Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κατατακτήριες (Απόφαση - ΦΕΚ): Οι διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων από 19 έως 31 Μαΐου

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020)
Δημοσίευση: 30/04/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου, με την οποία ορίζονται οι ημερομηνίες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των Κατατακτήριων Εξετάσεων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ


"Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις"


Ειδικότερα:

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

3. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίσουν την τήρηση των μέτρων προφύλαξης και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό.

5. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι. Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν  από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.  και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Επιτροπή Κατατάξεων

Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου  ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από έξι (6) καθηγητές, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα του ιδίου Πανεπιστημίουή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλου Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Διαδικασία επιλογής θεμάτων

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης.

Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά.

Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ιβ) Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων.

ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Σχόλια (33)

 
Κατερίνα απάντηση
17 Μάιος 2021 19:57

Ούτε στο δικό μου! Σε ποια σχολή θέλεις να δώσεις;

 
Κατερινα
17 Μάιος 2021 15:28

Ευχαριστω πολυ. Στο τμημα που θα δωσω εγω δεν βγηκε καμια ανακοινωση ακομα για ημερομηνιες

 
Απάντηση Κατερίνα
15 Μάιος 2021 23:56

Το ένα θέμα προφανώς δεν σημαίνει μια ερώτηση.
Μάλλον αναφέρεται σε ένα θέμα με τα υπόερωτηματα του.

 
katerina
14 Μάιος 2021 13:38

θα μου απαντησει καποιος γιατι ενα θεμα σε καθε μαθημα?

 
Χρυσα
13 Μάιος 2021 20:48

Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρός λόγος, μπορεί να γίνει άλλη μέρα η εξέταση;

 
katataktiries
12 Μάιος 2021 00:26

Σε περιπτώση που δίνει κάποιος 3 μαθήματα σε τρεις συνεχόμενες μέρες 24-25-26 Μαΐου, θα πρέπει ΚΑΘΕ μέρα να κάνει self test;
Εάν κάνει rapid ή pcr θα πρέπει να κάνει μόνο μια φορά το τεστ ?

 
katataktiries
11 Μάιος 2021 09:00

Σε περιπτώση που δίνει κάποιος 3 μαθήματα σε τρεις συνεχόμενες μέρες 24-25-26 Μαΐου, θα πρέπει ΚΑΘΕ μέρα να κάνει self test;
Εάν κάνει rapid ή pcr θα πρέπει να κάνει μόνο μια φορά το τεστ ?

 
Λάμπρος
10 Μάιος 2021 15:59

@Κωστας
Σε ευχαριστώ

 
Κώστας
08 Μάιος 2021 23:31

@Λάμπρος
Πολλά τμήματα έχουν ανακοινώσει ημ/νιες. Υπομονή και απλά τσέκαρε καθημερινά στο site του τμήματος που σε ενδιαφέρει.

 
Λάμπρος
08 Μάιος 2021 12:15

Τελικά ποτε θα ανακοινώσουν τα τμήματα ημερομηνίες;
Ποτε θα μάθουμε;

 
Κατερινα
06 Μάιος 2021 18:44

Γιατι ενα θεμα σε καθε μαθημα?

 
***
05 Μάιος 2021 22:18

Σπύρο ψυχούλα μου σταμάτα να γράφεις κ άλλα σχόλια. Το έχεις τερματήσει.
Διάβασε κι εσύ όπως όλος ο κόσμος, δώσε τον Δεκέμβρη και εαν είσαι στις μεγαλύτερες βαθμολογίες θα μπεις στη σχολή. Αν όχι next year.

 
Σπύρος
05 Μάιος 2021 07:34

Κανονικά οι υποψήφιοι που προέρχονται από τις περιοχές που έγιναν πρόσφατα σεισμοί (Τρίκαλα, Λάρισα, Σάμος) να περάσουν χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις όπου θέλουν ή έστω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 
Σωτήρης
05 Μάιος 2021 00:42

Θα μπορούσαν οι εξετάσεις να γίνουν μετά τον Αύγουστο, όπου θα έχει εμβολιαστεί και μεγάλος μέρος του πληθυσμού. Πραγματικά ανεξήγητη απόφαση για τέλη του μήνα!

 
Tzintikei
04 Μάιος 2021 22:40

Όσοι φοράνε γυαλιά, την ημέρα των εξετάσεων να βάλουν χειρουργική μάσκα, διαφορετικά θα βλέπουν θολά!

 
@Σπύρος : Ερώτημα ......
04 Μάιος 2021 17:15

Παραθέτω, διατηρώντας την ορθογραφία σου :

"Γιατί να μην μπορούμε να δόσουμε και εμείς που πείραμε πτυχείο τον Φεβρουάριο του 21??"

Από καθαρή περιέργεια, και μόνο, τι εξετάσεις "έδΟσες" για να πάρεις το "πτυχΕΊο" που "πΕΊρες" "τοΝ Φεβρουάριο του 21" ???

 
@Χριστός Ανέστη
03 Μάιος 2021 21:47

καλύτερα θα ήταν να καταργηθούν οι κατατακτήριες και όποιος θέλει να ξαναδίνει πανελλαδικές για το τμήμα που επιθυμεί. Το Ελληνικό κράτος και ο φορολογούμενος πληρώνουν για να κάνεις 1 πτυχίο, όχι 2 και 3 ...

