επιτροπή Κατατάξεων

Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου, του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από έξι (6) καθηγητές, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα του ιδίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλου Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Διαδικασία επιλογής θεμάτων

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης.

Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά.

Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ιβ) Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων.

ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Σχόλια (23)

 
nikos
06 Μάιος 2021 10:53

ΟΧΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ...

 
Υποψήφιος
27 Απρ 2021 11:02

Άρα θα δώσουμε σε 2 ΣΚ? Γιατί τα μαθήματα είναι 3. Ή θα μας πουν δώστε 3 μαθήματα σε 2 μέρες?

 
ἄνευ πλάκας
26 Απρ 2021 22:00

Η λογική είναι πολύ απλή , προσπαθείς πάντα να κάνεις το καλό και ώπου μπορείς να βοηθήσεις .

Τόσα παιδιά έχουν εγκλωβιστεί αυτή την ιδιόρρυθμη χρονιά σε ένα ατελείωτο διάβασμα , πέραν από αυτό που περίμεναν .
Αν μπορεί η κ.Κεραμέως και ο κ.Συρίγος να βοηθήσουν δίνοντας μία έξτρα ποσόστωση του 5-10% , μιλάμε κυριολεκτικά για 5 εξτρά θέσεις . Σε παιδιά που αφιέρωσαν χρόνο πέραν από τα αναμενόμμενα , χρήμα , ενέργεια.
Εγκλωβίστηκαν άθελά τους σε μία διαδικασία απίστευτη εξαιτίας της συνεχούς μετακύλησης των εξετάσεων , χωρίς απαραίτητα να είναι ευθύνη της κ. Υπουργού και του κ.Υφυπουργού .

Αν μπορούν να βοηθήσουν , καλό θα είναι να το κάνουν. Η πολιτική άλλωστε το εμπεριέχει αυτό το κομμάτι .

Σχετικά με κάτι για αλλαγή ύλης , αν το καλοσκεφτείς δεν είναι αρκετά καλό επιχείρημα . Πέραν του γεγονότος ό,τι δεν συμβαίνει αυτό που περιγράφεις , δεν αλλάζει κανένα πανεπιστήμιο την ύλη και είναι λογικό . Δεν θα ζητήσεις σε κατατακτήριο να περάσει π.χ. Απειροστικό Λογισμό 3 ... ούτε αγγλικά για Ιατρική . Είναι συγκεκριμένα τα μαθήματα και είναι τα 2-3 του κορμού του 1ου έτους κάθε σχολής ,αυτά ...

Πάντως πως όσα παιδιά θέλουν να δώσουν με την κλασσική διαδικασία (1-10 Νοέμβρη αιτήσεις 21 & 1-10 Δεκέμβρη 21 εξετάσεις) ειδικά για φέτος να το σκεφτούν διπλά , το σύστημα έχει στρέβλωση
1.θα μπουκώσει με όσους δεν πετύχουν τώρα τον Ιούνιο που έχουν προετοιμαστεί 1 & 1/2 χρόνο
2. μία ελαφριά μείωση εισακτέων η οποία όμως στην ποσόστωση είναι σημαντική
3. και τους αποφοίτους ιεκ ,ένας ακόμα πληθυσμός (ώπου μην ξεχνάτε τι λένε οι στατιστικές για αυτούς )

Σχετικά με το διαζώσης , έχω γελάσει αρκετά . Πόσες φορές ακόμα θα πει ο έρμος ο Συρίγος το γιατί :D

Τέλος , δείτε το άρθρο πότε δημοσιεύεται και πότε ξεκινάνε οι εξετάσεις . Κάτι λιγότερο από μήνα . Σίγουρα πρέπει να πάνε σε μορφή 1-10 Ιουνίου , 10-20 Ιουνίου και τα τμήματα έχουν την εμπειρία , ξέρουν πως θέλουν τα ίδια να το διαχειριστούν . Τα επιχειρήματα τα έχω γράψει ήδη.

