Απόφαση: Απαλλαγή μαθητών από τα Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή και Μουσική

Οι μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν επιτρέπεται να περιφέρονται εντός ή εκτός της σχολικής μονάδας ή να απουσιάζουν αδικαιολόγητα

01/06/2021

Άκουσε το άρθρο

Νέα τροποποιητική απόφαση για την απαλλαγή των μαθητών από τα Θρησκευτικά, τη Φυσική Αγωγή και   τη Μουσική υπέγραψε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Ειδικότερα η νέα απόφαση, για την  απαλλαγή των  μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα ,ορίζει τα εξής :

1) Φυσική Αγωγή

α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης, αν ο/η κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλλει σχετική αίτηση στον/ στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια.

Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/ τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια.

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Αν από τα στοιχεία του οικείου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή/τριας προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας που αποκλείουν τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική αθλητική δραστηριότητα, ο/η Διευθυντής/ντρια, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον/την ίδιο/α, ως Πρόεδρο, τον/ την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον/ την Υπεύθυνο/η του οικείου τμήματος του σχολείου, ως μέλη.

Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια και συνεδριάζει όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητάς της.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το μάθημα. Την ώρα αυτή συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με την περ. β ́ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, αν υπάρχει λόγος. Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

2) Μουσική

α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησής του, αν ο/η κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται αν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας ή είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ ουσα καθηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία συντάσσει σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου διδασκόντων/ουσών.

Η ίδια επιτροπή καθορίζει εάν ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Αν υπάρχουν αμφιβολίες ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία, αν ο/η μαθητής/τρια δεν είναι υποχρεωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας, καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος.

3) Θρησκευτικά

α) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών».

Η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο/ίδια τον/τη μαθητή/ τρια, εάν είναι ενήλικος/η, ή και από τους δύο γονείς/ κηδεμόνες του/της, εάν είναι ανήλικος/η. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

β) Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.

Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́ 45) και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιόν του/της.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια ενημερώνει για την υποβολή της σχετικής αίτησης τον/την καθηγητή/τρια που διδάσκει το μάθημα των Θρησκευτικών στο τμήμα στο οποίο φοιτά ο/η απαλλασσόμενος/η μαθητής/τρια, ώστε να γνωρίζει ποιοι/ποιες μαθητές/τριες θα βρίσκονται στην τάξη του/της κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος.

Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν επιτρέπεται να περιφέρονται εντός ή εκτός της σχολικής μονάδας ή να απουσιάζουν αδικαιολόγητα.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β' 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες, συντάσσοντας σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών (όπως ενδεικτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα), και έχοντας την πλήρη ευθύνη. Σε περίπτωση που η τάξη στην οποία φοιτούν οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων, αφορά ολόκληρο το σχολικό έτος και δύναται να ανανεωθεί για κάθε επόμενο σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο/η απαλλασσόμενος/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος των Θρησκευτικών.

δ) Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από την προσευχή και τον εκκλησιασμό, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών. Την ώρα της προσευχής και του εκκλησιασμού παραμένουν στο σχολείο και εφαρμόζεται αναλόγως το τέταρτο εδάφιο της ανωτέρω περ. β’ της παρούσας παραγράφου.

4) Αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας από τους μαθητές/τριες και/ή από τους γονείς/κηδεμόνες τους στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, φυλάσσονται με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας εντός κλειστών φακέλων σε σημείο του γραφείου του/της στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο εκείνος/η και καταστρέφονται από εκείνον/εκείνη μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από το τέλος του σχολικού έτους το οποίο αφορούν, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής.

5) Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

α) Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την απαλλαγή από τα ανωτέρω μαθήματα και στα λοιπά συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

β) Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εφαρμογή της παρούσας είναι:

i) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της εκάστοτε σχολικής μονάδας και

ii) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής.

γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της αιτούμενης απαλλαγής από την ενεργό συμμετοχή στα ανωτέρω μαθήματα.

