ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση διδακτορικών και κάτω των τριών ετών

Ο ΔΟΑΤΑΠ αποσαφήνισε τα κριτήρια αναγνώρισης ή μη αυτών των τίτλων
Δημοσίευση: 27/04/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Να μην απορρίπτονται a priori οι αιτήσεις που αφορούν σε εκπόνηση διδακτορικού με διάρκεια κάτω των τριών ετών, αποφάσισε ο ΔΟΑΤΑΠ, επικαλούμενος την ορθότερη ερμηνεία και εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του ιδρυτικού νόμου του Οργανισμού  και   σχετική νομολογία του Συμβουλίου της  Επικρατείας.

Ο ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση των διδακτορικών κάτων των τριών ετών   αποσαφήνισε τα κριτήρια αναγνώρισης ή μη αυτών των τίτλων με τρόπο , σύμφωνα με την απόφαση  “που να διασφαλίζεται η νομιμότητα”.

Το esos ζήτησε απο τον ΔΟΑΤΑΠ τα νέα κριτήρια αναγνώρισης ή μη αυτών των τίτλων, αλλά η απάντηση που λάβαμε  από τον πρόεδρο του Οργανισμού κ. Καλογήρου είναι ότι “πρόκειται για εσωτερική διαδικασία”.

Σημειώνεται ότι στα Ελληνικά Πανεπιστήμια η  χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον 3 πλήρη ημερολογιακά έτη.

Τι σημαίνει η απόφαση

Η παραπάνω απόφαση σημαίνει  τα εξής:

Η βασική προϋπόθεση εξέτασης για ενδεχόμενη αναγνώριση διδακτορικού διάρκειας κάτω  των τριών ετών είναι:

Α. Η απόκλιση στη διάρκεια σπουδών να μην είναι ιδιαιτέρως μεγάλη, και,

Β. Παράλληλα να εξετάζονται με αυστηρές προϋποθέσεις ακαδημαϊκά κριτήρια

  • για τις συνθήκες εκπόνησης του διδακτορικού, και,
  • επικουρικά να εξετάζονται ποιοτικά κριτήρια της διατριβής

με βάσει τα διεθνή στάνταρ και στις δύο περιπτώσεις.

I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ) ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.    Αίτηση  (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα /    ΚΕΠ /  Ελληνική Προξενική Αρχή.

2.    Παράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011), για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595).

Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.

3.    Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)

4.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄ ) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική Προξενική Αρχή.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

•    τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια
•    έχω περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση αιτούμαι
•    δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου τίτλου σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη δημόσια αρχή και
•    ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ………… (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών. Εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ,πρέπει να δηλωθεί).

5.    Έντυπο Συγκατάθεσης  (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο σε δύο αντίτυπα για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

6.    Βασικό Πτυχίο / Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.   Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου.

7.    Τίτλος Σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.    Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.

8.    Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου / διδακτορική διατριβή. (δεν επιστρέφονται/ κατατίθονται ψηφιακά σε CD/DVD/USB)

9.    Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.  Για  όσες χώρες  δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές,  η θεώρηση  γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Δεν απαιτείται θεώρηση αν το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην  ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

10.     Α. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, (πλην διδακτορικών τίτλων των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης.   Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της.  Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται  από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.  Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής :

•    «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ…(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…. που διήρκεσαν από ….. έως ….πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο…(Ίδρυμα, πόλη, χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος».
•    « His/Her studies, from ...... (χρόνος έναρξης) to ...... (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in ..... (όνομα πόλης, χώρας, campus) of the ....... (Ίδρυμα) and at no other campus».
•    «Ses études de ...... (χρόνος έναρξης) á ….. (χρόνος αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité á ...... en ........ (όνομα πόλης, χώρας) ….. á ….. (Ίδρυμα)».

Στη περίπτωση των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών σπουδών, αντί της βεβαίωσης για το τόπο πραγματοποίησης των  σπουδών, καθώς και στην περίπτωση των εξ αποστάσεως διδακτορικών σπουδών θα αποστέλλεται απευθείας (ταχυδρομικώς) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο (http://www.doatap.gr/gr/distant.php στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ).

