Απόφαση (ΦΕΚ):Προαγωγή - Απόλυση μαθητών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5)

21/05/2021

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή, η οποία ορίζει τις διαδικασίες προαγωγής- απόλυσης  των μαθητών Γυμνασίου για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής

Άρθρο 1
Α. Προαγωγή - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Α’, Β’ τάξεων ΕΠΑ.Λ.

1. Οι μαθητέςτριες των Α’ και Β’ τάξεων προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του μαθήτριας/τή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε. για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός.

2. Μαθητές/τριες με μικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2021, πριν την έναρξη των μαθημάτων, στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

3. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσής (Β.Ε.Ε.) τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο.Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος. Οι μαθητές/τριες προάγονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν δεν προαχθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

4. Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 είναι σύμφωνος με εκείνον που ορίζεται στο άρθρο 128 του ν. 4610/2019.

Β. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

1. Οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.:

- Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του μαθήτριας/τή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε. για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός.

- Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08).

2. Οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2021 και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.

3. Για τους ανωτέρω μαθητές/τριες οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.

4. Για τους ανωτέρω μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.

Γ. Μαθητές/τριες παρελθόντων ετών

α) Μαθητές/τριες της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020.

1. Οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4386/2016 σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και τα δύο, προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019.

2. Η εξεταστέα ύλη για τους/τις μαθητές/τριες της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 σχολικών ετών

2018-2019 και 2019-2020, είναι αυτή που έχει οριστεί στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους.

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/-τριών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Μαθητές/τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4610/2019

1. Οι μαθητές/τριες των εξής κατηγοριών:

- Οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006, καθώς και οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικών ετών 2015- 2016 και 2016-2017, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο, και

- οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2016- 2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο, προσέρ-ονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 131 του ν. 4610/2019.

2. Η εξεταστέα ύλη για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 είναι αυτή που είχε οριστεί στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους. Για τους/τις μαθητέςτριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, 2016-2017 του ν. 4186/2013 και τους μαθητέςτριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017, 2017-2018 του ν.4186/2013, η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη.

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/-τριών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Μαθητές/τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019

1. Οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης της υποπερ. ββ’ της περ. γ’ και της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Τομέα, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 8 της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης.

2. Η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές/-τριες της προηγούμενης παραγράφου είναι αυτή που ορίζεται στην υποπερ. ββ’ της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019.

3. Οι μαθητές/τριες των περ. α’, γ’ και των υποπεριπτώσεων αα’ ii). και ββ’ ii). της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/-τριών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμε- νες διατάξεις.

δ) Μαθητέςτριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4610/2019

Οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017 σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 δεν έλαβαν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 157 του ν. 4610/2019. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/-τριών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Εξαγωγή του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά μάθημα

1. Για τους/τις μαθητέςτριες των παρ. Α και Β του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων και εκ- φράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ειδικότερα:

- Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, όπως ορίζονται στο άρθρο 117 του ν. 4610/2019, ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των κλάδων του.

- Για τα μικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος:

- Ο Β.Ε.Ε. για το Θεωρητικό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων του Θεωρητικού Μέρους.

- Ο Β.Ε.Ε. για το Εργαστηριακό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων του Εργαστηριακού Μέρους.

- Ο Β.Ε.Ε. του Μικτού Μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του (θεωρητικού και εργαστηριακού).

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση της/του μαθήτριας/-τή κριθεί επαρκής, η/ο Διευθύντρια/-τής συγκροτεί υπό την προεδρία της/του τριμελή επιτροπή από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β’ τετραμήνου, το αργότερο, την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστριών/- στών, αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος και εκφράζεται με προσέγγιση. Σε περίπτωση που η/ο μαθήτρια/τής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» - μηδέν (0).

4. Για τους/τις μαθητές/τριες της παρ. Γ του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα είναι ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής εξέτασης και εκφράζεται με προσέγγιση δε- κάτου. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.

Άρθρο 3
Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών/-τριών της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/ντες μαθήτριες/τές της Α’ τάξης προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα.

2. Για όλα τα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4610/2019.

3. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.

4. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι μαθήτριες/τές αυτής της κατηγορίας παραδίδουν γραπτή εργασία, σύμφωνα με οδηγίες του/της διδάσκοντος/ουσας.

5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη/τον Διευθύντρια/ντή του σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Η επιτροπή αποτελείται από τη/τον Διευθύντρια/ντή ή την/τον Υποδιευθύντρια/ντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών αντιστοιχεί με τον Προφορικό Βαθμό της/του μαθήτριας/τή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο Β.Ε.Ε. είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου.

6. Σε περίπτωση που οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/ντες μαθήτριες/τές παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), οπότε και προάγονται εφόσον έχουν (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

7. Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του ΕΠΑ.Λ. στους/ στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του.

8. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/-τών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

9. Οι εν λόγω μαθήτριες/τές προάγονται κατά τις δια- τάξεις της παρ. Α του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/ντες μαθήτριετές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις/ τους παρακολουθούσες/ντες μαθήτριες/-τές.

Άρθρο 4
Mαθητές/τριες μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

Για τους μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4610/2019.

Σχόλια (1)

Χρήστος
|

Για τις απουσίες της τηλεκπαίδευσης πότε θα μάθουμε τι θα γίνει; Πολλοί μαθητές που έχουν ξεπεράσει το όριο απουσιών, παρακολουθούν εδώ και καιρό αναμένοντας την υπόσχεση της υπουργού για κάποια ρύθμιση.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