δ) Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») συνδυαστικά με την περ. ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. (η έκδοση της πράξης χορήγησης ή μη της απαλλαγής λαμβάνει χώρα κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας). Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. στ ́ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

ε) Η χορήγηση της απαλλαγής από την ενεργό συμμετοχή από τα ανωτέρω μαθήματα καταχωρίζεται στο βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», επομένως αποδέκτης αυτής της πληροφορίας είναι και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"», το οποίο έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται το ως άνω πληροφοριακό σύστημα για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

στ) Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την απαλλαγή από τα ανωτέρω μαθήματα και στα λοιπά συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από το τέλος του σχολικού έτους το οποίο αφορούν, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής, των ως άνω αιτήσεων και λοιπών συνυποβληθέντων δικαιολογητικών.

ζ) Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον, μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, δια- γραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία.

Σχόλια (13)

Nick
|

Μηπως απαιτείται και παρουσία συμβολαιογράφου ή δικηγόρου για την απαλλαγή απο τα θρησκευτικά; Γιατι το περιπλέκουν τόσο πολύ;

Κως
|

Αν το υπουργείο αποφάσισε να διδάξει μουσική, γιατί κάποιος να μπορεί να απέχει? Γιατί να μην μπορεί να απέχει και από τη γεωγραφία? Το ίδιο ισχύει και για τα θρησκευτικά. Αν αποφασίστηκε ότι δε χρειάζονται και όποιος θέλει απέχει, τότε γιατί δεν καταργήθηκαν? Και η γυμναστική? Τί κίνδυνος υπάρχει? Αν υπάρχει κίνδυνος τότε καταργήστε τη. Αν το υπουργείο πιστεύει ότι τα θρησκευτικά δεν είναι απαραίτητα όπως είναι τα μαθηματικά, τότε γιατί χάνουμε χρόνο?

Θύμιος
|

Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί κάποιος να πάρει απαλλαγή από το μάθημα της μουσικής;

ozzy82
|

Τώρα σοβαρά! Ένας άθρησκος για να πάρει απαλλαγή από τα θρησκευτικά πρέπει να προτάξει λόγους θρησκευτικής συνείδησης; Θα μας τρελάνεις ρε κράτος; Που να την βρω τη θρησκευτική συνείδηση ο άθρησκος; Αυτοακυρώνεστε σαν την Βίβλο!

Στέφανος
|

Η απαλλαγή από τα θρησκευτικά όπως προτείνεται είναι άδικη, ρατσιστική και με έμφαση στον προσηλυτισμό!
1. Άδικη διότι δεν προβλέπει τη δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης (ειδικά στο λύκειο) του μαθητή με την υποχρεωτική τοποθέτηση του "μαθήματος" την τελευταία ώρα.
2. Ρατσιστική διότι απαιτεί ενέργεια για τη μη συμετοχή στο "μάθημα" και ως εκ τούτου συνεισφέρει στη δυσμενή διαχείριση του μαθητή από το σύνολο των διδασκόντων (ειδικά στο δημοτικό) και των μαθητών (επηρεαζόμενοι από τους γονείς τους)
3. Έμφαση στον προσηλυτισμό διότι απαιτεί και οι δύο γονείς να συμφωνούν να απαλλαχθεί ενώ η ανεξιθρησκεία προκρίνει τη συμφωνία και των δυο για την κατήχηση του παιδιού. Σε περίπτωση διαφωνίας τους η επιλογή ΟΦΕΙΛΕΙ να μετατίθεται στον ίδιο και μετά την ενηλικίωσή του!

Το ορθό και δέον θα ήταν η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στα θρησκευτικά να ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΘΕΤΙΚΗ δήλωση των δύο γονέων. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνονται δύο πράγματα:
1. Δεν αποτελεί η απαλλαγή στίγμα, αφού δεν υφίσταται
2. Η αδιαφορία των γονέων για τη συμμετοχή θα μειώσει τη βαρύτητα του "μαθήματος", τον κοινωνικό αντίκτυπο για το παιδί από τη συμμετοχή ή μη

Bonus, μειώνεται η κοινωνική πίεση σε γονείς και μαθητές από τη συμμετοχή τους στο άχρηστο αυτό χάσιμο χρόνου και δημιουργείται ευκαιρία για προσθήκη άλλου, πιο αξιόλογου αντικειμένου τις ίδιες ώρες εφόσον δεν επιλέξουν πολλοί τη συμμετοχή!

