Placeholder

ΙΕΚ

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την επιλογή Διευθυντών των δημοσίων ΙΕΚ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των νέων Διευθυντών- Πρόεδρος ο καθηγητής του Παν. Πειραιά Ν. Γεωργόπουλος
Δημοσίευση: 19/06/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υπουργού παιδείας Ν. Κεραμέως τα κριτήρια  και οι διαδικασίες για την επιλογή Διευθυντών των δημοσίων ΙΕΚ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙ.Θ.) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καλούνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση, εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Διευθυντών Ι.Ε.Κ.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: directorsit.minedu.gov.gr σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 3 της παρούσας.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για τη θέση Διευθυντή είτε για τη θέση Υποδιευθυντή Δημοσίου Ι.Ε.Κ., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 2
Κωλύματα επιλογής

Δεν επιλέγονται:

α) Δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της.

β) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής Δημοσίου Ι.Ε.Κ., ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα, ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

γ) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

δ) Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020, Α’ 254).

Άρθρο 3
Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

Υποψήφιοι οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80),

β) είναι στελέχη εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2021 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2021 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκ- δοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο (εκτός αν η ανάκληση/διακοπή απόσπασης οφειλόταν σε σοβαρούς λόγους υγείας ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν).

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλλονται από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων δεν εξετάζονται.

Άρθρο 4
Προσόντα - Μοριοδότηση

1. Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Διευθυντή Δημοσίου Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης οι οποίοι διαθέτουν:

α) πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,

β) δεκαετή (10) τουλάχιστον δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία,

γ) εξαετή (6) διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες),

δ) γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό ΤΠΕ Α’ επιπέδου ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ ή ο υποψήφιος είναι κλάδου Πληροφορικής).

2. Η κατάταξη των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα θα γίνει βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενεργούνται από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας.

Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η ικανότητα αντίληψης, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει το προσωπικό και τους εκπαιδευτές στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα με την συνέντευξη αξιολογούνται:

- Οι γνώσεις και η κατανόηση θεμάτων ΕΕΚ.
- Η δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικής σε θέματα ΕΕΚ.
- Η διοικητική επάρκεια που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των ΙΕΚ.
- Η διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
- Η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας.
- Η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εργασιακό περιβάλλον.
- Η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με την Κεντρική Υπηρεσία και άλλους φορείς.
- Η δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια.

Η συνέντευξη περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης στρατηγικής και δράσεων σε τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής προς τον υποψήφιο.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της συνέντευξης παρουσιάζεται το βιογραφικό κάθε υποψηφίου από κάποιο
μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.

Στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα αλλά δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων και επίσημες διακρίσεις συνεκτιμώνται κατά την κρίση της επιτροπής.

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής να δώσει αιτιολογημένη βαθμολογία.

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Άρθρο 5
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής

1. Συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων, η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:

α. Νικόλαος Γεωργόπουλος του Βασιλείου, Καθηγητής Α.Ε.Ι., Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) του ν. 4763/2020,  ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Μπαμπίλη του Ιωάννη, Σύμβουλου Α’ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

β. Παναγιώτης Πασσάς του Δημητρίου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.),  με αναπληρώτριά του τη Βασιλική Παπακωνσταντίνου του Χρήστου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

γ. Ηλίας Πεχλιβανίδης του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, με αναπλη- ρώτριά του τη Μαγδαληνή Συγγρού του Παντελεήμονος, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

2. Το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πίνακα με τον πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

3. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων, η διενέργεια συνεντεύξεων και η επιλογή των Διευθυντών κατά την παρ. δ του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

4. Μετά το τέλος της συνέντευξης κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

5. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

6. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δε γίνεται δεκτό από την επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

7. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

8. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας καθώς δεν πληροί τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 6
Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Διευθυντών, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας διενεργείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από υπαλλήλους της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Δημόσιων Ι.Ε.Κ. επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης. 3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχεί- ων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR. Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.

4. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους. Οι ενδιαφερόμενοι με την συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.

5. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δε θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

6. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης και θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

7. Μετά και το τέλος της διαδικασίας των συνεντεύξεων από την τριμελή επιτροπή, το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανακοινώνει τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης των αξιολογικών κριτηρίων του άρθρου 4 της παρούσας με τον αριθμό αίτησης του υποψηφίου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας ή του τρόπου αξιολόγησης δε γίνονται δεκτές.