Καληνύχτα από εμένα , καλή επιτυχία σε όσους δίνουν .
Και ώπου μπορούμε βοηθάμε .

I'm out . Διάβασμα ...

 
Ν.
26 Απρ 2021 21:41

Θα μπει μόνο ένα θέμα σε κάθε μάθημα;

 
Κώστας
26 Απρ 2021 18:44

@Κάτια
Οι κατατακτήριες δεν έγιναν ηλεκτρονικά για τον ίδιο λόγο που και οι πανελλήνιες δε θα γίνουν ηλεκτρονικά. Μιλάμε για εισαγωγικές σε παν/μιο.

 
Προς Κάτια
26 Απρ 2021 17:30

Δεν καταλαβαίνω την άστοχη και κακοπροαίρετη σύγκριση των κατατακτηρίων με τις πανελλαδικές κ το άγχος που σίγουρα έχουν τα παιδάκια!! Θα βγάλουμε μετρήσουμε τα άγχη κ τους κόπους μας,τους στόχους και τος ανάγκες του καθενός;; Για να σοβαρευτούμε λίγο... Τέλος, από τις 200 φορές που έχουν εξηγήσει ότι (ορθώς) οι εν λόγω εξετάσεις δεν δύναται να γίνουν διαδικτυακά γιατί είναι εισαγωγικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τι δεν έχετε καταλάβει κ εξακολουθείτε να αναρωτιέστε;;

 
Με ποιον αριθμό εισακτέων;
26 Απρ 2021 12:25

Θα έχει πάντως πολύ πλάκα να βγει η υπουργική απόφαση και να ορίζει ότι το ποσοστό εισαγωγής θα γίνει επί των νέων αριθμών εισακτέων.
Εξ αποστάσεως εξετάσεις ή κατάταξη με βαθμό πτυχίου ΤΩΡΑ

 
Κάτια
26 Απρ 2021 09:23

Γιατί οι κατατακτήριες εξετάσεις δεν έγιναν κ αυτές ηλεκτρονικά όπως γίνανε όλα τα μαθήματα των πανεπιστημίων;;;;;;;;
Γιατί εν μέσω πανδημίας κ μάλιστα τόσο κρουσμάτων διεξάγονται εξετάσεις όταν εσείς οι ίδιοι έχετε ακυρώσει προαγωγικες στα Γυμνάσια κ Λύκεια καθώς κ τις εξετάσεις σε όλα τα πανεπιστήμια;;;;
Έχετε καταλάβει την ψυχολογία των νέων παιδιών που δίνουν πανελλαδικές φέτος; ήταν πού ήταν μπ@@@@@@ το σύστημα του δώσατε την χαριστική βολή.

 
ΣΚ
25 Απρ 2021 20:08

Όχι δεν έχει υπερωρίες για τα ΔΕΠ. Λογικά θα έχει η Γραμματεία. Το κάνουν για να μην χάλασει το πρόγραμμα στις καθημερινές (αίθουσες, για εξετάσεις, προσωπικό για επιτηρήσεις, κλπ).

Και γιατί να αυξηθούν οι εισακτέοι φέτος; Υπάρχει κανένας λόγος;

 
Κώστας
25 Απρ 2021 18:49

@Μαρία
Δε θα δώσεις εαν το τεστ σου βγει θετικό. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί άλλη εναλλακτική γι αυτό το ενδεχόμενο σα να μην υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Οπότε κράτα μικρό καλάθι.
@Pavlos
Δεν έχει ακόμη επιλυθεί ένα θέμα που αναβάλλεται συνεχώς από το Νοέμβρη κ εσυ θέλεις να μάθεις για κάτι το οποίο μόλις ψηφίστηκε!!!
@Προς ἄνευ πλάκας
Σε πολλά τμήματα αλλάζουν όλα τα μαθήματα καθε χρόνο, οπότε υπάρχει και η άλλη πλευρά που θα πει οτι διαβάζαμε πάνω από ένα χρόνο για να δώσουμε, δε περάσαμε και τώρα πρέπει να πάμε για Δεκέμβρη διαβάζοντας για καινούρια μαθήματα, που είναι και το πιο δίκαιο αν με ρωτάς αλλά και πάλι πάει πολύς χρόνος χαμένος και ενώ μάλιστα με το που δώσουν θα πρέπει να ξεκινήσουν κατευθείαν διάβασμα για Δεκέμβρη επειδη λογικά η ύλη θα έχει βγει.