Β. Επιστολή επιβεβαίωσης διδακτορικού τίτλου (μόνο για διδακτορικούς τίτλους των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης.   Εάν η επιστολή επιβεβαίωσης είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η επιστολή επιβεβαίωσης, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της.  Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται  από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.   

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια των σπουδών, η ημερομηνία αποφοίτησης,  ο τρόπος παρακολούθησης του διδακτορικού προγράμματος και ο τρόπος υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής    

Γ. Για διδακτορικούς τίτλους από : Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και Αλβανία απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

11.    Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

12.    Σε περίπτωση σύμπραξης Ελληνικού Α.Ε.Ι.  με Ίδρυμα της αλλοδαπής για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

13.    Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση που το τμήμα ενός Ιδρύματος (faculty school…) δεν έχει κριθεί.

14.    Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε διδακτορικό πρόγραμμα.

ΙΙ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1.    Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :
•    δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε κλειστό φάκελο από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου)
•    με συστημένη επιστολή
•    με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

2.    Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

3.    Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται.

4.    Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β΄).

5.    Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.

6.    Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

7.    Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους.  Για  όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές  η θεώρηση  γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

8.    Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

-Αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία – Ρουμανία - Σερβία - Αλβανία. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κρίση διδακτορικών τίτλων σπουδών από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία διαμορφώνονται ως εξής:

  •     Βεβαίωση για την ημερομηνία εγγραφής στο ομοταγές ίδρυμα
  •     Βεβαίωση εξέτασης των μαθημάτων που απαιτούνται ως προϋπόθεση για την απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής
  •     Η βαθμίδα που κατέχει ο κύριος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής μέσα στο Ίδρυμα.
  •     Αποδεικτικό επάρκειας γλώσσας στην οποία έγινε η εκπόνηση και η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής (εκτός των περιπτώσεων που ο βασικός τίτλος σπουδών του αιτούντος έχει αποκτηθεί στη γλώσσα αυτή. Εάν η γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα της χώρας απονομής του τίτλου, τότε απαιτείται η υποβολή του κανονισμού του Ιδρύματος που προβλέπει τη χρήση της.
  •     Βεβαίωση εκδοθείσα από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα απονομής του τίτλου από την οποία θα προκύπτουν, για το διάστημα των σπουδών που πραγματοποιήθηκαν πριν την ένταξη της χώρας απονομής στην Ε.Ε., οι αφίξεις στη χώρα και οι αναχωρήσεις από την εγγραφή στο πρόγραμμα έως την απονομή του τίτλου ή την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.
  •     Το πρακτικό θετικής απόφασης περί απονομής του τίτλου από την Επιτροπή του Ιδρύματος (επιβλέπων και κριτές).

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επίσημα θεωρημένα (αντίγραφα πιστοποιητικών από τα αρχεία του Ιδρύματος)

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.

Σχόλια (44)

 
Βοτανολόγος και τυφλός?
12 Μάιος 2021 22:29

@11:39
Εάν σας φαίνομαι για κάποιος που δεν βλέπει(γενικώς), μάλλον εσείς χρειάζεστε γυαλιά.
Πού είδατε να απαιτώ οτιδήποτε από οποιονδήποτε? Ο καθένας δίνει ότι θέλει ή ότι μπορεί συνήθως.
Πού είδατε να λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι διδάκτορες? Πιστεύω μάλιστα ότι υπάρχουν, ακόμη και όχι μόνο "σε καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού".

 
@Βοτανολόγος
12 Μάιος 2021 11:39

σιγά μην σας υπογράψει και υπεύθυνη δήλωση ο άνθρωπος. Υπάρχουν τέτοιοι διδάκτορες απλά ρίξτε μια ματιά σε καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού στα βιογραφικά των καθηγητών.

