Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Εγκύκλιος με οδηγίες για την διδακτέα ύλη στα Λύκεια και Γυμνάσια

Στα Φιλολογικά, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες
Δημοσίευση: 10/05/2021
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προκειμένου να διαπιστωθεί η αφομοίωση της ύλης από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, με εγκύκλιο  που υπέγραψε, πριν το Πάσχα,  η υφ. Παιδείας Ζέττα Μακρή, προτείνεται κατά την έναρξη των διά ζώσης μαθημάτων, και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:

Α. Επιλογή, ως επί το πλείστον, δραστηριοτήτων που επικεντρώνουν και ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.

Β. Επιλογή δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών καθώς και της ύπαρξης ενδεχόμενων μαθησιακών κενών.

Γ. Επιλογή ανακεφαλαιωτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση σε κεντρικά σημεία της ύλης τα οποία αναδεικνύονται από τις οδηγίες που δόθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς (αναφορικά με τα μαθήματα στα οποία πραγματοποιήθηκε καταγραφή της ύλης .

Δ. Ιδιαίτερα, η διαδικασία της διάγνωσης υπόκειται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού ο/η οποίος/οποία μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία της τάξης του/της και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων και εργαλείων εκείνα που θεωρεί τα καταλληλότερα για τον σκοπό αυτό (π.χ. προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις, διάλογο, ομαδικές εργασίες, ολιγόλεπτο διαγνωστικό κριτήριο (τεστ), ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις, δραστηριότητες από τα εμπλουτισμένα σχολικά εγχειρίδια κ.ά.). Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί τόσο κατά τη διαγνωστική όσο και κατά την ανακεφαλαιωτική διαδικασία για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που το επόμενο σχολικό έτος θα μεταβούν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στην τάξη ολοκλήρωσης των εγκύκλιων σπουδών τους, ώστε να προετοιμαστούν για τις διαδικασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά το επόμενο διδακτικό έτος.

Κεντρικά σημεία ύλης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για την καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου, δίδονται περαιτέρω οδηγίες για τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία πραγματοποιήθηκε η καταγραφή της ύλης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες για τα Φιλολογικά μαθήματα

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες για τα Μαθηματικά

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες για τις Φυσικές Επιστήμες

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο “Ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο στην περίοδο της πανδημίας Covid-19”

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζουν σε κεντρικά σημεία της ύλης, τα οποία κρίνονται θεμελιώδη για την επιτυχή μετάβαση των μαθητών/μαθητριών στην επόμενη τάξη και ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διδασκαλία και την εμπέδωσή τους από τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών

Η πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών λόγω της μακράς εξέλιξης της πανδημίας Covid-19 θεωρείται σημαντική, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους και συνεπώς να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες. Επομένως, πρωταρχικός και θεμελιώδης στόχος κατά την παιδαγωγική διαδικασία είναι η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση των συναισθημάτων με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται με την επανέναρξη της διά ζώσης διδασκαλίας να δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες που αφορούν σε συναισθηματικές δεξιότητες αντιμετώπισης και διαχείρισης αγχογόνων και κρίσιμων καταστάσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών, καθώς η επικοινωνία και η θετική αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας, η ικανότητα συνεργασίας, η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η ικανότητα επίλυσης κοινωνικών θεμάτων σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται αποτελούν ισχυρό πυλώνα της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, προτείνεται κατά τη συγκεκριμένη συγκυρία ο/η εκπαιδευτικός να λειτουργεί με την παιδαγωγική ευρύτητα και ευελιξία που διακρίνει τον ρόλο του, ενδυναμώνοντας τις κοινωνικές και ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών. Σε αυτό το πλαίσιο ο/η εκπαιδευτικός καλείται, λαμβάνοντας υπόψη τα ηλικιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών/μαθητριών, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες στη σχολική τάξη/μονάδα και στο ευρύτερο οικογενειακό/κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών/μαθητριών, να επιλέγει και να αξιοποιεί τις μεθόδους διδασκαλίας, μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας που κρίνει κατάλληλες και σκόπιμες για τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών του.

Αναλυτικότερες Οδηγίες σχετικά με την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών/μαθητριών στις παρούσες συνθήκες κατά την επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Σχολικής Ψυχολογίας κας Χρυσής Χατζηχρήστου και επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ι με θέμα: «Ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο στην περίοδο της πανδημίας COVID- 19». Στο εν λόγω κείμενο δίδονται εξειδικευμένες οδηγίες για την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προσαρμογής των μαθητών/μαθητριών κατά την επιστροφή στο σχολείο, μέσω της ανάλυσης των παραμέτρων που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και ψυχική υγεία των μαθητών/-τριών σε περίοδο πανδημίας και της παροχής προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης και την ουσιαστική βοήθεια και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών.

