Οι Καθηγητές που θα επιλέξουν τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τα μέλη της ΚΕΕ δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν ότι τους έχει δοθεί αυτή η αρμοδιότητα σε κανέναν

06/06/2021

Άκουσε το άρθρο

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ορίζεται λίγες ημέρες πριν τις εξετάσεις.Τα ονόματα των μελών της δεν ανακοινώνονται και λαμβάνονται ειδικά μέτρα, προκειμένου, να εξασφαλιστεί η μυστικότητα και η αντικειμενικότητα της όλης διαδικασίας.

Τα μέλη της ΚΕΕ δεν είναι ισόβια. Κάθε χρόνο επιβάλλεται η ανανέωση της σύνθεσής της για προφανείς λόγους.

Και φέτος, όπως κάθε χρόνο θα συνυπάρξουν παλαιά και νέα μέλη, που η επιλογή τους , σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, υπακούει σε επιστημονικά-εκπαιδευτικά κριτήρια και μόνο.

Τα μέλη της ΚΕΕ δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν ότι τους έχει δοθεί αυτή η αρμοδιότητα "ούτε στη μάνα τους".

Mέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις κρατούνται μυστικά από το υπουργείο Παιδείας.

Το ερώτημα που τίθεται είναι με ποια κριτήρια το υπουργείο Παιδείας επιλέγει τα πρόσωπα που με τις επιλογές τους  κρίνουν την  τύχη των υποψηφίων;

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι οι εξής:

Στις 21 Απριλίου , με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας κλήθηκαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,να το δηλώσουν εφόσον τους ενδιέφερε  να συμμετάσχουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν.  

Για τους   Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικούς σημειώνεται ότι:

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο ή είναι σύζυγος υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ.

Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος, το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα και όποιος (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων».
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βαθμό Α ́ και να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα το τρέχον σχολικό έτος 2020-21.

Υπεύθυνη δήλωση

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί που προτείνονται για την ΚΕΕ  συμπληρώνουν και  υπογράφουν  την ακόλουθη  υπεύθυνη δήλωση.

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του τρέχοντος έτους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων

1.Δεν έχω συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο και δεν είμαι σύζυγος υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ.

2.Δεν προετοιμάζω εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

3. Δεν είμαι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα 4. Δεν (συν)διαχειρίζομαι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.

Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των μαθημάτωντων πανελλαδικών εξετάσεων

Στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων .

Για το σκοπό αυτό η Κ.Ε.Ε. συνέρχεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του υπουργείου Παιδείας πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεση τους.

Η Κ.Ε.Ε. καθορίζει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στους εξεταζομένους.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα σε χρόνο που ορίζεται κάθε φορά από το υπουργείο Παιδείας.

Δεν επιτρέπεται...

Τα μέλη τόσο της Κ.Ε.Ε. όσο και των Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. και Λ.Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης των Επιτροπών ή το χώρο του Εξεταστικού Κέντρου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την Κ.Ε.Ε. ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων.

Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο.

Αν απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με προϊστάμενες επιτροπές, αυτή γίνεται μόνο από τους Προέδρους των Λ.Ε.Ε. ή των Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία Λύκεια, εκτός από τους επιτηρητές και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής.

Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες όπως αυτό ορίζεται κατά περίσταση από τον πρόεδρο της οικείας Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

1. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) συγκροτείται από τακτικά και έκτακτα μέλη και την γραμματεία ως ακολούθως:

α) Τακτικά μέλη:

Τακτικά μέλη ορίζονται μέχρι δεκαεννέα (19), ως ακολούθως:

i) Ως πρόεδρος ορίζεται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του ΙΕΠ ή ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι.

ii) Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ο αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. ή μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι.