 
Όλα στο πόδι!
25 Απρ 2021 17:16

Και ξαφνικά ήρθαν οι χαμένες κατατακτήριες επι μισό χρόνο να γίνουν στο Σαββατοκύριακο!
Καλά αγαπητοί αναγνώστες μην το πάρετε και πολύ σοβαρά καθώς όπως ειπώθηκε με περίσσεια προχειρότητα έτσι μπορεί και να παρθεί πίσω, συνηθισμένα πράγματα!

ΥΓ το ΣΚ το βάζει για να πληρωθούν τα μέλη ΔΕΠ υπερωρίες;

 
ἄνευ πλάκας
25 Απρ 2021 14:21

4. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων στο >>15-20% << με κατατακτήριες .Εκτάκτως και για φέτος τουλάχιστον.

όσο περνάνε οι μέρες σκέφτομαι πως η πανδημία έχει προκαλέσει την εξής στρέβλωση για φέτος.
Πολλοί υποψήφιοι μελέτησαν περισσότερο από το συνηθισμένο +6 μήνες .Αυτοί , σιγά μην εγκαταλείψουν με τόση προσπάθεια.
θα μπλοκάρουν τα παιδιά που θα έδιναν τον Δεκέμβρη του 21 .Σε αυτούς θα προστεθούν και τα ΙΕΚ με τις φετινές αλλαγές
επομένως ο νοών νοείτω .Χιλιάδες νέων θα απογοητευούν θα έχουν ρίξει ΤΟ διάβασμα και την προσπάθεια και θα κατηγορούν δικαίως
Συρρίγο και Κεραμέως .

Ευχαριστώ για τα θετικά σχόλια , καλή επιτυχία μακάρι να πάνε όλα καλά και είπαμε 1η Ιούνη να ξεκινήσουμε .

 
Υποψήφιος ΚΤΚ
25 Απρ 2021 09:32

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες κατακτητηριες.
Οχι στις αναβληθείσες του 2020. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.

Οι κατατακτηριες εξετάσεις είναι ορθό και θα γίνουν 19-30 Μαΐου. Δεν είναι καθολικό το πρόβλημα της περίπτωσης που κάποιος σταμάτησε το διάβασμα. Υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που δε σταμάτησαν τις επαναλήψεις και τη μελέτη τους.

Είμαστε ενήλικοι όλοι οι υποψήφιοι. Με κάποιου είδους τεστ, θερμομετρηση και ενδεχομένως χρήση μάσκας, αν και θα δυσκόλευε τη διαδικασία, θα συμμετέχουμε στις εξετάσεις.

Δε βλέπω μεγάλες πιθανότητες αύξησης κρουσμάτων απο τη στιγμή που τα μετρα μέχρι και 14 Μαΐου ουσιαστικά παραμένουν τα ίδια. Έχει αποδειχθεί οτι δεν είναι το άνοιγμα του λιανεμπορίου αυτο που αυξάνει τα κρούσματα.

Καλή υπομονή και μελέτη σε όλους μέχρι τον επόμενο μήνα.

 
Περίεργος
24 Απρ 2021 22:41

Δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η πρεμούρα τόσων πολλών για κάτι εξετάσεις φλου όπου στο τέλος ούτε να δει κανείς την κόλλα του μπορεί, αλλά και αν τελικά την δει δεν μπορεί να αλλάξει και τίποτα σε περίπτωση λάθους.