9. Ενστάσεις επί του προσωρινού πίνακα υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

10. Οι ενστάσεις υποβάλλονται προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ενστάσεις που αφορούν σε πεδία τα οποία απαντώνται ευθέως από τα οριζόμενα της παρούσας δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από πρόσθετα δικαιολογητικά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

11. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα, καταρτίζεται και ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, με τον αριθμό αίτησης του κάθε υποψηφίου, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. 12. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα για την τοποθέτησή τους κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στην συνέντευξη. 13. Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν
δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

Άρθρο 7
Επιλογή Διευθυντών

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της παρούσας, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία συνεντεύξεων) επιλέγει τους Διευθυντές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η απόσπαση και τοποθέτηση των Διευθυντών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οποίοι έχουν επιλεγεί, πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 8
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς τοποθέτηση Διευθυντών του αξιολογικού πίνακα, τα εναπομείναντα κενά επαναπροκηρύσσονται με έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Ο πίνακας επιλογής Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που θα καταρτιστεί θα ισχύσει μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτόν θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος του πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας.

3. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού προκύψει κενούμενη θέση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του οριστικού πίνακα.

4. Υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα και τυχόν αναλάβουν θέση ευθύνης - θητείας σε άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του οριστικού πίνακα, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε να εξαιρεθούν από τον οριστικό πίνακα επιλογής διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 9
Διαδικασία Τοποθέτησης

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως Διευθυντές τοποθετούνται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με θητεία τριών (3) ετών.

Οι επιλεγέντες Διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Διευθυντή - Θητεία

1. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας» (Α’ 254) και στο άρθρο 24 της υπό στοιχεία 5954/2014 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807) ή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η θητεία των Διευθυντών δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τριετής. Η υπηρεσία στη θέση του Διευθυντή Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρείται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας, μετά δε τη λήξη της θητείας του αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα που υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Διευθυντής Ι.Ε.Κ. [παρ. ε της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)] και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους.

Άρθρο 11
Ανάκληση Απόσπασης

Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων Διευθυντών κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους υγείας οι οποίοι αποδεικνύονται από αντίστοιχα έγγραφα Δημόσιου νοσοκομείου και πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 12
Διατήρηση ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων

Η ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν διατηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο με τους φακέλους των υποψηφίων για τρία (3) έτη.

Σχόλια (51)

 
ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
28 Ιουν 2021 15:00

ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ σύμφωνη σε όλα...

 
Ελένη Σ.
28 Ιουν 2021 08:26

Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. δε λέει τίποτα!!!!!!

 
Μπάτμαν
25 Ιουν 2021 11:06

Ηθικό δίδαγμα για τους νέους. Μην σπουδάζετε αρκεί να είστε γραμμένοι σε μια νεολαία και να κολλάτε αφίσες. Σε λίγο δεν θα υπάρχει Έλληνας επιστήμονας στην Ελλάδα. Μπράβο κυβέρνηση. Ότι μας αξίζει..

 
Ert
24 Ιουν 2021 23:34

Χρεώνω 50€ την ώρα το μάθημα ανάγνωσης νόμων. Αν και μάλλον δεν θα σου χρειαστεί...

 
@ ΕΡΤ εξυπνάκια
24 Ιουν 2021 19:12

που τα ξέρει όλα. πέρα από τα προφανή (χρόνια τώρα αυτή η προσθήκη στους νόμους ) μας εξηγείς γιατί για τους διευθυντές η διάταξη μπήκε στην ΥΑ και για τους υποδιευθυντές στον νόμο; από περιέργεια....

 
ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ
24 Ιουν 2021 19:05

Το μόνο στοιχείο που κράτησε η κ. Κεραμέως από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ρεβανσισμός και μάλιστα στη χείριστη μορφή του. Ισοπέδωση των πάντων για τα "δικά μας παιδιά". Σου δίνω μόρια αλλά σου είναι άχρηστα λόγω του κόφτη. Γνωρίζω Διευθυντές του ΙΕΚ που έχουν τελειώσει μόνο ένα ΚΑΤΕΕ. Εγώ και άλλοι ηλίθιοι σπουδάζαμε πάνω από 25 χρόνια για να πάρουμε ένα βραβείο Ηλιθιότητας.

 
Ερτ
24 Ιουν 2021 16:05

@Αννα: Διαβάζουμε ολόκληρους τους νόμους...άρθρο 34:

"12.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α).....