iii) μέχρι δεκατέσσερα (14) μέλη, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α ́ , από τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, τουλάχιστον δύο (2) ΣΕΕ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) τουλάχιστον καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α ́. Από τα μέλη αυτά, δύο (2) τουλάχιστον είναι ειδικότητας φιλολόγου και τουλάχιστον ένας ειδικότητας σχετικής με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζονται ως τακτικά μέλη πρέπει να έχουν διδάξει το ίδιο σχολικό έτος τουλάχιστον ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ. Ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος της Κ.Ε.Ε. μπορεί να ορίζεται και ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου.

iv) Ο νομικός Σύμβουλος του ΥΠΑΙΘ ή άλλος εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ.

v) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προ- γραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας Δ/νσης ή εκπαιδευτικός Δ.Ε. με βαθμό Α ́ αποσπασμένος στην Διεύθυνση αυτή.

vi) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ ή άλλος διοικητικός υπάλληλος Π.Ε. με βαθμό Α ́ της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.

β) Έκτακτα μέλη:

Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τέσσερα (4) έκτακτα μέλη, τα οποία μαζί με ένα τακτικό μέλος της Κ.Ε.Ε. συναφούς ειδικότητας, εισηγούνται στην ολομέλεια της Επιτροπής τα θέματα, που θα δοθούν στους εξεταζομένους. Από τα τέσσερα (4) έκτακτα μέλη, το ένα (1) είναι μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή ΣΕΕ ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α ́ και τα άλλα τρία (3) καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α ́, ειδικότητας αντίστοιχης με το εξεταζόμενο μάθημα.

Τα μέλη της Κ.Ε.Ε ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη των Πανεπιστημίων, προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ.Ε. (ΚΥΣΔΕ), προ- κειμένου για τους ΣΕΕ και τους καθηγητές Δ.Ε., οι οποίοι πρέπει να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα κατά το ίδιο σχολικό έτος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η γραμ- ματεία και τα αναπληρωματικά μέλη του αντιπροέδρου, των τακτικών μελών και του γραμματέα.

γ) Γραμματεία.

Η γραμματεία αποτελείται από τον γραμματέα και μέχρι δέκα (10) βοηθούς γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ ή εκπαιδευτικούς Δ.Ε.
2. Με υπουργική απόφαση ορίζονται μέχρι πενήντα (50) δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και ως δύο (2) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων, ενώπιον της ΚΕΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 11 της παρούσας.
3. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρός της και τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της. Αν η συνεδρίαση αφορά επεξεργασία, επιλογή και τελική διαμόρφωση θεμάτων ή διευκρινίσεις επί των δοθέντων θεμάτων απαιτείται επιπλέον και η παρουσία των δύο (2) τουλάχιστον από τα τέσσερα (4) έκτακτα μέλη-εισηγητές του μαθήματος.
4. Έργο της Κ.Ε.Ε. είναι η γενική εποπτεία και ο συντονισμός διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων και των εσπερινών ΓΕΛ, η επιλογή και τελική διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα λύκεια που

λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα ή/και στις ΕΕΔΔΕ ή/ και στα βαθμολογικά κέντρα και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων, η παροχή των αναγκαίων, κατά την κρίση της, διευκρινίσεων και οδηγιών στα Βαθμολογικά Κέντρα για την ομαλή και απρόσκοπτη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, η επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατάξεις, η διασφάλιση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισμένα ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων, της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και η αποτίμηση όλων των δεδομένων του έργου της μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης. Η Κ.Ε.Ε., εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, είναι δυνατόν να ζητά τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημοσίου.

5. Αν οι πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα δεν πραγματοποιηθούν ή διακοπούν για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους αντικειμενικούς λόγους σε ένα ή περισσότερα από τα εξεταστικά κέντρα ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων υποψηφίων που εξετάστηκαν σε ένα ή περισσότερα από τα εξεταστικά αυτά κέντρα για τους ίδιους λόγους, οι εξετάσεις στα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα επαναλαμβάνονται για τα αντίστοιχα μαθήματα με απόφαση του υπουργού Παιδείας , μετά από γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών, οι οποίες διενεργούνται επί θεμάτων που ορίζονται εκ νέου από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Σχόλια (5)

ΔΕΠ
|

@@ Γιαννης Κυριακόπουλος:
Πολύ σωστά! Είναι απαράδεκτο να μην αναρτώνται δημόσια οι ενδεικτικές λύσεις, ΚΑΙ - θα πρόσθετα - στο σωτήριο έτος 2021 - να μη βλέπει ο κάθε μαθητής το γραπτό του με τα λάθη του, σε ηλεκτρονική μορφή.