Γιάγκος
|

Πάλι τα ίδια, όπως κάθε χρόνο.
Πότε θα αποφασίσουν να βάλουν οριστικό τέρμα στις απαλλαγές;
Είναι γελοίο αυτό που γίνεται και είναι συνυπεύθυνοι το Υπουργείο, οι Διευθυντές/τριες και οι Σύλλογοι των Διδασκόντων, καθώς πουθενά δεν αυτά τα παιδιά δεν απασχολούνται, απλά περιφέρονται έχοντας εκείνο που ονειρεύεται κάθε μαθητής: ΚΕΝΟ

Maria Amaxopoulou
|

Οποιος έχει λάβει το αγ. Βάπτισμα είναι ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. όμως όλοι έχουν δικαιώματα στα θέματα πίστης. Φυσικά το μάθημα θρησκευτικών πρέπει να δίδεται με ΑΓΆΠΗ και ΗΡΕΜΊΑ από ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ. όμως από κει και πέρα όπως έχει διαδραματιστει η κατάσταση αυτή ειδικά στην χώρα μας έχει ξεφύγει τελείως από την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ. ΕΎΧΟΜΑΙ πραγματικά να μην γίνει αλλο κακο στην παιδεία μας, στην θρησκεία μας και σε όλους μας μαζί.

@@Σαμψών
|

Δεν λεει αυτό όμως το ΦΕΚ!
"Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται..."

Πως αποδεικνύει κάποιος/α; ότι δεν είναι Χ.Ο. ενώ έχει βαπτιστεί τέτοια/ος; Με απλή δήλωση;

@Σαμψών
|

Ασφαλώς και δικαιούται να πάρει απαλλαγή αυτό το παιδί που αναφέρετε, απλά οι γονείς θα πρέπει να υπογραψουν το ιδιο εγγραφο και να επικαλεστούν λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Δεν χρειάζεται ούτε διαγραφή θρησκεύματος, ούτε αποδεικτικό ότι είστε αλλόθρησκοι.

βι
|

κύριοι τί εννοεί & Σαμψών, μάθετε να διαβάζετε και να καταλαβαίνετε!!!
μη σχολιάζετε χωρίς μα τα καταλαβαίνετε!!!

Κώστας
|

Η εγκύκλιος αυτή λέει ότι αν πάθει κάτι ο μικρός ή η μικρή που έχει απαλλαγή κόψτε το λαιμό σας για το πως θα το δικαιολογήσετε, φροντίστε μόνο να κάνει τότε αυτά που υπάρχουν γραμμένα στο πρακτικό, ειδάλλως την βάψατε.

Τί εννοεί;
|

...απαγορεύεται να απουσιάζουν αδικαιολόγητα; Μα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το μάθημα, με ευθύνη των γονέων τους, αφού έφεραν δήλωση για απαλλαγή. Έχουν κενό κ ξεκουράζονται σε κάποια γωνιά, ή διαβάζουν ή τρώνε ή .... περιφέρονται στο σχολείο...
....εκπαιδευτικές δραστηριότητες; Δλδ θα πληρωθεί συνάδελφος υπερωρία έτσι ώστε να αναλάβει το μαθητή; Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο που να είναι συγχρόνως και νόμιμο. Αν γίνει κάτι τέτοιο τότε είναι κατανοητό.
...απαγορεύεται να περιφέρεται; Δλδ αν αρνηθεί να αναλάβει τη δραστηριότητα θα πάρει απουσία ή θα "κοπεί";

Σαμψών
|

Δηλαδή αν ένα παιδί ΔΕΝ θέλει να ακούει Θρησκευτικά γιατί δεν τα πιστεύει αλλά έχει βαπτιστεί Χ.Ο. εκείνο δεν μπορεί να εξαιρεθεί; Αν οι γονείς το βάπτισαν κυρίως για κοινωνικούς λόγους - όπως γίνεται στο 90% των περιπτώσεων - αλλά δε θέλουν να ακούει κατήχηση, δεν έχουν εναλλακτική λύση; Κατά τ'αλλα είμαστε "προοδευτικοί".

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