 
Βοτανολόγος
11 Μάιος 2021 13:47

@"οτι να ναι" 08:24
1. Η ταυτότητα ενός συντάκτη προσδίδει αξιοπιστία (ή και όχι) στο λόγο του, σε οποιοδήποτε μέσο κι αν εκφράζεται (θεσμικό ή μη). Το ίδιο ακριβώς σχόλιο με το δικό σας, έχει άλλη βαρύτητα όταν το nickname του είναι πχ Δημήτρης Νανόπουλος και άλλη βαρύτητα όταν είναι @Δρ ή @Βοτανολόγος.

2. Η ταυτότητα ή όχι των στοιχείων που παραθέτει ένας συντάκτης(επώνυμος ή ανώνυμος), επίσης προσδίδει διαφορετική βαρύτητα στην αξιοπιστία του λόγου του. Άλλο είναι να γράψω ότι πήρα διδακτορικό από το Harvard και βραβεύθηκα με Nobel και άλλο ότι το πήρα "από ένα από τα καλύτερα βρετανικά πανεπιστήμια και η διδακτορική μου διατριβή βραβεύθηκε".

3. Σε ένα θεσμικό μέσο, δεν θα υπήρχε καν η επιλογή της ανωνυμίας. Ούτε στην ταυτότητα του συντάκτη ούτε στα στοιχεία που παραθέτει.

4. Δεν γνωρίζω εάν το 2005 υπήρχαν ή όχι στο διαδίκτυο τα κριτήρια αλλά σίγουρα υπήρχε η αλληλογραφία, τα ταχυδρομεία, τα τηλέφωνα και ακόμη και τότε, η γη γύριζε. Κάποιος λοιπόν που ήθελε και όφειλε να γνωρίζει τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, ακόμη και τη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσει για την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν είχε παρά να ζητήσει εγγράφως αυτές τις πληροφορίες. Αυτό έκανα εγώ από το εξωτερικό 10 χρόνια νωρίτερα από εσάς και δεν είχα απολύτως κανένα πρόβλημα.

5. Το σχόλιό μου για το Πρωθυπουργικό γραφείο (05 Μάιος 2021 23:02), ήταν απάντηση σε συνσχολιαστή για τις περιπτώσεις ΣΑΝ τη δική σας και όχι προσωπική πρόταση σε οποιονδήποτε. Ως αποδέκτη είχε κυρίως, τα Πρωθυπουργικά αυτιά. Ασφαλώς και συμμερίζομαι την άποψή σας, ότι ελάχιστους(ή και κανέναν) μπορεί να ενδιαφέρει.

6. Τέλος, θα ήθελα πραγματικά τη γνώμη σας ως Πανεπιστημιακού. Εάν η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία από τους φοιτητές για να περάσουν ένα μάθημα είναι πχ το 5, θα το περνούσε και κάποιος με 4,9?

 
@Βοτανολόγος
11 Μάιος 2021 08:24

οτι να ναι. Δεν έχω λόγο να κάνω κάτι επώνυμα στα σχόλια μιας εφημερίδας καθώς δεν έχει καμμία θεσμική ισχύ. Είχα κάνει την αίτησή μου στο ΔΟΑΤΑΠ και με ενημέρωσαν ότι δεν πληρώ τα κριτήρια. Εκείνες τις εποχές (μιλώ για το 2005) δεν υπήρχαν στο διαδίκτυο τα κριτήρια κι εγώ βρισκόμουν στο εξωτερικό. Τώρα για το αν με ενδιαφέρει να δουλέψω στο πρωθυπουργικό γραφείο (ή αν θα με δέχονταν!) σας ενημερώνω ότι είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει ποσώς.

 
Βοτανολόγος
11 Μάιος 2021 01:12

@10 Μάιος 2021 15:43
Τότε αγαπητέ μου, ισχύει το σχόλιό μου της 05 Μαΐου 23:02. Αν και πλέον φοβάμαι, ότι μετά και τις δηλώσεις του ίδιου του Συμβούλου του Πρωθυπουργού, ούτε κι εκεί θα υπήρχε αίσια έκβαση.

Ξαναδιάβασα πάντως το αρχικό σας σχόλιο (06 Μάιος 2021 07:48) και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, πως σε εκείνο δεν αναφέρετε, "ότι ο μοναδικός λόγος που δεν αναγνωρίστηκε" ήταν λόγω της μικρότερης διάρκειας αποπεράτωσής του.