@ Γιαννης Κυριακόπουλος
|

Είναι γνωστό ότι η ΚΕΕ στέλνει ενδεικτικές λύσεις στα βαθμολογικά κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών.

Μπορείτε να μας πείτε γιατί αυτές οι λύσεις είναι γνωστές μόνο στους βαθμολογητές και δεν αναρτώνται δημοσίως ώστε να μπορεί να τις δει ο κάθε υποψήφιος ή καθηγητής που δεν είναι βαθμολογητής;

Μπορείτε να μας πείτε γιατί απαγορεύεται να δημοσιευθούν επισήμως;

Επίσης, το κάθε βαθμολογικό κέντρο γιατί δεν αναρτά δημοσίως τις ενδεικτικές λύσεις του συντονιστή του;

Για ποιο λόγο επίσης δε δημοσιεύονται οι μονάδες που χάνει κάθε υποψήφιος από λάθη που έχει κάνει;
Μήπως γιατί κάθε βαθμολογικό κέντρο αποφασίζει μόνο του το τι θα κόψει;
Ειδικά σε θέματα που έχουν λάθη της ΚΕΕ υπάρχουν αποκλίσεις στο πώς αντιμετώπισε το κάθε βαθμολογικό τη βαθμολόγηση.

Τίποτα από αυτά δε γίνεται επισήμως γνωστό, ασχέτως αν διαρρέουν.

Γιάννης Κυριακόπουλος
|

Η ΚΕΕ στέλνει ενδεικτικές λύσεις. Το πρωί στα βαθμολογικά κέντρα φτάνουν οι ενδεικτικές λύσεις, πριν αρχίσει η προφορική εξέταση.
Λαμβάνονται υπ' όψιν και στην προφορική εξέταση και στη βαθμολόγηση των γραπτών.
Οι ενδεικτικές λύσεις της ΚΕΕ μοιράζονται στους βαθμολογητές, μαζί με (επίσης ενδεικτικές) λύσεις των συντονιστών των βαθμολογικών κέντρων.

Πέραν αυτών, οι βαθμολογητές συζητούν εκτεταμένα τις λύσεις όλων των θεμάτων, μια μέρα πριν αρχίσει η βαθμολόγηση. Αυτό αφού έχουν δει και τις δύο ενδεικτικές λύσεις.

Αδιαφάνεια
|

Τα ονόματα των μελών της ΚΕΕ πρέπει να γίνονται γνωστά μετά τις εξετάσεις.
Αλλιώς είναι όλα αδιαφανή και τα πολλά λάθη που κάνουν δεν έχουν κανένα κόστος γι αυτούς. Στοιχίζουν όμως στους μαθητές.

Επίσης, στην Κύπρο, αμέσως μετά τις εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας αναρτά δημοσίως επίσημες ενδεικτικές λύσεις στα θέματα που διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι.

Εδώ γιατί η ΚΕΕ δε δίνει τέτοιες ενδεικτικές λύσεις και δίνουν μόνο τα φροντιστήρια;

Γιατί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα επίσημες ενδεικτικές λύσεις στα θέματα των εξετάσεων;

Μαριάνθη
|

"Mέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις κρατούνται μυστικά τα ονόματα των μελών της ΚΕΕ από το υπουργείο Παιδείας". Μετά τις εξετάσεις γιατί να μην κοινοποιούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα; Τι φοβούνται; Μήπως αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι για τις "πατάτες" που σερβίρουν στους υποψηφίους στις περιπτώσεις αστοχίας και κακών επιλογών των θεμάτων;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