Διάγνωση μαθησιακής κατάστασης και διαχείριση ύλης και ενδεχόμενων μαθησιακών κενών

Η διαδικασία της επιστροφής των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών στη διά ζώσης λειτουργία της σχολικής τάξης διέρχεται μέσω μίας αρχικής περιόδου προσαρμογής όχι μόνο σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε μαθησιακό/διδακτικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό η συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην ίδια τάξη, η επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ όλων των μελών του Συλλόγου διδασκόντων/-ουσών είναι απαραίτητη προκειμένου να κερδηθεί το υπόλοιπο διάστημα του διδακτικού έτους και να λειτουργήσει ως γέφυρα για τη μετάβαση στην επόμενη σχολική χρονιά. Επιπρόσθετα, η συνεργασία των Συντονιστών/-στριών Εκπαιδευτικού Έργου με τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους θα πρέπει να είναι πιο ζωντανή και άμεση από κάθε άλλη φορά.

Σχόλια (7)

 
Μελίτακας ο Α΄
11 Μάιος 2021 08:44

@ G.T.
Να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να βροντοφωνάξουμε «ΟΧΙ»!
Πάνω απ' όλα είμαστε όλοι Δάσκαλοι!

 
Μελίτακας ο Α΄
11 Μάιος 2021 08:27

@ Ευρυδίκη
Σας συγχαίρω για το άψογο σχόλιό σας. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι χρήσιμες για το σημερινό εκπαιδευτικό μας σύστημα και ελπίζω ότι η πολιτική ηγεσία θα προβληματιστεί σημαντικά, ώστε στο νέο νομοσχέδιο για τους σχολικούς συμβούλους να προβλέπονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν το εκπαιδευτικό έργο με τρόπο αξιόπιστο, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια. Να περάσουμε επιτέλους στην κατανόηση και στην αποδοχή της συλλογικότητας ως μίας αναπόφευκτης αναγκαιότητας.

 
Μαρία, καλλιθεα
11 Μάιος 2021 07:01

Όλες τις υπόλοιπες εβδομάδες από 3 κανονικά διαγωνίσματα κάθε εβδομαδα σε ύλη που διδάχθηκε μέσω τηλεκπαιδευσης. Προσθέστε και τα τεστ, έτσι τα βαπφισαν, σε μαθήματα. Πάμε στα 4 με 5 μέχρι τις 11 ιουνιου. Κάθε εβδομάδα. Ώρα για επαναλήψεις, μηδέν. Η εγκύκλιος καλά τα λέει. Κανένα σχολειο όμως δεν την τηρεί.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
11 Μάιος 2021 00:10

@Ευρυδίκη
Συμφωνώ μέχρι κεραίας με τις παρατηρήσεις σας! Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και ομολογουμένως είναι ακατανόητη αυτή η εμμονή ορισμένων συναδέλφων με τα αλλεπάλληλα γραπτά που εξουθενώνουν τους μαθητές και περιορίζουν το ζωτικό χρόνο για πραγματική διδασκαλία. Ακόμη κι αυτό το δύσκαμπτο υπουργείο το κατάλαβε. Οι συνάδελφοι αυτοί όχι; Κρίμα!

 
G. T.
10 Μάιος 2021 20:00

Ευρυδίκη: Γιατί απλά μας υποχρεώνει το Υπουργείο, όπως και στο Α Τετράμηνο (που σχεδόν κανένας εκπαιδευτικός δεν ήθελε να βάλει, και μετά ζητούσαν από τις Διευθύνσεις στοιχεία καθηγητών που αρνήθηκαν ή δεν έβαλαν διαγωνίσματα)

 
Ευρυδίκη
10 Μάιος 2021 11:07

Για ποιες ανακεφαλαιώσεις μιλάτε; Τα παιδιά μου έχουν από 4 διαγωνίσματα ο καθένας αυτή την εβδομάδα στο γυμνάσιο και άλλα 3 - 4 την επόμενη. Και την προηγούμενη περίοδο και αυτήν με το που άνοιξαν τα γυμνάσια όλοι οι καθηγητές ανακοίνωσαν διαγωνίσματα τετραμήνου και εμείς στο σπίτι τρέχουμε όλοι να διαβάσουμε τα παιδιά μας.
Αντί να αφιερώνεται χρόνος σε ουσιαστική διδασκαλία και εμπέδωση, ο χρόνος σπαταλιέται στα διαγωνίσματα που σε κάθε περίπτωση δεν βοηθάν γιατί ο μαθητής πάλι ή μόνος του θα διαβάσει και θα προσπαθήσει να κατανοήσει ή με τη βοήθεια των γονέων. Γιατί αυτή η τρεχάλα με τα διαγωνίσματα τετραμήνου; Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω καθόλου.
Η υπουργός έδωσε τη δυνατότητα να μην κάνουν τελικές εξετάσεις για να μάθουν κάτι παραπάνω, να διδαχθούν και να ανακεφαλαιώσουν σημαντικά κεφάλαια ύλης εννοείται στο σχολείο πλέον, με πιο άμεση επαφή, με πιο ενεργητικές δραστηριότητες και με τη βοήθεια των καθηγητών τους. Για ποιο λόγο οι καθηγητές δεν το κάνουν αυτό και εστιάζουν στη συμπερασματική αξιολόγηση των μαθητών με τόσο εντατικό τρόπο;

 
σφαίρα το μαρούσι
10 Μάιος 2021 08:29

μπράβο, θα σας ψηφίσουμε και πάλι . σώσατε την εκπαίδευση

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