 
Κοινωνική ευθύνη
03 Μάιος 2021 18:38

Θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικά για φέτος και για τα επόμενα χρόνια κατ εξέρεση μοριοδότηση για τους αποφοίτους των ΤΕΙ προηγούμενων χρόνων

 
Χριστός Ανέστη
03 Μάιος 2021 17:46

Να αυξηθούν οι θέσεις για τις κατατακτήριες .

Για φέτος και του χρόνου .

 
Μαρία
03 Μάιος 2021 13:55

Το ρίσκο της μετάδοσης υπάρχει έτσι και αλλιώς παντού.
Σταματήστε μερικοί να πετάτε βλακειες.
Οποίος θέλει να μηδενίσει το ρίσκο της μετάδοσης από τις εξετάσεις μπορεί απλά να μην έρθει στις εξετάσεις!
Αφήστε μας ήσυχους επιτέλους!

 
Κώστας
03 Μάιος 2021 11:38

@Σπύρος
Για τον ίδιο λόγο που δε θα δίνατε τον Δεκέμβρη του 2020.

*ώ, **ή, ***ί

 
προς Ασφάλεια στις εξετάσεις
03 Μάιος 2021 11:33

Κια πώς εσεις δηλαδη προτεινετε να αποκλειστουν ατομα που δεν εχουν εμβολιαστει? Που στην τελικη μπορει και να μην ηταν στο χερι τους. Εγω ειμαι 23..για τη δικη μου ηλικιακη ομαδα δεν υπαρχει ακομη η δυνατοτητα εμβολιου. Με την ιδια λογικη θα πρεπει οι ανεμβολιαστοι να αποκλειονται απο παντου..καπου λιγο ελεος..με σωστη τηρηση μετρων ασφαλειας ολα καλα θα πανε..

 
Σπύρος
03 Μάιος 2021 10:40

Να καταργηθούν και οι Πανελλήνιες και οι Κατατακτήριες, να γίνεται ελεύθερη πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο με κλήρωση. Όποιος φοιτητής δεν περνάει τουλάχιστον το 30% των μαθημάτων κάθε έτους να διαγράφεται και να απελευθερώνει την θέση.
Οι εξετάσεις το μόνο που έχουν καταφέρει ως τώρα είναι να φουντώσουν την παραπαιδεία και να αναγκάσουν χιλιάδες φοιτητές να σπουδάσουν κάτι που δεν τους αρέσει.
Πρέπει να ωριμάσει όμως και η ελληνική οικογένεια (η ρίζα όλων των κακών) και να καταλάβει ότι δεν μπορούν όλοι να σπουδάσουν Ιατρική και Νομική.

 
Ασφάλεια στις εξετάσεις
03 Μάιος 2021 04:50

Μήπως θα έπρεπε όσοι συμετέχουν να έχουν εμβολιαστεί και να αποκλειστούν οι ανεμβολίαστοι? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ρίσκο μετάδωσης.

 
Τα πολλά lockdown...
02 Μάιος 2021 13:13

Εάν διαβάσουν τα σχόλια στο Υπουργείο, μέχρι που ΔΕΝ θα γίνουν κατατακτήριες...

 
Φιλεleft
01 Μάιος 2021 19:55

Απαράδεκτο να απαιτούνται εξετάσεις για ανθρώπους επιστήμονες με πτυχία που έχουν αποδείξει την αξία τους και να περνάνε μέσω πανελληνίων με μια ελάχιστη βάση εισαγωγής, που πριν λίγο δεν υπήρχε καν. Η χώρα του παράλογου και του ανορθολογικού

 
Προς Σπυρος
01 Μάιος 2021 17:24

Γιατί πολύ απλά δεν κάνατε αίτηση 1-15 Νοεμβρίου του '20 όπως όλοι εμείς

 
Άκης
01 Μάιος 2021 14:33

Πότε θα βγει η προκύρηξη για τον Δεκέμβρειο?

 
Γιατι Σπυρακο
01 Μάιος 2021 13:45

Να δωσεις το δεκεμβριο του 21 οπως θα εδινες κανονικα...ελεος δλδ...με τον καθε πικραμενο....οσοι εκαννα αιτηση απο 1-15 νοεμβριου του 20 θα δωσουν τωρα!!!!τοσο καιρο αγωνιουσαμε να δωσουμε εξετασεις κ τωρα που επιτελους βγηκε μια ανακοινωση κ γινονται παλι υπαρχουν μερικοι που κοιτανε μονο τον εαυτό τους!!!
Οι κατατακτηριες δεν ειναι ασημαντες,ουτε της πλακας...καποιοι απο εμας αφιερωνουν ωρες, κοπο κ χρημα κανουμ πολλεεεεες θυσιες για ενα ονειρο!!τουλαχιστον μερικοι μερικοι μη πετανε βλακειες στα σχολια!!!!

 
Σπύρος
01 Μάιος 2021 04:05

Γιατί να μην μπορούμε να δόσουμε και εμείς που πείραμε πτυχείο τον Φεβρουάριο του 21??

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.