Χωρίς να αμφισβητώ την ειλικρίνειά σας, μου κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι καταθέτετε ανώνυμα και χωρίς κανένα συγκεκριμένο(επώνυμο) στοιχείο, μια προσωπική μαρτυρία, που είναι πολύ σοβαρή και χρήσιμη ως γνώση-πληροφορία.

Τέλος, μου κάνει επίσης εντύπωση, το να αιτείται κάποιος την αναγνώριση του πτυχίου του από κάποια Αρχή, ενώ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, που η ίδια η Αρχή θέτει.

 
@Βοτανολόγος 10 Μάιος 2021 00:02
10 Μάιος 2021 15:43

Αναφέρω ρητά ότι ο μοναδικός λόγος που δεν αναγνωρίστηκε το PhD μου από ένα από τα καλύτερα βρετανικά πανεπιστήμια είναι ότι ολοκληρώθηκε σε 34 μήνες.

 
Ειρήνη
10 Μάιος 2021 12:12

@Βοτανολόγος 11:19
Δρ με ελάχιστη διάρκεια κάτω των τριών ετών δίνουν (πρόχειρος κατάλογος) ΗΠΑ, ΗΒ, Γερμανία, Ελβετία.
Το ποια ιδρύματα δίνουν και αν είναι ιδιωτικά ή δημόσια είναι αδιάφορο για τη νομοθεσία. Το ΜΙΤ πάντως είναι ιδιωτικό.
Ο ΔΟΑΤΑΠ ένα τριετές πτυχίο το αναγνωρίζει ως ισότιμο με τα πρώην ΤΕΙ.
Το αν είναι παράνομο ή όχι να αναγνωρίσει ο ΔΟΑΤΑΠ ένα δρ ως τέτοιο όταν έχει εκπονηθεί σε 2 χρόνια και 364 ημέρες είναι θέμα των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ.
Το τι πιστεύετε εσείς ή εγώ είναι έκφραση γνώμης, αλλά όχι fact.

 
Βοτανολόγος
10 Μάιος 2021 11:19

@Ειρήνη
"Στην Ελλάδα η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι τα τρία χρόνια, σε ορισμένες άλλες χώρες είναι λιγότερο" λέτε.
Εάν έχετε την καλοσύνη, μήπως μπορείτε να μας πείτε,
1. Ποιες είναι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ αυτές οι "ορισμένες άλλες χώρες"?
2. Ποια είναι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ τα ιδρύματα(αυτών των χωρών) που χορηγούν διδακτορικά σε λιγότερο από 3 χρόνια?
3. Είναι δημόσια πανεπιστήμια, είναι ιδιωτικά, είναι κολέγια?
4. Εφόσον στην Ελλάδα, το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ είναι τα min 3 χρόνια, μπορεί κάτι που είναι λιγότερο, να αναγνωρίζεται ως ΙΣΟΤΙΜΟ?
5. Με την ίδια λογική, δεν θα έπρεπε τότε κι ένα βασικό πτυχίο του εξωτερικού που πχ αποκτάται σε λιγότερο από 4 χρόνια, ΝΑ ΜΗΝ απορρίπτεται a priori?

Αυτές οι πληροφορίες - στοιχεία, ΔΕΝ είναι "από μέσα", γιατί ο ΔΟΑΤΑΠ δεν είναι καμιά μυστική υπηρεσία, για να ΜΗΝ τις γνωστοποιεί στον πολίτη. Αλλιώς, ο ίδιος δίνει "το δικαίωμα", να πιστεύει ότι θέλει ο καθένας.

Για να λέγεται κάτι αυτοκίνητο, πρέπει να έχει 4 ρόδες. Εάν έχει 2 ή 3, λέγεται αλλιώς.