β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθορίζονται οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόσπασής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.". Εντάξει τώρα;;;;

 
Απλά μαθηματικά...
24 Ιουν 2021 14:59

10 χρόνια καθηγητης Αγγλικών σε Γενικό Λύκειο = 10 μόρια

10 χρόνια καθηγητής Αγγλικών σε ΕΠΑΛ = 20 μόρια

Να έρθει η Κεραμέως να κάνει αξιολόγηση μετά από αυτά.....

 
Ξεπληρώνουν γραμμάτια.....
24 Ιουν 2021 13:52

10 χρόνια Διευθυντής ΙΕΚ = 20 μόρια
10χρόνια αποσπασμένος διοικητικός υπάλληλος στη ΓΓΔΒΜ (βύσμα ....) = 20 μόρια
Μητσοτάκη, να χαίρεσαι την αξιοκρατία σου.

 
Γεωργία
24 Ιουν 2021 13:13

Μία ακόμα "φωτογραφική" προκήρυξη για συνοδοιπόρους του παλιού, καλού Ο.Ε.Ε.Κ.

 
2+3=5 (Απλά Μαθηματικά!!!)
23 Ιουν 2021 16:16

Το καλοκαίρι του 2016 προκηρύχθηκαν οι θέσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ για τη διετία 2016-2018, ενώ τον Απρίλιο του 2018 προκηρύχθηκαν οι θέσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ για την τριετία 2018-2021. Κατά συνέπεια όσοι μπήκαν στα ΙΕΚ για ΠΡΩΤΗ φορά το 2016 και συνέχισαν το 2018 έχουν συνολικά 5 έτη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Επειδή αυτή η ΠΡΩΤΗ τους φορά συνέπεσε με την ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, έρχεται η νυν και σου λέει δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από 6 χρόνια και πάνω! Απλά Μαθηματικά!!!

 
@αντώνη
22 Ιουν 2021 11:20

η λογική είναι : όσοι θέλουμε εντός, όσοι θέλουμε εκτός. και ανάλογα τα 3 τα 5 τα 6 τα 8 ποια βολεύουν. γιατί είσαι σίγουρος και για τα 6 ; σε άλλες περιπτώσεις η ίδια υπηρεσία βρίσκει συνάφειες, άλλη χρονιά στα ίδια όχι, άλλοτε δέχεται προϋπηρεσίες άλλοτε όχι, άλλοτε κάνει λάθη, άλλοτε όχι. ποιος ελέγχει τι καταθέτει ο καθείς στο κάτω κάτω;;;; έχε τυφλή εμπιστοσύνη στο υπουργείο. θα κάνει ό,τι κάνει εξαπανανέκαθεν

 
Αντώνης
22 Ιουν 2021 08:30

Με ποια λογική ένας που έχει 6 χρόνια στην επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να κάνει αίτηση και ένας που έχει 5 δεν μπορεί;

 
@ άννα
21 Ιουν 2021 22:44

από πάντα η απάντηση. αφού δεν αυτοοργανώνονται σήμερα με τόσα ηλεκτρονικά μέσα πολλοί εκπαιδευτικοί , ώστε να προσφύγουν κατά του υπουργείου οργανωμένα για μια σειρά φάουλ σε δεκάδες προκηρύξεις μια και έξω... ό,τι θέλουν κάνουν σε πολλές διατάξεις/ρήτρες/ προσθήκες και στις προκηρύξεις ακόμα που δεν προβλέπονται ΟΥΤΕ σε ΥΑ, ούτε σε νόμο φυσικά. στη διά βίου δε πάμπολλες ...

 
Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ
21 Ιουν 2021 20:39

Για να δουμε και την προκυρηξη των Υποδιεθυντων ΙΕΚ .
Έτσι και αλλιώς μαζί θα τρέξουν οι προκηρύξεις Διευθυντών - υποδιευθυντών ΙΕΚ

 
Άννα
21 Ιουν 2021 19:47

Στο άρθρο 31 του Νόμου 4763, δεν λέει πουθενά για την εξαετή προϋπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ αναφέρεται στην τετραετή προϋπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση για τους Υποδιευθυντές. Από πότε μία Υπουργική Απόφαση είναι ανώτερη από έναν Νόμο;

Άρθρο 31.
Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.
1. α) Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ασκείται από τον Διευθυντή.

β) Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση, εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Ι.Ε.Κ. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία.

