Έρευνα για τα ΙΕΚ: 3 στους 4 αποφοίτους έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτηση

Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι εργάζονται σε θέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας ΙΕΚ (62,97%) σε σχέση με τους μη πιστοποιημένους (49,28%)

06/05/2021

Άκουσε το άρθρο

Σχεδόν 3 στους 4 αποφοίτους έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτηση, ενώ περισσότεροι από 2 στους 4 παραμένουν στην πρώτη θέση εργασίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε ο ΕΟΠΠΕΠ.

Η έρευνα αφορά στην παρακολούθηση των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας με ειδικότερο σκοπό του έργου να αποτυπώσει την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με την ανταπόκρισή τους στην αγορά εργασίας.

 Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 9.830 απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων, από όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις που απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ.

Από τα σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι η σημασία της πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την εύρεση εργασίας,

  • ως προς τη σημερινή εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων, παρατηρείται ότι οι μη πιστοποιημένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας σε σχέση με τους πιστοποιημένους. Η σημασία της πιστοποίησης των αποφοίτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι εμφανής και στις απαντήσεις των εργοδοτών, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό (48,05%) αξιοποιεί την ύπαρξη της πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως κριτήριο για την τελική πρόσληψη των αποφοίτων ΙΕΚ.
  • ως προς τη σχετικότητα της ειδικότητας ΙΕΚ με την σημερινή εργασία, η πιστοποίηση φαίνεται πως επηρεάζει θετικά τη συνάφεια της πρώτης θέσης εργασίας σε σχέση με την ειδικότητα που σπούδασαν. Αναδεικνύεται ότι οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι εργάζονται σε θέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας ΙΕΚ (62,97%) σε σχέση με τους μη πιστοποιημένους (49,28%).

Ειδικότερα,   τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Χρονικό διάστημα εύρεσης εργασίας μετά την αποφοίτηση

• Μέσο χρονικό διάστημα εύρεσης εργασίας: 7,37 μήνες (7,48 για τις γυναίκες και 7,13 για τους άνδρες)
• Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αναμονής για την εύρεση εργασίας: έτος 2016

Σχετικότητα πρώτης εργασίας με την ειδικότητα ΙΕΚ

• Υψηλότερη συνάφεια: πιστοποιημένοι
• Όσο πιο πρόσφατη είναι η περίοδος της πιστοποίησης (επιτυχόντες) τόσο πιο αυξημένη συνάφεια αντικειμένου υπάρχει

Παραμονή στην πρώτη εργασία

• Περισσότεροι από 2 στους 4 παραμένουν στην πρώτη θέση εργασίας
• Όσο πιο πρόσφατη η περίοδος της πιστοποίησης τόσο μεγαλύτερα τα ποσοστά όσων βρίσκονται ακόμη στην ίδια θέση εργασίας

Χρονικό διάστημα διατήρησης πρώτης εργασίας

• Το χρονικό διάστημα παραμονής στην πρώτη εργασία ξεπερνάει το 1 έτος
• Όσο πιο πρόσφατη η διαδικασία πιστοποίησης τόσο μικρότερα τα ποσοστά παραμονής στην πρώτη εργασία μετά την αποφοίτηση

Σημερινή εργασιακή κατάσταση

• Πλήρης απασχόληση: 43,5% - Ανεργία: 24,16%
• Οι μη πιστοποιημένοι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας σε αντίθεση με τους πιστοποιημένους

Σχετικότητα σημερινής εργασίας με την ειδικότητα

• Πιστοποιημένοι απόφοιτοι: 62,97% συνάφεια
• Μη πιστοποιημένοι απόφοιτοι: 49,28% συνάφεια

Λόγοι μη σχετικότητας σημερινής εργασίας με την ειδικότητα

• Αν και έψαξαν εργασία ανάλογη της ειδικότητας δεν βρήκαν: σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι
• Προτίμηση άλλης εργασίας λόγω καλύτερης αμοιβής: παραπάνω από 1 στους 5
• Διαχρονικά υπάρχει μείωση των πιστοποιημένων που έκριναν ότι οι γνώσεις τους δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της αγοράς

Τρόπος εύρεσης εργασίας

• Επικρατέστερος τρόπος εύρεσης εργασίας είναι μέσω φίλων και γνωστών: παραπάνω από 1 στους 4 αποφοίτους
• Οι πιστοποιημένοι που βρίσκουν εργασία μέσω διαγωνισμών υπερτερούν σε μεγάλο βαθμό των μη πιστοποιημένων

Καθεστώς απασχόλησης

• Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: 2 στους 4 αποφοίτους
• Σύμβαση ορισμένου χρόνου: παραπάνω από 1 στους 5
• Οι μη πιστοποιημένοι απόφοιτοι που εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι περισσότεροι κατά 9% σε σύγκριση με τους πιστοποιημένους απόφοιτους
• Όσοι εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου είναι στην πλειονότητά τους πλήρους απασχόλησης

Ρόλος πτυχίου ειδικότητας στην εύρεση εργασίας

• Πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του πτυχίου: Παραπάνω από 1 στους 4 αποφοίτους
• Οι μη πιστοποιημένοι δε βρίσκουν εξίσου σημαντικό το πτυχίο για την εύρεση εργασίας

Χρησιμότητα γνώσεων/ικανοτήτων στη σημερινή εργασία

• Πάρα πολύ υψηλή χρησιμότητα: Παραπάνω από 1 στους 4 αποφοίτους
• Για τους μη πιστοποιημένους η χρησιμότητα βαθμολογείται με χαμηλότερο βαθμό

Αξιολόγηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων & γνώσεων

Σημαντικότητα

• Σημαντικότερες δεξιότητες/ ικανότητες/ γνώσεις: Εργασία σε ομάδα, Επαγγελματικές & τεχνικές δεξιότητες και Διαπροσωπικές & Επικοινωνιακές Δεξιότητες
• Λιγότερο σημαντικές: Ξένες γλώσσες

Ικανοποίηση

• Υψηλότερη ικανοποίηση από: Διαπροσωπικές & Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Εργασία σε ομάδα και Επαγγελματικές & τεχνικές δεξιότητες
• Χαμηλότερη ικανοποίηση από: Ξένες γλώσσες

Αναντιστοιχίες

• Υψηλότερες αναντιστοιχίες: Ψηφιακές δεξιότητες, Πρωτοβουλία & επιχειρηματικότητα και Ξένες γλώσσες
• Χαμηλότερη αναντιστοιχία: Γραμματισμός και Αριθμητισμός

Ποιότητα Κατάρτισης

• Υψηλότερη ικανοποίηση από: Εκπαιδευτές /Εκπαιδεύτριες (7,76)
• Χαμηλότερη ικανοποίηση από: Υλικοτεχνική υποδομή (6,04)
• Συνολική ικανοποίηση των αποφοίτων από την κατάρτιση: 7,29

Στοιχεία Έρευνας Επιχειρήσεων

Προφίλ δείγματος

• Ποσοστό απόκρισης: 15,4%
• Το 40,8% του δείγματος έχει απασχολήσει ή απασχολεί απόφοιτους ΙΕΚ
• Οι Λοιπές Ειδικότητες περιλαμβάνουν ποικίλες ειδικότητες, οι οποίες δεν συγκέντρωσαν στατιστικά ικανοποιητικό αριθμό αποκρίσεων

Τρόποι πρόσληψης

• Δημοφιλέστεροι τρόποι πρόσληψης: βιογραφικά σημειώματα που αποστέλλονται στην επιχείρηση (37%) και προγράμματα πρακτικής άσκησης (31%)

Μέση χρονική διάρκεια απασχόλησης αποφοίτων ΙΕΚ

• Μέση χρονική διάρκεια απασχόλησης αποφοίτων ΙΕΚ: 9 μήνες
• Υψηλότερη χρονική διάρκεια απασχόλησης: Βοηθοί λογιστών, Βοηθοί επαγγελματιών νοσηλευτικής και Αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ ως κριτήριο πρόσληψης

• Σχεδόν οι μισοί εργοδότες (48,05%) ενδιαφέρονται για την ύπαρξη της πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ
• Το 38% αποφασίζει για την εκάστοτε πρόσληψη χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πιστοποίηση

Πρόθεση πρόσληψης αποφοίτων ΙΕΚ

. Θετική πρόθεση για την πρόσληψη αποφοίτων ΙΕΚ στο μέλλον: 3 στις 5 (61,96%) επιχειρήσεις
. Οι περισσότεροι εξ αυτών απάντησαν ότι θα προσλάμβαναν 1 άτομο (46%) και 2 άτομα (36,7%)

Συνολική ικανοποίηση από την απόδοση των αποφοίτων ΙΕΚ

• Υψηλή και πολύ υψηλή ικανοποίηση: 67% των επιχειρήσεων
• Χαμηλή ή πολύ χαμηλή ικανοποίηση: μόλις το 10% των επιχειρήσεων
• Ειδικότητες με την υψηλότερη ικανοποίηση: Βοηθοί λογιστών (7,47) και Βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι και σχετικές ειδικότητες (7,27)
• Ειδικότητες με την χαμηλότερη ικανοποίηση: Αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (5,65)

Αξιολόγηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων & γνώσεων

Σημαντικότητα

• Υψηλότερη σημαντικότητα: Εργασία σε ομάδα, Διαπροσωπικές & επικοινωνιακές δεξιότητες και Επαγγελματικές/τεχνι κές δεξιότητες
• Χαμηλότερη σημαντικότητα: Ξένες γλώσσες

Αναντιστοιχίες

• Υψηλότερη αναντιστοιχία: Επίλυση προβλημάτων (1,83)
• Χαμηλότερη αναντιστοιχία: Ψηφιακές δεξιότητες (1) και Ξένες γλώσσες (0,95)
• Υψηλότερη αναντιστοιχία: Αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα και Κομμωτές/ κομμώτριες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (2)

Πιστοί & Άπιστοι
|

Προφανώς και η πιστοποίηση παίζει ρόλο, αφού χωρίς αυτή (μόνο η ΒΕΚ) δεν αποδεικνύεις τίποτα (λέγε με δημόσιο)... Αυτά να τα βλέπουν όσοι λένε το "διετή ΙΕΚ" αγνοώντας ότι στα ΙΕΚ σπουδάζεις ουσιαστικά (για τη δουλειά μετά...) 3+ έτη για το όλον (2,3 έτη μαθήματα, 6μηνη πρακτική/μαθητεία, χρόνος για πιστοποίηση).

Και πρέπει επιτέλους με όλα αυτά, ο διπλωματούχος ΙΕΚ να πάει στο 6!

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΙΟΣ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙ, ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΙΕΚ?
|

όλος πτυχίου ειδικότητας στην εύρεση εργασίας

• Πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του πτυχίου: Παραπάνω από 1 στους 4 αποφοίτους
• Οι μη πιστοποιημένοι δε βρίσκουν εξίσου σημαντικό το πτυχίο για την εύρεση εργασία

ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