 
Ειρήνη
10 Μάιος 2021 09:04

@Βοτανολόγος 00:02
Κανένα NARIC (ξένα δοαταπ) δεν κάνει ποιοτική κρίση τίτλων. Δηλαδή δεν κρίνει αν ένα διδακτορικό κάτω των τριων ετών είναι του ΜΙΤ ή πχ του πανεπιστημίου του Πόρτο. Η αναγνώριση ενός ακαδημαϊκού τίτλου σε όλον τον πλανήτη είναι μια διοικητική πράξη, δηλαδή είναι μια νομική και όχι μια επιστημονική κρίση. Υπάρχουν κριτήρια εθνικά νομοθετημένα που ορίζουν τι είναι βασικό πτυχίο, τι είναι μεταπτυχιακό και τι είναι διδακτορικό. Όλα τα NARIC συγκρίνουν τους τίτλους με τα κριτήρια που προβλέπει η εθνική νομοθεσία τους και αποφαίνονται αν ο τίτλος είναι βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Νομοθετημένα κριτήρια για ένα διδακτορικό είναι ενδεικτικά: αν υπάρχει επιβλέπων καθηγητής ή/και επιβλέπουσα επιτροπή, αν γίνεται δημόσια υποστήριξη, αν ο τίτλος οδηγεί σε θέση καθηγητή πανεπιστημίου στη χώρα απονομής, αν παραδίδεται γραπτή διατριβή και ποια είναι η ελάχιστη χρονική διάρκεια που ορίζει η χώρα απονομής. Στην Ελλάδα η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι τα τρία χρόνια, σε ορισμένες άλλες χώρες είναι λιγότερο. Ο ΔΟΑΤΑΠ μέχρι πριν από αυτήν την απόφαση απέρριπτε a priori ένα διδακτορικό αν είχε διάρκεια 2 χρόνια και 264 ημέρες χωρίς να υπεισέρχεται στην εξέταση άλλων 10 λόγων όπως λέτε. Τώρα λέει, δεν θα το απορρίπτω a priori όταν είναι 2 χρόνια και 364 ημέρες, αλλά θα εξετάζω όλες τις νομικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, μπορεί να το απορρίπτω (για τους άλλους 1-10 λόγους που λέτε) ή να μην το απορρίπτω (μόνο και μόνο επειδή είναι 2 χρόνια και 364 ημέρες). Δεν χρειάζεται να έχουμε στοιχεία από μέσα για να (μην) κάνουμε συνωμοσιολογία και σπέκουλα.

 
Βοτανολόγος
10 Μάιος 2021 00:02

@12:57
Διάβασα το σχόλιο στο οποίο αναφέρεστε, όταν δημοσιεύθηκε. Δυστυχώς, είναι τόσα πολλά αυτά που ΔΕΝ λέει, που είναι δύσκολο να γίνει πιστευτό. Μάλιστα, δεν αναφέρει πουθενά ότι ο λόγος που δεν αναγνωρίστηκε το διδακτορικό, ήταν γιατί το πήρε σε 34 μήνες και όχι σε 36 (μπορεί δηλαδή να υπήρχαν κι άλλοι 10 λόγοι).

@Ειρήνη 11:26
Πράγματι δεν περιμένω να βραχώ, για να καταλάβω ότι βρέχει. Όταν γίνεται μια ρύθμιση (εξαίρεση-παράθυρο του ΚΑΝΟΝΑ των 3ων ετών), για κάτι που αφορά 100 άτομα σε όλο πλανήτη, ε δεν μπορώ να πιστέψω ότι "μαζεύτηκαν" και οι 100 περιπτώσεις στον ΔΟΑΤΑΠ. Εύχομαι να έχετε εσείς δίκιο αγαπητή μου και να είναι όλοι επιπέδου ΜΙΤ και Harvard (έστω και χωρίς να δίνετε κι εσείς στοιχεία, ότι έτσι θα είναι).

ΥΓ. Δύο υποψήφιοι διδάκτορες (με την ίδια ακριβώς πορεία και προσόντα), αυτός στην Ελλάδα θα τελειώσει στα 3+ χρόνια και ο άλλος (σε ξένο πανεπιστήμιο) στα 2+. Πώς το βλέπουμε?.....