 
@έλενα
21 Ιουν 2021 15:56

μα ακριβώς είναι φωτογραφική η 6ετία για μερικούς παλαιούς διευθυντές , γιατί αναφέρει εκπαιδευτική Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ , για να πιάνει μερικούς από τους ήδη υπηρετούντες. ή έστω τους ημέτερους που θέλουν να τρουπώσουν.
αριστεία , όχι αστεία. και δικαιοσύνη . βουνό, τύφλα να έχει ο δίκαιος αριστείδης. αξιολόγηση; εξορθολογισμός; βελτίωση; ποιότητα εκπάιδευσης με τα νομίμα και τα ηθικά ;;;; μπουχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα.

 
ΤΙΡΑΝΤΑΚΙΑΣ Ο ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ
21 Ιουν 2021 13:58

Μετά τις κρίσεις όλων των στελεχών εκπαίδευσης η ΝΔ δημοσκοπικά θα πάει στα 25% (Το αναφέρουν οι ίδιοι μέσω των μορίων της συνέντευξης). Όταν θυμώσει ο πολίτης δεν υπάρχει επιστροφή.
Καλά κρασιά Μητσουτακ'. Αλλάζουν οι δεξιόφατσες;

 
Άγγελος
21 Ιουν 2021 13:25

Με τους υποδιευθυντες τι γίνεται;; Καμία πληροφόρηση;;;;;

 
οικονομου
21 Ιουν 2021 11:47

Ελένη Ξαναγυρνάμε στον παλιό ΟΕΕΚ@ Δεν ξαναγυρνάτε, ο ΟΕΕΚ εγινε ΕΟΠΠΕΠ, ποτέ δεν έφυγε, για αυτό οι σπουδές και τα πτυχία ΙΕΚ παραμένουν περισσότερο απο 20 χρόνια στο ίδιο επίπεδο. ΛΥΚΕΙΟΥ..

 
Έλενα
21 Ιουν 2021 11:23

Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. τι λέει για την προκήρυξη, συμφωνεί με την προυπόθεση των 6 ετών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που αποκλείει εκ των προτέρων νυν Δ/ντές;

 
Γιώργος
21 Ιουν 2021 10:58

Η προϋπόθεση των 6 ετών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (η οποία συγκεντρώνεται είτε από την άσκηση διοικητικού έργου είτε από τη διδασκαλία σε ΙΕΚ (3.900 ώρες) είναι φωτογραφική, για να επαναφέρει παλιούς αγαπημένους γνωστούς , αφήνοντας εκ των προτέρων απέξω αρκετούς από τους νυν Διευθυντές των Ι.Ε.Κ.

 
epas
20 Ιουν 2021 23:05

Μάλλον Υποδιευθυντές δεν θα βγάλουν, για να μην υπάρχουν αλλαγές ταυτόχρονα στην διοίκηση !! Το οποίο δεν είναι και λάθος!! Καλό είναι την μια χρονιά να αλλάζει ο Δ/ντής και την άλλη ο Υποδ/ντής για να υπάρχει ομαλότητα στην διοίκηση!!

 
ΠΕ19
20 Ιουν 2021 21:27

2 χρόνια και η πρώτη προκήρυξη για επιλογή στελεχών όλο ομορφιές !!!

 
Ελένη
20 Ιουν 2021 20:47

Ξαναγυρνάμε στον παλιό ΟΕΕΚ
..

 
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΑΦΑΣΙΑΣ
20 Ιουν 2021 20:10

Τα 25 μόρια της συνέντευξης δηλώνουν ότι όλοι οι νέοι Διευθυντές θα είναι της ΝΔ . ΕΠΙτελικό κράτος τ' Μητσουτάκ'.

 
Άννα
20 Ιουν 2021 16:23

Πότε θα ανακοινωθεί και για υποδιευθυντες;;;;;

 
Υθ
20 Ιουν 2021 15:42

Δε λέει διοικητική εμπειρία (αποσπασμένος), εννοεί ως Διευθυντής ή υποδιευθυντής (δες ν.1).

 
Νέμεσις
20 Ιουν 2021 12:53

10 χρόνια διοικητικός 20 μόρια. Διδακτορικό 7 μόρια. Απλά τραγικό. Υποχρεωτική εξαετία και όχι μια ξένη γλώσσα. Φουλ της αξιοκρατίας... Μπράβο ....

 
ERT
20 Ιουν 2021 12:36

Για να καταλάβω, αν είσαι διευθυντής ΙΕΚ μπορείς να είσαι υποψήφιος (και να αναλάβεις) διευθυντής/υποδιευθυντής σε σχολικές μονάδες, αλλά το αντίστροφο απαγορεύεται. Σωστά;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.