Αυτή η μορφή εξετάσεων πρέπει να σταματήσει και να οργανωθεί από την αρχή με τη μορφή πανελλαδικών για πτυχιούχους.

 
@@Pavlos
24 Απρ 2021 22:24

Ποιός ξέρει, αν τα ΤΕΙ μπορούν να γίνονται πανεπιστήμια με μια υπογραφή κι ένα ΦΕΚ, αύριο μεθαύριο γιατι να μην ανοίγει η όρεξη και των ΙΕΚ;

 
@Pavlos
24 Απρ 2021 21:07

Τι εννοείς με τους αποφοιτους ΙΕΚ? Εχουν τελειώσει ΑΕΙ?

 
μαρια προς ανευ πλακας
24 Απρ 2021 15:18

Και 10000 κρουσματα να εχει και ιδικο και ιαπωνικο οι καταταξτηριες θα γινουν με self. Rapid η pcr και θερμομετρηση. Ασε μας ησυχους. Εμεις θα. Δωσουμε αν δεν εχεις προετοιμαστει πηγαινε τον δεκεμβριο που θα εχει 20000 κρουσματα ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 
ΑΖ
24 Απρ 2021 14:53

Μετα τις εκλογες θα ανοιξουν τα Πανεπιστημια. Για προφανεις λογους.

 
@ἄνευ πλάκας
24 Απρ 2021 14:42

Έχεις δίκιο σε όλα αυτά που λες! Τέλος, εύχομαι να μην έχουμε έξαρση εκείνο το διάστημα!

 
Pavlos
24 Απρ 2021 14:20

Με τους αποφοίτους ΙΕΚ τι γίνεται τελικά?

 
Μητέρα υποψήφιας προς άνευ πλάκας.
24 Απρ 2021 13:40

1. Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή . Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση . Χίλιες φορές καλύτερο . Όπως τα μαθήματα των πανελληνίων.

2. 19 είναι κακή ημερομηνία. Τουλάχιστον από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Τα παιδιά διάβαζαν ένα χρόνο , σταμάτησαν και τώρα πρέπει να ξαναμπούν σε σειρά.

3. Αν κάποιος Νομός ,δες Θεσσαλονίκη ,μπει σε κόκκινο; Τι θα γίνει ;

 
ἄνευ πλάκας
24 Απρ 2021 07:10

1.Αφήστε τα τμήματα ελεύθερα να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις όπως κάνουν τόσα χρόνια τώρα , απλά ορίστε το χρονικό πλαίσιο.

Παράδειγμα :
Σε πολλές πόλεις κάνουν, Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή
, με μία μέρα κενό να ξεκουράζονται οι υποψήφιοι .

Παρασάγγας καλύτερο από τη λογική της διενέργειας των κατατακτηρίων σε ένα ΠαρασκευοΣαββατοΚύριακο (κυρίως των Ιδρυμάτων της Αθήνας) .

2. Μην βάζεται τόσο αυστηρά χρονικά όρια . Δώστε χρόνο για προετοιμασία και από τα τμήματα και από τους υποψηφίους . Δώστε ελευθερία κπ εβδομάδες γενικότερα στα τμήματα να ορίσουν τα ίδια επακριβώς... Π.χ.Πολύ καλύτερο θα ήταν η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και η πρώτη του Ιουνίου .

3. Γιατί δεν κρατάτε καμμία επιφύλαξη; μέχρι και ο κ. Πρωθυπουργός είπε "Υπο την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε νέα έξαρση " θα έχουν περάσει μόλις 1-2 εβδομάδες από το Πάσχα , αν έχει 5000 κρούσματα ; Το ινδικό στέλεχος ;

 
KELLY
23 Απρ 2021 19:14

Κε Συριγο, για τις Πρακτικές έχετε ημερομηνία του πότε επιτέλους θα ανοίξουν ?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