 
@Βοτανολόγος
09 Μάιος 2021 12:57

Απόδειξη μπορείτε να βρείτε στην ανάρτηση: @Δρ 06 Μάιος 2021 07:48

 
Ειρήνη
09 Μάιος 2021 11:35

@Dario Moutso
Κανένα NARIC (ξένα δοαταπ) δεν κάνει ποιοτική κρίση τίτλων. Δηλαδή δεν κρίνει αν ένα πτυχίο το πήρε κάποιος με 5 ή με 10. Υπάρχουν κριτήρια εθνικά νομοθετημενα που ορίζουν τι είναι βασικό πτυχίο, τι είναι μεταπτυχιακό και τι είναι διδακτορικό. Όλα τα NARIC συγκρίνουν τους τίτλους με τα κριτήρια που προβλέπει η εθνική νομοθεσία τους και αποφαίνονται αν ο τίτλος είναι βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Νομοθετημένα κριτήρια για ένα διδακτορικό είναι ενδεικτικά: αν υπάρχει επιβλέπων καθηγητής ή/και επιβλέπουσα επιτροπή, αν γίνεται δημόσια υποστήριξη, αν ο τίτλος οδηγεί σε θέση καθηγητή πανεπιστημίου στη χώρα απονομής, αν παραδίδεται γραπτή διατριβή και ποια είναι η ελάχιστη χρονική διάρκεια που ορίζει η χώρα απονομής. Στην Ελλάδα η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι τα τρία χρόνια, σε ορισμένες άλλες χώρες είναι και λιγότερο.

 
Ειρήνη
09 Μάιος 2021 11:26

@Βοτανολόγος
Κατάλαβα. Βγάλατε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα χωρίς στοιχεία. Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει.

 
Dario Moutso
08 Μάιος 2021 15:56

@Δρ

Αγαπητέ Δρ. Αυτό που λέτε είναι εν μέρει αλήθεια. Ένας μέσος υποψήφιος διδάκτορας θέλει κοντά στα 5 χρόνια να τελειώσει. Αυτό όμως που δεν λάβατε υπ όψιν σας είναι ότι πέρα από τους μέσους υποψήφιους διδάκτορες κάποιες φορές υπάρχουν και <<χαρισματικοί>> υποψήφιοι διδάκτορες που μπορούν να τελειώσουν και σε 2.5 χρόνια την διατριβή τους. Επειδή ξέρω τι θα απαντήσετε αναφέρομαι σε διδάκτορες <<κορυφαίων>> πανεπιστημίων.. Τώρα εάν και εφόσον θα πρέπει από την πολιτεία να κριθούν διδακτορικά με διάρκεια μικρότερη των 3 ετών, ε τότε ας γίνει και μια ποιοτική κρίση της διατριβής. Νομίζω ότι υπάρχουν τα εργαλεία. Προσωπικά είμαι κατά. (Φαντάσου : Φέρνει κάποιος διδακτορικό από το ΜΙΤ το οποίο το έχει τελειώσει σε 2 χρόνια, γιατί έτυχε να είναι διάνοια, και θα πρέπει να κριθεί η ποιότητα του διδακτορικού από .... από ποιους άραγε;;) Ίσως μια λύση να είναι η εξής: Διδακτορικά από ένα σύνολο πανεπιστημίων να αναγνωρίζονται ασχέτως χρόνου, και για τα άλλα να γίνεται ποιοτική αξιολόγηση

 
Βοτανολόγος
08 Μάιος 2021 12:07

@Ειρήνη
Εδώ δεν έδωσε στοιχεία για αυτές τις αναγνωρίσεις, ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ..... και τα περιμένετε από εμένα?
"Το esos ζήτησε απο τον ΔΟΑΤΑΠ τα νέα κριτήρια αναγνώρισης ή μη αυτών των τίτλων, αλλά η απάντηση που λάβαμε από τον πρόεδρο του Οργανισμού κ. Καλογήρου είναι ότι “πρόκειται για εσωτερική διαδικασία”.
Βάση λοιπόν της μη απάντησης(ουσιαστικά) του κ. Καλογήρου, αυτό που λέω είναι ότι τα διδακτορικά 2,5 ετών που θα αφορά η ρύθμιση, δεν θα είναι όλα "επιπέδου ΜΙΤ". Εσείς έχετε στοιχεία, ότι θα είναι αλλιώς?

 
Ειρήνη
08 Μάιος 2021 09:16

@@@@Βοτανολόγος

Πως έβγαλες αυτό το συμπέρασμα;

"Για άλλου "είδους" διδακτορικά των 2,5 ετών, γίνεται η ρύθμιση."

Ξέρεις κάτι; Έχεις στοιχεία;

 
@Δρ
06 Μάιος 2021 08:14

Να φανταστώ ότι είστε κάτοχος «θεωρητικού διδακτορικού».. Πραγματικά πως εκφέρετε άποψη για ένα διδακτορικό που εκπονείται στην μηχανική / πυρηνική φυσική κτλ όταν πραγματικά «δεν έχετε ιδέα» σε αυτό το οποίο αναφέρεστε; Τι άλλο θα ακούσουμε και από ποιον πλέον;!

 
@Δρ
06 Μάιος 2021 07:48

Είμαι διδάκτορας Φυσικής και πήρα το διδακτορικό μου σε 34 μήνες το Μεταξύ 1999 και 2002. Η διδακτορική μου διατριβή βραβεύθηκε. Τώρα είμαι καθηγητής πρώτης βαθμίδας σε ένα από τα τοπ 5 πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας. Προσπάθησα στο παρελθόν να αναγνωρίσω το PhD μου στο ΔΟΑΤΑΠ καθώς ήθελα πριν μερικά χρόνια να κάνω αίτηση στην για θέση ΔΕΠ στην Ελλάδα (γιατί ήθελα να γυρίσω) και δεν μπορούσε να αναγνωριστεί. Για το Ελληνικό Κράτος είμαι απλά πτυχιούχος Φυσικός. Μήπως αυτές οι αγκυλώσεις είναι και τρόπος να μειώνεται ο ανταγωνισμός στις θέσεις ΔΕΠ στα Ελληνικά ΑΕΙ και να βολεύονται ημέτεροι;

 
Βοτανολόγος
05 Μάιος 2021 23:02

@@@@Λάκης 16:52
Αν υπάρχουν.... ΧΘΕΣ θα έπρεπε να εργάζονταν στο Πρωθυπουργικό γραφείο και όχι να περίμεναν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Για άλλου "είδους" διδακτορικά των 2,5 ετών, γίνεται η ρύθμιση. Καλή η γλάστρα.... αλλά δυστυχώς στέγνωσε ο βασιλικός.

 
Δρ
05 Μάιος 2021 19:00

Εννοείται πως ένα θεωρητικό διδακτορικό έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα και δεν μπορεί να τελειώσει σε κάτω από 5 έτη. Όσον αφορά την εφαρμοσμένη έρευνα εκεί τα πράγματα είναι πολύ απλούστερα και έχουν γίνει πλέον και μαζικά.

 
@ @ @@Λάκης
05 Μάιος 2021 16:52

δεν ξέρω γιατί γίνεται αλλά υπάρχουν και τέτοιοι και τώρα το Ελληνικό Κράτος δεν αναγνωρίζει τα διδακτορικά τους.

 
@ @@Λάκης
03 Μάιος 2021 22:03

Για Έλληνες με Διδακτορικό από το ΜΙΤ σε 2,5 χρόνια, λέτε να γίνεται η ρύθμιση?.....

 
@Λάκης
30 Απρ 2021 22:14

Φίλε Λάξη εννοείς τις ΗΠΑ ή τη Ν. Αμερική; Σε ποιά πανεπιστήμια που έχουμε ακούσει το όνομά τους τέλειωσαν το διδακτορικό σε 2,5 έτη; Πόσους τέτοιους ξέρεις; Γραμματειακή υποστήρικη....yeah right....

 
@Θεωρητική vs Εμπειρική έρευνα
30 Απρ 2021 19:52

Τι άλλο θα ακούσουμε, ότι το διδακτορικό στις θεωρητικές επιστήμες είναι δυσκολότερο!.... Έλεος...

 
Θεωρητική vs Εμπειρική έρευνα
29 Απρ 2021 13:17

Ένα διδακτορικό στις τέχνες και στις εφαρμοσμένες επιστήμες, θετικές επιστήμες, μηχανικών κλπ μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και σε 4 χρόνια. Ο λόγος είναι ότι αυτές οι έρευνες είναι συχνά εμπειρικές, δεν εμπλέκουν, ούτε παρεμβαίνουν στη Θεωρία και η εκπόνησή τους είναι συγκριτικά εύκολη, ιδιαίτερα δε αν ο υποψήφιος διδάκτορας δεν εργάζεται. Αντίθετα, τα διδακτορικά στις Θεωρητικές Επιστήμες απαιτούν πάρα πολύ χρόνο και αφοσίωση επειδή ο υποψήφιος εμπλέκεται στην Επιστήμη καθαυτή, τη συνδιαμορφώνει με τη μοναδική συνεισφορά του και συνομιλώντας με τους κύριους επιστήμονες των Επιστημών αυτών. Βέβαια, κι ένα θεωρητικό ερευνητικό διδακτορικό στις εφαρμοσμένες επιστήμες δεν αποκλείεται, αλλά απ' όσο γνωρίζουμε δεν είναι τόσο συχνή η εκπόνηση τους.

 
@Ποιοτητα και χρονος
28 Απρ 2021 18:58

« Τα διδακτορικά σε εφαρμοσμένες επιστήμες ή σε εμπειρικές έρευνες είναι πολύ πιο εύκολο να τελειώσουν.»
Πως ακριβώς το κρίνετε αυτό; Μήπως μπερδεύετε ένα διδακτορικό Μηχανικού (εφαρμοσμένη επιστήμη) με το κατ ευφημισμό διδακτορικό ενός γιατρού (ειδικά στην Ελλάδα);

 
Ας είμαστε πρακτικοί
28 Απρ 2021 17:42

Ποιός διδάκτορας που σε 2 χρόνια κατάφερε να βραβευτεί για την ερευνητική του συνεισφορά, θα ασχοληθεί με την αναγνώριση του τίτλου στην Ελλάδα?θα έχει ήδη πάρει έδρα στο εξωτερικό. Για άλλα διδακτορικά γίνεται η ρύθμιση.

 
Αναγκαίος χρόνος
28 Απρ 2021 17:34

Τα 3 έτη θεωρούνται ευρέως ανεπαρκή ακόμα και για τις τεχνολογικές σπουδές και τις τέχνες. Στα 4+ έτη μπορούν να ολοκληρωθούν κάποια διδακτορικά εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών, περιπτώσεις μελέτης περισσότερο ή μελέτες πληθυσμού στις κοινωνικές επιστήμες, χωρίς αξιώσεις περαιτέρω ακαδημαϊκής κατεύθυνσης για τον υποψήφιο διδάκτορα. Για τον πυρήνα της Επιστήμης, τη Θεωρία και την παραγωγή νέας γνώσης βεβαίως απαιτούνται περισσότερα έτη.

 
@Απαραίτητα τα 5 έτη για την έρευνα
28 Απρ 2021 16:36

Αυτά που λέτε δεν έχουν ουδεμία σχέση με την παγκόσμια πραγματικότητα. Στη Γερμανία και τη Βρετανία (αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα) το διδακτορικό είναι αυτοτελές και όχι μέρος ενός μεταπτυχιακού προγράμματος όπως είναι στις ΗΠΑ και Καναδά. (Στις ΗΠΑ/Καναδά μετά το πρώτο έτους του συνήθους 5ετούς Graduate Program δίνεται τίτλος Master. Στην Ευρώπη το Master είναι ανεξάρτητο συνήθως του διδακτορικού.) Η διάρκεια του διδακτορικού στην Ευρώπη είναι συνήθως 3 έτη αλλά οι καλύτεροι επιστήμονες έχουν αρκετό υλικό για να τελειώσουν νωρίτερα. Αρκεί να δείτε τα βιογραφικά των καθηγητών πανεπιστημίου στα καλύτερα ιδρύματα της Δυτικής Ευρώπης (π.χ. Cambridge, Oxford, Imperial, ETH, ENS) και θα δείτε ότι οι περισσότεροι έχουν αυτούς τους χρόνους στις σπουδές τους.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.